deutsch  česky 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: © APA/ROLAND SCHLAGER
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Přechod hranic z AT do ČR


Od 9. července 2021 platí na základě Ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR pro cestující ze zemí s nízkým rizikem onemocnění Covidem-19 (tedy i pro cestující z Rakouska, které zařadila ČR mezi země s nízkým rizikem)  následující pravidla pro vstup na území ČR za předpokladu, že v posledních 14 dnech nepobývali více než 12 hodin v jiné zemi, než v zemi s nízkým nebo středním rizikem onemocnění Covidem-19.

Cestující z těchto zemí musí před cestou do ČR oznámit svůj příjezd krajské hygienické stanici příslušné podle místa bydliště, a to vyplněním Příjezdového formuláře, a potvrzení o jeho vyplnění předložit na vyžádání hraniční kontrole. 
Před vstupem na území či nejpozději do 5 dní po vstupu na území ČR se musí podrobit testu na stanovení přítomnosti SARS-CoV-2. Testem na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 se rozumí:
a) v případě antigenního testování písemné potvrzení poskytovatele zdravotních služeb s oprávněním poskytovat zdravotní služby v dané zemi o negativním výsledku antigenního testu provedeném tímto poskytovatelem zdravotních služeb a který není starší než 48 hodin od data provedení antigenního testu,
b) v případě RT-PCR testování písemné potvrzení akreditované laboratoře o negativním výsledku RT-PCR testu provedeném tímto poskytovatelem zdravotních služeb a který není starší než 72 hodin od data provedení RT-PCR testu, nebo
c) jde-li o test provedený na území, na něž se vztahuje nařízení Evropské unie o digitálním COVID certifikátu1, certifikát o testu vydávaný podle nařízení Evropské unie o digitálním COVID certifikátu1 , který není starší než 48 hodin od data provedení antigenního testu nebo 72 hodin od data provedení RT-PCR testu u zemí, které jsou vázané tímto nařízením; 
do doby výsledků testů není nutná samoizolace. 


Povinnost vyplnění příjezdového formuláře a předložení testu neplatí pro občany Evropské unie, včetně občanů České republiky a cizinců s povoleným dlouhodobým nebo trvalým pobytem v Evropské unii, kteří tranzitují do 12 hodin přes Českou republiku pozemní cestou a necestují-li ze země s extrémním rizikem nákazy, nebo cestují pozemní cestou do nebo z České republiky na dobu nepřesahující 12 hodin nebo v případě cest do nebo ze sousedních zemí (tedy i Rakouska) 24 hodin.

Děti do dovršení věku 6 let nemusí vyplňovat příjezdový formulář, ani podstoupit  test na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2.

 
 
 

Níže naleznete další výjimky:
 
Test nepředkládají, ale vyplňují příjezdový formulář:
1) Očkované osoby, které se prokáží národním certifikátem o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 vydaným v členských státech Evropské unie,  s tím, že u očkování uplynulo:
a)   od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní, nebo
b)   od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní,
a které zároveň nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19;

2) občané ČR a EU, kteří jsou očkovanými osobami s národním certifikátem o dokončeném očkování, tj. písemné potvrzení vydané alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v třetí zemi občanovi ČR nebo občanovi Evropské unie s vydaným potvrzením k přechodnému pobytu nebo povolením k trvalému pobytu Českou republikou, o tom, že očkování látkou schválenou Evropskou lékovou agenturou bylo plně dokončeno a jeho vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR; písemné potvrzení musí obsahovat údaje o očkované osobě, podaném typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal a tyto údaje musí být možné ověřit dálkovým přístupem přímo z písemného potvrzení;
 
3) Osoby s prodělaným onemocněním Covid-19, tj. osoba, která nemá klinické příznaky onemocnění, absolvovala izolaci a od prvního pozitivního výsledku RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARSCoV-2 uplynulo alespoň 11 dní, ne však více než 180 dní, která se prokáže certifikátem o prodělaném onemocnění COVID-19 nebo písemným lékařským potvrzením v anglickém jazyce obsahujícím razítko, identifikační údaje lékaře a jeho telefonické spojení, a to vydaným lékařem působícím v ČR nebo v jiném členském státě EU. 
 
