česky  italiano 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: © Velvyslanectví ČR při Svatém stolci/ Ambasciata della Rep. Ceca presso la Santa Sede
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Informace pro poutníky do Říma

Informace pro poutníky do Vatikánu - Český poutní dům Velehrad - Česká papežská kolej Nepomucenum - Vatikánská muzea

 

Informace pro poutníky do Vatikánu

Velvyslanectví ČR při Svatém stolci informuje poutníky chystající se podniknout cestu do Říma, že Jeho Svatost papež František se pravidelně setkává s věřícími každou středu obvykle v 09.00 hod. v rámci tzv. generální audience na Svatopetrském náměstí. V zimních měsících či v případě nepříznivého počasí se generální audience zpravidla přesouvá ze Svatopetrského náměstí do nedaleké auly Pavla VI. Během generální audience přednáší Jeho Svatost poselství k věřícím k nejrůznějším tématům, jeho obsah je posléze shrnut a přetlumočen do několika světových jazyků. Na závěr se všichni společně pomodlí Otčenáš a následně papež František všem udělí požehnání. Vstup na generální audienci je možný pouze se vstupenkou (bezplatnou), kterou vydává  Prefettura della Casa Pontificia (Prefektura Papežského domu). Pro zajištění vstupenek proto doporučujeme se v dostatečném předstihu obrátit na zmiňovaný úřad: http://www.vatican.va/various/prefettura/index_en.html

V měsíci červenci se generální audience nekonají.

Další možnost spatřit Jeho Svatost papeže Františka je vždy v neděli v poledne při jeho pravidelné modlitbě Anděl Páně, kdy papež František promlouvá k věřícím na Svatopetrském náměstí z okna Vatikánské knihovny. Vstupenky na tuto akci se nevyžadují.

Kromě generální audience a modlitby Anděl Páně mohou poutníci spatřit Jeho Svatost papeže Františka rovněž při mších, které celebruje. Zájemci si však musí zajistit vstupenky u Prefettura della Casa Pontificia. Rovněž tyto vstupenky jsou zdarma. Kalendář papežských mší naleznete zde: http://www.vatican.va/various/prefettura/en/udienze_en.html

Pokud vede poutníky do Říma specifický zájem, jako je žádost o papežské požehnání, uskutečnění liturgického obřadu (svatba, křtiny) v bazilice sv. Petra, doporučujeme se obrátit na diecézi, do jejíhož správního obvodu poutník náleží.

V případě zájmu o zaslání dopisu Jeho Svatosti papeži Františkovi uvádějte adresu:

Sua Santità Francesco

00120 Città del Vaticano

nebo jej zašlete prostřednictvím příslušné diecéze. Doporučujeme zaslat dopis v italštině nebo v některém ze světových jazyků, v případě nutnosti jej lze zaslat i v češtině.


Český poutní dům Velehrad

Český poutní dům Velehrad (na Via delle Fornaci č.200, www.velehrad.it, tel.+fax: 0039 06/636256, e-mail: velehrad.roma@gmail.com) navazuje na dějinnou tradici českého poutního domu, založeného císařem Karlem IV. na Via Banchi Vecchi. Pro malý zájem ze strany českých poutníků byl dům v roce 1950 prodán. V následujícím období poskytly nahodilým českým poutníkům pohostinství Školské sestry sv. Františka, které měly dům na Via delle Mantellate.

Větší příliv poutníků z vlasti i krajanů ze zahraničí nastal v době pobytu otce kardinála Berana v Římě, na kterého se poutníci obraceli s žádostmi o pomoc při ubytování. A proto se rozhodl navázat na tradici domu Karla IV. a získat opět vlastní poutní dům. Tehdejší sekretář pana kardinála Mons. Jaroslav Škarvada, spolu se sekretářem Českého střediska salesiánem P. Vojtěchem Hrubým a předsedou Školských sester sv. Franiška Mildred, navštívili mnohé nabídnuté objekty. Nejvýhodnější se zdála nabídka domu v ulici Via delle Fornaci 200, který patřil italské Katolické akci a jehož původní účel ztratil na významu.

