english  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Prvopis matričního dokladu

Potřebujete zaregistrovat novou matriční událost - narození, sňatek, úmrtí, ke které došlo v zahraničí.

Následující postup se vztahuje pouze na případy, kdy je třeba vystavit tzv. prvopis, tj. první český rodný, oddací nebo úmrtní list. V případě, že je příslušná matriční událost již v ČR zaregistrována a potřebujete pouze nový (tedy další) matriční dokument, je třeba požádat o vystavení duplikátu .

A/ K prokázání matriční události, tj. narození, sňatku nebo úmrtí před úřady ČR je třeba předložit český matriční doklad, tj. rodný, oddací nebo úmrtní list. Jestliže došlo k matriční události v cizině, matriční doklad vydá Zvláštní matrika, vedená Magistrátem města Brna - střed. Žádosti o matriční doklady přijímají:

v Kanadě - Velvyslanectví ČR v Ottawě a Generální konzulát ČR v Torontu

v ČR - městské a obecní úřady (duplikát dříve vydaného dokladu),

- Magistrát města Brna, Zvláštní matrika

B/ Všechny cizozemské doklady přikládané k žádosti musí být předepsaným způsobem ověřeny. V případě kanadských dokladů je zapotřebí nejprve vyžádat si od "Division of Vital Statistics" příslušné provincie originál rodného nebo oddacího listu ("wallet form" nepostačuje, vyžádejte alespoň "1/2 form", nejlépe pak tzv."long form") a nechat jej ověřit prostřednictvím Department of Foreign Affairs and International Trade Canada. Doklady vydané prostřednictvím Office of Registrar General provincie Ontario může ověřit rovněž Ministry of Government Services, Official Document Services, 222 Jarvis Street (Main Floor), Toronto, ON, M7A 0B6, tel. (416) 325 8416, fax: (416) 325-8434, doklady z jiných provincií na příslušných úřadech. Následně musí být provedeno vyšší ověření generálním konzulátem. Ke všem cizojazyčným dokladům je nutno přiložit doslovný překlad do češtiny na samostatném listu (doporučujeme využít služeb autorizovaných tlumočníků). Správnost překladů musí rovněž ověřit GK.

C/ Žádost sestává z těchto náležitostí:

1. Doklad o českém státním občanství - při žádosti o rodný list dítěte do 15 let doklad o jeho státním občanství ČR spolu s dokladem o státním občanství ČR jednoho z rodičů, při žádosti o oddací list doklady o českém státním občanství obou manželů (pokud jsou oba českými státními občany). Takovýmto dokladem může být listina o udělení českého občanství, osvědčení o českém občanství, platný pas nebo občanský průkaz. Nemáte-li ani jeden z uvedených dokladů, je třeba požádat o vystaveni osvědčení o státním občanství.

2. Poplatky jsou splatné pouze v hotovosti, formou "money order" nebo "certified cheque"..

Podpis na přiloženém "Zápise" lze ověřit jen v přítomnosti osoby "Zápis" podepisující. Pokud tento nelze podepsat před zastupitelským úřadem ČR v Kanadě (GK v Torontu, Velvyslanectví v Ottawě, honorární úřad ČR v Calgary), je nezbytné podpis ověřit kanadským notářem.

K žádosti o rodný list je potřebné dále předložit:

3. Vyplněný formulář Zápis o narození a Žádost o přidělení rodného čísla.

4. Příslušně ověřený cizozemský rodný list, ve formě úplného matričního výpisu ("long form") s překladem - viz bod B.

5. Oddací list rodičů u dětí narozených za trvání manželství. Cizozemský oddací list musí být přeložený a příslušně ověřený - viz bod B.

6. U dětí narozených mimo manželství a je-li matka rozvedená, pak, rodný list matky a český rozvodový rozsudek s doložkou o nabytí právní moci či pravomocné rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR uznávající rozvod v cizině (bližší informace GK poskytne na vyžádání).

7. Je-li matka dítěte narozeného mimo manželství vdovou, pak její rodný list a úmrtní list manžela, příp. příslušný rozsudek soudu.

8. Je-li matka svobodná či nejsou-li rodiče dítěte manželé a pro určení otcovství nelze použít první domněnku otcovství, vyplněný přiložený Zápis o určení otcovství a rodný list matky.

9. Pokud je dítě ženského pohlaví je možné zapsat jeho příjmení v mužském tvaru (tj. bez koncovky -ová). Příslušný formulář pro nezletilé děti při prvním zápisu, pro nezletilé děti při dodatečném záznamu, pro zletilé osoby při prvním zápisu a pro zletilé osoby při dodatečném záznamu.

K žádosti o oddací list je potřebné dále předložit:

3. Vyplněný formulář Zápis o uzavření manželství.

4. Příslušně ověřený cizozemský oddací list s překladem, ve formě úplného výpisu (long form), vydaného místní matrikou - viz bod B. a rodný list ženicha nebo nevěsty, je-li státním občanem ČR (jsou-li oba snoubenci českými státními občany, vyžadují se české rodné listy obou snoubenců).

5. Úmrtní list bývalého manžela/lky nebo rozsudek soudu o prohlášení manžela za mrtvého s doložkou právní moci, jestliže občan uzavřel manželství jako vdovec/vdova. Cizozemský doklad včetně překladu a přílsušných ověření - viz bod B.

6. Rozsudek soudu o rozvodu předcházejícího manželství s doložkou právní moci, jestliže občan ČR uzavřel manželství jako rozvedený. K dokladu o rozvodu v cizině musí být připojený rozsudek Nejvyššího soudu ČR o uznání cizího rozhodnutí.

7. Pokud má žena zájem o zápis příjmení v mužském tvaru (tj. bez koncovky - ová). Příslušný formulář pro první zápis manželství a pro dodatečný záznam manželství.

K žádosti o úmrtní list je potřebné dále předložit:

3. Vyplněný přiložený formulář Zápis o úmrtí.

4. Příslušně ověřený cizozemský úmrtní list s překladem - viz bod B.

5. K žádosti o zápis úmrtí je třeba též doložit následující doklady, jsou-li k dispozici:

a) rodný list zemřelého, pokud byl svobodný,

b) oddací list zemřelého, pokud byl ženatý,

c) průkaz zdravotní pojišťovny nebo doklad prokazující, u které zdravotní pojišťovny v ČR je zemřelý registrován,

d) doklad o pohřbu nebo zpopelnění,

e) lékařskou zprávu - list o prohlídce mrtvého, byla-li provedena zdravotní nebo soudní pitva, písemné oznámení lékaře.

přílohy

žádost o zápis uzavření manželství 19 KB DOCX (FILE_TYPE_DOCX) 12.9.2019

žádost o zápis narození 19 KB DOCX (FILE_TYPE_DOCX) 12.9.2019

žádost o zápis úmrtí 18 KB DOCX (FILE_TYPE_DOCX) 12.9.2019

Žádost o přidělení rodného čísla 21 KB DOC (Word dokument) 11.1.2012

Žádost o zápis příjmení v mužském tvaru - nezletilý -... 27 KB DOC (Word dokument) 10.7.2012

Žádost o zápis příjmení v mužském tvaru - nezletilý -... 28 KB DOC (Word dokument) 10.7.2012

Žádost o zápis příjmení v mužském tvaru - zletilý -... 26 KB DOC (Word dokument) 10.7.2012

Žádost o zápis příjmení v mužském tvaru - zletilý -... 25 KB DOC (Word dokument) 10.7.2012

Žádost o zápis příjmení v mužském tvaru - dodatečný... 26 KB DOC (Word dokument) 10.7.2012