deutsch  česky 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: © APA/ROLAND SCHLAGER
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Přechod hranic z AT do ČR

Dne 5.2.2021 zařadilo ČR Rakousko mezi země s vysokým rizikem výskytu onemocnění COVID-19 (červená země). Podmínky pro vstup do ČR se zpřísňují následně:


UPOZORŇUJEME na stále platné doporučení Ministerstva zahraničních věcí ČR cestovat do zahraničí pouze v nezbytných případech, mezi něž nepatří cestování za účelem turistiky.

Dále upozorňujeme, že z důvodu stále zhoršené epidemiologické situace v ČR i v zahraničí, dochází k výrazným omezením v dopravě a zavádění rozsáhlých restriktivních opatření omezující vstup a pohyb na území jednotlivých států včetně ČR.

Podmínky návratu do ČR jsou stanoveny ochrannými opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR, jejichž výklad naleznete na webových stránkách Ministerstva zahraničních věcí.1. Pravidla vstupu a návratu do ČR


Do ČR je možné přicestovat jen v nezbytně nutných případech.

Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR  ukládá od 5.2.2021 všem osobám, včetně občanů ČR, které vstupující na území ČR a které pobývaly déle než 12 hodin v posledních 14 dnech v Rakousku, resp. na území států, které nejsou v ČR na seznamu zemí s nízkým rizikem výskytu onemocnění COVID-19, následující povinnosti:

a) před vstupem 
na území ČR oznámit tuto skutečnost, a to vyplněním elektronického Příjezdového formuláře, uvedeného na webové adrese prijezdovyformular.cz, vzdáleným přístupem, krajské hygienické stanici příslušné podle místa bydliště nebo ohlašovaného pobytu,  
b) před vstupem na území ČR disponovat písemným potvrzením akreditované laboratoře o negativním výsledku antigenního nebo RT-PCR testu; antigenní test musí být proveden nejvýše 24 hodin a RT-PCR test nejvýše 72 hodin před započetím cesty (započetím cesty se rozumí např. nástup do letadla či do vlaku, busu, auta).
c) předložit na vyžádání doklad o vyplnění elektronického Příjezdového formuláře (oznámení) a písemné potvrzení akreditované laboratoře o negativním výsledku antigenního nebo RT-PCR testu při hraniční nebo pobytové kontrole,
d) po vstupu na území ČR se do 5 dnů na vlastní náklady podrobit RT-PCR testu na přítomnost SARS-CoV-2. Do doby výsledku testu (u dětí mladších 5 let po dobu 5 dnů) se osobám, které přicestovaly do ČR, zakazuje volný pohyb na území ČR s výjimkou:

- cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb, k zajištění péče o děti, k zajištění péče o zvířata, využívání nezbytných finančních a poštovních služeb, doplnění pohonných hmot,
- cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb,
- cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí,
- cest zpět do místa svého bydliště,
- pohřbů.

TRANZIT Z VÍDEŇSKÉHO LETIŠTĚ DO ČR
Osoby, které přilétají na vídeňské letiště Schwechat, jsou povinny bezodkladně odcestovat do ČR. V takovém případě nemají povinnost předkládat v Rakousku test na covid-19, ani jít v Rakousku do karantény. Rovněž nemají povinnost elektronické registrace.
Za bezodkladné odcestování se považuje odjezd nejbližším vlakem či autobusem nebo autem bez zastávky (výjimečné přerušení na dobu nezbytně nutnou, např. za účelem návštěvy WC nebo přestupu na vlak/bus je přípustné) . 
Osoby, které přijíždějí z ČR na vídeňské letiště za účelem odletu nebo za účelem odvozu osoby blízké, přilétající na letiště, nemají povinnost test na Covid-19/karanténa/elektronická registrace  za předpokladu, že cestu na letiště, popř. zpět z letiště na hranice s ČR absolvují na rakouském území bez zastávky (výjimečné přerušení na dobu nezbytně nutnou, např. za účelem návštěvy WC je přípustné).

