deutsch  česky 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: © APA/ROLAND SCHLAGER
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Přechod hranic z AT do ČR

Dne 5.2.2021 zařadilo ČR Rakousko mezi země s vysokým rizikem výskytu onemocnění COVID-19 (červená země). Podmínky pro vstup do ČR se zpřísňují následně:


UPOZORŇUJEME na stále platné doporučení Ministerstva zahraničních věcí ČR cestovat do zahraničí pouze v nezbytných případech, mezi něž nepatří cestování za účelem turistiky.

Dále upozorňujeme, že z důvodu stále zhoršené epidemiologické situace v ČR i v zahraničí, dochází k výrazným omezením v dopravě a zavádění rozsáhlých restriktivních opatření omezující vstup a pohyb na území jednotlivých států včetně ČR.

Podmínky návratu do ČR jsou stanoveny ochrannými opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR, jejichž výklad naleznete na webových stránkách Ministerstva zahraničních věcí.1. Pravidla vstupu a návratu do ČR


Do ČR je možné přicestovat jen v nezbytně nutných případech.

Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR  ukládá od 5.2.2021 všem osobám, včetně občanů ČR, které vstupující na území ČR a které pobývaly déle než 12 hodin v posledních 14 dnech v Rakousku, resp. na území států, které nejsou v ČR na seznamu zemí s nízkým rizikem výskytu onemocnění COVID-19, následující povinnosti:

a) před vstupem 
na území ČR oznámit tuto skutečnost, a to vyplněním elektronického Příjezdového formuláře, uvedeného na webové adrese prijezdovyformular.cz, vzdáleným přístupem, krajské hygienické stanici příslušné podle místa bydliště nebo ohlašovaného pobytu,  
b) před vstupem na území ČR disponovat písemným potvrzením akreditované laboratoře o negativním výsledku antigenního nebo RT-PCR testu; antigenní test musí být proveden nejvýše 24 hodin a RT-PCR test nejvýše 72 hodin před započetím cesty (započetím cesty se rozumí např. nástup do letadla či do vlaku, busu, ). Tato povinnost od 5.4.2021 neplatí pro české občany a  jejich rodinné příslušníky podle bodu I.7 písm. e) ochranného opatření, pro občany Evropské unie s vydaným potvrzením o přechodném pobytu na území České republiky a pro cizince s povolením k trvalému pobytu na území České republiky vydaném Českou republikou, kteří se na území České republiky nepřepravují veřejnou dopravou, tedy např. cestují vlastním vozem, a cestují ze země se středním nebo vysokým stupněm nákazy Covid-19, tedy např. z Rakouska.
c) předložit na vyžádání doklad o vyplnění elektronického Příjezdového formuláře (oznámení) a písemné potvrzení akreditované laboratoře o negativním výsledku antigenního nebo RT-PCR testu při hraniční nebo pobytové kontrole,
d) po vstupu na území ČR se do 5 dnů na vlastní náklady podrobit RT-PCR testu na přítomnost SARS-CoV-2. Do doby výsledku testu (u dětí mladších 5 let po dobu 5 dnů) se osobám, které přicestovaly do ČR, zakazuje volný pohyb na území ČR s výjimkou:

- cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb, k zajištění péče o děti, k zajištění péče o zvířata, využívání nezbytných finančních a poštovních služeb, doplnění pohonných hmot,
- cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb,
- cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí,
- cest zpět do místa svého bydliště,
- pohřbů.

Povinností je také 14 dnů po příjezdu nosit respirátor FFP2 bez výdechového ventilu všude mimo domov.

Čeští občané, jejich rodinní příslušníci, občané EU s vydaným potvrzením o přechodném pobytu a cizinci s povolením k trvalému pobytu, u kterých test prokázal přítomnost koronaviru méně než 14 dnů před plánovaným vstupem na území ČR, se musí přepravovat na a poté v rámci území ČR individuální dopravou, je-li to možné. V případě přepravy veřejnou dopravou musí informovat o možném přetrvávajícím onemocnění COVID-19 před započetím cesty dopravce a bez ohledu na způsob přepravy musí informovat po vstupu na území ČR zdravotnické pracovníky provádějící test na přítomnost koronaviru a místně příslušnou krajskou hygienickou stanici. Tyto osoby jsou rovněž povinny dodržovat po vstupu na území ČR pravidla izolace, a to po dobu 3 dnů od odeznění příznaků onemocnění, nejméně však 14 dní od prvního testu, který prokázal přítomnost koronaviru, a to pokud krajská hygienická stanice nerozhodne jinak.

