deutsch  česky 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: © Chromorange/Imago images
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Přechod hranic z ČR do AT

Při vstupu z ČR do Rakouska musí obyvatelé ČR disponovat dokumentem o bezinfekčnosti v předepsané podobě, a to buď dokumentem o očkování, nebo dokumentem o uzdravení z onemocnění covid-19 nebo dokumentem o negativním testu na covid-19 (tzv. princip “3G”). Pokud disponují jedním z těchto dokumentů, nemusí vyplňovat před vstupem do Rakouska online registrační formulář. Podmínkou uplatnění těchto pravidel je, že cestující dlouhodobě pobývá v ČR nebo v jiné nízkorizikové zemi a v posledních 10 dnech nepobýval v žádné rizikové zemi. Více informací ke VSTUPU do Rakouska, prokazování bezinfekčnosti i k možným výjimkám (např. přímého TRANZITU) naleznete níže.

POZOR: Od středy 18. 8. 2021 je u osob očkovaných dvoudávkovou vakcínou možný vstup až po absolvování 2. dávky, tj. po kompletním očkování (nikoli již pouze po 1. dávce - viz níže).

 


Do Rakouska lze z ČR aktuálně cestovat bez omezení účelu cesty, tedy i za turistickým účelem. Hraniční přechody jsou otevřeny pro běžný provoz, plošné kontroly na hranicích z ČR do Rakouska nejsou prováděny. Namátkové kontroly mohou nicméně nadále probíhat, a to jak přímo na hranicích, tak v rakouském vnitrozemí.


Podmínky vstupu do Rakouska vzhledem ke koronavirové epidemii upravuje nařízení o vstupu do Rakouska Covid19-EinreiseverordnungČR se aktuálně nachází na seznamu nízkorizikových zemí, který je v příloze 1 nařízení. Elektronická registrace před vstupem do Rakouska z ČR i z dalších nízkorizikových zemí není vyžadována (ke zrušení této povinnosti došlo 10. 6. 2021), podmínkou nicméně je, že cestující disponuje dokladem o bezinfekčnosti v předepsané formě a zároveň nepobýval v posledních 10 dnech v žádné rizikové zemi. Dokladem o bezinfekčnosti může být: doklad o očkování nebo doklad o uzdravení z nemoci covid-19 nebo doklad o negativním testu na přítomnost SARS-CoV-2 (tzv. princip “3G” – “geimpft, genesen, getestet / očkován, uzdraven, testován"). Po vstupu z ČR či z ostatních nízkorizikových zemí již také není stanovena povinnost karantény. Pokud by však vstupující osoba pobývala v uplynulých 10 dnech v zemi / v oblasti s vyšší mírou rizika či jde o osobu bez pobytu v ČR, pak by se na vstup této osoby vztahovala pravidla platící pro zemi jejího pobytu či navštívenou rizikovou zemi. Pak může být vyžadována např. registrace před vstupem či dokonce nástup karantény po vstupu (více viz níže).
 


Prokazování bezinfekčnosti při vstupu

Cestující z ČR musí při vstupu do Rakouska disponovat příslušným dokladem prokazujícím bezinfekčnost. Tím je jeden z dokladů o tzv. “3G” - " geimpft, genesen, getestet”, tj. doklad o očkování, nebo o uzdravení z nemoci covid-19, nebo o negativním testu na přítomnost SARS-CoV-2 (podmínky prokazování a výjimky z této povinnosti viz níže včetně informací k prokazování neutralizačních protilátek).

Doklad o prodělaném očkování proti covid-19 je uznáván za těchto podmínek:

  1. po absolvování druhé dávky vakcíny u dvoudávkového očkování (doba platnosti vakcinace: 360 dnů od kompletního očkování),
  2. nejméně po uplynutí 21 dnů po vakcinaci očkovací látkou, která je jednodávková (doba platnosti: 270 dnů od podání jednodávkové vakcíny),
  3. kdykoliv po očkování (i po 1. dávce) za předpokladu, že alespoň 21 dní před očkováním byl proveden pozitivní PCR test na SARS-CoV-2 nebo před očkováním byla prokázána přítomnosti neutralizačních protilátek (doba platnosti očkování: 360 dnů od vakcinace),
  4. očkování třetí dávkou se uznává po dobu následujících 360 dnů v případě, že následuje nejméně 120 dní po dokončení předchozí vakcinace.

Rakousko vyžaduje očkování vakcínou s registrací EMA nebo s absolvovaným evaluačním procesem WHO, aktuálně od producentů Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Serum Institute of India nebo Sinopharm a Sinovac-CoronaVac (viz seznam Rakouskem uznaných vakcín v příloze C Einreiseverordnung).

