монгол  česky  english 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: MZV ČR
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Dne 28. 12. 2020 prezident republiky svým rozhodnutím, publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 611/2020 Sb., vyhlásil podle článku 63 odst. 1 písm. f) ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, a podle § 1  odst. 3 zákona č. 247/ 1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 204/2000 Sb., volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu a stanovil dny jejich konání na pátek 8. října a sobotu 9. října 2021.

Volby budou probíhat na zastupitelských úřadech ČR v zahraničí (přesný termín pro volby na Velvyslanectví ČR v Ulánbátaru bude upřesněn). Voličem je státní občan ČR, který alespoň druhý den voleb dosáhne věku nejméně 18 let. Čeští občané pobývající dlouhodobě na území Mongolska se mohou voleb zúčastnit, pokud byli předem zapsáni do zvláštního seznamu voličů vedeného Zastupitelským úřadem ČR v Ulánbátaru. Písemná žádost o zapsání do seznamu musí být našemu úřadu doručena nejpozději 29. srpna 2021.

Čeští občané pobývající v teritoriu krátkodobě se mohou voleb zúčastnit za podmínky, že si nechají na místně příslušném obecním úřadě v ČR vystavit tzv. voličský průkaz, který předloží volební komisi spolu s platným dokladem o státním občanství ČR. Rovněž občané zapsaní ve zvláštním seznamu voličů vedeném Velvyslanectvím ČR v Ulánbátaru mohou písemně (do 23. 9. 2021) nebo osobně (do 6. 10. 2021) požádat o vydání voličského průkazu, pokud hodlají volit v jiném místě.

Informace pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
 
HLASOVÁNÍ NA VOLIČSKÝ PRŮKAZ
 
Na voličský průkaz může volič hlasovat v jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky nebo ve zvláštním volebním okrsku v zahraničí.
Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát.
 
Kde lze o voličský průkaz žádat
U obecního úřadu (magistrátu, městského úřadu, úřadu městyse, úřadu městské části nebo městského obvodu územně členěného statutárního města, úřadu městské části hlavního města Prahy) v místě trvalého pobytu voliče.
Volič zapsaný v zahraničí do zvláštního seznamu voličů může požádat pouze příslušný zastupitelský nebo konzulární úřad.
 
Co se uvádí v žádosti
Žádost obsahuje jméno a příjmení voliče, datum narození, adresu trvalého pobytu a případně požadovaný způsob doručení voličského průkazu.
Pro žádost o voličský průkaz není předepsaný formulář.
 
Jak a do kdy lze žádost podat
Podáním v písemné nebo elektronické podobě s doručením úřadu do 1. října 2021
na listině opatřené úředně ověřeným podpisem voliče, nebo
v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky voliče.
Osobně do 6. října 2021 do 16.00 hodin; volič se dostaví na úřad, prokáže svoji totožnost a úřad o žádosti učiní úřední záznam.
 
Kdy volič průkaz dostane
Úřad vydá voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb (23. září 2021). Předá jej osobně voliči nebo tomu, kdo má plnou moc s ověřeným podpisem voliče, nebo jej voliči zašle. Voličský průkaz lze na základě žádosti zaslat i na adresu zastupitelského úřadu, kde se volič rozhodl hlasovat. V tomto případě se stačí v den voleb dostavit na tento zastupitelský úřad, kde bude voličský průkaz předán a následně může volič přistoupit k hlasování.
 
Postup ve volební místnosti
Volič, který hlasuje na voličský průkaz, musí průkaz odevzdat okrskové volební komisi. Komise mu poté vydá prázdnou úřední obálku a sadu hlasovacích lístků.
Pokud se volič, kterému byl vydán voličský průkaz, rozhodne hlasovat ve „svém“ volebním okrsku, musí voličský průkaz rovněž odevzdat okrskové volební komisi. Jinak mu komise hlasování neumožní.

přílohy

Zákon 189/2021Sb. 353 KB PDF (Acrobat dokument) 9.6.2021

Informace o způsobu hlasování na zastupitelském úřadu 207 KB PDF (Acrobat dokument) 9.6.2021