česky  français 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Konání volby prezidenta v termínu 13. a 14. ledna 2023

Dne 1. července 2022 bylo ve Sbírce zákonů pod č. 207/2022 Sb. publikováno Rozhodnutí  předsedy Senátu Parlamentu ČR o vyhlášení volby prezidenta republiky, která se bude konat ve dnech 13. a 14. ledna 2023 a případné druhé kolo ve dnech 27. a 28. ledna 2023.

Na Velvyslanectví ČR v Tunisu se volba prezidenta ČR bude konat:
-         v pátek 13. ledna 2023 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a
-         v sobotu 14. ledna 2023 od 8:00 hodin do 14:00 hodin.
Případné druhé kolo volby prezidenta ČR se bude konat v pátek 27. ledna 2023 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a v sobotu 28. ledna 2023 od 8:00 hodin do 14:00 hodin.
Místem konání voleb bude volební místnost na Velvyslanectví ČR v Tunisu, rue de Palestine 98, Tunis - Belvedere.

Hodláte-li se účastnit voleb na našem velvyslanectví, máte dvě možnosti jak postupovat:

1) ZÁPIS DO ZVLÁŠTNÍHO SEZNAMU VOLIČŮ

Při dlouhodobém pobytu v zahraničí lze požádat o zápis do zvláštního seznamu voličů vedeného naším zastupitelským úřadem. Žádost je možno sepsat volně nebo využít připraveného formuláře a doložit těmito náležitostmi:

-         originál dokladu potvrzujícího totožnost a státní občanství ČR (např. občanský průkaz nebo cestovní pas),

-         doklad o bydlišti na území Tuniska, příp. Libye (pro občany ČR žijící v Libyi, kteří se chtějí zapsat do zvláštního seznamu voličů).

Žádost musí být doručena nebo předána zastupitelskému úřadu nejpozději 40 dnů přede dnem voleb, tj. do 4. 12. 2022 do  16 hod. Kdo byl již jednou do zvláštního seznamu voličů v minulosti zapsán, již o zápis pro účely prezidentské volby žádat nemusí.

POZOR! Zápisem do zvláštního seznamu voličů v zahraničí budete automaticky vyškrtnut/a ze stálého seznamu voličů v ČR. Budete-li chtít v budoucnu volit na území České republiky, musíte  nejprve požádat náš zastupitelský úřad o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů. O vyškrtnutí Vám vydáme potvrzení, které je nutno odevzdat buď před volbami obecnímu úřadu, v jehož územním obvodu máte trvalý pobyt, nebo v den voleb okrskové volební komisi.

 

2) VOLIČSKÝ PRŮKAZ

V případě krátkodobého pobytu v zahraničí je vhodnější volit s voličským průkazem. Voličský průkaz má jednorázový charakter a vydá Vám ho obecní úřad v místě Vašeho trvalého pobytu v ČR, v jehož stálém seznamu voličů jste zapsán/a.

O vydání voličského průkazu lze požádat písemným podáním opatřeným ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky, doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb obecnímu úřadu (tj. do 06.01.2023), nebo osobně nejpozději 2 dny přede dnem voleb (tj. do 11.01.2023). Obecní úřad voličský průkaz vydá nejdříve 15 dnů přede dnem voleb (tj. 29.12.2022). Průkaz úřad předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle na jím uvedenou adresu, a to i na Velvyslanectví ČR v Tunisu, pokud o to požádáte. Vystavení voličského průkazu konzultujte přímo s Vaším obecním úřadem.

 

JSTE-LI JIŽ VEDEN/A V NAŠEM ZVLÁŠTNÍM SEZNAMU VOLIČŮ A HODLÁTE VOLIT JINDE

1) Vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů

Jste-li veden/a ve zvláštním seznamu voličů u našeho velvyslanectví a nehodláte-li zde již volit, můžete požádat o vyškrtnutí ze seznamu voličů a volit v ČR nebo na jiném zastupitelském úřadě ČR. Žádost je možno sepsat volně nebo využít připraveného formuláře. Žádost lze doručit osobně, poštou, faxem, elektronickou poštou opatřenou zaručeným elektronickým podpisem nebo scan žádosti s úředně ověřeným podpisem žadatele zaslaný v příloze e-mailu. Žádost prostřednictvím telefonu či prostého e-mailu není dostačující.

Vyškrtnutí lze provést nejpozději 2 dny před prvním dnem voleb, tj. nejpozději 11. 1. 2023. Voliče, kterému byl vydán voličský průkaz, lze vyškrtnout jen tehdy, jestliže spolu s podáním žádosti o vyškrtnutí zastupitelskému úřadu vrátí voličský průkaz.

O vyškrtnutí Vám vydáme potvrzení, které je nutno odevzdat buď před volbami obecnímu úřadu, v jehož územním obvodu máte trvalý pobyt, nebo v den voleb okrskové volební komisi, případně jinému zastupitelskému úřadu ČR v zahraničí v případě zápisu do zvláštního seznamu voličů.

2) Voličský průkaz

Jste-li veden/a ve zvláštním seznamu voličů u našeho velvyslanectví a hodláte volit mimo územní obvod zdejšího zastupitelského úřadu, můžete požádat o vydání voličského průkazu, a to písemným podáním opatřeným Vaším ověřeným podpisem nebo elektronicky datovou schránkou, doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb (tj. do 6. 1. 2023), nebo osobně nejpozději 2 dny před prvním dnem voleb (tj. 11. 1. 2023). Žádost je možno sepsat volně nebo využít připraveného formuláře.

Voličský průkaz můžeme předat nejdříve 15 dnů před prvním dnem voleb (tj. 29. 12. 2022), a to Vám osobně nebo osobě, která se prokáže Vaší plnou mocí s ověřeným podpisem, anebo Vám průkaz zašleme na Vámi uvedenou adresu.

PRŮBĚH  HLASOVÁNÍ

Hlasovací lístky obdržíte ve volební místnosti, nejsou zasílány předem poštou.

Při příchodu do volební místnosti musíte prokázat svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem, cestovním pasem nebo cestovním průkazem.

Volič, který bude hlasovat s voličským průkazem, je povinen tento průkaz odevzdat.

 

Bližší informace k volbám naleznete na  Ministerstva vnitra ČR 

S případnými dotazy se obracejte na konzulární úsek Velvyslanectví ČR v Tunisu na adrese consulate_tunis@mzv.cz.