NEBO

Doklad o prodělání nemoci: Certifikát o prodělaném onemocnění covid-19 a uzdravení (platí 180 dnů od uzdravení) v anglickém či německém jazyce vydaný lékařem či příslušným úřadem, nebo doklad prokazující zjištění neutralizačních protilátek (platí 90 dnů od okamžiku testování - k formě viz níže).

NEBO

Doklad o negativním výsledku testu:

V anglickém nebo německém jazyce, přičemž antigenní test nesmí být v okamžiku překročení hranice starší než 48 hodin, PCR test nesmí být starší než 72 hodin od okamžiku odběru. Uznávány jsou také tzv. samotesty zaznamenané v úředních datových systémech, které jsou platné 24 hodin. Potvrzení musí obsahovat tyto údaje: jméno, příjmení, datum narození, datum a čas odběru, jeho výsledek (pozitivní/negativní), podpis osoby, která test provedla, a razítko instituce, která test provedla, nebo QR kód. Test je možné absolvovat výjimečně i po vstupu do Rakouska, a to nejpozději do 24 hodin od vstupu na území Rakouska. V tomto případě se však na danou osobu vztahuje povinnost online registrace před vstupem do Rakouska.

 

 


Požadavky na podobu předkládaných dokladů o bezinfekčnosti:

Potvrzení musí být z ČR či ze zemí EU+přidružených zemí (viz Einreiseverordnung) a musí být v předepsaném formátu. Možnosti jsou následující:

a) lékařské potvrzení předkládané na vzorových rakouských formulářích, které jsou uvedeny v přílohách A a B Einreiseverordnung - v němčině či v angličtině,

NEBO

b) jiný oficiální certifikát v latince v angličtině či němčině s příslušnými údaji o cestující osobě a provedeném úkonu.

c) certifikát s QR kódem (digitální zelený pas) podle § 4b odst. 1 epidemiologického zákona.

 

Rakouská strana uznává dvojjazyčné anglicko-české certifikáty ČR („EU Digital COVID Certificate“), které je možné k absolvovanému očkování, testování či uzdravení získat na webu UZIS - https://ocko.uzis.cz . Uznává také původní očkovací certifikát vydávaný UZIS do 31. 5. 2021 (se státním znakem ČR).

Viz vzory na webu COVID PORTÁL - Certifikát o provedeném očkování (testování a prodělání nemoci) - Vzor certifikátu od 1. 6. (EU Digital COVID Certificate) a Vzor certifikátu vydávaného do 31. 5. (očkovací certifikát ČR).

Pokud bude mít cestující osoba příslušný rakouský formulář potvrzený lékařem či výše uvedené české certifikáty, neměl by být s jejich využitím pro vstup či pobyt v Rakousku problém. Pokud půjde o jiné oficiální potvrzení testovacího či očkovacího centra či nemocničního zařízení, musí splňovat podmínky nařízení, aby mohlo být pro vstup uznáno (v angličtině či němčině, s požadovanými údaji - např. pro testy „jméno, příjmení, datum narození, datum a čas odběru, jeho výsledek (pozitivní/negativní), podpis osoby, která test provedla, a razítko instituce, která test provedla, nebo QR kód“). Vyhodnocení a uznání předkládaného potvrzení je v kompetenci rakouských úřadů. Pokud nebude potvrzení splňovat předepsané podmínky, nemusí být pro vstup rakouskými orgány uznáno (např. doklad v češtině, bez příslušných údajů, s propadlou platností, apod.).

Pokud jde o „“certifikát prokazující neutralizační protilátky“ (který Einreiseverordnung rovněž zmiňuje), je jeho platnost 90 dnů od provedeného testu. Není však pro něj předepsán žádný konkrétní formulář a není ani obsažen k potvrzení v rakouských formulářích v Einreiseverordnung. Bližší informace k němu lze nalézt v následujícím dokumentu na webu (v němčině) - Präzisierung zum Nachweis auf neutralisierende Antikörper - viz rovněž - https://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus/Coronavirus---Fachinformationen.html .