TRANZIT Z VÍDEŇSKÉHO LETIŠTĚ DO ČR
Osoby, které přilétají na vídeňské letiště Schwechat, jsou povinny bezodkladně odcestovat do ČR. V takovém případě nemají povinnost předkládat v Rakousku test na covid-19, ani jít v Rakousku do karantény. Rovněž nemají povinnost elektronické registrace.
Za bezodkladné odcestování se považuje odjezd nejbližším vlakem či autobusem nebo autem bez zastávky (výjimečné přerušení na dobu nezbytně nutnou, např. za účelem návštěvy WC nebo přestupu na vlak/bus je přípustné) . 
Osoby, které přijíždějí z ČR na vídeňské letiště za účelem odletu  nemají povinnost test na Covid-19/karanténa/elektronická registrace  za předpokladu, že cestu na letiště, popř. zpět z letiště na hranice s ČR absolvují na rakouském území bez zastávky (výjimečné přerušení na dobu nezbytně nutnou, např. za účelem návštěvy WC je přípustné). Totéž platí  pro osoby, které někoho na letiště nebo z letiště vezou. Ve všech shora uvedených případech je nutno doložit letenku..

Cizinci z Rakouska a dalších zemí, u nichž to Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví umožňuje,  mohou do ČR cestovat pouze  z důvodu:
- cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti,
- zajištění péče o děti nebo zvířata,
- nezbytných cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých,
- cest za účelem vyřízení neodkladných úředních nebo havarijních záležitostí, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých,
- účasti na pohřbu,
- cest za účelem účasti na vzdělávání včetně praxí a na zkouškách,
- účasti na povoleném shromáždění,
- cest do místa svého bydliště.
Není možná cesta za účelem turistiky nebo návštěvy přátel či příbuzných bez závažného důvodu. To platí i pro osoby, cestující do ČR na dobu nepřesahující 12  hodin. V ČR jsou uzavřeny hotely a ubytovací zařízení (pro turistické účely), je omezen pobyt na veřejně přístupných místech apod.  Veškeré osoby mají povinnost důsledně dodržovat opatření nouzového stavu.


2. Shora uvedené neplatí pro:

Nově od 15.5.2021 pro osoby, kterým byl Českou republikou, Maďarskem, Spolkovou republikou Německo, Polskou republikou, Rakouskou republikou, Slovenskou republikou nebo Slovinskou republikou vystaven národní certifikát o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a u kterého uplynulo

- v případě dvoudávkového schématu nejméně 22 dní, ale ne více než 3 měsíce od aplikace první dávky očkovací látky,

- v případě dvoudávkového schématu a v případě aplikace druhé dávky očkovací látky ne více než 9 měsíců od aplikace první dávky očkovací látky,

- v případě jednodávkového schématu nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců od aplikace dávky očkovací látky.
 
  Shora uvedené osoby jsou povinny před vstupem na území České republiky vyplnit elektronický příjezdový formulář a  předložit  certifikát o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19  při hraniční nebo pobytové kontrole, odpadá však pro ně povinnost prokazovat se negativním testem na COVID-19 při překročení hranice  a podrobit se dalšímu PCR testu v ČR do 5 dnů po vstupu na území ČR, jakož i povinnost sebeizolace.
 
Pro cizince i v případě, že byli očkováni, nadále platí, že mohou do ČR cestovat pouze z důvodu cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti, zajištění péče o děti, osoby příbuzné nebo zvířata, nezbytných cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých, cest za účelem vyřízení neodkladných úředních nebo havarijních záležitostí, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých, účasti na pohřbu, cest za účelem účasti na vzdělávání včetně praxí a na zkouškách, účasti na povoleném shromáždění, cest do místa svého bydliště. Turistická cesta nebo cesta za nákupy nadále není možná.
 

Omezení uvedená shora v bodu 1. "Pravidla vstupu a návratu do ČR"  dále neplatí pro:
a) pracovníky mezinárodní dopravy, pokud je důvod vstupu doložen odpovídajícím dokumentem,
b) občany Evropské unie, včetně občanů České republiky a cizince s povoleným dlouhodobým nebo trvalým pobytem v Evropské unii, kteří letecky tranzitují do 12 hodin přes Českou republiku, nebo cestují do nebo z České republiky na dobu nepřesahující 12 hodin, nejde-li o osoby cestující ze zemí s extrémním rizikem nákazy. Současně musí tyto osoby dodržovat zákaz  pohybu na území ČR s výjimkou:
- cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb, k zajištění péče o děti, k zajištění péče o zvířata, využívání nezbytných finančních a poštovních služeb, doplnění pohonných hmot,
- cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb,
- cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí,
- cest zpět do místa svého bydliště,
- pohřbů.

