монгол  česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Obecné informace

Konzulární a vízová působnost Velvyslanectví ČR v Ulánbátaru

Mongolsko

Zastupování jiných členských států schengenského prostoru ve vydávání schengenských víz na Velvyslanectví ČR v Ulánbátaru

Estonsko, Litva, Polsko, Slovensko, Švýcarsko

Podrobnější informace klikněte zde 

Registrací žadatelů pro podání žádostí o schengenská víza lze provést pouze prostřednictvím Společného vízového aplikačního centra v Ulánbátaru pro Českou republiku dle jejich pravidel, zveřejněných na webových stránkách VFS Global. Registrací žadatelů, kteří upřednostní podání žádosti na Velvyslanectví, provádí rovněž VFS Global, přičemž respektuje týdenní kvótu, kterou stanoví Velvyslanectví dle kapacit na zpracování žádostí. Bez registrace termínu mají možnost nadále podávat žádost o vízum přímo na Velvyslanectví či ve VFS Global rodinní příslušníci občana EU, držitelé diplomatických a úředních pasů v rámci oficiálních/služebních cest, žadatelé v případě potvrzených závažných zdravotních problémů, vyžadujících akutní lékařský zásah v zahraničí, včetně jednoho člena doprovodu, přímí účastníci humanitárních akcí a účastníci delegací státního zájmu či akcí, notifikovaných Ministerstvem zahraničních vztahů Mongolska, pokud mají zásadní přínos pro rozvoj bilaterální relace. Těmto žadatelům  doporučujeme dohodnout přesný termín telefonicky s asistentkou konzulárního a vízového úseku Velvyslanectví nebo s pracovníkem VFS Global. 

  • Obecné informace k vízové a pobytové problematice cizinců naleznete na webových stránkách MZV ČR v kapitole Vstup a pobyt klikněte zde

Informace o vízovém poplatku

Velvyslanectví ČR v Mongolsku přijímá vízové poplatky pouze v měně EUR. Výše vízového poplatku činí 60 EUR s výjimkou dětí ve věku od 6 do 12 let, které hradí vízový poplatek ve výši 35 EUR.

Od vízového poplatku jsou osvobozeni žadatelé z těchto kategorií osob:

  • děti mladší 6 let
  • žáci, studenti, postgraduální studenti a doprovázející učitelé, kteří podnikají cesty za účelem studia nebo vzdělávacích kurzů
  • výzkumní pracovníci za účelem provádění vědeckého výzkumu
  • zástupci neziskových organizací do věku 25 let, kteří se účastní seminářů, konferencí, sportovních, kulturních nebo vzdělávacích událostí organizovaných neziskovými organizacemi.

Odběr otisků prstů při podání žádosti o víza

V souladu s rozhodnutím Evropské komise došlo od 12. října 2015 k rozšíření požadavků při podávání žádostí o víza a odběru otisků prstů.
 

Dle nařízení Evropského parlamentu a Rady Evropských společenství č. 210/2009 ze dne 13. července 2009 o kodexu společenství ve vízech se požadavek na odebírání otisků nevztahuje pouze na tyto osoby:

  • na děti mladší 12 let
  • na osoby, u nichž je odebírání prstů fyzicky nemožné
  • na hlavy států, předsedy a členy vlád jednotlivých států včetně doprovázejících manželů/manželek a členů jejich oficiálních delegací, pokud byli pozváni vládami členských států nebo mezinárodními organizacemi za oficiálním nebo služebním účelem
  • na panovníky a další vysoce postavené členy královských rodin, pokud byli pozváni vládami členských států nebo mezinárodními organizacemi za oficiálním účelem.

Povinnost odběru otisku prstů se vztahuje na všechny ostatní žadatele a na žadatele při podávání žádostí o dlouhodobá víza a pobyty. 

Detailní pokyny k provádění odběru otisků naleznou žadatelé v čekárně velvyslanectví a u vízového okénka v mongolském, anglickém a českém jazyce.

