deutsch  česky 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: © APA/ROLAND SCHLAGER
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Přechod hranic z AT do ČR

Česká republika považuje Rakousko za zemi s  vysokým rizikem nákazy COVID-19 (červená barva).

Cestující z Rakouska do ČR na dobu kratší než 24 hodin nemusí vyplňovat příjezdový formulář, resp. mohou do ČR cestovat bez omezení. V případě, že nejsou očkováni či neprodělali v uplynulých 180 dnech onemocnění COVID-19 a cestují hromadným dopravním prostředkem jsou však povinni předložit negativní test, a to buď  RT-PCR test (platnost max. 72 hodin od provedení testu), nebo antigenní test (platnost max. 48 hodin od  provedení testu).
 
Cestující, kteří pobývali déle než 24 hodin v posledních 14 dnech na území Rakouska nebo dalších sousedních států nebo 12 hodin v jiných státech, které jsou na seznamu zemí s vysokým rizikem výskytu onemocnění COVID-19 a cestují do ČR na dobu delší než 24 hodin, mají povinnost vyplnit příjezdový formulář (vyplňovat nemusí osoby, které cestují po celou dobu cesty individuální pozemní dopravou  dopravním prostředkem, ve kterém se přepravují pouze členové jedné domácnosti) a splnit níže uvedené podmínky pro vstup do ČR, které jsou stanoveny 
Ochranným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR, pokud se na ně nevztahuje některá z níže uvedených výjimek.

Od 27. prosince 2021 dochází ke zpřísnění podmínek příjezdu do ČR pro cizince. Změnou je povinnost před příjezdem do ČR absolvovat PCR test i pro očkované a osoby s prodělaným covidem. Výjimku budou mít děti, očkovaní do 18 let a očkovaní posilovací dávkou. Pro české občany se tímto opatřením nic nemění a platí pro ně  pravidla platná před 27. prosincem 2021 (viz 
podmínky návratu do země ).

Od 27. prosince 2021 dochází ke zpřísnění podmínek příjezdu do ČR pro cizince. Pro občany ČR, občany EU a třetích zemí s přechodným či trvalým pobytem na území ČR zůstanou podmínky návratu do země stejné jako doposud.
Pro  vstup cizinců do ČR ze všech zemí bez ohledu na míru rizika nákazy bude od 27.12.2021 vyžadován PCR test (ne starší než 72 hodin od odběru) i pro očkované a osoby s prodělaným covidem. 
Povinnost testu se nebude vztahovat na osoby s posilující dávkou. Děti do 12 let jsou úplně vyňaty z očkovací a testovací povinnosti. Test nemusí podstoupit ani očkovaní mezi 12 a 18 lety.
Pro neočkované bude platit povinnost absolvovat předvstupní test a následně i druhý test po příjezdu do ČR. Ten je nutné podstoupit mezi 5. a 7. dnem od příjezdu.

Pro období silvestrovských oslav od 30.12.2021 - 1.1.2022 platí pro cizince přísnější pravidla i pro krátké cesty do 24 hodin, a to, že v tomto období je za účelem překročení hranice cizinec povinen předložit PCR test ne starší než 72 hodin od odběru. Výjimka platí pouze pro osoby očkované třetí dávkou.
 
Podrobná pravidla jsou k dispozici též na stránkách Ministerstva zdravotnictví.

 Pravidla pro přechod hranic z AT do ČR


Cestující z Rakouska do ČR (obyvatelé Rakouska cestující do ČR i obyvatelé ČR cestující do ČR po pobytu v Rakousku), kteří pobývali déle než 24 hodin v posledních 14 dnech na území Rakouska nebo dalších sousedních států nebo 12 hodin v jiných státech, které jsou na seznamu zemí s vysokým rizikem výskytu onemocnění COVID-19 a cestují do ČR  na dobu delší než 24 hodin, musí před cestou do ČR oznámit svůj příjezd krajské hygienické stanici příslušné podle místa bydliště, a to vyplněním Příjezdového formuláře. Potvrzení o jeho vyplnění je nutno uschovat pro případnou hraniční či pobytovou kontrolu. Příjezdový formulář nemusí vyplňovat osoby, které cestují po celou dobu cesty individuální pozemní dopravou  dopravním prostředkem, ve kterém se přepravují pouze členové jedné domácnosti.
 