Uváděny jsou např. následující základní požadavky na prokazování „neutralizačních protilátek“:

Test na neutralizační protilátky (jejich korelace) musí být prováděn v certifikované medicínské laboratoři, která odpovídá požadavkům nařízení rakouské lékařské komory ohledně zajištění kvality testů. Laboratoř provádějící test musí zajistit, že testovací vzorky / metody jsou odpovídající pro zjištění přítomnosti neutralizačních protilátek a použitý test musí zajistit dostatečnou korelaci pro zjištění těchto neutralizačních protilátek. Laboratoř při provádění testů vychází z prahových hodnot pro neutralizační protilátky stanovených referenčním panelem světové zdravotnické organizace WHO a jí navrhovaných referenčních vzorků, a to v rámci povoleného rozsahu hodnot. Samotné rakouské nařízení Einreiseverordnung žádný požadavek na konkrétní hodnoty protilátek přímo neuvádí.

Vyhodnocení, zda test potvrzuje potřebnou přítomnost neutralizačních protilátek je na dané laboratoři. Laboratoř má také potvrdit, že splňuje příslušné nároky a výše uvedené požadavky, tj. zda jsou neutralizační protilátky potvrzeny či nikoli. Dokument by měl být odsouhlasen expertem z oblasti laboratorní medicíny, virologie a imunologie.

Viz text nařízení: - § 2 - „Nachweise über eine geringe epidemiologische Gefahr“.

(Poznámka velvyslanectví: V rámci testu by měla být tedy zřejmě k dispozici i informace o laboratoři provádějící test či její certifikace, zmínka, že testování odpovídá normám WHO pro prokázání neutralizačních protilátek apod.)

Vyhodnocení příslušného dokumentu a jeho validity je nicméně na kontrolujících rakouských orgánech. Dokument by měl splňovat podmínku srozumitelnosti, tj. být v němčině či angličtině, podobně jako ostatní dokumenty prokazující bezinfekčnost. Pro bližší informace třeba kontaktovat příslušné rakouské orgány.  

FAQ - Antikörper - https://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus/Coronavirus---Haeufig-gestellte-Fragen/FAQ-Testarten-Testnachweise.html


UPOZOZNĚNÍ: Povinnost testu či jiného dokladu o bezinfekčnosti 3G platí i pro krátké cesty do Rakouska  

Podmínky pro vstup do Rakouska z ČR nezávisí na době pobytu v zemi, platí tedy i pro krátké cesty (např. na nákupy, v rámci malého přeshraničního styku, turistika přes hranici atd.). V nařízení je sice uvedena i možnost otestovat se výjimečně až v Rakousku po příjezdu z ČR. Test má být absolvován co nejdříve po vstupu, nejpozději však do 24 hodin (na vlastní náklady, pokud testovací místo testy zpoplatňuje). To však neznamená, že by osoby vstupující do Rakouska na dobu kratší 24 hodin nemusely test absolvovat vůbec. Povinnost testu či vlastnictví jiného dokumentu o bezinfekčnosti (očkovací certifikát nebo potvrzení o uzdravení z covid-19) platí tak pro každé překročení rakouské hranice (kromě konkrétních výjimek - viz níže).


Nutnost opakování testů na území Rakouska z důvodu čerpání služeb:

V rámci platných protiepidemických nařízení je stanovena povinnost prokazovat se platným dokladem o bezinfekčnosti (3G) při využívání některých služeb v Rakousku (například ubytovací či gastronomické služby, bazény, kadeřnictví atd.). Pokud osoba nedisponuje platným dokladem o očkování (od 15. 8. 2021 u dvoudávkováho očkování standardně nestačí již pouze 1. dávka) či uzdravení, musí disponovat platným potvrzením o negativním testu na covid-19. Platnost antigenního testu je 24 hodin, PCR testu 72 hodin (POZOR: Od 1.9.2021 byla ve Vídni zkrácena platnost negativních testů, a to na 24 hodin u antigenních a na 48 hodin u PCR od doby odběru. Pro děti do 12 let nicméně zůstává zachována dosavadní doba platnosti testů.). Po uplynutí platnosti testu je proto při čerpání služeb nutno testy obnovovat, ačkoli pro vlastní vstup do země je jejich platnost jednorázová po celou dobu pobytu (např. při ubytování “ve svém”). Některá zařízení mohou nabízet i své testy, jejich platnost však pak může být omezena na toto zařízení. Pro informace k možnostem testování je proto nejlépe kontaktovat místo pobytu a ubytovatele a zjistit možnosti testování, případně zda je i pro turisty poskytováno zdarma nebo přímo ubytovatelem nabízeno a za jakých podmínek. Při návštěvách stravovacích zařízení se osoba rovněž registruje, tj. vyplňuje papírový formulář s údaji k návštěvníkovi, číslem stolu a dobou pobytu v zařízení. Bývá někdy možné i přes sejmutí QR kódu v chytrém telefonu (informace k možnostem testování v Rakousku viz níže).