Případné dotazy žadatele před odběrem otisků a během tohoto úkonu zodpoví pracovník konzulárního úseku, který nabírání otisků provádí.

V zájmu urychlení celé operace a plynulosti vízového procesu je nezbytné, aby se vízoví žadatelé s návodem k odběru otisků seznámili již v čekárně velvyslanectví před ohlášením výzvy k jejich příchodu k vízovému okénku!!!

Informace o facilitacích pro rodinné příslušníky občanů EU   

klikněte zde

Podmínky pro udělení krátkodobého (schengenského) víza:

- příslušnost ZÚ k podání žádostí o víza

VFS Global může přijmout žádost o krátkodobé (schengenské) vízum pouze tehdy, je-li ČR pro jeho vydání příslušná. ČR je pro vydání krátkodobého (schengenského) víza příslušná, nachází-li se na jejím území jediný nebo hlavní cíl cesty, nebo, nelze-li určit hlavní cíl cesty a cestuje se do více států schengenského prostoru, bude pobyt v ČR nejdelší, nebo, nelze-li postupovat podle uvedeného klíče, je první zemí, která se v rámci schengenského prostoru navštíví.

Pokud ČR není k udělení krátkodobého (schengenského) víza příslušná, má konzulární úředník či pracovník VFS Global či konzulární úředník právo odkázat Vás na zastupitelský úřad jiného příslušného schengenského státu. 

- splnění podmínek stanovených Vízovým kodexem

- platný cestovní doklad

Důležité podrobnosti klikněte zde

- žádost může být podána nejdříve 3 měsíce před plánovanou cestou 

Počet vstupů

Doba platnosti krátkodobého (schengenského) víza se stanoví podle navrhované délky pobytu nebo předpokládaného počtu cest, nejdéle na 5 let. Rozlišují se přitom tyto typy víz:

jednorázové – opravňuje k jednomu nepřerušovanému pobytu na území ČR/schengenského prostoru po dobu v něm vyznačenou, nejdéle však na 3 měsíce během půl roku;

dvourázové (ke dvěma vstupům) – opravňuje ke dvěma pobytům na území ČR/schengenského prostoru po dobu v něm vyznačenou, přičemž celková doba pobytu nesmí překročit 3 měsíce během půl roku;

vícenásobné – opravňuje k vícenásobnému pobytu na území ČR/schengenského prostoru, přičemž celková doba pobytu nesmí překročit 3 měsíce během půl roku.

"Pravidlo 90/180"

U schengenských víz platí tzv. „pravidlo 90/180.“  Znamená to, že celková doba pobytu na území ČR/schengenského prostoru, nesmí překročit dobu 90 dnů během  jakýchkoliv 180 dnů. 180 dnů  se začíná počítat dnem prvního vstupu do ČR/schengenského prostoru. Po vyčerpání 90 dní v tomto období je třeba ČR/schengenský prostor opustit. Vrátit se lze až v dalších 180 dnech. Toto pravidlo se netýká cizinců, kteří: 

(1) jsou občany států, se kterými ČR uzavřela bilaterální bezvízovou dohodu před svým vstupem do EU (tj. Argentina, Honduras, Chile, Chorvatsko, Izrael, Korejská republika, Kostarika, Malajsie, Panama, Singapur, Uruguay) – tito cizinci však musí po uplynutí prvních 90 dnů ze schengenského prostoru vycestovat, byť např. pouze na jeden den, 

(2) pobývali v ČR/schengenském prostoru na základě víza a pro další krátkodobý pobyt získali národní vízum s omezenou teritoriální platností pro ČR (tato víza jsou udělována pouze ve zcela výjimečných případech), 

(3) budou dále pobývat v ČR na základě dlouhodobého víza/povolení k dlouhodobému pobytu. 

Podle vstupních a výstupních razítek v cestovním dokladu si každý žadatel může spočítat zůstatek povolené délky pobytu v schengenském prostoru dle kalkulačky na webové stránce EK: kliknutím na odkaz "skart stay calculator".

