deutsch  česky 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: © APA/ROLAND SCHLAGER
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Přechod hranic z AT do ČR

Česká republika považuje Rakousko od 13. září 2021 za zemi s vysokým rizikem nákazy COVID-19 (červená barva) a zpřísňuje od 13. září podmínky vstupu z Rakouska do ČR.
Cestující z Rakouska do ČR na dobu kratší než 24 hodin nemusí vyplňovat příjezdový formulář a nemusí prokazovat svou bezinfekčnost.
Cestující, 
kteří pobývali déle než 12 hodin v posledních 14 dnech na území Rakouska nebo dalších států, které jsou na seznamu zemí s vysokým rizikem výskytu onemocnění COVID-19  a cestují do ČR  na dobu delší než 24 hodin, mají povinnost vyplnit příjezdový formulář a splnit níže uvedené podmínky pro vstup do ČR, které  jsou stanoveny Ochranným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR. , pokud se na ně nevztahuje některá z níže uvedených výjimek.

 

Cestující z Rakouska do ČR (obyvatelé Rakouska cestující do ČR i obyvatelé ČR cestující do ČR po pobytu v Rakousku), kteří pobývali déle než 12 hodin v posledních 14 dnech na území Rakouska nebo dalších států, které jsou na seznamu zemí s vysokým rizikem výskytu onemocnění COVID-19  a cestují do ČR  na dobu delší než 24 hodin, musí před cestou do ČR oznámit svůj příjezd krajské hygienické stanici příslušné podle místa bydliště, a to vyplněním Příjezdového formuláře. Potvrzení o jeho vyplnění je nutno uschovat pro případnou hraniční či pobytovou kontrolu. 
 
Před zahájením cesty z Rakouska do ČR musí cestující disponovat příslušným certifikátem o negativním výsledku RT-PCR testu (platnost max. 72 hodin od odběru).  
Občané a rezidenti ČR mohou při cestě z Rakouska do ČR  nahradit PCR test před cestou testem antigenním. Při cestách individuální dopravou nemusí občané a rezidenti ČR před cestou podstoupit žádný test, musí se však zaregistrovat.
Po vstupu na území ČR se cestující nejdříve 5. den, nejpozději však 14. den musí podrobit RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2, pokud orgán ochrany veřejného zdraví výjimečně nerozhodl jinak. Do doby výsledku RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 je nutná samoizolace.
Samoizolací se rozumí omezení volného pohybu na nezbytně nutné minimum s výjimkou:
a) cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb a k zajištění péče o děti, b) cest nezbytně nutných k obstarávání k zajištění péče o zvířata, využívání nezbytných finančních a poštovních služeb, doplnění pohonných hmot,
c) akutních cest do zdravotnických zařízení,
d) cest do zařízení sociálních služeb;
e) cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí;
f) pohřbů.

Testem na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 se rozumí:
a) v případě antigenního testování písemné potvrzení poskytovatele zdravotních služeb s oprávněním poskytovat zdravotní služby v dané zemi o negativním výsledku antigenního testu provedeném tímto poskytovatelem zdravotních služeb a který není starší než 48 hodin od data provedení antigenního testu,
b) v případě RT-PCR testování písemné potvrzení akreditované laboratoře o negativním výsledku RT-PCR testu provedeném tímto poskytovatelem zdravotních služeb a který není starší než 72 hodin od data provedení RT-PCR testu, nebo
c) jde-li o test provedený na území, na něž se vztahuje nařízení Evropské unie o digitálním COVID certifikátu1, certifikát o testu vydávaný podle nařízení Evropské unie o digitálním COVID certifikátu1 , který není starší než 48 hodin od data provedení antigenního testu nebo 72 hodin od data provedení RT-PCR testu u zemí, které jsou vázané tímto nařízením.

 
VÝJIMKY ZE SHORA UVEDENÝCH PRAVIDEL PLATÍ PRO: 
I) Očkované osoby:
1) osoby, které se prokáží národním certifikátem o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 vydaným podle nařízení EU o digitálním certifikátu EU COVID  s tím, že u očkování uplynulo nejméně 14 dní od dokončení očkovacího schématu a které zároveň nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19;
2) s národním certifikátem o dokončeném očkování , tj. písemné potvrzení vydané alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v třetí zemi, nebo certifikát o dokončeném očkování vydaným oprávněným subjektem působícím v třetí zemi, pro kterou byl přijat prováděcí akt dle nařízení EU o digitálním certifikátu o tom, že osoba byla očkována léčivým přípravkem registrovaným EMA, nebo léčivým přípravkem, který byl schválen WHO pro nouzové použití (seznam přípravků je zveřejněn na webu Mzdr.) Písemné potvrzení musí obsahovat příslušné údaje a musí být možné ověřit dálkovým přístupem přímo z písemného potvrzení.
Očkované osoby dle výše uvedené definice nemají povinnost absolvovat test, mají však povinnost vyplnit příjezdový formulář .
 
II) Osoby s prodělaným onemocněním Covid-19, tj. osoby, u kterých uplynulo od prvního pozitivního výsledku RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARSCoV-2 alespoň 11 dní, ne však více než 180 dní, které se prokážou certifikátem o prodělaném onemocnění COVID-19, a to vydaným podle nařízení EU o digitálním COVIDcertifikátu. Tyto osoby nemají povinnost absolvovat test, mají však povinnost vyplnit příjezdový formulář .
 
