english  日本語  česky 

rozšířené vyhledávání

Informace k žádosti o zjištění státního občanství ČR

1. Podle zákona ČNR č. 40/93 Sb. o nabývání a pozbývání státního občanství ČR fyzické osoby, které ke dni 31.12.1992 byly státními občany ČR a ČSFR, jsou od 1.1.1993 státními občany ČR.

1. Podle zákona ČNR č. 40/93 Sb. o nabývání a pozbývání státního občanství ČR fyzické osoby, které ke dni 31.12.1992 byly státními občany ČR a ČSFR, jsou od 1.1.1993 státními občany ČR. Tato skutečnost nastává v těchto případech automaticky ze zákona a není proto třeba v důsledku zániku ČSFR o státní občanství ČR znovu žádat. Při posuzování, zda fyzická osoba je státním občanem ČR se postupuje podle předpisů platných v době, kdy k nabytí nebo pozbytí státního občanství došlo (podstatnými údaji pro určení státního občanství jsou zejména: do roku 1953 místo narození, od roku 1954 státní občanství rodičů). Podle par. 17 výše uvedeného zákona dochází zároveň automaticky ke ztrátě státního občanství ČR v okamžiku nabytí cizího státního občanství na vlastní žádost. Zákon č. 40/93 Sb. platí od 1. ledna 1993.

2. Ve sporných případech nebo v případech, kdy žadatel hodlá obdržet písemné osvědčení o státním občanství ČR, provádí zjišťování státního občanství ČR:

 • a) krajský/úřad městské části podle místa trvalého pobytu žadatele v ČR nebo nemá-li takovýto pobyt;
 • b) krajský/úřad městské části podle místa posledního trvalého pobytu žadatele v ČR před odchodem do zahraničí nebo;
 • c) Úřad městské části Praha 1, pokud žadatel neměl nikdy trvalý pobyt v ČR.

3. Žádost o zjištění státního občanství ČR, podávaná prostřednictvím velvyslanectví v Tokiu, sestává z těchto náležitostí:

 • a) vyplněný formulář " Žádost a dotazník ke zjištění státního občanství ČR a vydání osvědčení...". Žádost/dotazník vždy vyplňujte čitelně a ve všech položkách (pokud se na Vás daný dotaz nevztahuje uvádějte "nemám", "nenabyl" ap).Váš podpis je nutné ověřit (bezplatně na velvyslanectví při osobním podání ).
 • b) kopie českého rodného listu a při změně jména, zejména u vdaných žen, též oddacího listu. V případě, že máte pouze cizozemský matriční doklad (tj. rodný nebo oddací list), postupujte podle bodu 4.
 • c) kopie českých rodných nebo oddacích listů rodičů (předkládají pouze žadatelé narození v cizině),
 • d) "Prohlášení" popř. "Prohlášení pro nezletilé dítě" (formuláře ke stažení pod článkem) o cizích státních občanstvích s ověřeným podpisem. Při osobním podání provede pracovnice velvyslanectví ověření podpisu bezplatně při podání žádosti.
 • e) kopie dokladu o nabytí cizího státního občanství s uvedením data tohoto nabytí; pokud k nabytí cizího státního občanství dosud nedošlo, vyžaduje se kopie povolení k pobytu v Japonsku
 • f) poplatek
  Protože poplatky podléhají změnám podle kurzového přepočtu, doporučujeme informovat se na výši poplatku telefonicky pro příslušný měsíc.

4. Cizozemské doklady přikládané k žádosti musí být předepsaným způsobem ověřeny. V případě japonských je potřeba příslušný doklad nechat opatřit apostilou a přiložit k němu překlad do českého jazyka.

Upozorňujeme, že vyřízení žádosti podané prostřednictvím velvyslanectví trvá cca 3 měsíce (v některých případech i déle).

přílohy

Prohlášení o nepozbytí státního občanství 191 KB PDF (Acrobat dokument) 22.9.2022

obcanstvi 35 KB DOC (Word dokument) 12.1.2012