монгол  česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Ověření překladu

Na zastupitelském úřadu si můžete podat žádost o ověření správnosti překladu.

Vedoucí konzulárního úseku Zastupitelského úřadu ČR v Mongolsku má právo ověřovat správnost překladu podle platné bilaterální konzulární úmluvy s Mongolskem (Konzulární úmluva mezi Československou socialistickou republikou a Mongolskou lidovou republikou, Sbírka zákonů č. 47/1977, článek 34, odst. 2).

V případě, že si chcete nechat na zastupitelském úřadu ověřit překlad, doručte nám originál překládaného dokladu. Doklad vyhotovený nebo ověřený soudem nebo jiným příslušným orgánem na území Mongolska, opatřený podpisem a úředním razítkem, nevyžaduje dalšího ověření za účelem použití soudem nebo jiným orgánem na území ČR (dle ust. čl. 15, odst. 1 Smlouvy mezi Československou socialistickou republickou a Mongolskou lidovou republickou o poskytování právní pomoci a o právních vztazích v občanských, rodinných atrestních věcech. Dále doručte překlad v papírové podobě. Překlad musí být vytištěn na tiskárně nebo napsán na psacím stroji. Překlad do češtiny musí být s diakritikou (s čárkami a háčky). Překlad musí být úplný, včetně všech ověřovacích doložek, které jsou na originálu překládaného dokladu vyznačeny nebo k němu připojeny. Žádný údaj nesmí být vynechán, a to ani čísla, kódy či jiné pomocné či nepodstatné údaje. V překladu musí být vyznačeny i všechny suché pečeti (perforační slepotisková razítka) na originálu vyznačené, a to nejlépe formou poznámky překladatele.

Poznámky překladatele se píší do závorky kurzívou. Překlad by měl být na každé stránce ohraničen nahoře a dole vodorovnou čarou. Začátek překladu by měl být označen slovy (překlad z anglického do českého jazyka) nebo (translation from the English language to Czech language), konec překladu by měl být označen slovy (konec překladu) nebo (end of translation).

Správní poplatek činí 300,- Kč za každou započatou stránku překladu. Jde-li o doklad určený k zápisu matriční události do Zvláštní matriky v Brně (např. narození, sňatek, úmrtí, změna jména nebo příjmení mimo území ČR), je poplatek poloviční, tj. 150,- Kč. Poplatek se hradí v EUR.

Ověření správnosti překladu (tj. shody originálu s překladem) se vyznačí na překladu nebo na listu s ním pevně spojeném ve formě ověřovací doložky, přičemž ověřovaný překlad se pevně spojí s originálem překládané listiny nebo s její úředně ověřenou kopií, a to sešitím a přelepkou zajištěnou otiskem kulatého úředního razítka překrývajícího současně tuto přelepku a předmětnou listinu.

V ověřovací doložce zastupitelský úřad uvede v jakém jazyce je originál listiny a v jakém jazyce je její překlad, dále že jde o překlad předložený žadatelem a že jde o úplný překlad shodující se s překládanou listinou. Ověřovací doložka také musí obsahovat číslo jednací ověření překladu, místo a den provedení ověření a výši vyměřeného poplatku v místní měně. Doložku podepíše konzul a ke svému podpisu uvede své jméno, příjmení, titul a funkci. Pod ověřovací doložkou musí být otištěno kulaté úřední razítko zastupitelského úřadu, jinak je neplatná.

Ověřovací doložka je vždy v češtině. Není-li překlad určen pro použití v České republice a požádá-li o to žadatel, může být ověřovací doložka dvojjazyčná, tj. k české doložce se vypíše doložka v angličtině, francouzštině, němčině, španělštině nebo ruštině.

Upozornění:

Vedoucí konzulárního úseku/konzul nesmí ověřit správnost překladu, jsou-li v listině jakékoli doplňky psané rukou, nebo jsou-li v listině jakékoli změny, vsuvky nebo škrty, které by mohly zeslabit její věrohodnost. Konzul také nesmí ověřit správnost překladu, pokud nemůže jeho obsah spolehlivě posoudit, anebo je-li obsah listiny ve zřejmém rozporu s právními předpisy České republiky nebo Mongolska nebo účelem obchází zákony České republiky nebo pokud se příčí dobrým mravům. Porušil by tím § 39 občanského zákoníku 40/1964 Sb. a § 53 odst. 1 písm. a) notářského řádu č. 358/1992 Sb. ve smyslu Vídeňské úmluvy o konzulárních stycích 32/1969 Sb., a mohl by tak naplnit skutkovou podstatu trestného činu křivého tlumočení podle § 175a trestního zákona 140/1961 Sb.