III) Děti do dovršení věku 6 let nemusí vyplňovat příjezdový formulář, ani podstoupit RT-PCR test na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2.
 
IV) Osoby ve věku 6 - 12 let musí před cestou vyplnit příjezdový formulář a po vstupu na území ČR se do 5 dní  podrobit RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2; před ukončením samoizolace musí disponovat negativním výsledkem provedeného testu.
 
DALŠÍ VÝJIMKY:  POVINNOST ABSOLVOVAT TEST A VYPLNIT PŘÍJEZDOVÝ  FORMULÁŘ NEPLATÍ PRO:
a) pracovníky mezinárodní dopravy, pokud je důvod vstupu doložen odpovídajícím dokumentem,
b) občany Evropské unie, včetně občanů České republiky a cizince s povoleným dlouhodobým nebo trvalým pobytem v Evropské uniikteří tranzitují do 12 hodin přes ČR pozemní cestou nebo cestují pozemní cestou do nebo z České republiky (do nebo z  Rakouska) na dobu nepřesahující 24 hodin,
c) osoby do dovršení 6 let věku a nezletilé osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto ochranného opatření a mají za tímto účelem vystaveno písemné lékařské potvrzení v anglickém jazyce, a to lékařem působícím v České republice nebo v jiném členském státě Evropské unie; potvrzení musí obsahovat razítko, identifikační údaje lékaře a jeho telefonické spojení,
d) přeshraniční pracovníky, žáky a studenty, kteří za účelem výkonu práce nebo vzdělávání pravidelně alespoň jednou týdně oprávněně překračují státní hranici s Českou republikou do nebo ze sousedního státu a pro cesty do nebo ze sousedního státu za účelem výkonu práva péče o nezletilé dítě nebo styku s ním anebo za účelem návštěvy manžela nebo registrovaného partnera, který je v sousedním státě zaměstnán nebo tam studuje,
a další individuální skupiny dle Ochranného opatření MZdr ČR.
 
Bližší informace  na stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČRMinisterstva vnitra ČR.

Odkazy na oficiální zdroje informací ohledně vstupu do ČR a platných epidemiologických opatření


Ministerstvo zdravotnictví ČR:

- Oficiální informace ke koronaviru v ČR, aktuálním opatřením, kategorizaci zemí dle míry riziky atd.
- Seznam zemí podle míry rizika nákazy - rozdělení zemí do 5 kategorií - informace viz ZDE,

- Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR - text opatření na stránkách MZ ČR  ZDE .

Podmínky cestování z Rakouska do Česka vychází z aktuálního ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR - viz ZDE .

- Pro dotazy viz rovněž - Informační linka MZ ČR ke koronaviru - Telefon: 1221, či pro volání ze zahraničí - +420 226 20 1221.

____________________

Ministerstvo vnitra ČR:

- Koronavirus - informace MV- viz ZDE ,

- Pravidla vstupu a návratu na území České republiky dle ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví - občané ČR, rezidenti v ČR a EU+ - tabulka s pravidly viz ZDE ,

- Pravidla vstupu a návratu na území České republiky dle ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví - občané třetí země nerezidentní v ČR nebo EU+ - tabulka s pravidly viz ZDE .

(přehledné tabulky shrnující podmínky vstupu a pobytu v ČR z hlediska zemí, jejich rizikovosti, kategorií vstupujících osob, včetně konkrétních výjimek)

- Pro dotazy viz rovněž - Telefon: +420 974 801 801 (Po - Čt: 8:00 - 16:00 a Pá: 8:00 - 12:00), e-mail: cestovani.covid19@mvcr.cz

____________________

Ministerstvo zahraničních věcí ČR:

- Podmínky návratu do ČR ze zahraničí v době pandemie Covid-19 - s ohledem na kategorizaci zemí dle míry rizika - viz ZDE ,

- Telefonní číslo informačního centra pro cesty do zahraničí MZV ČR - +420 222 264 222 .

____________________

COVID Portál:

- https://covid.gov.cz/

(Souhrnné informace ke korovnaviru v ČR, k cestám do hlavních turistických destinací, k očkování a k životním situacím v běžném životě vzhledem ke covidu.)

____________________

Další užitečné odkazy:

- Visit Czech Republic - Covid-19 - podmínky turistiky viz ZDE ,

- Vzory uznávaných národních certifikátů - viz článek Uznávání certifikátů o provedeném očkování z jiných zemí - ZDE , viz rovněž vzory certifikátů ČR a dalších zemí na konci článku Certifikát o provedeném očkování (testování a prodělání nemoci) - ZDE .

- Očkovací portál občana - ke stažení certifikátů vystavovaných ČR po absolvovaném úkonu - viz ZDE ,

- Příjezdový formulář / Public Health Passenger Locator Form - viz ZDE (pro cesty z některých kategorií rizikových zemí je nutná registrace před vstupem do ČR)

 

Poznámka velvyslanectví: Doufáme, že Vám  tyto naše informace pomohou se zorientovat v aktuálních pravidlech cestování do ČR. Pro komplexní informace či výklad specifik a jednotlivých podmínek opatření je třeba kontaktovat příslušné instituce v ČR, které jsou gestorem těchto pravidel.