Podmínky pro vydávání vícenásobných (multi) víz

žadatel musí prokázat potřebu či zdůvodnit záměr často nebo pravidelně cestovat, zejména z důvodu zaměstnání nebo rodinného stavu; jedná se např. o podnikatele, úředníky s pravidelnými kontakty se členskými státy a orgány EU, pravidelné účastníky kurzů, seminářů a konferencí, rodinné příslušníky občanů EU či státních příslušníků třetí země oprávněně pobývajících v některém členském státu EU. Žadatel musí prokázat svou bezúhonnost a spolehlivost, zejména s využitím předchozích jednovstupních víz, a skutečný úmysl opustit území členských států před skončením platnosti víza.

První vízum pro konkrétního žadatele se vydádá jako jednorázové. Vícenásobné vízum s platností na 1 rok se vydává až v případě správného využití předchozích obvykle 2 až 3 jednorázových víz v průběhu posledních 2 až 3 let.  Dvouleté vízum lze vydat po předchozím správném využití ročního vícenásobného víza, tříleté v případě správného využití předchozího dvouletého víza, pětileté analogicky po předchozím správném využití tříletého víza.

Lhůta pro vyřízení žádosti

Žádost o krátkodobé (schengenské) vízum se podává v období tří měsíců před plánovanou cestou. O žádosti se ve většině běžných případů rozhodne během 7–15 dnů. V jednotlivých případech může být tato lhůta prodloužena na 30 dnů a ve výjimečných případech nejvýše na 60 dnů. Jedná se zejména o případy dvě nutné další, hlubší posouzení žádostí, či jde o zastupování jiného členského státu schengenského prostoru, při němž jsou konzultovány orgány zastupovaného členského státu. Doporučuje se nepodávat žádost později než 15 dní před plánovanou cestou. Žádost podaná v tomto pozdějším termínu nemusí být včas vyřízena. Držitelé víz pro více vstupů mohou podat žádost před skončením jeho platnosti za podmínky, že je platné po dobu nejméně šesti měsíců. Žádosti rodinných příslušníků občanů EU se vyřídí v nejkratší možné lhůtě.

Obvyklá doba pro vyřízení bez problémové žádosti se pohybuje v rozmezí 3 až 5 pracovních dnů.

Náležitosti pro podání žádosti

Náležitosti obecně nesmí být starší než 180 dnů, s výjimkou cestovního dokladu, matričních dokladů a fotografie, odpovídá-li stávající skutečné podobě.

Podrobný výčet náležitostí žádosti o krátkodobé (schengenské) vízum klikněte zde a zde

Policie ČR může při vstupní pasové kontrole požádat o předložení náležitostí předkládaných na podporu žádosti o vízum nebo dokladu o zdravotním pojištění.  

Formulář k žádosti o krátkodobé/schengenské vízum

Žádost se podává na úředním tiskopisu Žádost o udělení schengenského víza, který je k dispozici na zastupitelském úřadě nebo elektronicky. Na Velvyslanectví ČR v Ulánbátaru lze použít i formulář jiného schengenského státu, pokud je v českém, anglickém či v německém jazyce. Formulář je třeba vyplnit úplně a čitelně, latinkou, velkým hůlkovým písmem. Nečitelně nebo neúplně vyplněný formulář bude vrácen k přepracování nebo doplnění.

Další podrobnosti: klikněte zde

Cestovní doklad

Jste-li starší 15 let, musíte vlastnit samostatný cestovní doklad, s výjimkou případů, kdy na jeden cestovní doklad, tzv. rodinný pas, cestují manželé. V rodinných pasech musí být fotografie osob v něm uvedených.

Cestovní doklad cizince překračujícího hranice nesmí být starší deseti let a musí být platný alespoň dalších 90 dnů ode dne předpokládaného odjezdu z ČR/schengenského prostoru.