Cizinci z Rakouska a dalších zemí, u nichž to Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví umožňuje,  mohou do ČR cestovat pouze  z důvodu:
- cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti,
- zajištění péče o děti nebo zvířata,
- nezbytných cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých,
- cest za účelem vyřízení neodkladných úředních nebo havarijních záležitostí, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých,
- účasti na pohřbu,
- cest za účelem účasti na vzdělávání včetně praxí a na zkouškách,
- účasti na povoleném shromáždění,
- cest do místa svého bydliště.
Současně musí dodržovat omezení uvedená v bodu 3 (viz níže).  Není možná cesta za účelem turistiky nebo návštěvy přátel či příbuzných bez závažného důvodu. To platí i pro osoby, cestující do ČR na dobu nepřesahující 12  hodin. V ČR jsou uzavřeny hotely a ubytovací zařízení (pro turistické účely), je omezen pobyt na veřejně přístupných místech apod.  Veškeré osoby mají povinnost důsledně dodržovat opatření nouzového stavu.


2. Shora uvedené neplatí pro:


a) pracovníky mezinárodní dopravy, pokud je důvod vstupu doložen odpovídajícím dokumentem,
b) občany Evropské unie, včetně občanů České republiky a cizince s povoleným dlouhodobým nebo trvalým pobytem v Evropské unii, kteří letecky tranzitují do 12 hodin přes Českou republiku, nebo cestují do nebo z České republiky na dobu nepřesahující 12 hodin; cizinci jsou oprávněni do České republiky cestovat pouze z důvodu cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti, zajištění péče o děti, osoby příbuzné nebo zvířata, nezbytných cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých, cest za účelem vyřízení neodkladných úředních nebo havarijních záležitostí, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých, účasti na pohřbu, cest za účelem účasti na vzdělávání včetně praxí a na zkouškách, účasti na povoleném shromáždění, cest do místa svého bydliště. Současně musí dodržovat omezení uvedená v bodu 3 (viz níže) a omezení nouzového stavu.  
Na osoby tranzitující pozemní cestou platí povinnost před vstupem na území České republiky disponovat písemným potvrzením akreditované laboratoře o negativním výsledku antigenního nebo RT-PCR testu; antigenní test musí být proveden nejvýše 24 hodin a RT-PCR test nejvýše 72 hodin před započetím cesty.
c) akreditované členy diplomatických misí v České republice včetně soukromých služebních osob, držitele služebních pasů vydaných ČR a držitele diplomatických pasů cestující do nebo z České republiky za služebním účelem a úředníky mezinárodních organizací registrovaných u Ministerstva zahraničních věcí, pokud jejich pobyt na nebo mimo území nepřekročí 72 hodin,
d) osoby mladší 5 let,
e) profesionální sportovce a členy státní reprezentace České republiky nebo ostatních zemí, včetně osob nezbytných pro konání sportovní akce povolené výjimkou Ministerstva zdravotnictví, kterým je umožněna individuální tréninková činnost nebo účast na hromadné akci, pro kterou byly stanoveny závazné  hygienicko-protiepidemické podmínky;
f) přeshraniční pracovníky, žáky a studenty, kteří za účelem výkonu práce nebo vzdělávání pravidelně alespoň jednou týdně oprávněně překračují státní hranici s Českou republikou do nebo ze sousedního státu a pro cesty do nebo ze sousedního státu za účelem výkonu práva péče o nezletilé dítě nebo styku s ním,
g) policisty vykonávající eskortní činnost nebo bezpečnostní doprovod letadel,
h) občany České republiky, občany Evropské unie a držitele platného dlouhodobého víza, průkazu o povolení k dlouhodobému, přechodnému nebo trvalému pobytu na území České republiky vydaných Českou republikou, kteří předloží písemné lékařské potvrzení v anglickém jazyce, a to lékařem působícím v České republice nebo v jiném členském státě Evropské unie o tom, že nemají klinické známky onemocnění COVID-19, prokazatelně prodělali onemocnění COVID-19, absolvovali podle platných mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví nebo opatření jiného členského státu Evropské unie izolaci ve stanoveném rozsahu z důvodu pozitivního výsledku RT- PCR testu a o tom, že od prvního pozitivního výsledku RT-PCR testu neuplynulo více než 90 dní; potvrzení musí obsahovat razítko, identifikační údaje lékaře a telefonické spojení; možný vzor potvrzení naleznete ZDE.
i) pro pracovníky servisu kritické infrastruktury, jejichž výkon činnosti je v zájmu České republiky,  platí pouze výjimka z  povinnosti  podrobit se po vstupu na území ČR  do 5 dnů na vlastní náklady  RT-PCR testu na přítomnost SARS-CoV-2 a výsledek neprodleně předložit elektronicky krajské hygienické stanici příslušné podle místa pobytu uvedeného v Příjezdovém formuláři.
j) pro osoby, které jsou držiteli diplomatické nóty osvědčující doloženou absolvovanou izolaci v důsledku onemocnění COVID-19.
k) pro přeshraniční spolupráci v rámci zásahu složek integrovaného záchranného systému.


