česky  français 

rozšířené vyhledávání

Agenda cestovních dokladů

Informace k žádosti o vydání cestovního pasu obsahujícího strojově čitelné údaje a nosič dat s biometrickými údaji (tzv. biometrický pas).

 

Žádost o vydání cestovního pasu s biometrickými údaji (dále jen "pas") lze v Tunisku podat pouze na Velvyslanectví ČR v Tunisu.

Pasy se vydávají s platností na 10 let (s platností na 5 let občanům mladším 15 let). Lhůta pro vydání pasu je 120 dnů. Aktuálně vydání pasu trvá kolem 5-6 týdnů. Vyhotovený pas lze převzít pouze u zastupitelského úřadu, u kterého byla žádost podána.

Žadatel se musí dostavit osobně, a to jak za účelem podání žádosti, tak za účelem převzetí pasu. Žádost nelze podat v zastoupení a vyhotovený pas nelze zaslat poštou. Pro podání žádosti se vždy  objednejte.

Před samotným nabráním žádosti o cestovní pas můžete písemně požádat o tzv. prevalidaci dat (předběžné ověření údajů vedených v Informačním systému evidence obyvatel k Vaší osobě), neboť se vyskytují případy, kdy někteří žadatelé o cestovní pas nejsou uvedeni v informačním systému evidence obyvatel, a není tedy možné následně přistoupit k nabrání žádosti o cestovní pas. Předběžné ověření údajů provedeme na základě Vaší písemné  žádosti o provedení prevalidace dat zaslané na náš zastupitelský úřad poštou nebo faxem společně s kopií datové stránky Vašeho platného cestovního pasu ČR či občanského průkazu ČR. Za podání žádosti o prevalidaci dat nejsou vybírány žádné správní poplatky. O výsledku prevalidace Vás budeme následně informovat.

K samotné žádosti o cestovní pas je třeba předložit následující dokumenty:

  • tzv. biometrickou fotografii formátu 5x5 cm.
    Fotografie musí mít vysoké rozlišení (min. 250 DPI), vzdálenost hlavy od horního okraje min. 5 mm, ramena musí být srovnána vodorovně, pozadí bílé.
  • platný český pas nebo platný občanský průkaz. Pokud není ani jeden z těchto dokladů platný, je třeba předložit Osvědčení o státním občanství ČR (ne starší než 1 rok). Dosavadní (ačkoli již neplatný) pas je třeba odevzdat nejpozději při převzetí nového pasu. Pokud došlo ke ztrátě/odcizení dosavadního pasu, je třeba předložit vyplněný formulář Oznámení.
  • český rodný list
  • český oddací list (pokud došlo ke změně příjmení v souvislosti se sňatkem)
  • vyplněný formulář Prohlášení o státním občanství
  • poplatek se hradí až při převzetí pasu v hotovosti v TND dle aktuálního kurzu. Přesnou výši poplatků dle aktuálního kurzu Vám rádi sdělíme na požádání.

V případě žádosti občana mladšího 15 let žádost podává zákonný zástupce (většinou jeden z rodičů).
Vyžaduje se osobní účast jak zákonného zástupce, tak i dítěte. K žádosti je třeba předložit výše uvedené dokumenty, vyplněný formulář Prohlášení nezletilé osoby o státním občanství a průkaz totožnosti zákonného zástupce. Za občana mladšího 15 let vyhotovený pas přebírá zákonný zástupce, který žádost podal. Osobní účast dítěte při převzetí pasu se nevyžaduje.

V případě žádosti občana ve věku 15-18 let se žádost podává v přítomnosti zákonného zástupce (většinou jeden z rodičů), který musí podepsat souhlas s vydáním pasu pro nezletilého občana. Jinak platí postup jako v případě dospělého žadatele.