english  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Cestovní pas ČR

Cestovní pas se strojově čitelnými údaji a nosičem dat s biometrickými údaji

Nově vydávané cestovní pasy obsahují strojově čitelné údaje a dva biometrické údaje – zobrazení obličeje držitele a otisky prstů.

Žádost o vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji je v zahraničí možné podat pouze na velvyslanectvích či generálních konzulátech, nikoliv u honorárních konzulárních úřadů

Žadatel o E-pas je povinen dostavit se při podání žádosti i při převzetí vydaného cestovního pasu na zastupitelský úřad osobně. Zastupování na základě plné moci při řízení o vydání cestovního pasu s biometrickými údaji, o doplnění údajů v tomto pase nebo při převzetí tohoto pasu je vyloučeno.

Za občana ve věku do 15ti let podává žádost zákonný zástupce, popř. místo něho jiné oprávněné osoby, držitel cestovního pasu se však vždy musí dostavit na zastupitelský úřad osobně (tj. i je-li mladší 15ti let). Podává-li žádost nezletilý občan starší 15ti let (tedy ve věku 15-17 let), připojí k žádosti písemný souhlas zákonného zástupce s jeho ověřeným podpisem. Ověření podpisu se nevyžaduje, jestliže zákonný zástupce vyjádří svůj souhlas a žádost podepíše před zastupitelským úřadem.

Žadatel při podávání žádosti o vydání cestovního pasu s biometrickými údaji nebude vyplňovat tiskopis žádosti (formulář), pouze předloží listiny potřebné k jeho vydání. Podstatnou změnou je skutečnost, že žadatel nebude moci podat současně se žádostí  o vydání cestovního pasu s biometrickými údaji např. žádost o vydání osvědčení o státním občanství České republiky.

Při podání žádosti o vydání E-pasu je třeba předložit:

  1. doklad totožnosti (cestovní pas, občanský průkaz ČR atd.);
  2. doklad o jménu a příjmení (cestovní pas ČR, občanský průkaz ČR nebo český matriční doklad);
  3. fotografie pasového formátu o velikosti 50 x 70 mm vyhotovená v souladu s normami ICAO (velikost hlavy na fotografii od brady po nejvyšší bod vlasů 32-36 mm, přímý pohled, zavřená ústa);
  4. původní cestovní pas ČR, ČSSR nebo ČSFR;
  5. doklad osvědčující Váš status v Kanadě. Máte-li kanadské občanství, předkládáte Listinu o udělení kanadského občanství nebo Certificate of Citizenship. Nejste-li kanadskými občany, předkládáte Permanent Resident Card (PR Card);
  6. doklad o státním občanství ČR. Takovým dokladem je platný pas, platný občanský průkaz, osvědčení o českém občanství 12 měsíců od data vydání nebo listina o udělení českého občanství a
  7. doklad o rodném čísle. Takovým dokladem je buď rodný list, cestovní pas, občanský průkaz nebo doklad o přidělení rodného čísla vydaný MV ČR;
  8. doklad o změně nebo doklad potvrzující nový údaj (např. oddací list), nastala-li u žadatele změna, z důvodu které žádá o vydání nového cestovního pasu.
  9. doklad a přímém vztahu k zákonnému zástupci u nezletilých žadatelů (ve věku do 18ti let) tj. rodný list nezletilého občana, oddací list rodičů apod.

Biometrický údaj o zobrazení obličeje žadatele pořídí zastupitelský úřad skenováním fotografie dodané žadatelem. Tato fotografie nesmí být starší více než 6 měsíců. Fotografie musí mít rozměr 5 cm x 7 cm  a musí splňovat požadavky norem ICAO.

E-pas, bude-li žádost podána u zastupitelského úřadu v zahraničí, musí být podle zákona vydán ve lhůtě 120 dnů, obvyklá doba vydání se však pohybuje kolem 40 dnů. Bude-li žádost podána u příslušného obecního úřadu v České republice, je zákonem stanovena lhůta 30 dnů.

Za vystavení cestovního pasu se vybírá správní poplatek, jehož výši naleznete zde. Poplatek se vybírá při podání žádosti o nový cestovní pas.

Upozornění: Zákon o cestovních dokladech stanoví nový důvod skončení platnosti cestovního dokladu České republiky, a to uplynutím doby 3 měsíců ode dne změny příjmení občana, pokud k ní došlo v souvislosti s uzavřením manželství občana. Proto doporučujeme, aby občan, u kterého došlo ke změně příjmení na základě sňatku v cizině, bezodkladně požádal v České republice nebo prostřednictvím zastupitelského úřadu v cizině o zápis manželství do Zvláštní matriky v Brně. Po obdržení oddacího listu České republiky může občan požádat o nový cestovní pas na nové jméno.

Vyzvednutí hotového pasu:

Po vyrobení cestovního pasu v ČR je pas odeslán k vyzvednutí na GK Toronto; GK Toronto žadatele po obdržení pasu vyzve k osobnímu převzetí cestovního pasu. Pokud si žadatel přeje vyzvednout cestovní pas na HGK v Calgary, musí tuto skutečnost indikovat již při podání žádosti na GK Toronto a zároveň předložit dvě ofrankované poštovní kurýrní obálky.