english  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Informace o účinnosti cizích rozhodnutí o rozvodu manželství a určení a popření otcovství na území ČR

A. Bez uznání Nejvyšším soudem ČR jsou na území ČR platná rozhodnutí o rozvodu manželství učiněná následujícími státy:

Albánie, Arménie, Austrálie, Ázerbajdžán, Bělorusko, Bulharsko, Dánsko, Egypt, Finsko, Francie, Gruzie, Itálie, Kazachstán, Kypr, Kyrgyzstán, Lucembursko, Maďarsko, Moldavsko, Mongolsko, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Rusko, Slovensko Švédsko, Švýcarsko, Velká Británie a bývalá NDR,

B. V případě rozhodnutí ostatních států předkládá občan nebo jeho zmocněnec návrh na uznání cizího rozhodnutí Nejvyššímu soudu ČR, Burešova 20, 657 37 Brno.

a) návrh na uznání cizího rozhodnutí o rozvodu manželství obsahuje tyto údaje (obdobně u rozhodnutí o určení nebo popření otcovství):

 • jméno, příjmení, datum a místo narození občana (včetně jména za svobodna event. dalších),
 • údaj, že navrhovatel je státním občanem ČR,
 • údaje o manželství, které bylo rozvedeno (místo uzavření, oddávající úřad, jméno a příjmení manžela/ky),
 • údaje o rozvodu (úřad, který manželství rozvedl, datum a místo rozvodu, číslo jednací rozhodnutí),
 • důvody rozvodu,
 • návrh petitu: "Z uvedených důvodů navrhovatel žádá, aby Nejvyšší soud ČR svým rozsudkem uznal shora uvedené cizí rozhodnutí na území ČR".
 • datum a podpis navrhovatele.

b) k návrhu je třeba přiložit:

 • pravomocný rozsudek z ciziny s doložkou nabytí práv. moci,
 • oddací list rozvedeného manželství,
 • doklad o státním občanství ČR alespoň jednoho z manželů (jak v době vynesení rozsudku, tak v době podání žádosti) - např. kopie čs. pasu, osvědčení nebo potvrzení o st. občanství ČR,
 • ověřená plná moc pro zástupce v ČR,
 • kolek v hodnotě 2000,- Kč.

c) Při trvalém pobytu navrhovatele v zahraničí je potřebné zvolit si zmocněnce v ČR, např. prostřednictvím České advokátní komory, Národní tř. 16, 110 00 Praha 1, tel. 011 - 420-2-205 556, www.cak.cz .

d) Veškeré cizozemské doklady přikládané k návrhu musí být přeloženy a opatřeny předepsanými ověřeními - tj. u kanadských dokladů nejprve příslušnou kanadskou vládní institucí, t.j.

a poté Generálním konzulátem ČR.

Nejsou-li k návrhu připojeny potřebné listinné doklady, bude ten, kdo žádá o uznání cizího rozhodnutí (jeho zástupce) písemně vyzván Nejvyšším soudem ČR o jejich předložení (doplnění).

Podrobné informace o řízení jsou dostupné na webových stránkách Nejvyššího soudu ČR.

Poznámka: Podaný písemný návrh na uznání cizího rozhodnutí (s potřebnými listinnými doklady) zašle potom Nejvyšší soud ČR k písemnému vyjádření Nejvyššímu státnímu zastupitelství ČR. Návrh na uznání cizího rozhodnutí následně projedná senát Nejvyššího soudu ČR v neveřejném zasedání. Písemné vyhotovení rozsudku Nejvyššího soudu ČR o uznání cizího rozhodnutí na území ČR se doručí tomu, kdo žádá o uznání cizího rozhodnutí nebo jeho zástupci, který jej zastupuje na základě plné moci.

Vzor návrhu na uznání cizího rozhodnutí o rozvodu manželství

 

Upozornění

Manžel/ka, který přijal při uzavření manželství příjmení druhého manžela, může do jednoho měsíce od nabytí právní moci českého rozsudku o rozvodu manželství následně oznámit u matričního úřadu v místě bydliště v ČR nebo u zastupitelského úřadu ČR v Kanadě, že opět přijímá své dřívější příjmení, případně že upouští od užívání společného příjmení vedle příjmení dřívějšího. Toto oznámení o přijetí dřívějšího příjmení bude následně postoupeno Zvláštní matrice v Brně.

přílohy

Návrh na uznání cizího rozhodnutí - rozvod 23 KB PDF (Acrobat dokument) 29.5.2012

Rozvod___zmena_prijmeni 21 KB PDF (Acrobat dokument) 26.4.2011