монгол  česky  english 

Advanced search

Шилжилтийг дэмжих орон нутгийн төсөл

 
Шилжилтийг дэмжих орон нутгийн төслийн санал оруулахад анхаарах зүйлс

 • төслийн саналын маягтыг англи хэл дээр төсвийн задаргааны хамт бөглөсөн байх (маягтыг хавсралтаас харна уу)
 • оруулж буй төслийн саналууд  нь одоогийн хүний эрхийг дэмжих болон хамтын ажиллагааны тэргүүлэх чиглэлүүдтэй нийцэж байх ёстой  бөгөөд Шилжилтийн хамтын ажиллагааны  хөтөлбөрт чиглэгдэж доорх асуудлуудыг хамарсан байна.

Үүнд:

 • иргэний нийгэм, хүний эрхийн хамгааллыг дэмжих
 • эрх чөлөөгөө илэрхийлэх, мэдээлэлд нэвтрэх, хэвлэл мэдээллийн эрх чөлөөг дэмжих
 • тэгш, аль болох өргөн хүрээтэй улс төрийн болон олон нийтийн оролцоог дэмжих
 • хуулийн эрх бүхий оронд институтын зохион байгуулалтыг дэмжих
 • тэгш эрх болон ялгаварлан гадуурхахгүй байдлыг дэмжих
 • ажил эрхлэлт болон амьдрах орчинтой холбоотой  сэдвүүдтэй уялдаа холбоотой хүний эрхийг дэмжих
 • төслийн үргэлжлэх хугацаа дээд тал нь 9 сар байна (урьдчилсан таамгаар эхлэх хугацаа нь 2018 оны 2-р сарын 1-ээс 2018 оны 10-р сарын 16 хүртэл)
 • төсвийн дээд хэмжээ 500 000 – чех крон (төслийн дундаж төсөв ойролцоогоор 250 000- чех крон байдаг)
 • төслийг хэрэгжүүлэгч байгууллага нь орон нутгийн төрийн бус байгууллага байх

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шилжилтийг Дэмжих Хөтөлбөр - Монгол Улсын залуучууд, болон иргэний нийгмийг дэмжих нь

thumb

Шилжилтийг Дэмжих Хөтөлбөрийн Монголын залуучуудад чиглэсэн ИНБ болон залуучуудын чадавхийг нэмэгдүүлэх төслийг 2020 онд орон нутгийн түнш байгууллагууд болох Монголын Залуучуудын Эвсэл (MЗЭ), болон Иргэний Боловсролын Төв (ИБТ)-тэй хамтран… more ►