3. Volný pohyb na území ČR


Všem shora uvedeným osobám, s výjimkou osob dle bodu 2., písmeno e) a i),  včetně těch, které cestují do nebo z České republiky na dobu nepřesahující 12 hodin, se zakazuje volný pohyb na území celé České republiky do doby výsledku RT-PCR testu na přítomnost SARS CoV-2 provedeného na území České republiky (u dětí mladších 5 let po dobu 5 dnů) nebo do doby ukončení karanténního opatření, s výjimkou:
a) cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb, k zajištění péče o děti, k zajištění péče o zvířata, využívání nezbytných finančních a poštovních služeb, doplnění pohonných hmot,
b) cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb,
c) cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí,
d) cest zpět do místa svého bydliště,
e) pohřbů.Kdy jít do práce a kdy se testovat po příjezdu ze zahraničí?


Platí pro občany ČR, občany EU i občany třetích zemí

Důležité je, z jaké země přicestujete, seznam zemí vydává Ministerstvo zdravotnictví ČR - viz ZDE.

Na pracoviště smíte vstoupit, prokážete-li se zaměstnavateli:

- písemným potvrzením akreditované laboratoře o výsledku testu provedeného před příjezdem – příjezd ze země se středním rizikem nákazy
- negativním výsledkem RT-PCR testu provedeného v ČR – příjezd ze země s vysokým rizikem nákazy
- negativním výsledem RT-PCR testu provedeného v ČR nejdříve po 5 dnech od vstupu na území ČR – příjezd ze země s velmi vysokým rizikem nákazy

Tyto povinnosti nelze nahradit dobrovolnou izolací či karanténou.

Pozor: uvedené platí i pro děti, žáky a studenty při návratu do školy.

Před Vaší cestou do zemí se středním, vysokým a velmi vysokým rizikem jste povinni o tom informovat svého zaměstnavatele nebo školu.

Zaměstnavatelům a školám se doporučuje přijmout interní pravidla za účelem dodržování těchto povinností.

Po příjezdu ze zemí se středním, vysokým a velmi vysokým rizikem platí, že po dobu 10 dnů od vstupu na území ČR musíte nosit respirátor nebo jednorázovou zdravotnickou roušku (šály, šátky, nebo domácí šité roušky nejsou povoleny)!- Podrobné oficiální informace a aktuální seznam zemí s nízkým rizikem nákazy virem Covid-19 naleznete na webu Ministerstva zdravotnictví ČR
- Vzory potvrzení pro vstup na území ČR - formuláře naleznete zde
- Souhrnné informace Ministerstva vnitra ČR k možnostem vstupu na území ČR vzhledem ke covid-19 zde
- Pravidla cestování naleznete též na webu Ministerstva zahraničních věcí

- Telefonní číslo informačního centra pro cesty do zahraničí MZV ČR: +420 222 264 222