english  česky  日本語 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: Volby

Obecné informace k volbám

Informace o podmínkách hlasování na velvyslanectví, o zapsání do zvláštního seznamu voličů, vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů, vydání voličského průkazu a o průběhu voleb.

Místem konání voleb ve zvláštním volebním okrsku zastupitelského úřadu ČR v Japonsku je volební místnost na Velvyslanectví České republiky v Tokiu na adrese:

2-16-14 Hiroo, Shibuya-ku, Tokio 150-0012

 

Na zastupitelském úřadu ČR v zahraničí lze hlasovat při:

1) volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

2) volbě prezidenta republiky

 

Hlasování na Velvyslanectví ČR v Tokiu je umožněno:

1) občanům ČR zapsaným do zvláštního seznamu voličů, který je veden Velvyslanectvím ČR v Tokiu

2) občanům ČR, kteří předloží voličský průkaz vydaný příslušným obecním úřadem

 

1) Zápis do zvláštního seznamu voličů

Při dlouhodobém pobytu v Japonsku lze požádat o zápis do zvláštního seznamu voličů vedeného na Velvyslanectví ČR v Tokiu. Žádost je možno sepsat volně nebo využít připraveného formuláře (viz příloha). Při podání žádosti je zároveň nutno doložit následující dokumenty:

  • ◾ doklad potvrzující totožnost a státní občanství ČR (např. občanský průkaz nebo cestovní pas) - originál, popř. ověřená kopie
  • ◾ doklad o bydlišti na území Japonska (například residence card - 在留カード) - originál, popř. ověřená kopie

POZOR! Zápisem do zvláštního seznamu voličů v zahraničí budete automaticky vyškrtnuti ze stálého seznamu voličů v ČR. Budete-li chtít v budoucnu volit na území ČR, je nutné nejprve požádat Velvyslanectví ČR v Tokiu o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů. O vyškrtnutí Vám vydáme potvrzení. To odevzdáte buď před volbami obecnímu úřadu, v jehož územním obvodu máte trvalý pobyt, nebo v den voleb okrskové volební komisi.

 

2) Voličský průkaz (za účelem hlasování v Japonsku)

V případě krátkodobého pobytu v zahraničí je vhodnější volit na voličský průkaz. Voličský průkaz má jednorázový charakter a vydá Vám ho obecní úřad v místě Vašeho trvalého pobytu v ČR, v jehož stálém seznamu voličů jste zapsán/a. Vystavení voličského průkazu prosím konzultujte přímo s Vaším obecním úřadem.

 

3) Vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů

Jste-li zapsán/a ve zvláštním seznamu voličů vedeném na Velvyslanectví ČR v Tokiu a již v Japonsku nehodláte volit, můžete požádat o vyškrtnutí ze seznamu voličů a volit v ČR. Žádost je možno sepsat volně nebo využít přiloženého formuláře. Žádost lze doručit osobně, poštou či e-mailem za podmínky, že přílohou bude scan žádosti. Žádosti podané poštou a e-mailem musí být opatřený úředně ověřeným podpisem žadatele.

O vyškrtnutí Vám vydáme potvrzení, které je nutné odevzdat buď před volbami obecnímu úřadu, v jehož územním obvodu máte trvalý pobyt, nebo v den voleb okrskové volební komisi.

 

4) Voličský průkaz (za účelem hlasování mimo Japonsko)

Jste-li zapsán/a ve zvláštním seznamu voličů vedeném na Velvyslanectví ČR v Tokiu a hodláte volit mimo území Japonska (a zároveň nechcete být vyškrtnuti ze zvláštního seznamu voličů), můžete požádat o vydání voličského průkazu, a to písemným podáním opatřeným Vaším ověřeným podpisem, doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, nebo osobně nejpozději 2 dny před prvním dnem voleb.

 

Průběh hlasování

  • ◾ Hlasovací lístky obdržíte ve volební místnosti, nejsou zasílány předem poštou.
  • ◾ Při příchodu do volební místnosti musíte prokázat svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem, cestovním pasem nebo cestovním průkazem.
  • ◾ Volič, který bude hlasovat s voličským průkazem, je povinen tento průkaz odevzdat.
  • ◾ Po záznamu v seznamu voličů obdrží volič od zvláštní okrskové volební komise prázdnou úřední obálku, tj. obálku opatřenou úředním razítkem Velvyslanectví ČR v Japonsku a hlasovací lístky.
  • ◾ Po obdržení úřední obálky a hlasovacích lístků vstoupí volič do prostoru určeného pro vložení hlasovacího lístku do úřední obálky.
  • ◾ Po opuštění prostoru určeného pro vložení hlasovacího lístku do úřední obálky vloží volič tuto úřední obálku s hlasovacím lístkem před zvláštní okrskovou volební komisí do volební schránky.

přílohy

Žádost o zápis do zvláštního seznamu voličů 93 KB PDF (Acrobat dokument) 10.8.2022

Žádost o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů 37 KB DOC (Word dokument) 26.9.2022