česky  english  shqip 

Advanced search
Article notification Print Decrease font size Increase font size

Rihapja e Pjesshme e Shërbimit të Vizave

Ambasada e Republikës Çeke në Tiranë ka rinisur pjesërisht shërbimin e vizave për qëllime të caktuara udhëtimi nga 8 qershori  2020.

Që prej datës 8 qershor 2020 Ambasada e Republikës Çeke në Tiranë ka rifilluar – në mënyrë dhe sasi të kufizuar – ofrimin e shërbimit të vizave për publikun.  Rifillimi i shërbimit të vizave po ndodh ndërsa në botë vazhdon pandemia e COVID -19.  Për këtë arsye kërkojmë bashkëpunimin e aplikantëve për të zbatuar rregullat e higjenës kur vizitojnë konsullatën.  Aplikantëve do t’u kërkohet të përdorin dizinfektues të duarve, të mbajnë maskë në fytyrë dhe të ruajnë të paktën distancën prej 2 metër. Numri i personave që mund të hyjnë në të njëjtën kohë në konsullatë do të jetë i kufizuar. Po ashtu kërkojmë mirëkuptimin e aplikantëve pasi sasia e aplikimeve që konsullata mund të pranojë dhe procesojë ndërsa respektohen rregullat parandaluese të higjenës nuk mund të afrohet me numrin e aplikimeve të pranuara dhe të përpunuara përpara gjendjes së emergjencës.  

Shtrirja e shërbimeve të ofruara aktualisht mbetet e kufizuar – referojuni përmbledhjes mëposhtë në këtë artikull.  Shtrirja e shërbimit të vizave që konsullatat janë të lejuara të ofrojnë aktualisht gjendet në  Masa mbrojtëse të Ministrisë së Shëndetësisë nga 17 korriku  2020 -  The rules for entering the territory of the Czech Republic and quarantine measures are defined by the Ministry of Health.

Shtrirja e shërbimit të vizave bazohet në  Masat mbrojtëse të Ministrisë së Shëndetësisë nga 26 Maji 2020Për informacion dhe për të caktuar një takim jeni të lutur të na kontaktoni  visa_tirana@mzv.cz

Shtrirja e shërbimeve të vizave

VIZA SHENGEN:

Pranimi i aplikimeve    

● anëtarët e familjes së qytetarëve të BE / Republikës Çeke

● në interes të Republikës Çeke

●  punonjësit e transportit ndërkombëtar

● puonjësit e infrastrukturës kyçe   

● diplomatët dhe zyrtarët e organizatave ndërkombëtare

● punonjësit sezonalë  (bazuar në Dekretin e Ministrisë së Punës dhe Shërbimeve Sociale Nr. 322/2017 Coll.)

● punonjësit e shëndetësisë dhe shërbimeve sociale dhe anëtarët e familjeve të tyre

● punojësit e industrisë ushqimore

● punonjësit në profesione shkencore, kyce dhe shumë të kualifikuara në përmbushje të kushteve të Programit të Punonjësit Shëmë të Kualifikuar dhe Programit të Stafit  Kyç dhe Kërkimor

● në situata të vecanta të emergjencës si përcaktohet në Pikën I/4i) të Masat mbrojtëse të Ministrisë së Shëndetësisë nga 17 korriku 2020

 

 

VIZAT AFATGJATA DHE LEJET E QËNDRIMIT:

 

a/ Pranimi i aplikimeve për          

● VIZA AFATGJATA PËR QËLLIM PUNËSIMI SEZONAL (bazuar në Dekretin e Ministrisë së Punës dhe Shërbimeve Sociale No. 322/2017 Coll.)

● VIZE E POSAÇME PUNE

● viza / leje qëndrimi në kuadër të  PROGRAMIT TË PERSONELIT SHKENCOR KYÇ (përfshirë anëtarët e familjes)

● viza / leje qëndrimi në kuadër  të  PROGRAMIT TË PUNONJËSVE SHUMË TË KUALIFIKUAR (përfshirë anëtarët e familjes)

● viza//leje qëndrimi në kuadër të PROGRAMIT TË PUNONJËSVE TË KUALIFIKUAR  

● LEJE QËNDRIMI AFATGJATA PËR QËLLIME TË KËRKIMIT SHKENCOR  dhe aplikimi për leje qëndrimi afatgjata të bashkëshortëve të tyre dhe fëmijëve në moshë minore

 

● LEJE QËNDRIMI AFATGJATA OSE TË PËRHERSHME PËR QËLLIME TË BASHKIMIT FAMILJAR,  por vetëm në ato raste, kur bashkimi familjar përfshin bashkëshortët dhe fëmijët minorë të shtetasve të huaj që tashmë banojnë në Republikën Çeke në bazë të një leje qëndrimi afatgjatë; anëtarët e tjerë të familjes nuk mund të aplikojne për momentin

● VIZA AFATGJATA PËR QËLLIME FAMILJARE, por vetëm në ato raste, kur bashkimi familjar përfshin bashkëshortët dhe fëmijët minorë  të shtetasve të huaj që tashmë banojnë në Republikën Çeke në bazë të një leje qëndrimi afatgjatë; anëtarët e tjerë të familjes nuk mund të aplikojnë për momentin

