монгол  česky  english 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: ZÚ Ulánbátar
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Aktuální opatření v souvislosti s pandemií COVID 19

Aktuální informace o podmínkách vstupu na území Mongolska
 

VSTUP NA ÚZEMÍ MONGOLSKA A TRANZIT

Z rozhodnutí vlády Mongolska byl v zemi počínaje 8. 5. 2021 snížen Stav maximální připravenosti  a s tím související striktní lockdown na Stav vysoké připravenosti, který umožnil takto rozsáhlou uzávěrku zrušit, čímž se otevřel omezený prostor pro přizpůsobování míry restrikcí vývoji epidemiologické situace doma a v zahraničí.

S ohledem na nepříznivou epidemiologickou situaci v zemi navzdory úspěšně realizované vakcinaci obyvatel a obavy z nových covidových mutací vláda Mongolska v zájmu zvýšení účinnosti boje s pandemií rozhodla dne 30.6.2021 o  prodloužení Stavu vysoké připravenosti, provázeném zařazením Mongolska do oranžové zóny  rizika (tj. třetí z celkového počtu čtyř), do 31. 8. 2021. Tento stav prodloužila v závěru srpna do konce kalendářního roku, tedy do 31. 12. 2021. Důvodem je pokračující zhoršení epidemiologické situace v Mongolsku, jakož i rostoucí obavy z možnosti zavlečení nových mutací covidu ze zahraničí.  

Do téhož data je v platnosti zákon o prevenci, potírání a omezení sociálních a ekonomických dopadů pandemie COVID-19 a odsouhlasila k němu některé další dodatky.  Uvedený zákon klade důraz na ochranu veřejného zdraví, přijímání opatření v rychlém sledu, omezování negativních sociálních a ekonomických dopadů pandemie, akceptaci dílčích restrikcí na úseku lidských práv a vládě umožňuje řídit některé organizační záležitosti ve speciálním režimu. Nejnovější dodatky zákona posilují opatření ke zvýšení exportu a importu zboží v podmínkách integrovaného hraničního režimu všech relevantních složek. 

Mongolsko oficiálně otevřelo hranice k 1. 6. 2021. Do Mongolska je umožněn vstup občanům ze všech států světa, pokud ovšem splní vedle případných vízových podmínek i striktní protiepidemická opatření.

Do 31. 8. 2021 jsou uzavřeny pro cestující všechny hraniční přechody s výjimkou ulánbátarského mezinárodního letiště a dvou silničních přechodů pro osobní dopravu:  jeden – Zamiin Uud s ČLR a jeden – Altanbulag s RF. Problémem zůstává, že ani tyto dva přechody nejsou tč. pro běžné cestující využitelné, neboť nejsou otevřeny pro tuto kategorii osob z čínské ani ruské strany.    

Mongolové mohou aktuálně cestovat i nad rámec neodkladných cest, tj. na základě pozvání či za turistickým účelem, jen do několika států, které v současnosti z hlediska svých vnitrostátních předpisů nezařazují Mongolsko dle míry rizika koronavirovou infekcí Covid 19 mezi  rizikové: Turecko, Kyrgyzstán, USA, Spojené arabské emiráty, Řecko, Thajsko, Indonésie, Brazílie, Egypt a Indie.

Mongolsko přitom vyjednává s několika dalšími státy o možnosti uzavření bilaterálních dohod o vzájemném uznávání očkovacích certifikátů.  Nejdále je v tomto směru s Maďarskem, Velkou Británií, Spojenými arabskými emiráty, Lotyšskem a Tureckem. Zatím nepříliš úspěšně jedná v této záležitosti s Ruskem, Čínou a Republikou Koreou, tedy se státy, s nimiž Mongolsko tradičně pojí nejintenzivnější cestovní kontakty.

Obecnou podmínkou vstupu kterékoli osoby starší 18 let věku do Mongolska je předložení negativního testu RT – PCR na Covid-19, který nesmí být starší než 72 hodin před odletem či před překročením mongolské pozemní státní hranice.

