english  日本語  česky 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: ©mzv.cz
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se uskuteční ve dnech 8. a 9. října 2021

Prezident republiky vyhlásil svým rozhodnutím ze dne 28. prosince 2020, publikovaným  ve Sbírce zákonů pod č. 611/2020 Sb., volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a stanovil dny jejich konání na pátek 8. října  a sobotu  9. října 2021. V Japonsku mohou občané ČR volit pouze na Velvyslanectví ČR  v Tokiu.

Ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR mohou na Velvyslanectví ČR v Tokiu hlasovat:

- občané ČR  zapsaní  ve zvláštním seznamu voličů, který je veden zastupitelským úřadem v Tokiu. Žádost o zápis je nutné předat zastupitelskému úřadu nejpozději do 29. srpna 2021. Osoby, které jsou v seznamu zapsány z minulosti, novou žádost o zápis nepodávají.

- občané ČR, kteří předloží voličský průkaz vydaný příslušným obecním úřadem v ČR, příp. jiným k tomu určeným úřademKorespondenční hlasování ani hlasování v zastoupení české zákony v současnosti neumožňují.

Volebními dny jsou pátek 8. října 2021, sobota 9. října 2021.

V pátek  začíná hlasování  ve 14.00 hodin a končí  ve 22.00 hodin. V sobotu začíná hlasování v 8:00 hodin a končí  ve 14.00 hodin.

Při dlouhodobém pobytu v zahraničí umožňuje § 6 odst. 5 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o volbách do Parlamentu“), zapsání do zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem nebo konzulárním úřadem České republiky, s výjimkou honorárních konzulátů (dále jen „zastupitelský úřad“) v místě pobytu. Na základě ustanovení § 6 odst. 5 zákona o volbách do Parlamentu vedou zvláštní seznam voličů zastupitelské úřady pro voliče, který má bydliště mimo území České republiky, a to na základě jeho písemné žádosti o zápis, doložené originálem, popřípadě ověřenou kopií dokladů potvrzujících totožnost žadatele, jeho státní občanství České republiky a bydliště v územním obvodu zastupitelského úřadu, kde má být zapsán do zvláštního seznamu.

 
Pro účely zápisu do zvláštního seznamu voličů prokazuje volič svou totožnost platným občanským průkazem nebo platným cestovním dokladem, popř. jiným platným úředním dokladem, a to i cizozemským, opatřeným fotografií držitele a obsahujícím jeho základní osobní údaje (jméno, popř. jména, příjmení, datum narození).

Státní občanství ČR volič pro účely zápisu do zvláštního seznamu voličů prokáže platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem ČR anebo platným cestovním průkazem nebo platným občanským průkazem ČR, popř. osvědčením o státním občanství ČR nebo listinou o nabytí nebo udělení státního občanství ČR.

Za doklad potvrzující bydliště v územním obvodu, resp. ve zvláštním volebním okrsku zastupitelského úřadu by měl sloužit zásadně úřední doklad vydaný orgánem státu působnosti příslušným k evidenci obyvatel, popř. k vydávání povolení k pobytu, osvědčující bydliště občana alespoň v rozsahu zapisovaném do zvláštního seznamu voličů.

Pro zápis do zvláštního seznamu voličů lze akceptovat originály i úředně ověřené kopie (pokud je zákon připouští pořídit) shora uvedených dokladů potvrzujících totožnost, státní občanství ČR a bydliště v územním obvodu, resp. ve zvláštním volebním okrsku zastupitelského úřadu.


Žádost o zápis do zvláštního seznamu voličů musí být doručena nebo  předána zastupitelskému úřadu nejpozději 40 dnů přede dnem voleb, tj. do 29. srpna 2021. Pro žádost o zápis do zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem není žádný předepsaný formulář (žadatelé mohou využít vzor uvedený v příloze). V případě, že bude volič zapsán ve zvláštním seznamu voličů vedeném zastupitelským úřadem v zahraničí v místě svého pobytu, bude moci uplatnit své volební právo při volbách do Poslanecké sněmovny ve volební místnosti zřízené u tohoto zastupitelského úřadu.

Pokud se volič nebude vyskytovat v době voleb do Poslanecké sněmovny v územním obvodu tohoto zastupitelského úřadu, může mu tento úřad vydat na základě jeho žádosti podle ustanovení § 6a zákona o volbách do Parlamentu voličský průkaz, na který je potom oprávněn hlasovat v jakémkoliv zvláštním volebním okrsku v zahraničí a v jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky. Na základě ustanovení § 6a odst. 2 zákona o volbách do Parlamentu může volič již ode dne vyhlášení voleb požádat o vydání voličského průkazu u příslušného zastupitelského úřadu, kde je zapsán ve zvláštním seznamu voličů, a to osobně do okamžiku uzavření zvláštního seznamu voličů, tj. do 6. října 2021, nebo podáním doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. do  1. října 2021; toto podání musí být v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky.

Zastupitelský úřad předá voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj.  od 23. září 2021, osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle.
 
V případě zápisu do zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem v zahraničí bude zapsaný volič automaticky vyškrtnut ze stálého seznamu voličů vedeného obecním úřadem v ČR, v jehož územním obvodu má místo trvalého pobytu. Pokud by tento volič  v budoucnu chtěl volit na území České republiky, musí požádat zastupitelský úřad o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů. Zastupitelský úřad voliči vydá o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů potvrzení a toto potvrzení je nutné odevzdat přede dnem voleb obecnímu úřadu, v jehož územním obvodu má volič místo trvalého pobytu, nebo v den voleb okrskové volební komisi, v jejímž obvodu má místo trvalého pobytu.


V případě krátkodobého pobytu v zahraničí je vhodnější volit při volbách do Poslanecké sněmovny v zahraničí na zastupitelském úřadě na voličský průkaz, který voliči vydá na základě ustanovení § 6a zákona o volbách do Parlamentu obecní úřad v místě jeho trvalého pobytu v ČR, v jehož stálém seznamu voličů je zapsán. Na základě ustanovení § 6a odst. 2 zákona o volbách do Parlamentu může volič již ode dne vyhlášení voleb požádat o vydání voličského průkazu u obecního úřadu v ČR, kde je zapsán ve stálém seznamu voličů, tj. v místě svého trvalého pobytu, a to osobně do okamžiku uzavření stálého  seznamu, tj. do 6. října 2021, nebo podáním doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. do 1. října 2021; toto podání musí být v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky; obecní úřad voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj. od 23. září 2021, předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle, a to i do zahraničí; voličský průkaz lze zaslat na základě žádosti voliče i na adresu zastupitelského úřadu, kde se volič rozhodl hlasovat.

Voličský průkaz vydává jak obecní úřad, tak i zastupitelský úřad, záleží jen na tom, u jakého úřadu je volič zapsán v seznamu voličů. S voličským průkazem lze při volbách do Poslanecké sněmovny hlasovat v jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky nebo v  jakémkoliv zvláštním volebním okrsku v zahraničí.

 

Podrobné informace o volbách do Poslanecké sněmovny naleznete na webové stránce Ministerstva vnitra ČR

 

přílohy

Žádost o zápis do zvláštního seznamu voličů 93 KB PDF (Acrobat dokument) 2.6.2021

Oznámení o době a místě konání voleb do PS Parlamentu ČR 51 KB PDF (Acrobat dokument) 26.8.2021