Před zahájením cesty z Rakouska do ČR musí neočkovaní, resp. covid-19 v uplynulých 180 dnech neprodělavší cestující, kteří nejsou občany či rezidenty ČR,  disponovat příslušným certifikátem o negativním výsledku RT-PCR testu (platnost max. 72 hodin od provedení testu).  
Občané a rezidenti ČR mohou při cestě z Rakouska do ČR  nahradit PCR test před cestou testem antigenním (platnost max. 48 hodin od  provedení testu). Při cestách individuální dopravou nemusí občané a rezidenti ČR před cestou podstoupit žádný test, a pokud cestují po celou dobu cesty individuální pozemní dopravou  dopravním prostředkem, ve kterém se přepravují pouze členové jedné domácnosti, nemusí se ani registrovat.
Po vstupu na území ČR se cestující musí nejdříve 5. den, nejpozději však 7. den podrobit RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2, pokud orgán ochrany veřejného zdraví výjimečně nerozhodl jinak. Do doby výsledku negativního RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 je cestující povinen vždy při opuštění místa bydliště nebo ubytování nosit respirátor bez výdechového ventilu s účinností alespoň 94 procent (např. FFP2, KN 95). Osoby cestující do ČR na dobu kratší než 5 dnů nemusí test absolvovat.

Testem na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 se rozumí:
a) v případě antigenního testování písemné potvrzení poskytovatele zdravotních služeb s oprávněním poskytovat zdravotní služby v dané zemi o negativním výsledku antigenního testu provedeném tímto poskytovatelem zdravotních služeb a který není starší než 48 hodin od data provedení antigenního testu,
b) v případě RT-PCR testování písemné potvrzení akreditované laboratoře o negativním výsledku RT-PCR testu provedeném tímto poskytovatelem zdravotních služeb a který není starší než 72 hodin od data provedení RT-PCR testu, nebo
c) jde-li o test provedený na území, na něž se vztahuje nařízení Evropské unie o digitálním COVID certifikátu1, certifikát o testu vydávaný podle nařízení Evropské unie o digitálním COVID certifikátu1 , který není starší než 48 hodin od data provedení antigenního testu nebo 72 hodin od data provedení RT-PCR testu u zemí, které jsou vázané tímto nařízením.
 

VÝJIMY ze shora uvedených pravidel pro:
 

I) Očkované osoby:
a) osoby, které se prokáží národním certifikátem o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 vydaným podle nařízení EU o digitálním certifikátu EU COVID  s tím, že u očkování uplynulo nejméně 14 dní od dokončení očkovacího schématu a které zároveň nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19;
b) s národním certifikátem o dokončeném očkování , tj. písemné potvrzení vydané alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v třetí zemi, nebo certifikát o dokončeném očkování vydaným oprávněným subjektem působícím v třetí zemi, pro kterou byl přijat prováděcí akt dle nařízení EU o digitálním certifikátu o tom, že osoba byla očkována léčivým přípravkem registrovaným EMA, nebo léčivým přípravkem, který byl schválen WHO pro nouzové použití (seznam přípravků je zveřejněn na webu Mzdr.) Písemné potvrzení musí obsahovat příslušné údaje a musí být možné ověřit dálkovým přístupem přímo z písemného potvrzení.
Očkované osoby dle výše uvedené definice nemají povinnost absolvovat test, mají však povinnost vyplnit příjezdový formulář . Příjezdový formulář nemusí vyplňovat osoby, které cestují po celou dobu cesty individuální pozemní dopravou  dopravním prostředkem, ve kterém se přepravují pouze členové jedné domácnosti.
 II) Osoby s prodělaným onemocněním Covid-19, tj. osoby, u kterých uplynulo od prvního pozitivního výsledku RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARSCoV-2 alespoň 11 dní, ne však více než 180 dní, které se prokážou certifikátem o prodělaném onemocnění COVID-19, a to vydaným podle nařízení EU o digitálním COVID certifikátu. Tyto osoby nemají povinnost absolvovat test, mají však povinnost vyplnit příjezdový formulář .
 III) Děti do dovršení věku 12 let nemusí vyplňovat příjezdový formulář, ani podstoupit test na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2.

