česky  français 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Žádost o dlouhodobé vízum nad 90 dnů – vízum typu D

Vízum k pobytu nad 90 dnů typu D opravňuje cizince k pobytu na území ČR po dobu ve vízu vyznačenou. Toto teritoriálně omezené vízum umožňuje cizinci průjezd jinými státy Schengenu při jeho cestě do ČR po dobu 5 dnů. 

Žádost o dlouhodobé vízum

Žádost o dlouhodobé vízum podává žadatel na příslušném formuláři, jako žádost o vízum krátkodobé (formulář), hodlá-li pobývat na území ČR déle než 3 měsíce, maximálně však 1 rok, a to za účelem zaměstnání nebo studia.

Žádost o udělení víza žadatel předkládá OSOBNĚ během předem domluvené schůzky na konzulárním oddělení ZÚ Tunis, viz následující kontaktní informace.

Vízum k pobytu nad 90 dnů typu D opravňuje cizince k pobytu na území ČR po dobu ve vízu vyznačenou. Toto teritoriálně omezené vízum umožňuje cizinci průjezd jinými státy Schengenu při jeho cestě do ČR po dobu 5 dnů.

K žádosti o udělení víza k pobytu nad 90 dnů cizinec předkládá:

 • vyplněný formulář s podpisem žadatele (formuláře)
 • cestovní doklad platný minimálně ještě 3 měsíce po návratu do Tuniska
 • 2 fotografie pasového formátu

 •  originál dokladů potvrzujících účel pobytu na území ČR:
 1. vízum za účelem zaměstnání: informace k žádosti o zaměstnaneckou kartu naleznete zde
 2. vízum za účelem studia: originál potvrzení školy o přijetí (vč. originálu potvrzení o úhradě studia), souhlas rodiče s jeho pobytem na území, je-li nezletilý a prostředky k pobytu na území
 • Výpis z evidence Rejstříku trestů Tuniska a všech států, na jejichž území cizinec pobýval vposledních 3 letech nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců; cizozemský doklad musí být úředně přeložen do jazyka českého (překladatelské služby) a opatřen příslušnými ověřeními (Apostila); tento požadavek platí pro občany starší 15 let
 • originál dokladu o zajištění ubytování na celou dobu pobytu (smlouva o pronájmu bytu a výpis z katastru nemovitostí)
 • Před vyznačením víza je cizinec povinen předložit letenku, originál dokladu o cestovním zdravotním pojištění a originál dokladu o zaplacení pojistného, uvedného na dokladu o cestovním zdravotním pojištění. 

  Od 2. 8. 2021 došlo v souvislosti s nabytím účinnosti novely zákona o pobytu cizinců, k zásadní změně při předkládání dokladu o cestovním zdravotním pojištění pro pobyty nad 90 dnů.

  Jde o následující změny:

  1) rozšíření pojistného krytí v rozsahu nutné a neodkladné zdravotní péče na rozsah komplexní zdravotní péče,

  2) ke sjednávání cestovního zdravotního pojištění v rozsahu komplexní zdravotní péče bude po dobu pěti let (tedy od 2. 8. 2021 do 2. 8. 2026) oprávněna výhradně Pojišťovna VZP a.s.,

  3) tato povinnost neplatí pro cizince, kteří jsou účastníky veřejného zdravotního pojištění, nebo kterým je zdravotní péče hrazena na základě mezinárodní smlouvy, nebo jsou držiteli platných průkazů zdravotního pojištění EHIC a GHIC a pro občany EU a jejich blízké rodinné příslušníky.

  Pokud cizinec podal žádost o dlouhodobé vízum či pobyt do 1. 8. 2021 včetně, může na území ČR vstoupit s cestovním zdravotním pojištěním v rozsahu nutné a neodkladné zdravotní péče platným po celou dobu pobytu a sjednaným s jinou pojišťovnou než VZP a.s. (tuto pojistnou smlouvu předkládá zastupitelskému úřadu před vyznačením víza); je však povinen sjednat si nejpozději do 90 dnů ode dne vstupu na území ČR pojištění v rozsahu komplexní zdravotní péče u Pojišťovny VZP a.s..

  Pokud cizinec podal žádost o dlouhodobé vízum či pobyt dne 2. 8. 2021 a později před vyznačením víza zastupitelskému úřadu předkládá:

  na prvních 90 dnů pobytu cestovní zdravotní pojištění v rozsahu nutné a neodkladné péče (uzavřené i s jinou pojišťovnou než VZP oprávněnou sjednávat pojištění dle § 180j odst. 2 ZPC) a na zbývající dobu cestovní zdravotní pojištění v rozsahu komplexní zdravotní péče (uzavřené pouze u Pojišťovny VZP a s.).

              nebo na celou dobu pobytu cestovní zdravotní pojištění v rozsahu komplexní péče uzavřené s Pojišťovnou VZP a.s.. Pojistnou smlouvu v rozsahu komplexní péče uzavřenou s jinou pojišťovnou na celou délku                     pobytu lze předložit pouze za předpokladu, že daná pojistná smlouva byla uzavřena nejpozději dne 1. 8. 2021.

 • Požadované matriční doklady je nutné předkládat v originále. 

Zastupitelský úřad si může v případě nutnosti vyžádat doplňující podklady.

Vízový poplatek:

Vízový poplatek je nutné uhradit při podání žádosti. Pro aktuální informace o vízových poplatcích v EUR klikněte, prosím, na následující Sazebník vízových poplatků.

Připomínáme, že ZÚ Tunis přijímá poplatky pouze v TND dle aktuálního kurzu

 

VELVYSLANECTVÍ DŮRAZNĚ UPOZORŇUJE, že žadatelé se mohou na velvyslanectví s dokumenty dostavit přímo osobně a žádného prostředníka (zprostředkovatele, kontaktní osobu), případně agenturu k tomu nepotřebují! VELVYSLANECTVÍ s nikým takovým nespolupracuje, ani ho nepověřil žádnou činností. Za podání žádosti o vízum je požadován pouze stanovený vízový poplatek.