english  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Nabývání občanství prohlášením – bývalí občané a jejich potomci

V tomto článku stručně popíšeme některé možnosti nabytí českého státního občanství prohlášením, které přináší zákon o státním občanství č. 186/2013 Sb a zákon č. 2017/2019 Sb. Jde o situace, které se mohou týkat bývalých občanů a krajanů a jejich potomků, kteří žijí nebo se narodili v Kanadě.
Pokud si nejste jistí jaký typ prohlášení podat, prosíme kontaktujte nás předem.

K přijetí prohlášení je příslušný krajský úřad, a to podle místa trvalého, popřípadě posledního trvalého pobytu prohlašovatele na území České republiky; pokud prohlašovatel trvalý pobyt na území České republiky nikdy neměl, je k přijetí prohlášení místně příslušný Úřad městské části Praha 1.

V cizině lze prohlášení učinit před zastupitelským úřadem, který je ve lhůtě 30 dnů zašle spolu s předloženými doklady příslušnému krajskému úřadu. Zastupitelsky urad o prohlasenich nerozhoduje. 

Krajský úřad ověří, zda jsou splněny podmínky pro nabytí státního občanství České republiky prohlášením. Nejsou-li podmínky splněny, krajský úřad rozhodne, že prohlašovatel státní občanství České republiky nenabyl.

K nabytí státního občanství České republiky dochází dnem osobniho prevzeti převzetí listiny o nabytí státního občanství České republiky, 

Jak postupovat:

 • Ujistěte se, že spadáte do kategorie bývalých občanů, tzn. že jste Vy nebo Vaši rodiče skutečne v minulosti občanství pozbyli. Pozbytí občanství musí být doloženo dokladem, který prokáže datum a způsob pozbytí občanství
 • Prohlášení se činí osobně na zastupitelském úřadu.
 • Učinění prohlášení není časově omezeno.
 • Potřebné oklady se předkládaji v originále nebo vidimované kopii
 • Doklady vydané orgány cizího státu jako napr.rodny, oddaci nebo umrtni list se předkládají v originále s potřebnými ověřeními (v příp. Kanady superlegalizace) a úředními překlady do českého jazyka. Pokud předkládáte nabývací listinu občanství Kanady – Canadian Citizenship certificate, předkládá se s v originále. Zároveň s nabývací listinou předložíte její překlad do českého jazyka
 • V případě dětí se vyžaduje písemný souhlas druhého rodiče s nabytím státního občanství České republiky s úředně ověřeným podpisem rodiče – druhý rodič se dostaví k podání prohlášení osobně a předloží platný doklad totožnosti  
 • U dětí starších 15 let se vyžaduje jejich písemný souhlas s nabytím státního občanství České republiky s jejich úředně ověřeným podpisem – dítě se dostaví k podání prohlášení osobně a předloží platný doklad totožnosti
 • Formuláře je nutno vyplnit přesně, čitelně a žádnou položku nevynechat. Pokud se Vás nějaká položka na formuláři netýká, je potřeba toto ve formuláři uvést. Datum se uvádí ve formátu den/měsíc/rok.
 • Učinění prohlášení podléhá konzulárnímu poplatku podle položky 159 b) sazebníku správních poplatků

§ 31

Prohlášení podle § 31 odst. 1 a 2 – bývalí občané

fyzická osoba, která pozbyla české nebo československé státní občanství přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, nejednalo-li se o pozbytí československého státního občanství podle ústavního dekretu prezidenta republiky o úpravě československého státního občanství osob národnosti německé a maďarské nebo podle smlouvy mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o Zakarpatské Ukrajině, nebo nejedná-li se o československého státního občana, který se ke dni 1. ledna 1969 stal, nebo by se k tomuto dni stal státním občanem Slovenské socialistické republiky, anebo po 1. lednu 1969 nabyl státní občanství Slovenské socialistické republiky nebo Slovenské republiky a je dosud jejím občanem. Prohlášení může dále učinit bývalý československý státní občan, který měl před odchodem do ciziny trvalý pobyt na území České republiky nebo České socialistické republiky, pokud není ke dni učinění prohlášení státním občanem Slovenské republiky.