Některé výjimky a ulehčení z prokazování bezinfekčnosti (více viz Einreiseverordnung):

- Pendleři - platnost testu pro pendlery je 7 dní (více k výjimkám viz níže - Pendleři).

- Tranzit přes Rakousko - při přímém tranzitu bez zastávky a zajištěném výstupu z Rakouska do další země nejsou doklad o bezinfekčnosti 3G, ani registrace vyžadovány (více k výjimkám viz níže - Tranzit),

- Děti - za podmínky prokazatelného doprovodu dítěte dospělou osobou (rodič, příbuzný, učitel, táborový vedoucí atd.) nemají děti mladší 12  let (při pobytu ve Vídni mladší 6 let)  povinnost mít pro vstup potvrzení o negativním testu. 

Další výjimky z povinnosti předkládání dokladu o bezinfekčnosti 3G (souhrnný seznam výjimek viz Einreiseverordnung - např. Oddíl 4 - Ausnahmen § 10):

-  zajištění nákladní a osobní dopravy - pokud není cílovou destinací Rakousko, musí být zajištěn i výjezd ze země;

- v nutných případech péče o zvířata a provádění lesnických či zemědělských prací;

- v případě převozních jízd/letů (sloužících k samotnému transportu dopravního prostředku);

- příjezdy, jež jsou v naléhavém zájmu Rakouska;

- k provedení repatriačních jízd či letů;

- pro pasažéry zásahových vozidel (IZS, hasičská vozidla, apod.) dle § 26 rakouského zákona o silničním provozu (Straßenverkehrsverordnung), vozidel ve veřejných službách dle § 26 zákona o silničním provozu (např. vozidla veřejné bezpečnostní služby jako je např. rakouská obecní policie, vojenská policie, apod.), pro pasažéry a řidiče veřejné dopravy, pokud dopravní prostředek na své plánované trase projíždí územím v zahraničí bez zastávky a pro cestující jednotlivce vyjíždějící z Rakouska, pokud k dosažení svého cíle v Rakousku musejí projet cizím územím.

 


Elektronická registrace před vstupem

- od 10. 6. 2021 není při vstupu z ČR a dalších nízkorizikových zemí nutná, pokud je předložen doklad o bezinfekčnosti (doklad o očkování nebo doklad o uzdravení z nemoci covid-19 nebo negativní test).  

Od 10. 6. 2021 došlo ke zrušení povinnosti online registrace pro osoby cestující do Rakouska z ČR (osoby s pobytem v ČR), resp. ze seznamu nízkorizikových zemí. Podmínkou nicméně je, že tyto osoby nepobývaly v posledních 10 dnech v rizikových zemích mimo ČR, resp. mimo nízkorizikové země. Zároveň musí disponovat při vstupu příslušným potvrzením o bezinfekčnosti - certifikát o testu, nebo očkování, nebo uzdravení z nemoci covid-19.

Pokud tyto podmínky nejsou splněny, je třeba online registraci nadále před cestou vyplňovat. Od 15. 8. 2021 došlo k určité úpravě podoby registračního formuláře. Více viz přímo registrační formulář - https://entry.ptc.gv.at a informace k registraci na našem webu - ZDE .

Pro případné výjimky viz text rakouského nařízení o vstupu - Einreiseverordnung.

 


Výjimky a usnadnění vstupu pro vymezené kategorie osob a konkrétní případy:

- PENDLEŘI:

– výjimka se vztahuje na osoby překračující pravidelně hranici do Rakouska (pendlující) z pracovních důvodů, za účelem účasti na školní docházce a studiu (žáci a studenti) či z rodinných důvodů či za účelem návštěvy životního partnera. Cestující má nicméně při případné kontrole povinnost tuto výjimku důvěryhodně vysvětlit a doložit. K tomu může sloužit potvrzení zaměstnavatele či školy o pendlování, dokumenty dokládající rodinné / partnerské vazby a důvody cest i jejich četnost (např. jízdenky, sms z hranic, kopie dokladů navštěvovaných osob apod.).

(Poznámka velvyslanectví: konkrétní dokumenty dokládající pendlerství nejsou v nařízení blíže specifikovány, důvěryhodné doložení a jeho způsob je věcí cestující osoby, kontrola a uznání pak věcí kontrolujících rakouských úřadů. Ohledně dotazů a výkladu lze kontaktovat příslušné rakouské orgány - viz např. kontakty v závěru článku.)