Osoby neproočkované či s nedokončenou vakcinací nebo s dokončenou vakcinací ale bez prodělání následné dvoutýdenní  imunizační doby a ihned poté sedmidenní institucionální karanténě, tj. karanténě pod dozorem relevantních státních orgánů,  v jejímž průběhu jsou 6. dnem  znovu testováni RT-PCR, a poté se v případě negativního testu podrobit ještě týdenní samoizolaci.

Osoby plně proočkované s prodělaným 14 denním imunizačním obdobím či osoby, které hodnověrně prokáží, že v uplynulých 4 měsících prodělaly covid a z infekce se zcela uzdravily (předloženým testem na protilátky, provedeným odbornou akreditovanou laboratoří), nepodléhají po příletu/příjezdu do Mongolska sice institucionální karanténě, ale jsou povinny se podrobit testu RT-PCR provedeném ještě na hraničním přechodu a následné 14-denní samoizolaci.  Osoby, které přitom nemají možnost se samoizolovat v soukromí, jsou povinny si pro splnění této podmínky zajistit ubytování v libovolném ubytovacím zařízení, rovněž na vlastní náklady. Telefonní kontakt a adresu místa, kde samoizolaci stráví, jsou povinny za účelem provádění namátkových kontrol zaznamenat do formuláře na hraničním přechodu společně s odpovědí na četné další dotazy stran zdravotního stavu, kontaktních osob, detailního popisu předchozího cestovního pohybu a jiné.   

Osoby neproočkované nebo ty, které neprodělaly úplnou vakcinaci či nesplňují podmínku následné dvoutýdenní imunizační lhůty po ukončeném očkování, se musí po příjezdu/příletu do Mongolska ze zahraničí podrobit na hraničním přechodu testu RT-PCR a ihned poté na vlastní náklady sedmidenní institucionální karanténě ve státem určených objektech, dozorovaných policií. Během institucionální karantény je každý účastník testován RT- PCR během jejího 6. dne.  

Z testování RT-PCR jsou v Mongolsku vyjmuty pouze děti do 5 let.

V případě pozitivního testu RT-PCR v průběhu institucionální karantény či samoizolace je cizinec převezen k hospitalizaci, a to i v případě bezpříznakových symptomů či jen mírného průběhu onemocnění, zatímco v případě mongolských občanů je tomu tak jen v případě těžšího, těžkého či kritického průběhu. Mongolští asymptomatičtí pacienti či pacienti s mírným průběhem covidové infekce jsou obvykle v domácí izolaci pod péčí mobilních zdravotnických týmů, které jim poskytnou potřebná léčiva a v případě zhoršení zdravotního stavu rozhodnou o případné hospitalizaci.    

Mongolská strana akceptuje pouze vakcíny, schválené ze strany WHO. Činí tak ovšem na rozdíl od řady jiných států bez ohledu na typ vakcíny, schválené touto organizací, jakož i bez ohledu na stát, v němž byla ta která vakcína cestujícímu do Mongolska aplikována. 

Státní komise pro mimořádné události v čele s místopředsedou vlády sice nadále rozhoduje o seznamu hotelů či dalších ubytovacích zařízení, které  jsou určeny pro institucionální, tj. státními orgány dozorovanou karanténu,  karanténu příchozích ze zahraničí, ti však mají pak možnost si z takto omezené nabídky vybrat hotel či jiné ubytovací zařízení v různých cenových kategoriích. Podrobnosti ke karanténě a hotelové nabídce jsou na www.tabinfo.mn.

Na průběh karantény ZÚ Ulánbátar až dosud registruje od takto ubytovaných českých návštěvníků jen ojedinělé připomínky a jednu stížnost, kterou ZÚ obratem s vedením příslušného hotelu vyřešil. 

Státní komise pro mimořádné události nadále rozhoduje o výši měsíčního stropu pro počty příchozích ze zahraničí, aby nemohlo dojít k zahlcení mongolského zdravotnického a karanténního systému. V současnosti Mongolsko měsíčně přijímá 2,5 až tři 3,5 tisíce pasažérů ze zahraničí v jednom směru, což je asi jedna dvacetina až patnáctina průměrného počtu pasažérů v období před covidovou pandemií.