● VIZA AFATGJATA PËR QËLLIME STUDIMI dhe LEJE QËNDRIMI PËR QËLLIME STUDIMI

● VIZA AFATGJATA PËR QËLLIME TË TJERA, por vetëm për aktivitete arsimore

● VIZA AFATGJATA  PËR QËLLIME KULTURORE, SPORTIVE DHE PUNE GJATË PUSHIMEVE

● LEJE QËNDRIMI TË PËRHERSHME PËR BASHKËATDHETARËT (bazuar në dekretin nr.1014/2014)

● viza për qëllime të tërheqjes së lejeve të qëndrimit (e ashtuquajtura viza D/VR) – e ashtuquajtura  VISA STICKER TRANSFER– për çdo qëllim qëndrimi

 

b) Rifillimi i procesit të aplikimeve

Ka rifilluar përpunimi i të gjitha aplikimeve për vizat afatgjata dhe lejet e qëndrimit që kanë filluar para 14 Marsit 2020 (dmth shqyrtimi i atyre aplikimeve që janë dorëzuar para gjendjes së jashtëzakonshme dhe pezullimi pasues i shërbimit të vizave ka rifilluar).

 

Njoftim  Hyrja në Republikën Çeke dhe masat e karantinës

Nënshtetasve të huaj u kërkohet të kontrollojnë kushtet e hyrjes për në Republikën Çeke përpara udhëtimit të tyre. Ky informacion po përditësohet rregullisht nga Ministria e Brendshme në faqen e vetë të internetit,, kryesisht në tabelën format- pdf  "Kushtet për hyrjen e personave në territorin e Republikës Çeke në përputhje me Masat Mbrojtëse të Ministrinsë së Shëndetit." Kjo tabelë krejtësisht indikon se cilat masa të karantinës, përfshirë detyrimin e mundshëm për t’u testuar për  COVID-19,  në varësi të secilës kategori udhëtarësh.

 

Dorëzimi i detyrueshëm i dokumentit kundër transmetimit të sëmundjes infektive

Aplikantët për viza Shengen, dhe viza afatgjatë dhe leje qëndrimi për qëllime të aktiviteteve ekonomike dhe arsimore duhet të dorëzojnë dokumentin për përmbushjen e kërkesave kundër përhapjes së sëmundjes infektive.  Kur kryhet një aplikim për vizë Shengen, dokumenti duhet të dorëzohet me aplikimin – paraqitja e dokumentit është një parakusht për procesimin e mëtejshëm të aplikimit. Kur aplikohet për një vizë afatgjatë ose një leje qendrimi, ky dokument mund të dorëzohet kur tërhiqet viza, dmth pas aprovimit të saj, dhe jo gjatë aplikimit

Dokumenti kërkohet  kur dorëzohen aplikimet si vijon:

 Vizë Shengen për qëllime studimi

● Vizë Shengen për qëllim punësimi

● Vizë Shengen për qëllim punësimi sezonal

● Vizë Shengen për qëllim të kërkimit shkencor

 Viza Shengen për qëllim kulturor

● Vizë Shengen për qëllim të aktivitetit sportiv

● Vizë Shengen për qëllim trajnimi

 Vizë Shengen për qëllim sipërmarrje

● Karta e punonjësit

● Karta blu

● Karta e Transferimit  të Punonjësit Brenda- Kompanisë

● Vizë afatgjatë për qëllim punësimi sezonal

● Vizë afatgjatë për qëllim sipërmarrje  

● Vizë afatgjatë për qëllim studimi

● Vizë afatgjatë për qëllim aktivitetesh arsimore

● Vizë afatgjatë për qëllim trajnimi

● Vizë afatgjatë për qëllim kulturor

● Vizë afatgjatë për qëllim aktiviteti sportiv

● Vizë e posacme pune

● Leje qendrimi afatgjatë për qëllim studimi

● Leje qendrimi afatgjatë për qëllim pune kërkimore

 

Dokumenti duhet të lëshohet nga institucioni pritës në Republikën Çeke. d.m.th punëdhënësi  ose shkolla (universiteti). Duke lëshuar dokumentin, pala lëshuese merr përsipër të sigurojë

● akomodimin për të gjithë periudhën e qendrimit, përfshirë dhe një vend ku mund të qendrojë shtetasi i huaj nëse një institucion i shëndetit publik urdhëron një karantinë,

  kujdes shëndetësor ose një ofrues të kujdesit shëndetësor të regjistruar për të gjithë kohëzgjatjen e qendrimit, përfshirë shpenzimet e lidhura, nëse nuk është rregulluar ndryshe,

 rikthimi në vendin e origjinës në rast se qëllimi i qendrimit në Republikën Çeke nuk ekziston më.

 

Konfirmimi i një institucioni pritës në territorin e Republikës Çeke  (DOCX, 135 KB)

Shtojca

Konfirmimi i një institucioni pritës në territorin e ...134 KB DOCX (FILE_TYPE_DOCX) Jul 10, 2020

Attachments

Confirmation of an entity receiving in the territory of... 134 KB DOCX (FILE_TYPE_DOCX) 2020-07-10