Důležité podrobnosti: klikněte zde

Fotografie

Na žádosti musí být v příslušné rubrice nalepena fotografie stanoveného formátu, která odpovídá současné podobě cizince.

Potřebné doklady pro krátkodobá/schengenská víza bez ohledu na účel pobytu: klikněte zde

Specifikace potřebných dokladů pro krátkodobá/schengenská víza podle jednotlivých účelů pobytu: klikněte zde

Pozvání

Pozvání ověřené orgánem Cizinecké policie, které je určeno pro krátkodobý pobyt na území ČR nepřesahující 90 dnů v kterémkoli 180 denním období, nemá expirační lhůtu, tzn. je platné po dobu v něm stanovenou. Nahrazuje některé z jinak požadovaných podpůrných dokumentů. Fyzická nebo právnická osoba se jeho prostřednictvím zavazuje, že po dobu pobytu na území až do vycestování z území přebírá:

-  veškeré finanční náklady související s pobytem na území ČR nebo

- finanční náklady související pouze ubytováním cizince,

- finanční náklady spojení s poskytnutím zdravotní péče, případně spojené s převozem nemocného nebo ostatků zemřelého;

- vycestování cizince

Důležití podrobnosti klikněte zde

Poučení pro držitele víza při předání cestovního dokladu klikněte zde

Prodloužení doby platnosti krátkodobého (schengenského) víza

O prodloužení doby platnosti krátkodobého (schengenského) víza lze požádat v mimořádných a odůvodněných případech místně příslušné oddělení Cizinecké policie. Žádost je třeba podat nejdříve 30 dnů a nejpozději 3 dny před uplynutím doby povoleného pobytu uvedené ve vízu. Dobu pobytu nelze prodloužit, pokud pro prodloužení doby pobytu na území ČR nebyly shledány důvody hodné zřetele nebo je-li důvodem žádosti změna účelu pobytu na území anebo byly shledány důvody pro zrušení platnosti víza.

Žádost o prodloužení krátkodobého (schengenského) víza se nepodává na zastupitelském úřadě.

Doprovod nezletilých

Osoby mladší 16 let mohou z Mongolska vycestovat jen v doprovodu dospělé, k tomu zmocněné osoby. V případě doprovodu jednoho rodiče, postačuje-pokud je druhý rodič uveden v rodném listě dítěte- souhlas druhého rodiče ověřený notářem.

Pokud dítě doprovází /-ejí prarodič/e, jiný příbuzný či cizí osoba, musí mít zmocnění obou rodičů či rodiče, pokud druhý rodič není uveden v rodném listu dítěte, ověřené notářem a konzulárním odborem Ministerstva zahraničních vztahů MNG. Pokud je/jsou rodič/e jako zvoucí osoba v ČR, postačuje ověření notářem a Velvyslanectvím Mongolska v Praze.

Nezletilí starší 16 a mladší 18 let mohou cestovat bez doprovodu, pokud k tomu mají notářsky ověření souhlas rodičů či rodiče, pokud druhý rodič není uveden v rodném listě dítěte.

Souhlas rodiče, byť je uveden v rodném listě dítěte není vyžadován, pokud žadatel doloží soudní rozhodnutí o svěření dítěte do výhradní péče druhého z rodičů.  

Cestuje-li více než jedna osoba na jeden cestovní doklad (např. manželé či rodič s dítětem mladším 16 let), podává každá osoba samostatnou žádost.

Za nezletilého cizince mladšího 16 let podává žádost rodič nebo jiný zákonný zástupce. 

Seznam třetích zemí, jejichž občané podléhají předchozím konzultacím dle čl. 22 Vízového kodexu nebo informacím o uděleném vízu dle čl. 31 Vízového kodexu; odkazujeme pravidelně aktualizované stránky EK: 

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/e-library/documents/policies/borders-and-visas/visa-policy/docs/prior_consultation_en.pdf (předchozí konsultace)

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/e-library/documents/policies/borders-and-visas/visa-policy/docs/annex_17_ex_post_info_en.pdf (následná konsultace)