Prohlašovatel k prohlášení připojí

a) rodný list,

b) oddací list, doklad o vzniku partnerství, případně doklad o rozvodu manželství, doklad o zrušení partnerství, úmrtní list zemřelého manžela nebo partnera,

c) rodné listy rodičů, jejich oddací list, popřípadě doklad o rozvodu manželství nebo úmrtní listy, pokud jsou tyto doklady nezbytné pro učinění prohlášení,

d) rodné listy prarodičů, jejich oddací list, popřípadě doklad o rozvodu manželství, nebo jejich úmrtní listy, pokud jsou tyto doklady nezbytné pro učinění prohlášení,

e) doklad prokazující datum a způsob pozbytí českého či československého státního občanství prohlašovatele  

a dále 

·       platný doklad totožnosti s fotografií

·       vyplněný formulář Prohlášení o nabytí státního občanství dle § 31 odst. 1 a 2

·       prohlášení o Slovenském občanství

 

Prohlášení podle § 31 odst. 3 – potomek bývalých občanů – dospělá osoba

Dne  6. 9. 2019, nabyl  účinnosti zákon č. 207/2019 Sb., který novelizuje ustanovení § 31 zákona o státním občanství České republiky. Novela dovoluje další kategorii osob s českými kořeny nabývat státní občanství ČR prohlášením; nově může prohlášením nabýt státní občanství fyzická osoba, jejíž alespoň jeden z rodičů nebo prarodičů je nebo byl bývalým občanem podle odstavce 1 novelizovaného zákona, pokud není ke dni učinění prohlášení státním občanem Slovenské republiky. 

Prohlašovatel k prohlášení připojí

a) rodný list,

b) oddací list, doklad o vzniku partnerství, případně doklad o rozvodu manželství, doklad o zrušení partnerství, úmrtní list zemřelého manžela nebo partnera

c) rodné listy rodičů, jejich oddací list, popřípadě doklad o rozvodu manželství nebo úmrtní listy, pokud jsou tyto doklady nezbytné pro učinění prohlášení,

d) rodné listy prarodičů, jejich oddací list, popřípadě doklad o rozvodu manželství, nebo jejich úmrtní listy, pokud jsou tyto doklady nezbytné pro učinění prohlášení,

e)  doklad prokazující datum a způsob pozbytí českého či československého státního občanství jednoho z rodičů nebo prarodičů.

a dále 

·       platný doklad totožnosti

·       vyplněný formulář Prohlášení o nabytí státního občanství dle § 31 odst. 3

·       Prohlášení o Slovenském občanství

 

Prohlášení podle § 31 odst. 5 – potomek bývalých občanů - dítě

Rodiče, příp. jeden z nich, mohou učinit pro dítě samostatné prohlášení podle § 31 odst. 5

Prohlašovatel – rodiče nebo zákonný zástupce - k prohlášení připojí

a) rodný list,

b) oddací list, doklad o vzniku partnerství, případně doklad o rozvodu manželství, doklad o zrušení partnerství, úmrtní list zemřelého manžela nebo partnera

c) rodné listy rodičů, jejich oddací list, popřípadě doklad o rozvodu manželství nebo úmrtní listy, pokud jsou tyto doklady nezbytné pro učinění prohlášení,

d) rodné listy prarodičů, jejich oddací list, popřípadě doklad o rozvodu manželství, nebo jejich úmrtní listy, pokud jsou tyto doklady nezbytné pro učinění prohlášení,

e)  doklad prokazující datum a způsob pozbytí českého či československého státního občanství jednoho z rodičů nebo prarodičů

 a dále

·       platný doklad totožnosti

·       vyplněný formulář Prohlášení o nabytí státního občanství dle § 31 odst. 5