Navzdory těmto státním zásahům a omezením se samotný charakter letů změnil z repatriačních na komerční, neboť seznam cestujících už nepodléhá schvalovací proceduře Státní komise pro mimořádné události, a zařazení cestujícího na palubu letadla tak již nepodléhá pravidlům priorizace. Cestující si letenku kupuje svobodně, pokud ji ovšem v rámci omezené nabídky má šanci sehnat. Ceny letenek jsou v současnosti i několikanásobně vyšší, než v době před pandemií.    

E-registrace byla oficiálně zprovozněna k 14. 6. 2021.  

V rámci vízového režimu vláda Mongolska předložila do parlamentu návrhu zákona, kterým nahrazuje možnost vydávání krátkodobých víz na 60 dnů pro obchodníky a podnikatele a návratem k jednotnému vydávání víz na 30 dnů s možností jednoho prodloužení, nejvýše o dalších 30 dnů, nově však s platností takového víza na 150 dnů namísto dosavadních 90 dnů. Důvodem je na jedené straně zkrácení doby institucionální karantény pro neproočkované cizince ze zahraničí z původních tří, později dvou týdnů na jeden týden + týdenní, dříve dvoutýdenní samoizolace, na straně druhé komplikace při cestování v důsledku protipandemických opatření jednotlivých států. 

DOPRAVA

Cestování po Mongolsku se obecně řídí aktuálním vyhodnocením pandemické situace a plněním vakcinačního programu v jednotlivých regionech. Zařazování provincií (ajmagů/krajů), případně sumů (okresů) v rámci příslušné provincie do jedné ze čtyř zón rizika je v gesci vlády, nicméně k tomu nastavený rozsahem opatření je v kompetenci každého úřadu guvernéra provincie podle místních epidemických specifik. To přirozeně přináší pro cestujícího napříč provinciemi četná rizika. 

Vnitrostátní doprava

Hermetické uzavření Ulánbátaru a jednotlivých provincií bylo v souvislosti s přechodem ze stavu maximální připravenosti na stav vysoké připravenosti sice zrušeno, ale cestující z Ulánbátaru do venkovských oblastí a v opačném směru musí prokázat platným očkovacím certifikátem, že byl plně proočkován a splňuje podmínku následně prodělané dvoutýdenní imunizační lhůty, či se musí prokázat negativním antigenním testem, který v okamžiku kontroly nebude starší 48 hodin, nebo PCR testem, který nebude starší 72 hodin. Totéž platí při přechodu mezi jednotlivými provinciemi (ajmagy). Povinnost testování se nevztahuje na děti do 18 let věku.

Vnitrostátní letecká doprava byla obnovena v omezené míře, každý let musí být odsouhlasen Státní komisí pro mimořádné situace.

Vnitrostátní osobní vlaková doprava nebyla prozatím zprovozněna.

Vnitrostátní autobusová doprava byla obnovena v omezené míře, každá cesta autobusu musí být schválena Státní komisí pro mimořádné situace.  

 

Mezinárodní doprava

Do ČR z Mongolska a zpět se lze zatím dostat pouze letecky.

Mezinárodní letecká doprava se odvíjí v omezeném provozu (podrobněji viz kapitoly “Vstup na územní a tranzit“, „Opatření“). 

Veškeré lety nadále podléhají schválení Státní komisí pro mimořádné situace. Jejich harmonogram je zveřejněn a pravidelně aktualizován v samostatném článku na webových stránkách velvyslanectví. V praxi dochází někdy ke změnám letů. Dodatečně umožněné lety nad rámec původně schváleného měsíčního harmonogramu bývají vyhrazeny samostatně pro plně proočkované cestující s prodělanou 14 denní imunizační dobou a ty, kteří prodělali covid prokazatelně (s náležitým potvrzením hygienické či zdravotnické instituce) v uplynulých 4 měsících, a samostatně pro neočkované cestující.    

Mezinárodní osobní vlaková doprava nebyla dosud obnovena.

