english  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Informace o zdravotním pojištení v ČR

Zdravotní pojištění v České republice (ČR) je druh zákonného pojištění, na jehož základě je zdravotní pojišťovnou hrazena lékařská péče poskytnutá pojištěnci. Zdravotní pojištění nemá charakter komerčního pojištění a nevzniká tedy na základě smlouvy, ale podle zákona.

Kdo má ze zákona povinnost být zdravotně pojištěn?

Ze zákona musí být v České republice povinně zdravotně pojištěna každá osoba, která má na území ČR trvalý pobyt (bez ohledu na státní občanství této osoby). Osoba, která trvalý pobyt na území ČR nemá, se stává účastníkem zdravotního pojištění pouze v období, ve kterém je zaměstnána u zaměstnavatele se sídlem na území ČR a pracovněprávní vztah je uzavřen podle právních předpisů ČR.

Za které osoby je plátcem pojistného stát?

Stát je plátcem pojistného na zdravotní pojištění u těchto osob:
- nezaopatřené děti (nevýdělečně činné děti do 26. roku věku);
- poživatelé důchodů (osoby, kterým byl v ČR přiznán např. starobní důchod);
- ženy na mateřské nebo rodičovské dovolené;
- osoby pečující celodenně a osobně alespoň o jedno dítě do 7 let věku nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku;
- příjemci rodičovského příspěvku (státní sociální podpora);
- uchazeči o zaměstnání (nezaměstnaní v evidenci úřadu práce);
- osoby pobírající dávky sociální péče z důvodu sociální potřebnosti;
- osoby převážně nebo úplně bezmocné a osoby o ně pečující;
- osoby pečující o dlouhodobě těžce zdravotně postižené děti nebo částečně bezmocné rodinné příslušníky starší 80 let;
- osoby konající základní (náhradní) vojenskou službu, civilní službu nebo osoby povolané k vojenskému cvičení;
- osoby ve vazbě nebo výkonu trestu;
- mladiství umístění ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy a ochranné výchovy;
- osoby, které dosáhly věku potřebného pro nárok na starobní důchod, ale nesplňují podmínky jeho přiznání (nemají odpracované roky a nemají žádný příjem);
- osoby s trvalým pobytem na území ČR, které jsou příjemci dávek nemocenského pojištění a za které neplatí pojistné zaměstnavatel a ani stát a nejsou osobami samostatně výdělečně činnými.

Jak se platí zdravotní pojištění a kolik stojí?

Zákon určuje tři typy plátců pojistného:

- zaměstnavatel (odvádí pojistné za zaměstnance)
- stát (odvádí pojistné za za určité skupiny osob)
- samotný pojištěnec:
- osoba samostatně výdělečně činná (odvádí částku odvozenou z příjmů z vlastní samostatné výdělečné činnosti)
- osoba bez zdanitelných příjmů (odvádí pojistné v minimální výši, osoba, za kterou neplatí pojistné zaměstnavatel ani stát a není ani samostatně výdělečně činná)

Minimální výše zdravotního pojištění je vypočítána jako 13,5% z platné minimální mzdy, v ostatních případech se vypočítává stejným procentem z hrubé mzdy zaměstnance nebo z hrubého příjmu osoby samostatně výdělečně činné.

Jak si zvolit zdravotní pojišťovnu?

V roce 1992 se ze zákona staly všechny osoby s trvalým pobytem v České republice pojištěnci Všeobecné zdravotní pojišťovny. Ode dne 1.1. 1993 má každý pojištěnec právo si zvolit zdravotní pojišťovnu. Kdo po uvedeném termínu neprovedl volbu jiné zdravotní pojišťovny, je stále ze zákona pojištěncem Všeobecné zdravotní pojišťovny. Změnu zdravotní pojišťovny je možné provést jednou za 12 kalendářních měsíců vždy k prvnímu dni kalendářního měsíce. Narozené dítě se stává pojištěncem zdravotní pojišťovny, u které je pojištěna matka dítěte v den jeho narození. Zdravotní pojišťovnu v tomto případě je možné změnit až po přidělení rodného čísla dítěti a to k prvnímu dni následujícího kalendářního měsíce.