·       rodný list dítěte 

 • souhlas druhého rodiče s nabytím státního občanství České republiky s jeho úředně ověřeným podpisem. Souhlas druhého rodiče se nevyžaduje, pokud byl rodičovské odpovědnosti zbaven, výkon jeho rodičovské odpovědnosti byl v této oblasti omezen nebo pozastaven, není-li jeho pobyt, pokud žije mimo území České republiky, znám nebo zemřel – druhý rodič se dostaví k podání prohlášení
 • souhlas dítěte staršího 15 let s úředně ověřeným podpisem – dítě se dostaví k podání prohlášení


Jestliže oba rodiče zemřeli, byli zbaveni rodičovské odpovědnosti, výkon jejich rodičovské odpovědnosti byl v této oblasti omezen nebo pozastaven nebo není-li jejich pobyt, pokud žijí mimo území České republiky, znám, může prohlášení o nabytí státního občanství České republiky učinit pro dítě zákonný zástupce nebo opatrovník, který k prohlášení připojí

 a) rodný list dítěte,

 b) pravomocné rozhodnutí soudu o jeho ustanovení opatrovníkem.

Prohlášení dle § 32 - českoslovenští občané bez určení republikového občanství

Prohlášením může nabýt státní občanství České republiky fyzická osoba, která byla k 31. prosinci 1992 státním občanem České a Slovenské Federativní Republiky a nebyla českým státním občanem ani státním občanem Slovenské republiky. Nabytí státního občanství České republiky tímto způsobem není umožněno fyzické osobě, která je ke dni učinění prohlášení státním občanem Slovenské republiky.

Fyzická osoba, jež je v přímé linii potomkem bývalého občana podle výše uvedeného odstavce, může státní občanství České republiky nabýt prohlášením, pokud nebyla českým státním občanem ani státním občanem Slovenské republiky.

Prohlašovatel k prohlášení připojí

a) rodný list,

b) oddací list, doklad o vzniku partnerství, případně doklad o rozvodu manželství, doklad o zrušení partnerství, úmrtní list zemřelého manžela nebo partnera

c) doklad o tom, že není státním občanem Slovenské republiky.

a dále

·       platný doklad totožnosti

·       vyplněný formulář Prohlášení o nabytí státního občanství dle § 32 

Do prohlášení lze zahrnout i dítě. Pro dítě lze učinit rovněž samostatné prohlášení.

Je-li prohlášení podle činěno pouze jedním z rodičů dítěte, je nutné předložit souhlas druhého rodiče s jeho úředně ověřeným podpisem s tím, aby dítě nabylo státní občanství České republiky - druhý rodič se dostaví k podání prohlášení.

Souhlas druhého rodiče se nevyžaduje, pokud byl rodičovské odpovědnosti zbaven, výkon jeho rodičovské odpovědnosti byl v této oblasti omezen nebo pozastaven, není-li jeho pobyt, pokud žije mimo území České republiky, znám nebo zemřel.

Jestliže oba rodiče zemřeli, byli zbaveni rodičovské odpovědnosti, výkon jejich rodičovské odpovědnosti byl v této oblasti omezen nebo pozastaven nebo není-li jejich pobyt, pokud žijí mimo území České republiky, znám, může prohlášení o nabytí státního občanství České republiky učinit pro dítě zákonný zástupce nebo opatrovník, který k prohlášení připojí

a) rodný list dítěte,

b) pravomocné rozhodnutí soudu o jeho ustanovení opatrovníkem.

K nabytí státního občanství České republiky prohlášením dítětem starším 15 let je třeba jeho souhlas s úředně ověřeným podpisem - dítě se dostaví k podání prohlášení.

přílohy

checklist 15 KB DOCX (FILE_TYPE_DOCX) 7.10.2021

prohlášení 32 343 KB PDF (Acrobat dokument) 7.10.2021

prohlášení 31-5 182 KB PDF (Acrobat dokument) 7.10.2021

Prohlášení 31-3 162 KB PDF (Acrobat dokument) 7.10.2021

Prohlášení 31-1,2 163 KB PDF (Acrobat dokument) 7.10.2021

osobní údaje 35 KB DOC (Word dokument) 7.10.2021

Prohlášení Slovensko 28 KB DOC (Word dokument) 7.10.2021