deutsch  česky 

rozšířené vyhledávání

Víza a konzulární informace

Konzulární oddělení Velvyslanectví ČR ve Vídni

Úřední hodiny pro veřejnost: pondělí - pátek: 8.30 -11.00 hod. (s výjimkou českých a rakouských svátků)

 

vízovka

Vízový úsek/Visa Section


 Od 1.7.2020 je plně obnovena činnost vízového úseku. Osobní návštěva za účelem vyřízení vízových záležitostí je možná pouze na základě předem sjednaného termínu prostřednictvím e-mailové adresy visa_vienna@mzv.cz a po jeho následném potvrzení ze strany vízového úseku.

K obnově vízové agendy a přijímání veřejnosti dochází za nadále pokračujícího celosvětového výskytu onemocnění COVID-19.

Žádáme proto žadatele o důsledné dodržování hygienických opatření. Při návštěvě konzulárního oddělení se bude vyžadovat dezinfekce rukou, použití roušky a zachování rozestupu alespoň 2 metry. Bude omezen počet osob, které mohou v daný moment pobývat ve vnitřních prostorách konzulátu.

Zároveň žádáme o pochopení, že objem žádostí, který lze při dodržování protiepidemiologických postupů přijmout a vyřídit, nemůže  dosahovat objemu běžného před nouzovým stavem.

 

Požadavek na doklad potvrzující splnění požadavků opatření před zavlečením infekčního onemocnění

Od všech cizinců, kteří žádají o schengenská nebo dlouhodobá víza či povolení k pobytu za účelem ekonomické činnosti nebo vzdělávacích aktivit na území ČR bude v souladu s ustanovením ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR požadováno předložení dokladu podle § 31 odst. 3 písm. b) zákona o pobytu cizinců (tj. dokladu potvrzující splnění požadavků opatření před zavlečením infekčního onemocnění). Bez tohoto dokladu nebude možné ode dne 13. 7. 2020 víza za účelem ekonomické činnosti nebo vzdělávacích aktivit do cestovních pasů udělovat / vyznačovat!

Doklad musí mít formu prohlášení subjektu (zaměstnavatele/univerzity), který přijímá cizince za účelem ekonomické činnosti nebo vzdělávacích aktivit na území ČR, kterým se tento subjekt zavazuje, že cizinci zajistí:

  • ubytování po celou dobu jeho pobytu na území ČR, vč. místa, kde bude vykonáváno karanténní opatření v případě jeho nařízení orgánem ochrany veřejného zdraví;
  • zdravotní péči nebo registrujícího poskytovatele zdravotních služeb po celou dobu jeho pobytu na území ČR, vč. úhrady zdravotní péče, není-li zajištěna jinak;
  • návrat zpět do země původu v případě ztráty účelu pobytu na území ČR.

Tento doklad bude od cizince požadován:

  • v případě žadatelů o dlouhodobá víza či povolení k pobytu za účelem ekonomické činnosti nebo vzdělávacích aktivit jako podmínka pro vyznačení víza, tj. žadatelé budou vyzváni k předložení uvedeného dokladu dodatečně (před vyznačením vízového štítku), podobně jako se těsně před vyznačením vízového štítku požaduje předložení dokladů o zdravotním pojištění; doklad není nutné předkládat v originále, postačí sken (zasílaný žadateli, nikoliv ZÚ);
  • v případě žadatelů o schengenská víza za účelem ekonomické činnosti nebo vzdělávacích aktivit jako podmínka pro podání žádosti (bez předložení dokladu při podání žádosti ode dne 13. 7. 2020 nebude žádost přípustná, tj. nebude nabrána);

 

Vzor dokladu naleznete ZDE:  ZDE (DOCX, 135 KB)

 

Potvrzení o absolvování testu na COVID-19

Cizinci, kteří pobývali v posledních 14 dnech déle než 12 hodin na území států, které nejsou na seznamu s nízkým rizikem výskytu onemocnění COVID-19, jsou povinni nahlásit tuto skutečnost okamžitě po příjezdu na území ČR telefonicky či jiným vzdáleným přístupem krajské hygienické stanici příslušné podle místa bydliště nebo ohlašovaného pobytu a bezodkladně (do 72 hodin po příjezdu) se na vlastní náklady na území ČR podrobit RT‑PCR testu na přítomnost SARS CoV-2. Tato povinnost se netýká pracovníků mezinárodní dopravy a cizinců s povoleným pobytem v EU, kteří přes ČR tranzitují do 24 hodin za účelem návratu domů, přičemž mají vystavenou nótu příslušné ambasády, jakož ani diplomatů a úředníků mezinárodních organizací registrovaných u MZV, pokud jejich pobyt v ČR nepřekročí 14 dní. Do doby předložení výsledků tohoto testu nebudou moci cizinci na území ČR nastoupit do zaměstnání, k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti ani do vzdělávacích institucí!