Musím platit zdravotní pojištění, když dlouhodobě pobývám v cizině?

Za dlouhodobý pobyt v cizině se považuje pouze nepřetržitý pobyt v cizině, který trvá déle než 6 měsíců. Pokud osoba splní následující tři podmínky, je vyňata z povinnosti platit zdravotní pojištění v ČR po celou dobu pobytu v cizině:


- nepřetržitý pobyt v cizině trvá nejméně 6 měsíců;

- osoba má uzavřeno zdravotní pojištění v cizině po celou dobu pobytu v cizině;
- zdravotní pojišťovna obdrží písemné prohlášení osoby, že bude pobývat dlouhodobě v cizině, kde má uzavřeno zdravotní pojištění, před dnem ukončení platby pojistného.

Po návratu z ciziny je nutné se opět u zdravotní pojišťovny přihlásit.

Pokud pojištěnec přestane platit zdravotní pojištění bez splnění uvedených podmínek, k dlužné částce připočítá zdravotní pojišťovna penále. Pokud pojištěnec pobývá dlouhodobě v cizině a platí si nadále zdravotní pojištění v ČR, může požádat svoji zdravotní pojišťovnu o uhrazení případných lékařských úkonů, které bylo nutné vykonat v době jeho pobytu v cizině. Zdravotní pojišťovna posoudí naléhavost těchto ošetření a proplatí úkon do výše, který by hradila na území ČR.

Může si zdravotní pojištění hradit v ČR i krátkodobě pobývající cizinec?

Kromě zákonem stanoveného výčtu osob, které musí mít v České republice zdravotní pojištění, nabízí některé zdravotní pojišťovny osobám bez povoleného trvalého nebo dlouhodobého pobytu v ČR možnost uzavřít smlouvu na krátkodobé smluvní zdravotní pojištění. Krátkodobé smluvní zdravotní pojištění cizinců (maximálně na dobu do 90 dnů) nabízí úhradu nákladů nutného a neodkladného léčení v ČR, úhradu nákladů na repatriaci pojištěnce do mateřské země a úhradu nákladů na převoz tělesných ostatků. Pro cizince pobývajícího v ČR déle než 90 dní, který nemá ze zákona povinnosti si platit pojistné, nabízí některé zdravotní pojišťovny možnost uzavřít smlouvu na dlouhodobé smluvní zdravotní pojištění. Uzavření této smlouvy předchází vstupní lékařská prohlídka. Ošetření se provádí pouze u smluvních lékařů pojišťovny.

Mám České státní občanství a bydlím v zahraničí. Každý rok navštěvuji na několik měsíců Českou republiku a chci vědět, jestli mám nebo mohu být v ČR zdravotně pojištěn?

Pokud nemá osoba v ČR hlášený trvalý pobyt (registrace místa trvalého bydliště v ČR na úřadě), pak nemá ze zákona povinnost si zdravotní pojištění hradit. Záleží tedy na rozhodnutí osoby, jestli si chce zdravotní pojištění hradit. V případě, že se osoba přihlásí v ČR k trvalému pobytu, pak vzniká ze zákona povinnost hradit si zdravotní pojištění. Placení zdravotního pojištění lze přerušit v tomto případě, pokud se pojištěnec odhlásí ze zdravotního pojištění z důvodu dlouhodobého pobytu v zahraničí. Za osobu, která pobírá v ČR důchod (např. starobní), platí v ČR zdravotní pojištění stát. Pokud se osoba rozhodne nepřihlásit se k trvalému pobytu v ČR a chce být zdravotně pojištěná, pak je možné využít krátkodobé nebo dlouhodobé smluvní pojištění.