česky  italiano 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: © Velvyslanectví ČR při Svatém stolci/ Ambasciata della RC presso la Santa Sede
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Volby do Poslanecké sněmovny P ČR 2021 - důležité informace a termíny

(Archivní článek, platnost skončena 12.10.2021 / 10:20.)

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se budou konat v pátek 8. října a sobotu 9. října 2021. Volit na Velvyslanectví ČR při Svatém stolci mohou voliči, kteří jsou zapsáni ve zvláštním seznamu voličů vedeném zmíněným  úřadem. Další možností je předložení voličského průkazu, viz podrobná informace níže. Pro dotazy ohledně voleb na Velvyslanectví ČR při Svatém stolci je k dispozici telefonní číslo: +39/3351358579. 

Volby na Velvyslanectví ČR při Svatém stolci

Volit bude možné  8. října 2021 v době 14:00 – 22:00 hod a 9. října 2021 v době 08:00 – 14:00 hod pro voliče, kteří:

  • jsou zapsáni ve zvláštním seznamu voličů vedeném Velvyslanectvím ČR při Svatém stolci,
  • nebo předloží voličský průkaz vystavený obecním úřadem, v jehož územním obvodu v ČR mají místo trvalého pobytu,
  • nebo předloží voličský průkaz vystavený jiným zastupitelským úřadem ČR v zahraničí, v jehož zvláštním seznamu voličů jsou vedeni.

Voličem je státní občan ČR, který alespoň ve druhý den voleb dosáhne 18. roku věku. Každý volič je povinen před hlasováním prokázat svou totožnost a státní občanství ČR předložením platného občanského průkazu ČR nebo platného cestovního, diplomatického či služebního pasu ČR nebo cestovního průkazu ČR. Neučiní-li tak, nebude mu hlasování umožněno.

Zápis do zvláštního seznamu voličů

Doručení nebo podání písemné žádosti o zápis do zvláštního seznamu voličů vedeném Velvyslanectvím ČR při Svatém stolci bylo možné do 29. srpna 2021. Jednou z podmínek zápisu je bydliště na území Městského státu Vatikán. Zápis do zvláštního seznamu voličů pro české občany s bydlištěm na území Republiky San Marino je v gesci Velvyslanectví ČR v Itálii.

Voliči, kteří jsou zapsáni ve zvláštním seznamu voličů vedeném Velvyslanectvím ČR při Svatém stolci a budou chtít uplatnit své volební právo, ale nebudou moci/chtít přijet na volby do Říma, mají možnost požádat Velvyslanectví ČR při Svatém stolci o vydání voličského průkazu. Na jeho základě pak budou moci – po doložení své totožnosti a státního občanství ČR – uplatnit své volební právo v jakémkoliv volebním okrsku v ČR či zvláštním volebním okrsku v zahraničí. Žádost v listinné podobě opatřená úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě zaslaná prostřednictvím datové schránky, musí být doručena Velvyslanectví ČR při Svatém stolci do 1. října 2021V případě osobního předání žádosti tato lhůta končí 6. října 2021.

Velvyslanectví ČR při Svatém stolci může voličský průkaz předat osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s úředně ověřeným podpisem voliče, žádajícího o vydání voličského průkazu. Může ho také voliči zaslat, nejdříve však 15 dnů před prvním dnem voleb, v případě říjnových parlamentních voleb tedy od 23. září 2021.

Hlasování na Velvyslanectví ČR při Svatém stolci

Státní volební komise dne 7. ledna 2021 určila losem Ústecký kraj jako volební kraj, kterému budou podřazeny všechny zvláštní volební okrsky v zahraničí. Z uvedeného vyplývá, že voliči, kteří budou volit na Velvyslanectví ČR při Svatém stolci, budou volit kandidáty z volebního kraje Ústeckého. Seznam zaregistrovaných kandidátních listin v Ústeckém kraji pro volby do PSP ČR naleznete zde.

Výsledky losování čísel jednotlivých politických stran, politických hnutí a koalic naleznete zde.

Volič, který hlasuje ve zvláštním volebním okrsku, tedy i na Velvyslanectví ČR při Svatém stolciobdrží hlasovací lístky až ve volební místnosti. Po obdržení úřední obálky a hlasovacích lístků vstoupí do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. Pokud se do tohoto prostoru neodebere, nebude mu hlasování umožněno. Po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků vloží volič úřední obálku s hlasovacím lístkem před zvláštní okrskovou volební komisí do volební schránky. Mimo území České republiky nelze hlasovat do přenosné volební schránky.

Podrobné informace o volbách lze nalézt na webu Ministerstva vnitra ČR: http://www.mvcr.cz/volby/.

Důležité termíny

V pátek 1. října 2021 skončila lhůta pro doručení žádosti o vydání voličského průkazu poštou (s úředně ověřeným podpisem voliče) nebo datovou schránkou.

Ve středu 6. října 2021 končí lhůta pro osobní podání žádosti o vydání voličského průkazu na zastupitelském úřadu.