K výjimce pro pendlery a informacím ke vstupu pro pendlery viz rovněž text Einreiseverordnung - např. § 2 (3), § 3 (5) či § 7 (3).

Povinnosti pro pendlery: disponovat dokladem o bezinfekčnosti 3G (viz výše). Pokud cestující nedisponuje dokladem o očkování či uzdravení v příslušné podobě, může doložit potvrzením o negativním testu na přítomnost SARS-CoV-2, který má v případě pendlerů z nerizikových zemí EU platnost 7 dnů. Test je možné absolvovat i po vstupu do Rakouska do 24 hodin. Od 10. 6. 2021 není od cestujících z ČR, tedy ani od pendlerů, vyžadována online registrace před cestou, ovšem za podmínky vstupu s dokladem o bezinfekčnosti (více viz odstavec k registraci).


- DĚTI / NEZLETILÍ:

Na děti mladší 12 let (při pobytu ve Vídni mladší do 6 let) se nevztahuje při vstupu povinnost 3G, tedy ani povinnost testování, pokud cestují s dospělou osobou. Pokud děti ve věku do 10 let cestují samostatně, bez doprovodu dospělé osoby, platí pro ně běžný vstupní režim jako pro dospělé osoby (předložení dokladu o 3G).

Pro nezletilé ve věku od 12 (ve Vídni od 6 let) do 18 let platí, že pokud vstupují do země bez dokladu o očkování nebo prodělání nemoci, jsou povinni předložit negativní výsledek testu/lékařské potvrzení o negativním výsledku testu. Pokud ho při příjezdu nemohou předložit, musí test (PCR/antigenní) absolvovat do 24 hodin po příjezdu do Rakouska (tj. platí pro ně stejný režim jako pro dospělé osoby vstupující z České republiky do Rakouska).

Viz Einreiseverordnung § 11 - Minderjährige

(Poznámka velvyslanectví: pokud cestuje nezletilá osoba do Rakouska, měla by disponovat příslušným souhlasem rodiče s vycestováním. Viz např. informace na odkazu:

https://www.bmeia.gv.at/cs/rakouske-velvyslanectvi-v-praze/cestovani-do-rakouska/ ) 

(Poznámka: Pokud jde o využívání služeb (gastronomie, ubytování, bazény atd.), mohou se pravidla pro vstup do nich případně i výjimečně lišit s ohledem na konkrétní spolkovou zemi či konkrétní zařízení - mohou být požadována přísnější pravidla. Lépe proto ověřit v místě pobytu. Např. ve Vídni avizována povinnost testování dětí od 6 let při čerpání služeb.)


- Cesta za nezbytným lékařským výkonem:

Bez omezení mají vstup do země rakouští občané a osoby, které jsou pojištěny v Rakousku, či osoby, kterým bylo z důvodů hodných zřetele přislíbeno poskytnutí ošetření v rakouském medicínském zařízení, pokud cestují do Rakouska za nezbytným lékařským výkonem. Totéž platí, pokud se osoba s bydlištěm či běžným pobytem v Rakousku vrací do Rakouska po poskytnutí nezbytně nutného lékařského výkonu v zahraničí. Nutnou lékařskou péči je třeba prokázat předložením lékařského potvrzení, jejichž vzor je uveden v přílohách F a G rakouského nařízení Einreiseverordnung - v němčině či v angličtině. Nezbytnost lékařského výkonu je třeba při kontrole věrohodně prokázat. Elektronická registrace před vstupem se nevyžaduje. Viz Einreiseverordnung § 8 - Einreise aus medizinischen Gründen.
 

- TRANZIT přes území Rakouska:

Obecně platí, že tranzit Rakouskem má výjimku z nařízení o vstupu Einreiseverordnung - viz § 10 (2) 1. Vstupující osoby nemusí disponovat registrací, ani dokladem o bezinfekčnosti 3G. Podmínkou však je, že půjde o průjezd Rakouskem přímou cestou bez zastávky (výjimečné přerušení na dobu nezbytně nutnou, např. za účelem návštěvy WC je přípustné), zároveň musí být zajištěn i výjezd z Rakouska do další země na trase (tj. disponovat již např. negativním testem, pokud je vyžadován pro vstup z Rakouska do cílové či další země na trase). Zároveň by při případné kontrole měl cestující důvěryhodně vysvětlit / doložit, že se jedná opravdu o tranzit Rakouskem (např. dokumenty ohledně cíle cesty, navštěvovaných osob, jízdenky či letenky, osobní doklady ČR při návratu domů apod. - v nařízení není forma doložení specifikována).

