монгол  česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Potřebné doklady pro krátkodobá/schengenská víza bez ohledu na účel pobytu

K žádosti o udělení schengenského víza je třeba vždy, tj. bez ohledu na účel pobytu, předložit:

- cestovní doklad

Cestovní doklad musí opravňovat ke vstupu na území všech států schengenského prostoru; nesmí být starší než 10 let, musí být platný alespoň dalších 90 dnů ode dne předpokládaného odjezdu z ČR/ schengenského prostoru, v případě několika návštěv po posledním předpokládaném datu odjezdu z území členských států, a musí mít alespoň 2 volné stránky. Je-li žadatel starší 15 let, musí vlastnit samostatný cestovní doklad  s výjimkou případů. kdy na jeden cestovní doklad tzv. rodinný pas, cestují manželé. V rodinných pasech musí být fotografie osob v nich uvedených.  

Děti mladší 15-ti let, které hodlají vstoupit na území ČR/schengenského prostoru bez doprovodu, musí mít samostatný cestovní doklad opatřený fotografií odpovídající jejich současné podobě.

Povinností žadatele je prokázat se cestovním dokladem, se kterým má právo návratu do státu: 

a/ jehož je občanem,

b/ který vydal cestovní doklad,

c/ ve kterém má povolen pobyt.

- 1 fotografii o rozměru 3,5 x 4,5 cm (technické požadavky dle ICAO) 

odkaz na: https://www.mypassportphotos.com/country-blog/schengen-passport-visa-photo-requirements-and-size

- bezchybně vyplněný formulář žádosti o schengenské vízum

Formulář žádosti o schengenské vízum: klikněte zde

Upozornění pro žadatele: v poli 25 formuláře se vyplňuje celkový počet požadovaných dní pobytu (u vícenásobných víz s platností 6 měsíců a delší se jedná o 90 dní), zatímco v poli 29 a 30 se vyplňuje datum první plánované cesty. Žadatel podepisuje žádost na dvou místech – v poli 37 a na konci formuláře pod prohlášením žadatele).

- doklad o dostatečném a platném cestovním zdravotním pojištění, pokud se na cizince tato povinnost vztahuje

(K pokrytí veškerých nákladů, které by mohly nastat během pobytu na území schengenských států; v případě víza pro dva či více vstupů je třeba prokázat pojištění na dobu první předpokládané návštěvy s tím, že žadatel musí podepsat na vízové žádosti prohlášení, že si je vědom povinnosti uzavřít pojištění pro následující pobyty; pojistné krytí musí činit nejméně 30 000 EUR)   

- doklady o dostatečné výši finančních prostředků na obživu na dobu předpokládaného pobytu a na návrat do země původu či průjezd do třetí země, kde je zaručeno jeho přijetí

- doklad o zajištění ubytování po dobu pobytu na území nebo důkaz o dostatečné výši finančních prostředků na ubytování

- (Zajištění prostředků k pobytu cizince se prokazuje předložením peněžních prostředků alespoň ve výši 0,5 násobku částky existenčního minima /2.200,- CZK/ na 1 den pobytu, jestliže tento pobyt nemá vcelku přesáhnout 30 dnů; 15 násobku částky existenčního minima /15 x 2.200,- CZK/, jestliže má pobyt přesáhnout 30 dnů s tím, že tato částka se za každý celý měsíc předpokládaného pobytu zvyšuje o 4.400,- CZK. Cizinec do 18 let věku prokazuje uvedené prostředky v poloviční výši). 

- doklad o účelu cesty (seznamy potřebných dokladů dle účelu pobytu

- doklad prokazující úmysl opustit území členských států

(např. rezervace zpáteční jízdenky/letenky, doklady o finančních prostředcích v zemích bydliště, o zaměstnání, o vlastnictví nemovitosti, o rodinných vazbách, pracovních vztazích, o rodinných vazbách, pracovních vztazích, výpisy z účtu aj.) 

vízový poplatek

Velvyslanectví ČR v Mongolsku přijímá vízové poplatky pouze v měně EUR. Výše vízového poplatku pro schengenské vízum činí 80 EUR s výjimkou dětí ve věku od 6 do 12 let, které hradí vízový poplatek ve výši 40 EUR.

Od vízového poplatku jsou osvobozeni žadatelé z těchto kategorii osob: 

- dětí mladší 6 let

- žáci, studenty, postgraduální studenty a doprovázející učitelé, kteří podnikají cesty za účelem studia nebo  vzdělávacích kursů

- výzkumní pracovnici za účelem provádění vědeckého výzkumu 

- zástupci neziskových organizací ve věku do 25 let, kteří se účastní seminářů, konferencí, sportovních, kulturních nebo vzdělavacích událostí organizovaných neziskovými organizacemi.