Další informace: https://www.mvcr.cz/clanek/coronavirus-informace-mv.aspx

 

NOVĚ:  Každý cizinec, kterému bylo od 1. 1. 2021 vydáno povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky, a dále každý cizinec, kterému po tomto datu bylo vydáno povolení k trvalému pobytu bez podmínky předchozího pobytu na území, je povinen absolvovat adaptačně integrační kurza to do jednoho roku ode dne převzetí průkazu o povolení k pobytu.

Bližší informace naleznete na webové stránce MV ČR https://www.mvcr.cz/clanek/adaptacne-integracni-kurzy.aspx.

 

 
Při jednání v prostorách konzulárního oddělení je nutno v souladu s hygienicko- epidemiologickými opatřeními  používat respirátor FFP2 bez ventilu, rukavice, dodržovat odstup mezi žadateli alespoň 2 metry a do prostor konzulárního oddělení vstupovat pouze na vyzvání prostřednictvím zvonku s audiozařízením u vstupních  dveří, resp. se řídit pokyny pracovníků konzulárního oddělení. Každý žadatel je povinen si po příchodu do čekárny konzulárního a vízového oddělení umýt ruce na toaletě čekárny.

Adresa: Penzinger Straße 11-13, A-1140 Wien
Telefon: +431 899 58 148 (pondělí až pátek 14.00-15.30 hod.)
Fax: +431 899 58 159
E-mail: visa_vienna@mzv.cz 

Úřední hodiny pro veřejnost: pondělí - pátek: 8.30 -11.00 hod. (s výjimkou českých a rakouských svátků)

Na Velvyslanectví České republiky ve Vídni mohou po předchozím objednání žádat o pobytová oprávnění cizinci, kteří pobývají na základě platného povolení k dlouhodobému pobytu na území následujících zemí: Rakouská republika, Italská republika, Sanmarinská republika, Švýcarská konfederace, Maltská republika, Slovinská republika, Lichtenštejnské velkovévodství, Městský stát Vatikán, Španělské království, Portugalská republika, Andorrské knížectví. Dále občané Kapverdské republiky a Demokratické republiky Svatý Tomáš a Princův ostrov, a cizinci, kteří pobývají na základě platného povolení k dlouhodobému pobytu na území těchto zemí.

Žádosti o dlouhodobé vízum, dlouhodobý pobyt nebo trvalý pobyt mohou podat po předchozím objednání rovněž občané států uvedených ve vyhlášce Ministerstva vnitra č. 429/2010 Sb.

  https://www.mzv.cz/jnp/cz/informace_pro_cizince/kde_podat_zadost_o_vizum/dlouhodobe_vizum_dlouhodoby_pobyt_a.html

 

Objednání termínu pro podání žádosti o dlouhodobé vízum / dlouhodobý pobyt výhradně na e-mailové adrese visa_vienna@mzv.cz  (nelze se objednávat telefonicky).  Upozorňujeme klienty konzulárního oddělení, že zastupitelské úřady jsou oprávněny zadávat termíny pouze 30 dní dopředu.

E-mailová žádost o termín musí obsahovat následující informace:

jméno a příjmení
stát, který vydal cestovní pas, číslo pasu, platnost do
druh žádosti (dlouhodobá víza, dlouhodobý pobyt, zaměstnanecká karta,...)
účel žádosti (studium, sloučení rodiny, podnikání, sport, vědecký výzkum, ...)
připojte sken dokladu, který doloží účel žádosti (ve formátu .pdf nebo .jpg)

Na maily s žádostí o termín, odeslané bez shora uvedených náležitostí, nebude brán při přidělování termínu  zřetel.

Bližší informace o vízech neleznete v rubrice "Vízové informace pro cizince" v levém sloupci.

Velvyslanectví České republiky ve Vídni v souladu s § 31 odst. 3 písm. a) zákona č.326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR, žádá všechny žadatele o dlouhodobá víza a dlouhodobé pobyty, kteří budou podávat žádosti na tomto zastupitelském úřadu, aby spolu se žádostí o dlouhodobé vízum/pobyt předložili doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů, vydaný státem, jehož je žadatel státním občanem, a dále stejný doklad, vydaný státy, ve kterých žadatel pobýval v posledních 3 letech nepřetržitě po dobu delší 6 měsíců, nebo čestné prohlášení v případě, že tento stát takový doklad nevydává.