Výjimky tranzitu se vztahují na POZEMNÍ TRANZIT přes Rakousko např. vozem / vlakem /autobusem, např. do Chorvatska, Itálie či Slovinska či na průjezd při návratu přes Rakousko do ČR. Rovněž se vztahují na osoby TRANZITUJÍCÍ Rakouskem  Z DŮVODU LETECKÉ CESTY, tj. např. při příletu / odletu z vídeňského letiště Schwechat.  Důrazně upozorňujeme, aby si cestovatelé zjistili podmínky pro uskutečnění letu, včetně vstupu do letadla,  u letecké společnosti, s níž cestují (ideálně písemně, např. emailem, aby mohly při odletu doložit a mít podklad). Níže uvedená informace se týká pouze podmínek tranzitu Rakouskem, nikoli podmínek absolvování letu a vstupu do cílové země. Je tedy třeba letecké společnosti zdůraznit, případně doložit, že Rakouskem cestující pouze tranzituje a odkázat se na výjimku v rakouském nařízení pro tranzit. Viz info k tranzitu v angličtině např. - Austria Travel Portal - https://www.austria.info/en/service-and-facts/coronavirus-information/entry-regulations či přímo v němčině text Einreisevrordnung. Ideálně příslušnou pasáž vytisknout pro argumentaci při problémech se vpuštěním na palubu a vyžadování doložení podmínek pro vstup do Rakousko (ojediněle se problémy již vyskytly).

Osoby, které přilétají na vídeňské LETIŠTĚ SCHWECHAT a cestují tranzitem přes Rakousko do ČR, jsou povinny bezodkladně odcestovat a v Rakousku nad rámec nutných zdržení nepobývat (za bezodkladné odcestování se považuje odjezd autem, nejbližším vlakem či autobusem pouze s nutnými přestupy, bez zbytečného zdržení). Pro tyto osoby platí výjimka pro tranzit, tj. bez nutnosti online registrace pro Rakousko či předkládání dokladu o bezinfekčnosti 3G (pokud ovšem doklad o bezinfekčnosti nepotřebují pro vstup do ČR z Rakouska). Tranzit je možno doložit např. letenkou pro odlet, dokumenty k cílové destinaci apod.

Osoby, které přijíždějí z ČR na VÍDEŇSKÉ LETIŠTĚ ZA ÚČELEM ODLETU rovněž nepotřebují doklad o bezinfekčnosti 3G za předpokladu, že cestu na letiště z ČR absolvují přes rakouské území přímou cestou bez zastávky a bez zbytného zdržování se na rakouském území (tj. pobytu). Tranzit je možno doložit např. letenkou pro odlet, dokumenty k cílové destinaci apod.

Výjimka tranzitu je rakouskými úřady tolerována i pro PŘEPRAVUJÍCÍ OSOBY, tj. pro cesty osob, které někoho přes Rakousko na letiště nebo z letiště vezou (např. odvoz osob blízkých z ČR na letiště do Vídně, jejich odvoz zpět do ČR po příletu). Tato výjimka nicméně není v Einreiseverordnung přímo uvedena. Aby byla cesta na výjimku možná, je třeba i tento druh tranzitu do Rakouska a hned zpět při případné kontrole důvěryhodně zdůvodnit a doložit - zdůraznit, že osoba nehodlá v Rakousku nad rámec nutné přepravy dané osoby pobývat. Mohou být vyžadovány doklady k přepravované osobě a jejímu letu (např. její letenky, dokumenty k vazbě na tuto osobu, prohlášení o přepravě apod.). Vyhodnocení důvěryhodnosti dokumentů je v případě kontroly na rakouských orgánech.

Pokud by se však v rámci tranzitu chtěly cestující osoby v Rakousku déle zdržovat (delší zastávky, návštěvy restaurace apod.), platí pro ně již obecné podmínky pro vstup a pobyt. 
 


REGIONÁLNÍ omezení cestování a pobytu:

Informace o případných lokálních omezeních cestování v Rakousku by měly být k dohledání na internetových stránkách jednotlivých spolkových zemí, dané oblasti či města. Případně lze kontaktovat ubytovací zařízení v místě pobytu, zda nějaká taková omezení cestování nad rámec celostátně platných pravidel v místě existují.