Mezinárodní nákladní vlaková doprava byla obnovena v plném rozsahu. Existuje jen jedna mezinárodně průchozí trať, kterou je jednokolejná neelektrifikovaná trať s širokorozchodnou Na ostatních mongolsko-čínských přechodech je možný pouze vývoz nerostných surovin z Mongolska do Číny. (ruskou) kolejí od mongolsko-čínského přechodu Zamyyn Uud – Ereen vedoucí přes Ulánbátar k mongolsko-ruskému železničnímu přechodu Sukhbaatar-Naushki.

Mezinárodní nákladní silniční doprava se odvíjí v případě hranic s Ruskou federací v plném rozsahu, v případě hranic s ČLR v omezeném rozsahu v důsledku restrikcí, zavedených čínskou stranou. Pro Mezinárodní kamionovou dopravu lze využít mezi Mongolskem a Ruskem  pouze mongolsko-ruský přechod Altanbulag-Khiatt za předopokladu destinace (vykládky/nakládky) v Mongolsku a pro mezinárodní kamionovou dopravu mezi Mongolskem a ČLR mongolsko-čínský přechod Zamyyn Uud – Ereen, rovněž za předpokladu destinace s vykládkou/nakládkou v Mongolsku.  

Mezinárodní autobusová doprava nebyla dosud obnovena.

Mezinárodní doprava osobními vozidly není zatím obnovena v důsledku uzavření hraničních přechodů pro tento typ přepravy cestujících ze strany obou sousedních států – Ruské federace i ČLR.

Záměr mongolské vlády otevírat pozemní hraniční přechody pro širokou veřejnost na základě dosažení recipročních dohod o vzájemném uznávání očkovacích certifikátů je zatím pozastaven do 31. 8. 2021.

Tranzit osob přes území Mongolska není možný.

Možný je pouze tranzit zboží z ČLR do Ruska/Evropy a opačně nákladní vlakovou dopravou, tedy nikoliv dopravou kamionovou.

 

OPATŘENÍ

Vláda Mongolska na doporučení Státní komise pro mimořádné události nadále řadí Mongolsko mezi státy s vysokým rizikem  nákazy.  Mongolsko zároveň patří dle Světové zdravotnické organizace (WHO) z důvodu vysoce omezených zdravotnických a karanténních kapacit mezi nejrizikovější státy světa. 

Aktuální pravidla pro vnitrostátní pohyb obyvatel  (mezi městy a provinciemi)

Státní komise pro mimořádné události rozhodla počínaje 3. 6. 2021 o zrušení bezplatných testovacích míst RT-PCR a v rámci vnitrostátního pohybu obyvatel o nahrazení požadavku na provedení tohoto testu pro dosud plně neproočkované osoby testy antigenními s platností 48 hodin.  

Státní komise pro mimořádné situace schválila vnitrostátní regulaci implementace jednotlivých stavů připravenosti. Restrikce jsou odstupňovány podle vyhlášení jedné ze čtyř možných kategorií nebezpečí vzniku a plošného rozšíření infekce, vyznačených v posloupnosti stupně rizika zelenou, žlutou, oranžovou či červenou barvou.

Zelená barva: území, v němž v uplynulých 4 týdnech nebyl na COVID-19 zaznamenán žádný případ pozitivity. V takovém případě nedojde k omezení činnosti veřejných a soukromých organizací či firem, ani jednotlivců. Prováděna budou pouze preventivní protipandemická opatření.

Žlutá barva:  území, kam byl COVID-19 v uplynulých dvou týdnech importován ze zahraničí, ohniska nákazy se podařilo izolovat a zamezit nekontrolovatelnému komunitnímu přenosu. Této kategorii odpovídá částečné či úplné vyhlášení stavu vysoké připravenosti.

Oranžová barva: území, kde se podařilo v uplynulých dvou týdnech ohniska infekce podchytit, přičemž došlo mezi nimi k lokálnímu komunitnímu přenosu. Této kategorii odpovídá částečné či úplné vyhlášení stavu vysoké připravenosti. 

Červená barva: území, na němž došlo v uplynulých dvou týdnech k hromadnému rozsáhlému přenosu infekce COVID-19 či na němž se nepodařilo u více než 25 % nově infikovaných prokázat původ nákazy nebo mortalita je vyšší než 0,1 % na 10 tisíc obyvatel. Této kategorii odpovídá stav maximální připravenosti.  Zahrnuje dílčí či úplné restrikce pro činnost veřejných či soukromých subjektů i jednotlivců včetně uvalení speciálních režimů/lockdownů. 