 

Upozorňujeme, že žádosti o dlouhodobá víza za účelem rodinným a žádosti o povolení k dlouhodobému/trvalému pobytu za účelem sloučení rodiny může dle aktuálního Ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR  podat pouze manžel/ka či nezletilé dítě cizince s povoleným dlouhodobým nebo trvalým pobytem na území České republiky. Zletilý (i nezaopatřený) potomek, dítě manžela/manželky cizince s povoleným pobytem na území či jiný rodinný příslušník žádost  podat nemůže.

 

 

From Monday 11 May 2020, the consular and visa section is re-opened to the public. Office hours are the same as before the proclamation of the state of emergency: Monday to Friday 8:30 – 11:00.

A personal visit is only possible on the basis of a pre-arranged date.

Visa services resumption is taking place as the worldwide COVID-19 pandemic continues.

We therefore ask for applicants´ cooperation in observing hygienic rules when visiting the consular section. Applicants will be required to use hands´ disinfection, protection mask FFP2 without valve and maintain at least 2 meters distance. Each applicant is obliged to wash his hands in the waiting room restroom upon arrival. The number of persons who can simultaneously enter the consulate premises will be limited.

 

 

On appointment foreigners residing in the territory of the following countries on the basis of a valid long-term residence permit may apply for a residence permit at the Embassy of the Czech Republic in Vienna: Republic of Austria, Republic of Italy, Republic of San Marino, Swiss Confederation, Republic of Malta, Republic of Slovenia, Principality of Liechtenstein, State of the Vatican City, The Kingdom of Spain, Portuguese Republic, Principality of Andorra. Furthermore, this option also applies to citizens of the Republic of Cape Verde and the Democratic Republic of São Tomé and Príncipe, and foreigners staying in the territory of these countries on the basis of a valid long-term residence permit.

 

Applications for long-term visas, long-term residence permits and permanent residence permits  may also be submitted after scheduling an appointment by citizens of the countries listed in Decree of the Ministry of the Interior No. 429/2010 Coll.

https://www.mzv.cz/jnp/en/information_for_aliens/where_to_submit_application/long_term_visa_long_term_residence.html

 

For making an appointment for a long-term visa/long-term residence permit please use email address visa_vienna@mzv.cz only (it is not possible to make an appointment by phone).

Email  with the request for an appointment shall include:

- name and last name
- name of the country which issued your passport, passport number, date of expiry
- type of visa/permit (long-term visa, long-term residence permit, employee card, etc.)
- purpose of your stay (study, family reunification, business, sport, scientific research, etc.)
- attached the scan of the document confirming the purpose of your stay (.pdf or . jpg format only)

The consulate will not respond to those email requests which will be sent too early and/or will be sent to any address other than visa_vienna@mzv.cz and/or which will not contain all of the above mentioned information including a scanned attachment.

 Notice  entry to the Czech Republic

Foreign nationals are kindly requested to check the conditions of entry to the Czech Republic before their travel.

Similarly, foreign nationals are requested to see what quarantine measures - if any, they need to observe after their arrival to the Czech Republic. Quarantine measure may include the requirement to submit a negative Covid-19 test.

Kindly refer to the website of the Ministry of the Interior, primarily to the pdf-format table titled "Conditions for entry of persons to the territory of the Czech Republic in accordance with the Ministry of Health Protective Measure."

 

Obligatory submission of document against introduction of infectious disease upon application submission

Applicants for Schengen visas and long-term visas and residence permits for purposes of economic and education activities are obliged to submit, upon lodging the application document on fulfilling requirements against introduction of infectious disease.

The document is required when lodging the following applications:

 Schengen visa for the purpose of study

● Schengen visa for the purpose of employment

● Schengen visa for the purpose of seasonal employment

 Schengen visa for the purpose of entrepreneurship

● Employee Card

● Blue Card

● Intra-Company Employee Transfer Card

● Long-term visa for the purpose of seasonal employment

● Long-term visa for the purpose of entrepreneurship

● Long-term visa for the purpose of study

● Long-term residence permit for the purpose of study

The document is to be issued by the receiving entity in the Czech Republic, i.e. employer or school (university).

ZDE (DOCX, 135 KB)

 

NEW OBLIGATION FOR FOREIGN NATIONALS AS OF 1 JANUARY 2021: ADAPTATION AND INTEGRATION COURSE

Every foreign national who, as of 1 January 2021, is issued a long-term residence permit for the territory of the Czech Republic, and also every foreign national who is issued a permanent residence permit after this date without the precondition of previous authorised stay in the territory is obliged to take the adaptation and integration course within one year of the date of collecting their residence permit.