Přísnější pravidla platí např. ve Vídni, jako např.:
- Pravidlo 3-G platí také pro děti od 6 let, využít již nelze tzv. samotesty.
- Povinnost nosit roušku platí ve všech vnitřních prostorách, včetně těch, kde se vyžaduje doklad o 3-G.
- Testy PCR jsou platné pouze 48 hodin od okamžiku odběru (namísto dosavadních 72 hodin), antigenní testy 24 hodin (namísto 48). Pro děti do 12 let zůstává nicméně zachována dosavadní doba platnosti testů.
Od 1. do 31. 10. Vídeň dále zpřísňuje podmínky pro neočkované:
- V nočních podnicích ke vstupu opravňuje pravidlo 2-G (plně očkovaní, uzdravení), na zaměstnance se vztahuje pravidlo 2,5-G (očkovaní, uzdravení, negativní PCR-test).
- 2-G pro akce/setkání nad 500 osob - vnitřní i venkovní, ať už s přiděleným místem k sezení či nikoli.
- 2,5-G pro akce/setkání s více než 25 osobami bez přiděleného místa.
- Pravidlo 2,5G se vztahuje i na návštěvy restaurací.
- V maloobchodním sektoru se vrací obecná povinnost FFP2 pro zákazníky, zaměstnanci mohou nadále využívat i ochranné pomůcky nižší než FFP2.

Pro konkrétní informace k lokálním opatřením viz např. weby:
- Regionale (zusätzliche) Maßnahmen https://corona-ampel.gv.at/aktuelle-massnahmen/regionale-zusaetzliche-massnahmen/
- Coronavirus - Aktuelle Maßnahmen - https://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus/Coronavirus---Aktuelle-Ma%C3%9Fnahmen.html
 


Informace rakouských úřadů k protipandemickým opatřením v Rakousku:

Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz - Coronavirus - Aktuelle Maßnahmen - Aktuelle Öffnungsschritte - https://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus/Coronavirus---Aktuelle-Ma%C3%9Fnahmen.html

Bundesministerium für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus - Aktuelle Maßnahmen der Bundesregierung - Hier finden Sie die aktuell verordneten und empfohlenen Maßnahmen, die auch für den Tourismus relevant sind - https://info.bmlrt.gv.at/im-fokus/corona-massnahmen.html .

Informace rakouské hospodářské komory k protikoronavirovým opatřením - WKÖ - Corona-Infopoint der Wirtschaftskammern für Unternehmen - ZDE
 


Testovací místa v Rakousku:

Současně s uvolněním podmínek vstupu do Rakouska pro cizince je možné nechat se otestovat v testovacích centrech a stanicích v Rakousku. Dle nařízení Einreiseverordnung je testování prováděno na vlastní náklady, v plánu je nicméně rozšíření možnosti nechat se otestovat zdarma (v testovacích stanicích prostřednictvím antigenních rychlotestů) pro všechny osoby, včetně cizinců a turistů. Dosud dostupnost bezplatného antigenního testování pro všechny potvrdily některé spolkové země (např. Vídeň či další). Předpokládá se však, že se stav postupně celostátně sjednotí. Obvykle bývá testování zdarma možné v testovacích centrech (doložení osobního dokladu, evropské kartičky pojištění EU), některá ubytovací zařízení mohou pro klienty nabízet kloktací PCR testy zdarma atd. Např. ceny testů na letišti ve Vídni jsou zhruba následující - PCR 69 EUR, pro děti do 18 let 49 EUR, antigenní testy stojí dospělé 25 EUR a děti do 18 let 15 EUR (viz - https://www.viennaairport.com/coronatest ).

Konkrétní možnosti je třeba zjistit v místě pobytu a u svého ubytovatele. Informace bývají kromě centrálních úřadů i na stránkách jednotlivých zemských vlád, některých organizací apod.

Přihlásit se na test popř. získat další informace k testování v Rakousku je možné na stránce Österreich Testet, či na telefonu 0800 220 330.

Informace k možnostem testování v jednotlivých spolkových zemích:

Vídeň

  • Kromě nabídky antigenních testů na testovacích stanicích, které jsou k dispozici všem osobám, které ve Vídni bydlí, pracují, studují nebo se ve Vídni zdržují, nabízí Vídeň také možnost bezplatného testování PCR testy (pro osoby, které ve Vídni žijí či pracují) na některých testovacích stanicích ve Vídni, či v rámci iniciativy Alles gurgelt!.

