english  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Uzavření manželství na zastupitelském úřadě

Dle platné právní úpravy lze uzavírat manželství na zastupitelských úřadech České republiky v zahraničí, přičemž podmínkou je, aby alespoň jeden ze snoubenců byl českým občanem. Před zastupitelským úřadem nelze uzavřít manželství zmocněncem na základě plné moci.

Kapacita Generálního konzulátu ČR v Torontu umožňuje výjimečně případné uzavření sňatku ve smyslu níže uvedené informace zejména v případech neodkladné nouze; resp. pouze po předchozí dohodě.   

V případě uzavření sňatku na zastupitelském úřadě ČR v zahraniční je třeba předložit tyto dokumenty:  

 1. vyplněný dotazník k uzavření manželství, (příloha)
 2. rodný list,
 3. doklad o státním občanství,
 4. Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství, více na webu MV ČR
 5. předložit pravomocný  rozsudek  o rozvodu předchozího manželství, nebo úmrtní list zemřelého manžela, popřípadě pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství, nebo úmrtní list zemřelého partnera (v případě rozvodu v cizině je nutné připojit rozsudek Nejvyššího soudu ČR o uznání rozhodnutí, nestanoví-li jinak mezinárodní smlouva, kterou je ČR vázána).

V případě snoubence-cizince je nutno předložit následující doklady:

 1. rodný list,
 2. doklad o státním občanství,
 3. doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství nebo doklad o právní způsobilosti ke vstupu do partnerství, je-li  cizím státem vydáván, (ne starší 6 měsíců),
 4. potvrzení o osobním stavu a pobytu, je-li cizím státem vydáváno,
 5. úmrtní list zemřelého manžela, jde-li o ovdovělého cizince; tento doklad není třeba předkládat, je-li tato skutečnost uvedena v dokladu o právní způsobilosti k uzavření manželství nebo dokladu o právní způsobilosti ke vstupu do partnerství,
 6. pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, jde-li o rozvedeného cizince,
 7. pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství, anebo úmrtní list zemřelého partnera, jde-li o cizince, který žil v partnerství,
 8. doklad, kterým je možné prokázat totožnost.

Doklady vystavené orgány cizího státu musí být opatřeny úředním překladem do českého jazyka, s výjimkou listin vystavených ve slovenském jazyce, a potřebnými ověřeními, nestanoví-li jinak mezinárodní smlouva, kterou je ČR vázána. Doklady lze předkládat v úředně ověřených kopiích.

Zastupitelský úřad po uzavření sňatku vystavuje snoubencům potvrzení o uzavření manželství, které jim slouží jako doklad do obdržení oddacího listu. Protokol o uzavření manželství je zasílán na Zvláštní matriku v Brně, která následně vystaví oddací list a zašle jej na požadovanou adresu.

Poplatek za podání žádosti o uzavření sňatku na zastupitelském úřadu odpovídá výši 5.000 Kč, je hrazen v den konání obřadu v místní měně dle aktuálního kurzu.

 

přílohy

dotazník 51 KB DOC (Word dokument) 20.1.2018