For more details please follow the link below:

https://www.mvcr.cz/clanek/adaptacne-integracni-kurzy.aspx.

 

 

Upozorňujeme klienty konzulárního oddělení, že zastupitelské úřady jsou oprávněny zadávat termíny pouze 30 dní dopředu.

Mapa pracovišť odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra České republiky.

Informační publikace pro cizince.

 

Konzulární úsek:

Od pondělí 11.5.2020 je pro veřejnost opět otevřeno konzulární a vízové oddělení. Úřední hodiny jsou stanoveny stejně jako před vyhlášením nouzového stavu, a to pondělí až pátek 8:30- 11 hod.
 
Osobní návštěva za účelem konzulárních úkonů (agendy cestovních dokladů a ověřování, Czech Pointu, matriky a státního občanství)  bude možná pouze na základě předem sjednaného termínu prostřednictvím e-mailové adresy  ku_vienna@mzv.cz a po jeho následném potvrzení ze strany konzulárního oddělení.
Objednat se lze též telefonicky v pracovní dny od 14:00 -15:30 hod. na tel. čísle 0043 1 89958155 (agenda cestovních dokladů a ověřování) nebo od 14:00 -15:30 hod. na tel. čísle 0043 1 89958154 (agendy Czech Pointu, matriky a státního občanství).
 
Při jednání v prostorách konzulárního oddělení je nutno v souladu s hygienicko- epidemiologickými opatřeními  používat respirátor FFP2, rukavice, dodržovat odstup mezi žadateli minimálně 2 metry a do prostor konzulárního oddělení vstupovat pouze na vyzvání prostřednictvím zvonku s audiozařízením u vstupních  dveří, resp. se řídit pokyny pracovníků konzulárního oddělení. Každý žadatel je povinen si po příchodu do čekárny konzulárního a vízového oddělení umýt ruce na toaletě čekárny.

Adresa: Penzinger Straße 11-13, A-1140 Wien
Telefon: +431 899 58 154  nebo +431 899 58 155 

Fax: +431 899 58 159
E-mail: ku_vienna@mzv.cz

Úřední hodiny pro veřejnost: pondělí - pátek: 8.30 -11.00 hod. (s výjimkou českých a rakouských svátků)

 

Dotazy ke konzulární agendě (např. cestovní pasy, matrika, zápisy narození, manželství, státoobčanské záležitosti, agenda CzechPoint  a legalizace) +  objednání termínu na e-mailové adrese ku_vienna@mzv.cz, popř. na telefonních  číslech:

+431 899 58 154 (pondělí až pátek 14.00-15.30 hod.)

+431 899 58 155 (pondělí až pátek 14.00-15.30 hod.)

 

Konzulární pohotovost - linka funguje pouze mimo pracovní dobu velvyslanectví a je určena výhradně pro občany ČR v nouzi či ohrožení zdraví nebo života:

+43 676 849 64 615 (na této lince nejsou zodpovídány dotazy k cestování a jednotlivým agendám ani žádosti o termín)

 Poskytováním pomoci se rozumí způsoby řešení situace občana ČR (dále jen „občan“), který se ocitl v nouzi v zahraničí v důsledku mimořádné události hodné zvláštního zřetele, např. při autohavárii, hospitalizaci, v souvislosti s náhlým úmrtím, při omezení osobní svobody, při odcizení nebo ztrátě cestovních dokladů nebo finančních prostředků, a jestliže není schopen řešit tuto situaci bez pomoci ZÚ.

Jako stav nouze nelze kvalifikovat situace, kdy do zahraničí odcestují občané na návštěvu známých, příbuzných či přátel nebo za účelem zjištění možnosti získání zaměstnání a kdy mají zajištěnu pouze cestu do zahraničí, nikoliv již návrat do ČR, resp. kdy cestují, aniž by byli vybaveni dostatečným množstvím finančních prostředků na cestu a pobyt, tedy i na návrat do ČR. Jedná se o případy, při nichž by bylo nutno označit situaci dotčených osob za stav nouze ještě před jejich vycestováním do zahraničí. Nelze cestovat do cizího státu a očekávat či žádat, aby návrat občana financoval stát z peněz daňových poplatníků.

2021 z důvodu svátků v následujících dnech zavřeno:

06.01.2021 03.07.-06.07.2021 17.11.2021
02.04.-05.04.2021 28.09.2021 08.12.2021
13.05.2021 26.10.2021 23.12.2021
24.05.2021 28.10.2021 24.12.-26.12.2021
03.06.2021 01.11.2021 31.12.2021