Dolní Rakousko:

Horní Rakousko:

Salcbursko:

Tyrolsko:

Štýrsko:

Burgenland:

Vorarlbersko:

Korutany:


Případné další odkazy a informace k testování:

FAQ: Testarten und Testnachweise - https://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus/Coronavirus---Haeufig-gestellte-Fragen/FAQ-Testarten-Testnachweise.html  

WKO - COVID-19 Testmöglichkeiten in Österreich - https://www.advantageaustria.org/sk/files/COVID-19_Testmoeglichkeiten_Oesterreich.pdf

ÖAMTC - https://www.oeamtc.at/laenderinfo/a-oesterreich/news/corona-testmoeglichkeiten-in-oesterreich-43547972  

Wien - Testmöglichkeiten und To-dos bei einer Infektion - https://www.wien.info/de/reiseinfos/covid-19-informationen/testmoeglichkeiten-wien-gaeste-387066

 


Formuláře pro cesty do Rakouska jsou k dispozici ke stažení v přílohách rakouského nařízení pro vstup do Rakouska.

Aktuální přílohy viz Einreiseverordnung:

- Lékařské potvrzení o 3G v němčině: Ärztliches Zeugnis - Anlage A
- Lékařské potvrzení o 3G v angličtině: Medical Certificate - Anlage B
- Registrační formulář o příjezdu do Rakouska v němčině: Registrierung gemäß § 3 COVID-19-EinreiseV 2021 - Anlage D
- Registrační formulář o příjezdu do Rakouska v angličtině: Registration pursuant to section 3 of the COVID Regulation on entering Austria - Anlage E
- Potvrzení o nezbytnosti lékařského výkonu v němčině: Bestätigung über die unbedingte Notwendigkeit der Inanspruchnahme einer medizinischen Leistung - Anlage F
- Potvrzení o nezbytnosti lékařského výkonu v angličtině: Confirmation of absolute medical necessity to use medical service - Anlage G
- Lékařské potvrzení o uzdravení z covid-19 v němčině: Ärztliches Zeugnis (Genesung gemäß § 10 Abs. 3) - Anlage H
- Lékařské potvrzení o uzdravení z covid-19 v angličtině: Medical Certificate (Recovery in line with section 10 Abs. 3) - Anlage I

- Odkaz na elektronický registrační formulář v němčině:
Einreiseformular (Pre-Travel-Clearance)
- Odkaz na elektronický registrační formulář v angličtině:
Einreiseformular (Pre-Travel-Clearance)
 


Užitečné odkazy na informace k cestování do Rakouska a omezující opatření při pobytu:

 

Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz - https://www.sozialministerium.at/public.html (oficiální informace ke koronavirové pandemii v Rakousku)

Často kladené dotazy - https://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus/Coronavirus---Haeufig-gestellte-Fragen.html    

English - https://www.sozialministerium.at/en/Coronavirus/Information-in-English.html  

K turistice do Rakouska (v češtině) - Vše ohledně vaší cesty do Rakouska - https://www.austria.info/cz/servis-fakta/bezpecne-do-rakouska/prijezd-do-rakouska  

Ochrana před koronavirem: hotelnictví a gastronomie - https://www.austria.info/cz/servis-fakta/bezpecne-do-rakouska/obecna-pravidla-v-hotelech-a-gastronomickych-zarizenich  -

Präzisierung zum „Nachweis auf neutralisierende Antikörper“ - https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwi03aOL9YrxAhXTO-wKHeE2BZcQFjAAegQIBRAD&url=https%3A%2F%2Fwww.sozialministerium.at%2Fdam%2Fjcr%3A7dcacbe0-6968-41b2-979a-c9838f9fabc0%2FPraezisierung_zum_Nachweis_auf_neutralisierende_Antikoerper.pdf&usg=AOvVaw3sNloXt7IkUVxlu1r1pipo 

 

Při nejasnostech a v případě konkrétních specifických dotazů je možno oslovit příslušné rakouské úřady na níže uvedených informačních linkách či emailech:

Coronavirus - Hotlines - https://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus/Coronavirus---Hotlines.html          

- SocMin AT: Für allgemeine Fragen zu Corona – auch Fragen zu den Einreisebestimmungen – kontaktieren Sie die Corona-Hotline der AGES: 0800 555 621, aus dem Ausland erreichbar unter +43 1 3860 555 (7 Tage in der Woche, 0 bis 24 Uhr) oder per E-Mail: buergerservice@sozialministerium.at

- Informationen zu Grenzkontrollen und zur Einreise nach Österreich - Bürgerservice des Bundesministeriums für Inneres - Email: buergerservice@bmi.gv.at, tel. 0043 1 53 126-3100, tel. 0043 810 00 5140.

Podmínky návratu do ČR z Rakouska viz náš článek Přechod hranic z AT do ČR - ZDEdále informace MZV ČR či MV ČR .