монгол  česky  english 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: Google
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Rodinný příslušník občana Evropské unie

Rodinným příslušníkem občana EU se rozumí jeho manžel, rodič, jde-li o občana EU mladšího 21 let, o kterého skutečně pečuje, potomek mladší 21 let nebo takový potomek manžela občana EU a potomek nebo předek anebo potomek nebo předek manžela EU, pokud je závislý na výživě nebo jiné nutné péči poskytované občanem EU nebo jeho manželem.
Za rodinného příslušníka občana EU se považuje i cizinec, který hodnověrným způsobem doloží, že je příbuzným občana EU, pokud ve státě, jehož je občanem nebo ve státě, ve kterém měl povolen trvalý či dlouhodobý pobyt, žil s občanem EU ve společné domácnosti, je občanem EU vyživovaný, nedokáže se o sebe z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu sám postarat bez osobní péče občana EU, anebo má s občanem EU trvalý vztah obdobný vztahu rodinnému a žije s ním ve společné domácnosti.

 

 

Na území ČR můžete jako rodinný příslušník občana EU přechodně pobývat bez víza, jste-li:

1.   rodinným příslušníkem a držitelem pobytové karty rodinného příslušníka občana Evropské unie (čl. 10 Směrnice 2004/38/ES) nebo průkazu trvalého pobytu na území jiného členského státu Evropské unie (čl. 20 Směrnice 2004/38/ES) a doba pobytu na území nepřekročí 3 měsíce;

2.   rodinným příslušníkem občana EU a Vaše krátkodobé vízum pozbylo platnosti - pokud na území pobýváte s občanem EU a doba pobytu nepřekročí 3 měsíce.

K vyřízení žádosti o krátkodobé schengenské vízum k pobytu do 90 dnů předložíte jako rodinný příslušník občana EU:

- vyplněný formulář „Žádost o udělení schengenského víza“

- platný cestovní doklad žadatele

- pasovou fotografii v souladu s normami ICAO

- doklady prokazující existenci občana EU (kopie občanského průkazu nebo cestovního pasu občana EU)

- doklad potvrzující, že jste rodinným příslušníkem občana EU (oddací list - ideálně originál či ověřenou kopii českého oddacího listu současně s mongolským oddacím listem přeloženým do češtiny či angličtiny, rodný list, doklad o závislosti, vážné zdravotní důvody, doklady o existenci trvalého vztahu)

- doklad o tom, že budete občana EU doprovázet nebo následovat do ČR.

Lhůta pro vyřízení žádosti rodinného příslušníka občana EU, který sám není občanem EU, je 14 dnů ode dne podání žádosti. Tato lhůta však může být v odůvodněných případech prodloužena na  45 dnů.

Podání žádosti je bezplatné.

MZV ČR upozorňuje, že rozhodnutí o udělení krátkodobého schengenského víza pro rodinné příslušníky občanů EU/ČR nemůže být přijímáno automaticky. Zastupitelské úřady ČR jsou oprávněny provádět šetření za účelem prokázání, zda není dán některý z důvodů pro zamítnutí víza uvedený v § 20 odst. 5 zákona o pobytu cizinců:

a) žadatel předloží padělaný nebo pozměněný cestovní doklad,

b) je důvodné podezření, že trpí závažnou nemocí,

c) je důvodné nebezpečí, že by při pobytu na území mohl ohrozit bezpečnost státu nebo závažným způsobem narušit veřejný pořádek,

d) je zařazen do informačního systému smluvních státu a příslušný orgán, který rodinného příslušníka do tohoto systému zařadil, poskytne dodatečné informace, pro jejichž vyhodnocení lze mít za to, že trvá důvodné nebezpečí, že by mohl při pobytu na území jiného smluvního státu ohrozit jeho bezpečnost nebo závažným způsobem narušit veřejný pořádek, nebo

e) žadatel se dopustil obcházení tohoto zákona s cílem získat vízum k pobytu na území, zejména pokud účelově uzavřel manželství nebo jeho účelově prohlášeným souhlasem bylo určení otcovství,

f) žadatel se dopustil podvodného jednání s cílem získat vízum k pobytu na území (např. předložením podvržených dokumentů během vízového řízení nebo poskytnutím nepravdivých informací během pohovoru),

g) během vízového řízení je zjištěno, že žadatel již není rodinným příslušníkem občana EU nebo jej nedoprovází nebo nenásleduje."

Za účelové sňatky jsou ve smyslu Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě č. COM (2014) 604 final, jehož přílohou je Příručka pro řešení otázky údajných účelových sňatků mezi občany EU a státními příslušníky třetích zemí, v kontextu práva EU o volném pohybu občanů EU považovány:

1) „klasické“ účelové sňatky („standard“ marriage of convenience)-oba manželé uzavírají sňatek se záměrem zneužít právo EU;

Zejména v této souvislosti MZV ČR upozorňuje na existenci § 341 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, který upravuje skutkovou podstatu trestného činu napomáhání neoprávněnému pobytu na území republiky;

2) podvodné sňatky (marriage by deception)-sňatek, kdy občan/občanka EU je oklamán/a občanem třetí země příslibem řádného a trvalého rodinného života. Pro tyto sňatky je typické, nikoliv nutně, že jim předchází krátká známost po internetu nebo seznámení během krátkého dovolenkového pobytu;

3) vynucené sňatky (forced marriage)-často spojené s obchodováním s lidmi;

4) předstírané sňatky (bogus marriage)-na rozdíl od účelových sňatků nejsou z pohledu práva platné, bývají spojeny s padělanými nebo zneužitými dokumenty.

Rodinní příslušníci občanů EU mohou podat žádost o nové posouzení důvodů neudělení víza (viz. kapitola „Zamítnutí víza“)

V případě zamítnutí žádosti o nové posouzení důvodů neudělení víza může rodinný příslušník občana EU podat proti tomuto rozhodnutí správní žalobu, a to ve lhůtě do 30 dnů od doručení informace o výsledku řízení o žádosti o nové posouzení důvodů neudělení víza. Příslušným soudním orgánem je krajský soud, v jehož obvodu by cizinec po vstupu na území plnil svou ohlašovací povinnost (www.justice.cz). Z podkladů k žádosti o vízum musí být zřejmá adresa pobytu žadatele na území ČR.

Výše uvedené informace se týkají řízení o žádosti o krátkodobé schengenské vízum podané rodinným  příslušníkem občana EU na zastupitelském úřadě ČR.

Podání žádosti o krátkodobé schengenské vízum k pobytu do 90 dnů na hraničním přechodu ČR:

Rodinný příslušník občana EU, který není občanem EU, je oprávněn podat policii žádost o udělení víza k pobytu do 90 dnů na hraničním přechodu ČR. Je přitom povinen prokázat důvody, na jejichž základě o udělení víza žádá právě na hraničním přechodu.

Informace o řízení o povolení k přechodnému pobytu z titulu rodinného příslušníka občana EU jsou k dispozici na stránkách www.mvcr.cz.