V rámci oranžové zóny rizika, odpovídající aktuálně vyhlášenému stavu vysoké připravenosti, platí nadále obecný zákaz účasti na demonstracích, manifestacích a dalších shromážděních, na svatbách a dalších oslavách, zakázány jsou nadále kulturní a zábavní aktivity, náboženské obřady, soutěže, PC herny.

Obnoven byl provoz restaurací, kaváren, některých barů i nočních podniků, obchodních řetězců a dalších velkých nákupních center, bazénů, saun, fitness center a rekreačních zařízení, možné jsou sportovní akce v rámci příprav na mezinárodní sportovní soutěže, to vše za předpokladu důsledného dodržování striktních protipandemických opatření. Bez dokladu o dokončeném očkování a prodělání 14 denní imunizační doby nelze navštívit restaurace, kavárny, jídelny, bufety, podniky rychlého občerstvení, velká nákupní a některá další zařízení. Majitelé těchto zařízení jsou zodpovědni za to, že v jejich provozovnách nedojde ke komunitnímu přenosu. Ubytování v hotelech je možné pouze pro osoby s dokončenou vakcinací a prodělanou dvoutýdenní imunizační dobou. Výjimkou je ubytování neproočkovaných hostů ve státem určených hotelových zařízeních za účelem jejich samoizolace, která následuje po týdenní institucionální karanténě s negativním RT-PCR testem. 

 

Aktuální pravidla pro pohyb obyvatel  v rámci měst a provincií

V současné době je možný časově neomezený volný pohyb obyvatelstva, nadále však trvá povinnost nošení ochranných roušek, a to nejen uvnitř všech objektů, ale i na veřejném prostranství. Městská hromadná doprava funguje řádně bez omezení.

Za účelem zefektivnění systému trasování nákazy je podmínkou vstupu občana mongolské státní příslušnosti do obchodů a všech zařízení služeb je třeba se u vchodu prokázat aplikací www.e-barimt.mn, která sejme nainstalovaný QR kód. Tuto aplikaci však nemohou získat cizinci, neboť podmínkou k její instalaci je nezbytné mongolské rodné číslo. Cizincům tak dosud nezbývalo, než zapsat údaje podle cestovního dokladu do přiložené knihy (jméno, příjmení, telefonní číslo).  Kapacita uvedených zařízení může být přitom využita jen do 50 %.

V případě tržnic i některých dalších zařízení následuje někdy i focení obličeje každého zákazníka s rouškou a v samostatném, odděleném prostoru dezinfekce jeho celé postavy v oděvu. Součástí vstupu prakticky do všech veřejných prostor bývá změření tělesné teploty a dezinfekce rukou.

Podmínkou vstupu do holičství/kadeřnictví, salonů krásy, fitness center, bazénů, ale i některých restaurací, kaváren a obchodů či tržnic je třeba očkovací certifikát, který obdrží každý, kdo je plně proočkován a prodělá dvoutýdenní imunizační dobu. Certifikát je mu zaslán do mobilu a může si jej vytisknout.

Českým občanům, kteří dlouhodobě pobývají na území Mongolska či do Mongolska v budoucnu přicestují, doporučujeme striktně dodržovat základní hygienická a epidemiologická pravidla. Zároveň všechny české občany nabádáme k dodržování opatření stanovených mongolskou vládou, což si ovšem s ohledem na časté změny vyžaduje jejich průběžné pozorné sledování.

ODKAZY NA MÍSTNÍ INSTITUCE

V případě podezření na koronavirovou infekci se mohou čeští občané obrátit na Národní středisko pro infekční choroby, kontaktní telefonní číslo (+976) 80086829, případně se osobně hlásit v sídle tohoto střediska na adrese Bayanzurkh district, 13-Khoroolol, Nam Yan Ju Street, místnost č. 100.

