english  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Zvláštní seznam voličů a voličský průkaz - termíny a možnosti doručení

Zde naleznete informace o tom, jak a dokdy lze požádat o zápis do zvláštního seznamu voličů a o vydání voličského průkazu pro nadcházející prezidentské volby.

Zvláštní seznam voličů

Občanům ČR, kteří mají bydliště mimo území ČR, umožňuje platná zákonná úprava účastnit se v zahraničí voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a volby presidenta po zapsání do zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem v místě pobytu.

Lhůta k zapsání voliče do zvláštního seznamu je zpravidla 40 dní před volbami. Pokud se  chcete účastnit volby prezidenta ČR, je nutné zažádat o zápis do 4.12.2022 do 16h. Pokud chcete provést zápis poslední možný víkend osobně, zavolejte o tomto víkendu na telefon +1 437 237 8058.

V Kanadě mohou občané ČR požádat o zapsání do zvláštního seznamu voličů vedeného Velvyslanectvím České republiky v Ottawě a Generálním konzulátem ČR v Torontu, informaci o konzulární jurisdikci uvedených úřadů naleznete zde

Zastupitelský úřad provede zápis do zvláštního seznamu voličů na základě písemné žádosti voliče, která je doložena originálem dokladu potvrzujících žadatelovu

- totožnost

- státní občanství ČR,

- bydliště v konzulárním obvodu

V případě, že je volič zapsán ve zvláštním seznamu voličů vedeném příslušným zastupitelským úřadem v zahraničí v místě svého pobytu, může uplatnit své volební právo ve volební místnosti zřízené u tohoto zastupitelského úřadu při volbě prezidenta ČR a při volbách do Poslanecké sněmovny. V případě voleb do Senátu může volit pouze ve svém volebním obvodu v České republice (do Senátu nelze volit v zahraničí). V zahraničí se nelze účastnit ani voleb do zastupitelstev obcí (komunální volby).

Žádost o zápis je možný zaslat poštou, v tom případě je nutné mít ověřenou kopii dokladu prokazující totožnost a státní občanství, popř. datovou schránkou na MZV či předat podklady přes honorárního konzula.

Prokázání totožnosti a státního občanství ČR

Každý volič je povinen před hlasováním předložit k prokázání totožnosti a státního občanství ČR platný cestovní, diplomatický nebo služební pas ČR anebo cestovní průkaz ČR, nebo platný občanský průkaz ČR. 

Informace o důsledcích zápisu voliče do zvláštního seznamu voličů vedených zastupitelskými úřady ČR v zahraničí:

Volič, který má trvalý pobyt na území České republiky a bude na základě své žádosti zapsán do zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem v zahraničí, bude automaticky vyškrtnut ze stálého seznamu voličů vedeného obecním úřadem, v jehož územním obvodu má místo trvalého pobytu v ČR.

Voličský průkaz

Pokud se občan ČR zapsaný do zvláštního seznamu vedeného zastupitelským úřadem ČR rozhodne volit v jiném volebním okrsku (např. v ČR, kde bude trávit dovolenou, nebo u jiného zastupitelského úřadu v zahraničí), musí v zákonné lhůtě požádat o vydání tzv. „voličského průkazu“.  Většinou lze požádat o voličský průkaz ode dne vyhlášení voleb do 14 dnů před vlastními volbami osobně, písemně s ověřeným podpisem nebo datovou schránkou. O lhůtách k jednotlivým volbám informujeme zvlášť u příležitosti konkrétních voleb.

Voliči, kteří jsou zapsáni ve zvláštním seznamu voličů, vedeném GK Toronto, a budou chtít uplatnit své volební právo, ale nebudou moci/chtít ve dnech voleb přijet do Toronta, mají možnost požádat GK o vydání voličského průkazu. Na jeho základě pak budou moci uplatnit – po doložení své totožnosti a státního občanství ČR – své volební právo v jakémkoliv volebním okrsku v ČR či zvláštním volebním okrsku v zahraničí. Žádost v listinné podobě, opatřená úředně ověřeným podpisem voliče, nebo v elektronické podobě, zaslaná prostřednictvím datové schránky, musí být doručena GK Toronto do 16.00 hod. dne 6. ledna 2023  pro 1. kolo prezidentské volby, resp. do 16.00 hod. dne 20. ledna 2023  pro případné 2. kolo.  Při osobním předání žádosti o vydání voličského průkazu na GK Toronta tato lhůta končí 11. ledna 2023 v 16.00 hod. pro 1. kolo prezidentské volby, resp. 25. ledna 2023 v 16.00 hod. pro případné 2. kolo.

GK může voličský průkaz předat osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s úředně ověřeným podpisem voliče, žádajícího o vydání voličského průkazu. Může ho také voliči zaslat, nejdříve však 15 dnů před prvním dnem voleb, v případě prezidentských voleb tedy od 29. prosince 2022.

Žádosti o zapsání do Zvláštního seznamu voličů a o vydání voličského průkazu nemají předepsanou formu. Příklad žádosti o zapsání do Zvláštního seznamu voličů a žádosti o vydání voličského průkazu naleznete v příloze.

V případě nejasností se na nás obraťte emailem na toronto(at)embassy.mzv.cz

přílohy

Žádost o zápis do zvláštního seznamu voličů 27 KB DOC (Word dokument) 26.7.2022

žádost o vydání voličského průkazu 18 KB DOCX (FILE_TYPE_DOCX) 2.11.2022