Objekt byl ve velmi zanedbaném stavu a přizpůsobený jiným účelům. Původně v něm byla tiskárna časopisu pro mládež, později řemeslnická škola. Protože potřeba ubytování byla velmi naléhavá, byl dům vzat do nájmu a sloužil tak, jak byl. Zároveň započalo jednání o definitivní vlastnictví, o obsazení personálu a nejnutnějších opravách. Jednání o vlastnictví trvalo téměř jeden a půl roku. Vzhledem k výhodné poloze v blízkosti baziliky sv. Petra, bylo o dům více zájemců finančně lépe situovaných, než pan kardinál. Teprve po přímluvě biskupů, přicházejících v době "Pražského jara 1969" z naší republiky ke Svatému Otci ad limina, rozhodl Pavel VI. osobně, že dům dostane kardinál Beran. Stalo se tak v roce 1968, několik měsíců před jeho smrtí. Další úpravy byly v následujících letech prováděny postupně. Stejně nesnadné bylo i získat personál k provozu domu. Tohoto úkolu se ve velmi obtížných podmínkách s obětavostí ujaly Školské sestry sv. Františka, ve spolupráci s laiky, sídlícími v Římě, a se členy české větve Kongregace sv. Františka Saleského, zvané Salesiani Don Bosco. Personál na úklid objektu musí být italský. Program, který poutnímu domu určil jeho zakladatel - otec kardinál Beran - je zajistit všestrannou asistenci poutníkům zvláště z vlasti. Dům, který není čistě charitativní a náboženskou institucí, ale plně církevně i státně uznaným podnikem se všemi právními důsledky, se musí řídit značně spletitými italskými zákony a předpisy a na svou činnost si vydělat. Z toho vyplývá, že se hosté musí řídit stanoveným pořádkem domu a nemohou být přijímáni zdarma. Řád poutního domu a ceny jsou stanoveny tak, aby co nejvíce vyhovovaly programu, požadavkům hostů a právním předpisům. Každý poutník je při příchodu s nimi seznámen.

Poutní dům Velehrad

Poutní dům Velehrad


Česká papežská kolej Nepomucenum

Po vzniku Československé republiky roku 1918 papež Benedikt XV. pochopil potřebu rozšířit pro všechny diecéze nového státu římskou kolej Bohemicum, založenou papežem Lvem XIII. roku 1884 a určenou jen pro bohoslovce z českých diecézí. Ideu Benedikta XV. převzal jeho nástupce Pius XI. Když se ukázalo, že nelze zvětšit a moderně upravit Bohemicum, Pius XI. vyzval české, moravské a slovenské biskupy, aby vybudovali novou prostornější kolej. Sám zakoupil pozemek v blízkosti Lateránské baziliky a daroval větší obnos, aby mohlo být započato se stavbou. Na biskupských poradách roku 1922 bylo jednomyslně rozhodnuto, že nová kolej se bude jmenovat Nepomucenum, ke cti sv. Jana Nepomuckého. Po dlouhých přípravách a po zajištění finančních prostředků ze sbírek mezi věřícími našich domácích diecézí a mezi krajany v Americe, posvětil vatikánský státní sekretář kardinál Petr Gasparri, z pověření Pia XI., základní kámen pro novou kolej. Stavbou nové budovy byl pověřen známý italský architekt Castelli. Díky jeho odborným a organizačním schopnostem se podařilo, že za necelý jeden rok - základní kámen byl posvěcen 31. května 1928 - mohl předat budovu Nepomucena hotovou a připravenou k otevření.

Na den sv. Vojtěcha, 23. dubna 1929 vysvětil dopoledne pražský metropolita Kordač kapli a budovu Nepomucena, za účasti celého našeho episkopátu, vyslanců naší vlády v Římě, Dr. Mastného a Dr. Radimského, církevních a světských hodnostářů, poutníků z vlasti i ze zámoří. Nová kolej se brzy zaplnila. Přišli do ní studenti z bývalé české koleje a přicházeli i noví z domova. Druhá světová válka přerušila na šest let styky Nepomucena s vlastí. Po válce roku 1945 se zdálo, že naši biskupové budou opět pravidelně posílat do Říma vybrané bohoslovce. Nešťastný únor 1948 znemožnil na 40 let toto právo naší církve. Nepomucenum však nevymřelo. Přijímalo dále české a slovenské bohoslovce, kterým bylo doma zakázáno uskutečnit kněžské povolání. Listopad 1989 uzavřel tuto nenormální situaci. Veškeré informace o české Papežské koleji Nepomucenum jsou k dispozici na internetových stránkách www.nepomucenum.it

Nepomucenum

Nepomucenum


Vatikánská muzea

Od 24. června 2003 je možné vykonat virtuální prohlídku Vatikánských muzeí, která patří mezi nejvíce navštěvovaná muzea na světě a jsou tvořena 27 odděleními. Doprovodné informace jsou k dispozici v 5 jazycích: anglicky, francouzsky, italsky, španělsky a německy.

I Vy, návštěvníci této naší stránky, si můžete udělat přesnější představu o tomto jedinečném pokladu světové kultury.

Oficiální stránky Vatikánských muzeí, kde je možné si zakoupit vstupenky online jsou: MuseiVA (museivaticani.va)