монгол  česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Žádost o nový cestovní pas s biometrickými prvky

Žádost o cestovní pas se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji se vyřizuje, je-li podána na zastupitelském úřadě v zahraničí, ve lhůtě 120 dnů.

Žádost o cestovní pas se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji se vyřizuje, je-li podána na zastupitelském úřadě v zahraničí, ve lhůtě 120 dnů. Žádost nelze podat na honorárním zastupitelském úřadu ČR (v Mongolsku není zřízen).

Cestovní doklad se strojově čitelnou zónou a s nosičem dat s biometrickými prvky (fotografie, od 1.4.2009 i otisky prstů). E-Pasy jsou vystavovány příslušnými úřady v ČR s platností na 10 let, osobám do 15 roků s platností na 5 let. Žádost se vyřídí ve lhůtě 30 dnů, je li podána na území České republiky. Žádost podaná na zastupitelském úřadu bude vyřízena ve lhůtě 120 dnů.

V souladu s nařízením Rady EU č. 2252/2004 o normách pro bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních pasech a cestovních dokladech vydávaných členskými státy, schváleného dne 13. 12. 2004, jsou všechny členské státy EU povinny zavést biometrické prvky do nově vydávaných cestovních dokladů. Tyto biometrické charakteristiky jsou používány pro ověřování autenticity pasů a víz a také pro ověřování identity držitele pasu. Česká republika zahájila vydávání cestovních dokladů se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji (e-Pasů) dne 1. září 2006.

Žadatel je povinen dostavit se osobně k podání žádosti o cestovní pas s biometrickými údaji přímo na zastupitelský úřad. Za občana s omezenou svéprávností podává žádost opatrovník. Cestovní pas může převzít občan starší 15 let, zákonný zástupce (je-li zákonným zástupcem rodič, postačí souhlas jednoho z rodičů), pěstoun, osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do péče, ředitel zařízení pomoci dětem do 15 let, ÚMPOD, opatrovník občana s omezenou svéprávností, pověřený zástupce právnické osoby zřízené státem, zmocněnec na základě plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele v případech zvláštního zřetele. 

Pokud osoba požádala o vydání cestovního pasu u ZÚ, může jej převzít na základě své žádosti i u obecního úřadu obce s rozšířenou působností podle místa trvalého pobytu občana nebo jeho posledního trvalého pobytu na území ČR. Pokud občan neměl trvalý pobyt v ČR nebo jej nelze zjistit, vydá cestovní pas Magistrát města Brna.


Doporučujeme vám domluvit si pro podání žádosti o e-pas schůzku na tel. čísle + 976 11 321 886.


Náležitosti k žádosti o e-pas:

 1. formulář k žádosti se nepředkládá, je automaticky generován z informačního systému evidence obyvatel (žadatel formulář pouze podepisuje);

 2. < >

  doklad totožnosti žadatele

 3. doklad o jménu a příjmení budoucího držitele pasu

 4. prohlášení o státním občanství

 5. prohlášení o státním občanství za nezletilého občana; v případě občanů mladších 18 let musí rodič podat se svým prohlášením i tento formulář za nezletilého

 6. doklad o rodném čísle (rodný list, oddací list, občanský průkaz, cestovní pas, doklad o rodném čísle;

  Správní poplatek se platí při převzetí pasu; výše poplatku je dána zákonem 634/2004 Sb. o správních poplatcích - viz položka 157a sazebníku, a dále kurzem CZK/MNT, který stanovuje pro každý měsíc Česká národní banka. Pro děti do 15 let věku je nižší sazba - viz položka | 157a (do 15 let).

  Žádost o vydání cestovního pasu, diplomatického nebo služebního pasu může podat občan starší 15 let, případně jiná oprávněná osoba (pěstoun apod.). Za občana mladšího 15 let podává žádost zákonný zástupce. Nezletilí od 15 do 18 let věku připojí k žádosti písemný souhlas zákonného zástupce s ověřeným podpisem. Ověření se nevyžaduje při podpisu před kompetentním pracovníkem ZÚ. Osobní přítomnost dětí do 15 let je požadována pouze při podání žádosti, vyhotovený cestovní pas přebírá zákonný zástupce.

  K žádosti o cestovní pas pro nezletilou osobu přikládá rodič rodný list dítěte a svůj platný doklad totožnosti (cestovní pas nebo občanský průkaz jednoho z rodičů).

  V případě, že nezletilá osoba nemá platný český doklad totožnosti (tzn. cestovní pas nebo občanský průkaz) bude s českým rodným listem dítěte také požadován doklad potvrzující státní občanství ČR, tzn. aktuální osvědčení o st. občanství ČR, od jehož vydání neuplynulo více než 1 rok - informace o postupu naleznete v kapitole týkající se státního občanství.

  V případě, že nemáte žádný platný doklad totožnosti, je nutné přijít se svědkem, který má platný cestovní pas ČR nebo občanský průkaz ČR.  Pro více informací volejte na ZÚ ČR v Ulánbátaru na tel. č.. +976 11 321 886.

  Pokud žadatel předloží k žádosti o vydání nového pasu ČR (dosavadní) platný pas ČR a nežádá o zapsání odlišných údajů, než jaké jsou v něm uvedeny, není potřebné matriční či jiné doklady přikládat.

  Při vydání prvního cestovního pasu je občan bez trvalého pobytu na území ČR povinen prokázat státní občanství ČR dokladem o státním občanství.

  Žádost o vydání cestovního dokladu musí být podepsána občanem, jemuž má být cestovní doklad vydán.