Cizinci jsou oprávněni do České republiky cestovat pouze z důvodu cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti, zajištění péče o děti, osoby příbuzné nebo zvířata, nezbytných cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých, cest za účelem vyřízení neodkladných úředních nebo havarijních záležitostí, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých, účasti na pohřbu, cest za účelem účasti na vzdělávání včetně praxí a na zkouškách, účasti na povoleném shromáždění, cest do místa svého bydliště. Na osoby tranzitující pozemní cestou, které cestují ze země s extrémním nebo velmi vysokým rizikem nákazy, platí povinnost před vstupem na území České republiky disponovat písemným potvrzením akreditované laboratoře o negativním výsledku antigenního nebo RT-PCR testu; antigenní test musí být proveden nejvýše 24 hodin a RT-PCR test nejvýše 72 hodin před započetím cesty.
c) akreditované členy diplomatických misí v České republice včetně soukromých služebních osob, držitele služebních pasů vydaných ČR a držitele diplomatických pasů cestující do nebo z České republiky za služebním účelem a úředníky mezinárodních organizací registrovaných u Ministerstva zahraničních věcí, pokud jejich pobyt na nebo mimo území nepřekročí 72 hodin,
d) osoby mladší 5 let a nezletilé osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto ochranného opatření a mají za tímto účelem vystaveno písemné lékařské potvrzení v anglickém jazyce, a to lékařem působícím v České republice nebo v jiném členském státě Evropské unie; potvrzení musí obsahovat razítko, identifikační údaje lékaře a telefonické spojení,
e) profesionální sportovce a členy státní reprezentace České republiky nebo ostatních zemí, včetně osob nezbytných pro konání sportovní akce povolené výjimkou Ministerstva zdravotnictví, kterým je umožněna individuální tréninková činnost nebo účast na hromadné akci, pro kterou byly stanoveny závazné  hygienicko-protiepidemické podmínky;
f) přeshraniční pracovníky, žáky a studenty, kteří za účelem výkonu práce nebo vzdělávání pravidelně alespoň jednou týdně oprávněně překračují státní hranici s Českou republikou do nebo ze sousedního státu a pro cesty do nebo ze sousedního státu za účelem výkonu práva péče o nezletilé dítě nebo styku s ním, anebo za účelem návštěvy manžela či registrovaného partnera, který je v sousedním státě zaměstnán nebo tam studuje.

g) policisty vykonávající eskortní činnost nebo bezpečnostní doprovod letadel,

h) občany České republiky, občany Evropské unie a držitele platného dlouhodobého víza, průkazu o povolení k dlouhodobému, přechodnému nebo trvalému pobytu na území České republiky vydaných Českou republikou, kteří předloží písemné lékařské potvrzení v anglickém jazyce, a to lékařem působícím v České republice nebo v jiném členském státě Evropské unie o tom, že nemají klinické známky onemocnění COVID-19, prokazatelně prodělali onemocnění COVID-19, absolvovali podle platných mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví nebo opatření jiného členského státu Evropské unie izolaci ve stanoveném rozsahu z důvodu pozitivního výsledku RT- PCR testu a o tom, že od prvního pozitivního výsledku RT-PCR testu uplynulo alespoň 14 dní, ne však více než 90 dní; potvrzení musí obsahovat razítko, identifikační údaje lékaře a telefonické spojení; možný vzor potvrzení naleznete ZDE.
i) pro pracovníky servisu kritické infrastruktury, jejichž výkon činnosti je v zájmu České republiky,  platí pouze výjimka z  povinnosti  podrobit se po vstupu na území ČR  do 5 dnů na vlastní náklady  RT-PCR testu na přítomnost SARS-CoV-2 a výsledek neprodleně předložit elektronicky krajské hygienické stanici příslušné podle místa pobytu uvedeného v Příjezdovém formuláři.
j) pro osoby, které jsou držiteli diplomatické nóty osvědčující doloženou absolvovanou izolaci v důsledku onemocnění COVID-19.
k) pro přeshraniční spolupráci v rámci zásahu složek integrovaného záchranného systému.

 

DALŠÍ podmínky vstupu do ČR a upřesnění následného režimu, který platí pro jednotlivé skupiny ke stažení ZDE (PDF, 2 MB). (Rakousko patří mezi tzv. červené země s vysokým rizikem výskytu onemocnění COVID-19.)

- Podrobné oficiální informace a aktuální seznam zemí s nízkým rizikem nákazy virem Covid-19 naleznete na webu Ministerstva zdravotnictví ČR
- Vzory potvrzení pro vstup na území ČR - formuláře naleznete zde
- Souhrnné informace Ministerstva vnitra ČR k možnostem vstupu na území ČR vzhledem ke covid-19 zde
- Pravidla cestování naleznete též na webu Ministerstva zahraničních věcí

- Telefonní číslo informačního centra pro cesty do zahraničí MZV ČR: +420 222 264 222