монгол  česky  english 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: EuroZprávy.cz
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Podmínky vstupu na území ČR v souvislosti s pandemií COVID-19

Podmínky pro vstup na území ČR a karanténní opatření v souvislosti s epidemií koronaviru upravují ochranná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR a pravidelně aktualizované sdělení Ministerstva zdravotnictví ČR a jejich výklad přináší Ministerstvo zahraničních věcí pro všechny kategorie rizikových zemí v článku Rozcestník.

 

Do České republiky lze cestovat pouze z nezbytných důvodů, které jsou vymezeny Ochranným opatřením Ministerstva zdravotnictví České republiky.  Nejsou tedy možné cesty za účelem turistiky, rekreace (a to ani ve vlastní nemovitosti), návštěvy přátel či vzdálenější rodiny. 

Mongolsko je zařazeno dle Ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví České republiky z 5. 2. 2021 na seznam zemí s velmi vysokým rizikem výskytu onemocnění COVID-19.

Občan, který pobýval na území Mongolska,  musí před cestou do České republiky vyplnit elektronický příjezdový formulář   www.prijezdovyformular.cz  a zároveň podstoupit první RT PCR test (antigenní test nestačí), jehož provedení není na začátku cesty starší 72 hodin, a nechat si vystavit písemné potvrzení o výsledku. Lhůta 72 hodin před zahájením cesty  se počítá od provedení testu, nikoliv tedy od obdržení výsledku testu, do nástupu do letadla/autobusu či auta v případě individuálních cest.

Následně musí cestující předložit druhý RT PCR test (antigenní test nestačí) provedený v akreditované laboratoři v České republice, který lze provést nejdříve 5 dnů, nejpozději však 14. den od příjezdu. Výsledek je nutné neprodleně předložit elektronicky příslušné hygienické stanici. Do doby předložení druhého negativního testu je nutná samoizolace  (v praxi je tedy nařízena pětidenní karanténa). Povinností je také 10 dnů po příjezdu nosit respirátor FFP2 (nebo stejné či vyšší účinnosti, nestačí tedy jen rouška) všude mimo domov.

 

Výše uvedené povinnosti cestujících neplatí pro:

- pracovníky mezinárodní dopravy;

- tranzit + krátkodobé cesty z nezbytných důvodů (obojí do 12 hodin)  pro občany České republiky, EU a cizince s povoleným pobytem;

- akreditované členy diplomatických misí v České republice včetně soukromých služebních osob;

- držitele diplomatických pasů a úředníky mezinárodních organizací registrovaných u Ministerstva zahraničních věcí České republiky jedoucích do České republiky nebo mimo Českou republiku za služebním účelem, pro jejich cesty do 72 hodin     

- pro osoby mladší 5 let (platí však povinná 5 denní karanténa);

- pendlery;

- pendlery – pro cesty do a ze sousedního státu pro účely výkonu práva o nezletilé děti;

- policisty (nejen ČR) při eskortní činnosti nebo ochraně letadel;

- osoby po prodělaném onemocnění COVID-19 splňující následující podmínky:

            -           občan ČR, EU nebo cizinec s povoleným pobytem v České republice,

            -           písemné lékařské potvrzení v anglickém jazyce nebo českém jazyce vydané lékařem v České republice nebo Evropské unii  (nikoliv tedy např. v Mongolsku), které musí obsahovat informaci o tom, že prokazatelně prodělali onemocnění COVID 19, absolvovali povinnou izolaci, nemají klinické příznaky a od prvního pozitivního RT-PCR  testu na COVID 19 neuplynulo více jak 90 dnů.  

Zákaz vstupu na území ČR pro občany Mongolska neplatí:

- pro držitele platného dlouhodobého nebo trvalého pobytu v zemích s nízkým rizikem nákazy onemocnění COVID-19 (mezi které ovšem nepatří Mongolsko);

- pro držitele  platného dlouhodobého víza, průkazu o povolení k dlouhodobému, přechodnému nebo trvalému pobytu na území České republiky vydaných Českou republikou;

- pro cizince, jímž bylo Českou republikou vydáno po 11. 5. 2020 krátkodobé vízum, mají-li před vstupem na území České republiky písemné potvrzení akreditované laboratoře o negativním výsledku antigenního testu, který není starší 24 hodin, či RT-PCR testu, který není starší 72 hodin;

- pro cizince s povoleným dlouhodobým nebo trvalým pobytem v Evropské unii;

- pro rodinné příslušníky občana České republiky či občana Evropské unie s bydlištěm na území České republiky  (rodinným příslušníkem je manžel/ka, registrovaný partner/ka, dítě do věku 21 let, rodič dětí do věku 21 let, rodič, prarodič nebo potomek závislý na výživě nebo jiné nutné péči na občanovi České republiky nebo Evropské unie, osoba v trvalém partnerském vztahu s občanem Evropské unie, který není manželstvím, a žije s ním ve společné domácnosti);

- je-li vstup cizince v zájmu České republiky;

- pro pracovníky mezinárodní dopravy;

- pro akreditované členy diplomatických misí v ČR včetně soukromých služebních osob, držitele diplomatických pasů cestujících do České republiky do 72 hodin za služebním účelem a pro úředníky mezinárodních organizací registrovaných u MZV ČR;

- v naléhavých mimořádných situacích (potřeba poskytnutí plánovaných zdravotních služeb, plnění povinností uložených soudem, cesta na základě předvolání státního orgánu, výkon soudního rozhodnutí, úřední jednání, nezbytná péče no blízké rodinné příslušníky, kteří nejsou schopni se o sebe postarat, výkon práva péče o nezletilé dítě nebo styk s ním);

- pro cizince s prokazatelným trvalým partnerským vztahem s občanem České republiky nebo s občanem EU s přechodným pobytem nad 90 dnů v České republice nebo s trvalým pobytem v České republice, který v čestném prohlášení o partnerském vztahu přijal závazky ze strany zvoucího subjektu o zajištění ubytování partnera po celou dobu pobytu na území České republiky včetně místa případné karantény, závazek zajištění zdravotní péče a pokud nejde o cizince s dlouhodobým pobytem, rovněž závazek zajistit úhradu zdravotní péče a návratu do země původu v případě ztráty účelu pobytu na území České republiky, a za účelem umožnění vstupu do České republiky mu na základě těchto závazků vystaveno potvrzení Ministerstva zahraničních věcí České republiky.

Výše uvedeným osobám se zakazuje volný pohyb na území celé České republiky po dobu pobytu na území České republiky do doby výsledku RT-PCR testu na přítomnost SARS-CoV-2 provedeného na území České republiky nebo do doby ukončení karanténního opatření, s výjimkou:

- cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb, k zajištění péče o děti, k zajištění péče o zvířata, využívání nezbytných finančních a poštovních služeb, doplnění pohonných hmot;

- cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb;

- cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí;

- cest zpět do místa svého bydliště;

- pohřbů;

Cizí státní příslušníci jsou žádáni ověřit si před cestou podmínky vstupu do ČR, které pravidelně na svých webových stránkách aktualizuje Ministerstvo vnitra, především v pdf-tabulce "Pravidla pro vstup osob na území České republiky dle Ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví." V této tabulce je rovněž přehledně uvedeno, jaká karanténní opatření, vč. případné povinnosti testu na COVID-19, se na jednotlivé kategorie cestujících vztahují.

Další podrobnosti lze nalézt v Ochranném opatření Ministerstva zdravotnictví ČR.