english  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Vyšší ověření cizozemských veřejných listin (superlegalizace)

Účel vyššího ověření:

Listiny vydané soudy a úřady v cizině, které platí v místě, kde byly vydány, za listiny veřejné, se považují za veřejné listiny i na území České republiky pouze v případě, že jsou opatřeny předepsanými ověřeními. Tato povinnost vyplývá z § 52 zákona č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním, v platném znění.

Druhy vyššího ověření:

Pro použití v České republice musí být listina obvykle opatřena vyšším ověřením (superlegalizací) zastupitelského úřadu ČR, který je akreditován pro stát, jehož orgán listinu vystavil. Superlegalizaci provádějí jak profesionální zastupitelské úřady (Toronto, Ottawa), tak i konzulární úřady vedené honorárními konzulárními úředníky (Calgary). Superlegalizaci může zastupitelský úřad ČR provést až po vyšším ověření listiny příslušnými orgány a ministerstvem zahraničních věcí daného státu.

Výjimka platí pro listiny vystavené orgány státu:

  1. se kterým má Česká republika uzavřenu příslušnou bilaterální smlouvu. Seznam těchto smluv lze nalézt na webové stránce Ministerstva spravedlnosti ČR www.justice.cz , nebo
  2. který je smluvní stranou Haagské úmluvy o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin ze dne 5. října 1961. Příslušné informace včetně seznamu států, které jsou stranou úmluvy, lze nalézt na webové stránce www.hcch.net .

V případě dokumentů vydaných státy ad 1 nebo 2 není superlegalizace vyžadována.


Vyšší ověření kanadských veřejných listin:

Pro použití v ČR musí být kanadské veřejné listiny opatřeny vyšším ověřením, provedeným některým ze zastupitelských úřadů ČR v Kanadě . Superlegalizace zastupitelským úřadem následuje až po vyšším ověření listiny příslušnými orgány Kanady, tj.:

- dokumenty ověřené kanadským notářem a vládní dokumenty (např. rodné, oddací či úmrtní listy) provincie Ontario lze nechat ověřit prostřednictvím Ministry of Government Services, Official Documents Services;

- dokumenty vydané ostatními provinciemi na příslušných místních úřadech;

- ostatní veřejné listiny je třeba nechat ověřit prostřednictvím Department of Foreign Affairs and International Trade Canada .

K žádosti o superlegalizaci na zastupitelském úřadě ČR je třeba doložit:

Při osobním podání

- originál superlegalizovaného dokumentu;

- platný doklad totožnosti.

Při podání v poštovním styku

- originál superlegalizovaného dokumentu;

- kopie platného dokladu totožnosti;

- předplacená obálka na zaslání dokumentů zpět.

K provedení ověření dokumentů je zapotřebí sjednání schůzky na toronto.appointment@gmail.com.

Čekací doba:

Generální konzulát provede ověření 5 dokladů a méně na počkání; v případě vyššího počtu provádí ověření do tří pracovních dnů; při podání žádosti poštou jsou dokumenty expedovány během tří pracovních dnů.

Konzulární poplatek:

Aktuální výše konzulárního poplatku (pod položkou 150c),v případě superlegalizace dokumentu za účelem podání žádosti ke Zvláštní matrice v Brně pod položkou 150 d)).

Vyšší ověření veřejných listin vystavených v USA:

Vzhledem k tomu, že ČR i USA jsou smluvní stranou Haagské úmluvy o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin, není u veřejných dokumentů vystavených v USA superlegalizace vyžadována. Veřejné listiny však musí být opatřeny tzv. apostilní doložkou vydávanou obvykle Department of State nebo Secretary of State. Seznam institucí vydávajících apostilní doložku v jednotlivých státech USA včetně kontaktních údajů lze nalézt zde .