english  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Osvědčení o státním občanství

Slouží především k prokázání skutečnosti, že ke dni vystavení osvědčení je osoba v něm uvedená státním občanem České republiky

Způsoby prokázání státního občanství České republiky

Státní občanství České republiky se prokazuje

a) občanským průkazem České republiky,

b) cestovním dokladem České republiky

c) osvědčením o státním občanství České republiky ne starším 1 roku,

d) listinou o nabytí nebo udělení státního občanství České republiky ne starší 1 roku.

Státní občanství České republiky nelze prokázat rodným listem ČR nebo osvědčením o státním občanství ČR starším jednoho roku.

Žádost o zjištění státního občanství České republiky a vydání osvědčení o státním občanství České republiky


Pro případ, že potřebujete prokázat státní občanství České republiky (např. k žádosti o vydání cestovního pasu ČR) a nejste držiteli ani platného cestovního pasu ČR ani platného občanského průkazu bude potřebovat tzv. osvědčení o státním občanství ČR. Tento doklad se také vydává při narození dítěte v zahraničí. Upozorňujeme, že platnost osvědčení o státním občanství je jeden rok od data vydání; je tedy nutné podat žádost o vydání cestovního pasu v této lhůtě.

Jak postupovat:

 • Žádost se podává osobně na konzulátu po předchozím objednání.

 • Za osoby do 15 let věku podává žádost zákonný zástupce, osoby starší 15 let podávají svou vlastní žádost.

 • O vydání osvědčení o státním občanství České republiky lze požádat i poštou; v tomto případě musí být podpisy na formulářích ověřeny českým honorárním konzulem. POZOR: Pokud žádost zasíláte poštou, kopie českého cestovního pasu nebo občanského průkazu musí být opatřena datem a vaším podpisem pod textem "Souhlasím s pořízením kopie mého dokladu“

 • Formuláře je nutno vyplnit přesně, čitelně a žádnou položku nevynechat. Pokud se Vás nějaká položka na formuláři netýká, je potřeba toto ve formuláři uvést. Datum se uvádí ve formátu den/měsíc/rok.

 • Konzulární pracovník Vám poskytne pomoc, pokud máte nějaké otázky, ale nemůže za Vás formuláře vyplňovat.
   

Přikládají se následující podklady (v originále nebo v kopii ověřené českým úřadem):

 1. Vyplněná žádost a dotazník ke zjištění státního občanství a vydání osvědčení o státním občanství České republiky.

 2. český rodný list, český oddací list pokud jste uzavřeli manželství; pokud rozvedení, rozsudek o rozvodu manželství s doložkou o nabytí právní moci (rozsudek kanadského soudu musí být uznán Nejvyšším soudem ČR v Brně!) příp. úmrtní list zemřelého manžela/manželky.  Pokud jste uzavřeli manželství v cizině, předkládáte cizozemský oddací list s předepsaným ověřením a překladem do českého jazyka.

 3. rodné listy rodičů, jejich oddací list, pokud uzavřeli manželství, popřípadě doklad o rozvodu manželství, jejich úmrtní listy, pokud zemřeli, má-li tyto doklady žadatel k dispozici

 4. dříve vydané doklady o jejím státním občanství a o státním občanství rodičů, popřípadě i dalších předků, má-li tyto doklady žadatel k dispozici

 5. doklad o osvojení, došlo-li k osvojení osoby, o jejíž osvědčení se jedná, státním občanem České republiky

 6. pokud jste občany Kanady (či občany i jiných států), doklad prokazující datum a způsob nabytí cizího státního občanství. V případě Kanady se dokládá papírový doklad (Certificate of Canadian Citizenship, Commemoration of Canadian Citizenship), kde je uvedeno přesné datum nabytí den/měsíc/rok. Plastové kartičky s fotografií nelze použít, neboť neobsahují přesné datum nabytí občanství.

 7. Platný doklad totožnosti s fotografií

 8. Vyplněný formulář Osobní údaje

Čekací doba:

U žadatelů narozených v ČR je ve většině případů žádost vyřízena ve lhůtě 1-2 měsíců. V ostatních případech lze očekávat čekací dobu v rozmezí 4 - 5 měsíců.

Konzulární poplatek:

Aktuální výše (položka 159 a)).

Další informace a odkazy:

- zákon č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky

přílohy

checklist OSO 15 KB DOCX (FILE_TYPE_DOCX) 7.10.2021

Dotazník k OSO 31 KB DOCX (FILE_TYPE_DOCX) 7.10.2021

Žádost o zjištění OSO 23 KB DOCX (FILE_TYPE_DOCX) 7.10.2021

Osobní údaje. 35 KB DOC (Word dokument) 7.10.2021