Povinnost předkládat test a vyplňovat příjezdový formulář neplatí pro:
a) pracovníky mezinárodní dopravy, pokud je důvod vstupu doložen odpovídajícím dokumentem,
b) občany Evropské unie, včetně občanů České republiky a cizince s povoleným dlouhodobým nebo trvalým pobytem v Evropské unii, kteří tranzitují do 12 hodin přes Českou republiku pozemní cestou a necestují-li ze země s extrémním rizikem nákazy, nebo cestují pozemní cestou do nebo z České republiky na dobu nepřesahující 12 hodin nebo v případě cest do nebo ze sousedních zemí 24 hodin, necestují-li ze země s velmi vysokým nebo extrémním rizikem nákazy; v případě cest ze zemí z velmi vysokým rizikem nákazy je možno do České republiky podle tohoto bodu, kromě tranzitu, cestovat pouze z důvodů uvedených v bodě III.9,
c) akreditované členy diplomatických misí v České republice včetně soukromých služebních osob, držitele služebních pasů vydaných Českou republikou a držitele diplomatických pasů cestující do nebo z České republiky za služebním účelem a úředníky mezinárodních organizací registrovaných u Ministerstva zahraničních věcí České republiky cestující do nebo z České republiky za služebním účelem, pokud jejich pobyt na nebo mimo území nepřekročí 72 hodin,
d) osoby do dovršení 6 let věku a nezletilé osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto ochranného opatření a mají za tímto účelem vystaveno písemné lékařské potvrzení v anglickém jazyce, a to lékařem působícím v České republice nebo v jiném členském státě Evropské unie; potvrzení musí obsahovat razítko, identifikační údaje lékaře a jeho telefonické spojení,
e) profesionální umělce, profesionální sportovce a členy státní reprezentace České republiky nebo ostatních zemí, včetně osob nezbytných pro konání sportovní nebo kulturní akce; pro tyto osoby neplatí pouze bod I.4 písm. d) a I.6 písm. d) a jsou povinny se po vstupu na území České republiky ze země s velmi vysokým rizikem nákazy před zahájením uvedených činností podrobit RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 a před zahájením uvedených činností disponovat negativním výsledkem provedeného testu,
f) přeshraniční pracovníky, žáky a studenty, kteří za účelem výkonu práce nebo vzdělávání pravidelně alespoň jednou týdně oprávněně překračují státní hranici s Českou republikou do nebo ze sousedního státu a pro cesty do nebo ze sousedního státu za účelem výkonu práva péče o nezletilé dítě nebo styku s ním anebo za účelem návštěvy manžela nebo registrovaného partnera, který je v sousedním státě zaměstnán nebo tam studuje,
g) příslušníky Vězeňské služby nebo policisty vykonávající eskortní činnost nebo bezpečnostní doprovod letadel,
h) pracovníky servisu kritické infrastruktury, jejichž výkon činnosti je v zájmu České republiky; pro tyto osoby neplatí pouze bod I.4 písm. d) a e) a I.6 písm. d) a e),
i) přeshraniční spolupráci v rámci zásahu složek integrovaného záchranného systému,
j) pro osoby, u kterých test prokázal přítomnost viru méně než 14 dní před plánovaným vstupem do ČR s výjimkou povinnosti vztahující se k Příjezdovému formuláři. Takovým cestujícím se nařizuje přepravovat se individuální dopravou, je-li to možné. V případě přepravy veřejnou dopravou se nařizuje informovat o přetrvávajícím onemocnění před započetím cesty dopravce a následně, po vstupu do ČR, krajskou hygienickou stanici.
 

 

Po vstupu do ČR je nutno dodržovat epidemiologická opatření dle obecných pravidel Ministerstva zdravotnictví ČR - viz odkazy níže. 

 


 

Odkazy na oficiální zdroje informací ohledně vstupu do ČR a platných epidemiologických opatření


Ministerstvo zdravotnictví ČR:

- Oficiální informace ke koronaviru v ČR, aktuálním opatřením, kategorizaci zemí dle míry riziky atd.
- Seznam zemí podle míry rizika nákazy - rozdělení zemí do 5 kategorií - informace viz ZDE,

- Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR - text opatření na stránkách MZ ČR  ZDE .

Podmínky cestování z Rakouska do Česka vychází z aktuálního ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR - viz ZDE .

- Pro dotazy viz rovněž - Informační linka MZ ČR ke koronaviru - Telefon: 1221, či pro volání ze zahraničí - +420 226 20 1221.

____________________

Ministerstvo vnitra ČR:

- Koronavirus - informace MV- viz ZDE ,

- Pravidla vstupu a návratu na území České republiky dle ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví - občané ČR, rezidenti v ČR a EU+ - tabulka s pravidly viz ZDE ,

- Pravidla vstupu a návratu na území České republiky dle ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví - občané třetí země nerezidentní v ČR nebo EU+ - tabulka s pravidly viz ZDE .

(přehledné tabulky shrnující podmínky vstupu a pobytu v ČR z hlediska zemí, jejich rizikovosti, kategorií vstupujících osob, včetně konkrétních výjimek)

- Pro dotazy viz rovněž - Telefon: +420 974 801 801 (Po - Čt: 8:00 - 16:00 a Pá: 8:00 - 12:00), e-mail: cestovani.covid19@mvcr.cz

____________________

Ministerstvo zahraničních věcí ČR:

- Podmínky návratu do ČR ze zahraničí v době pandemie Covid-19 - s ohledem na kategorizaci zemí dle míry rizika - viz ZDE ,

- Telefonní číslo informačního centra pro cesty do zahraničí MZV ČR - +420 222 264 222 .

____________________

COVID Portál:

- https://covid.gov.cz/

(Souhrnné informace ke korovnaviru v ČR, k cestám do hlavních turistických destinací, k očkování a k životním situacím v běžném životě vzhledem ke covidu.)

____________________

Další užitečné odkazy:

- Visit Czech Republic - Covid-19 - podmínky turistiky viz ZDE ,

- Vzory uznávaných národních certifikátů - viz článek Uznávání certifikátů o provedeném očkování z jiných zemí - ZDE , viz rovněž vzory certifikátů ČR a dalších zemí na konci článku Certifikát o provedeném očkování (testování a prodělání nemoci) - ZDE .

- Očkovací portál občana - ke stažení certifikátů vystavovaných ČR po absolvovaném úkonu - viz ZDE ,

- Příjezdový formulář / Public Health Passenger Locator Form - viz ZDE (pro cesty z některých kategorií rizikových zemí je nutná registrace před vstupem do ČR)

 

Poznámka velvyslanectví: Doufáme, že Vám  tyto naše informace pomohou se zorientovat v aktuálních pravidlech cestování do ČR. Pro komplexní informace či výklad specifik a jednotlivých podmínek opatření je třeba kontaktovat příslušné instituce v ČR, které jsou gestorem těchto pravidel.