english  česky 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: CTK
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se budou konat 8. a 9. října 2021, v severní Americe o den dříve

Prezident republiky vyhlásil na dny 8. a 9. října 2021 volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 611/2020 Sb. . Hlasování bude probíhat také mimo území České republiky na  velvyslanectvích a generálních konzulátech České republiky. Žádosti o zápis do zvláštního seznamu voličů vedeného Generálním konzulátem ČR v Torontu je možné podávat do 29. srpna 2021.  V rámci současné právní úpravy nelze volit korespondenčně. O případné změně zákona v těchto měsících jedná Poslanecká sněmovna PČR.  Výsledek jednání zveřejníme na webových stránkách obratem po rozhodnutí. Informace pro veřejnost o nadcházejících volbách jsou průběžně uveřejňovány na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR.

V zahraničí se mohou občané ČR zúčastnit voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a přímé volby prezidenta republiky. V rámci současné právní úpravy je nutné volit osobně, tedy během návštěvy zastupitelského úřadu. Zastupitelské úřady ČR za tímto účelem vedou zvláštní seznamy voličů  - občanů ČR, kteří mají bydliště mimo území ČR v jurisdikci příslušného úřadu. Na úřadech v zahraničí mohou volit pouze občané ČR, zapsaní v seznamu dotyčného úřadu, nebo občané ČR, kteří se prokáží voličským průkazem.

Zápis do zvláštního seznamu voličů (ZSV) vedeného Generálním konzulátem ČR v Torontu

Písemná žádost o zapsání do ZSV nemá žádnou oficiální formu. Stačí použít např. text "Já [jméno a příjmení], [rodné číslo, adresa trvalého bydliště v ČR nebo/a adresa v Kanadě] tímto žádám o zapsání do ZSV při GK Toronto. V [místo] dne [datum], [podpis]."  Dále je potřeba předložit platný doklad totožnosti (cestovní pas ČR nebo občanský průkaz ČR) a doklad potvrzující pobytový status v Kanadě.

Upozorňujeme, že volič, který má trvalý pobyt na území České republiky a bude na základě své žádosti zapsán do ZSV v  Torontu, bude automaticky vyškrtnut ze stálého seznamu voličů vedeného obecním úřadem, v jehož územním obvodu má místo trvalého pobytu v ČR!

Vydání voličského průkazu (VP) pro voliče zapsaného ve zvláštním seznamu voličů vedeném při GK Toronto

VP opravňuje voliče volit mimo Toronto, např. při jeho plánované cestě do ČR či jiné cestě do zahraničí.

Žádost o vydání voličského průkazu musí být Generálnímu konzulátu zaslána poštou, případně předložena osobně na konzulárním úseku GK. Písemná žádost o vydání voličského průkazu nemá žádnou oficiální formu. Stačí použít např. text "Já [jméno a příjmení], [rodné číslo] tímto žádám o vydání voličského průkazu dle mého  jména uvedeného ve zvláštním seznamu voličů vedeného Generálním konzulátem ČR v Torontu. V [místo] dne [datum], [podpis]." S VP a dokladem totožnosti se pak občan dostaví v době voleb do libovolné volební místnosti v ČR nebo v zahraničí k výkonu svého volebního práva. 

Vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů vedeného Generálním konzulátem ČR v Torontu

Volič zapsaný do zvláštního seznamu voličů by měl při ukončení svého pobytu v zahraničí včas požádat o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů. Žádost o vyškrtnutí voliče ze ZSV může být písemná nebo ústní. Ústně může volič požádat o vyškrtnutí pouze při osobní návštěvě zastupitelského úřadu. Písemná žádost je dostačující, pokud je zaslána poštou nebo faxem. Podpis voliče na žádosti o vyškrtnutí není nutno úředně ověřovat. Písemná žádost o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů nemá pevně stanovenou formu. Stačí použít např. text "Já [jméno a příjmení], [rodné číslo] tímto žádám o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů vedeného Generálním konzulátem ČR v Torontu. V [místo] dne [datum], [podpis]." Vyškrtnutí lze provést nejpozději 2 dny před prvním dnem voleb. Voliče, kterému byl vydán VP, lze vyškrtnout jen tehdy, jestliže spolu s podáním žádosti o vyškrtnutí zastupitelskému úřadu vrátí průkaz. Generální konzulát vydá vyškrtnutému voliči potvrzení o vyškrtnutí ze ZSV. Toto potvrzení je nutné odevzdat přede dnem voleb obecnímu úřadu v ČR, v jehož územním obvodu má volič místo trvalého pobytu, nebo v den voleb okrskové volební komisi, v jejímž obvodu má volič místo trvalého pobytu.