DALŠÍ VÝJIMKY - povinnost absolvovat test a vyplnit příjezdový formulář neplatí pro:
 

a) pracovníky mezinárodní dopravy, pokud je důvod vstupu doložen odpovídajícím dokumentem,
b) občany Evropské unie, včetně občanů České republiky a cizince s povoleným dlouhodobým nebo trvalým pobytem v Evropské uniikteří tranzitují do 12 hodin přes ČR pozemní cestou nebo cestují pozemní cestou individuální dopravou do nebo z České republiky (do nebo z  Rakouska) na dobu nepřesahující 24 hodin,
c) osoby do dovršení 6 let věku a nezletilé osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto ochranného opatření a mají za tímto účelem vystaveno písemné lékařské potvrzení v anglickém jazyce, a to lékařem působícím v České republice nebo v jiném členském státě Evropské unie; potvrzení musí obsahovat razítko, identifikační údaje lékaře a jeho telefonické spojení,
d) přeshraniční pracovníky, žáky a studenty, kteří za účelem výkonu práce nebo vzdělávání pravidelně alespoň jednou týdně oprávněně překračují státní hranici s Českou republikou do nebo ze sousedního státu a pro cesty do nebo ze sousedního státu za účelem výkonu práva péče o nezletilé dítě nebo styku s ním anebo za účelem návštěvy manžela nebo registrovaného partnera, který je v sousedním státě zaměstnán nebo tam studuje,
a další individuální skupiny dle Ochranného opatření MZdr ČR.

Bližší informace  na stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČRMinisterstva vnitra ČR.Odkazy na oficiální zdroje informací ohledně vstupu do ČR a platných epidemiologických opatření


Ministerstvo zdravotnictví ČR:

- Oficiální informace ke koronaviru v ČR, aktuálním opatřením, kategorizaci zemí dle míry riziky atd.
- Seznam zemí podle míry rizika nákazy - rozdělení zemí do 5 kategorií - informace viz zde,

- Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR - text opatření na stránkách MZ ČR  zde .

Podmínky cestování z Rakouska do Česka vychází z aktuálního ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR - viz zde .

- Pro dotazy viz rovněž - Informační linka MZ ČR ke koronaviru - Telefon: 1221, či pro volání ze zahraničí - +420 226 20 1221.Ministerstvo vnitra ČR:

- Koronavirus - informace MV- viz zde ,

- Pravidla vstupu a návratu na území České republiky dle ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví - občané ČR, rezidenti v ČR a EU+ - tabulka s pravidly viz zde ,

- Pravidla vstupu a návratu na území České republiky dle ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví - občané třetí země nerezidentní v ČR nebo EU+ - tabulka s pravidly viz zde .

(přehledné tabulky shrnující podmínky vstupu a pobytu v ČR z hlediska zemí, jejich rizikovosti, kategorií vstupujících osob, včetně konkrétních výjimek)

- Pro dotazy viz rovněž - Telefon: +420 974 801 801 (Po - Čt: 8:00 - 16:00 a Pá: 8:00 - 12:00), e-mail: cestovani.covid19@mvcr.czMinisterstvo zahraničních věcí ČR:

- Podmínky návratu do ČR ze zahraničí v době pandemie Covid-19 - s ohledem na kategorizaci zemí dle míry rizika - viz zde ,

- Telefonní číslo informačního centra pro cesty do zahraničí MZV ČR - +420 222 264 222 .COVID Portál:

- https://covid.gov.cz/

(Souhrnné informace ke korovnaviru v ČR, k cestám do hlavních turistických destinací, k očkování a k životním situacím v běžném životě vzhledem ke covidu.)Další užitečné odkazy:

- Visit Czech Republic - Covid-19 - podmínky turistiky viz zde ,

- Vzory uznávaných národních certifikátů - viz článek Uznávání certifikátů o provedeném očkování z jiných zemí - zde , viz rovněž vzory certifikátů ČR a dalších zemí na konci článku Certifikát o provedeném očkování (testování a prodělání nemoci) - zde .

- Očkovací portál občana - ke stažení certifikátů vystavovaných ČR po absolvovaném úkonu - viz zde ,

- Příjezdový formulář / Public Health Passenger Locator Form - viz zde (pro cesty z některých kategorií rizikových zemí je nutná registrace před vstupem do ČR)

 

Poznámka velvyslanectví: Doufáme, že Vám  tyto naše informace pomohou se zorientovat v aktuálních pravidlech cestování do ČR. Pro komplexní informace či výklad specifik a jednotlivých podmínek opatření je třeba kontaktovat příslušné instituce v ČR, které jsou gestorem těchto pravidel.