Ministerstvo zdravotnictví Mongolska: https://www.moh.gov.mn

Mobilní aplikace Ministerstva zdravotnictví Mongolska -Shuurkhai 119 (ke stažení na App Store nebo Google Play)

Ministerstvo zahraničních vztahů Mongolska – konzulární odbor: https://www.consul.mn/

Národní agentura pro nouzové řízení: https://nema.gov.mn/c/resolution

Národní středisko pro infekční choroby v Ulánbátaru: telefon (+976) 80086829

Zpravodajský server: www.montsame.mn

Velvyslanectví ČR v Mongolsku :

Embassy Street 9, P.O.Box 665, 14 000 Ulaanbaatar, Mongolia

tel: +976-11-311053

fax: +976-11-323791

e-mail: ulaanbaatar@embassy.mzv.cz

              consular_ulaanbaatar@embassy.cz

              commerce_ulaanbaatar@embassy.cz

webová stránka: www.mzv.cz/ulaanbaatar

Úřední hodiny konzulárního a vízového úseku pro veřejnost:

Pondělí:

 

09:00 - 11:30

podávání žádostí o dlouhodobá víza a pobyty 

11:00 - 12:00

nabírání zdravotního pojištění k dlouhodobým vízům a pobytům

14:00 - 16:00

výdej rozhodnutí o vízových řízeních a nevízové konzulární úkony

Úterý:

 

09:00 - 11:30

podávání žádostí o dlouhodobá víza a pobyty 

11:00 - 12:00

nabírání zdravotního pojištění k dlouhodobým vízům a pobytům

14:00 - 16:00

výdej rozhodnutí o vízových řízeních a nevízové konzulární úkony

Středa:

 

09:00 - 11:30

podávání žádostí o dlouhodobá víza a pobyty 

11:00 - 12:00

nabírání zdravotního pojištění k dlouhodobým vízům a pobytům

14:00 - 16:00

výdej rozhodnutí o vízových řízeních a nevízové konzulární úkony

Čtvrtek:

 

09:00 - 11:30

podávání žádostí o dlouhodobá víza a pobyty 

11:00 - 12:00

nabírání zdravotního pojištění k dlouhodobým vízům a pobytům

14:00 - 16:00

výdej rozhodnutí o vízových řízeních a nevízové konzulární úkony

Velvyslanectví Mongolska v Praze:

Na Marně 5, 160 00 Praha 6

tel: (+420) 224 311 198, 224 325 760

fax: (+420) 224 314 827

e-mail: prague@emongolia.eu

webová stránka: https://www.prague.embassy.mn/

Úřední hodiny konzulárního oddělení: pondělí - pátek 10,00 - 16,00

NÁVRAT DO ČR

Mongolsko figuruje v Ochranném opatření MZd ČR v kategorii zemí s „velmi vysokým rizikem nákazy“.

Cestující z Mongolska do ČR tak musí před vstupem na území ČR oznámit tuto skutečnost  vyplněním elektronického Příjezdového formuláře vzdáleným přístupem  krajské hygienické stanici příslušné podle místa bydliště nebo ohlašovaného pobytu; před vstupem na území ČR disponovat písemným potvrzením akreditované laboratoře o negativním výsledku RT-PCR testu na přítomnost SARS-CoV-2, který byl proveden nejvýše 72 hodin před započetím cesty; při hraniční nebo pobytové kontrole předložit na vyžádání doklad o vyplnění elektronického Příjezdového formuláře;  nejdříve 5. den a nejpozději 14. den od vstupu na území ČR se na vlastní náklady podrobit RT-PCR testu. Další podrobnosti včetně výjimek  z uvedených požadavků jsou uvedeny v aktuálním znění Ochranného opatření MZd ČR.  

Akreditovaným místem pro testy RT-PCR v Ulánbátaru pro cizince před jejich odjezdem/odletem z Mongolska:  

Nemocnice Intermed:  https://online.intermed.mn/

Nemocnice Gyals: https://www.gyals.mn/

Nemocnice Sun Medical: http://mn.sunmedical.kr/

NemocniceMungunguur: https://med.network.mn/product/1117
 

S ohledem na časté změny v protipandemických opatřeních Mongolska doporučujeme se před cestou do tohoto státu  obrátit s dotazy na Velvyslanectví Mongolska v Praze.