deutsch  česky 

rozšířené vyhledávání

Víza a konzulární informace

Konzulární oddělení Velvyslanectví ČR ve Vídni

Úřední hodiny pro veřejnost: pondělí - pátek: 8.30 -11.00 hod. (s výjimkou českých a rakouských svátků)

 

vízovka

Vízový úsek/Visa Section

Od pondělí 11.5.2020 je pro veřejnost opět otevřeno konzulární a vízové oddělení. Úřední hodiny jsou stanoveny stejně jako před vyhlášením nouzového stavu, a to pondělí až pátek 8:30- 11 hod.
 
Osobní návštěva za účelem vyřízení vízových záležitostí bude možná pouze na základě předem sjednaného termínu prostřednictvím e-mailové adresy visa_vienna@mzv.cz a po jeho následném potvrzení ze strany vízového úseku.
 
Rozsah vízové činnosti je omezen na následující druhy úkonů:
 
Dlouhodobá víza a pobyty:

a/ Příjem žádostí             
-     dlouhodobá víza za účelem sezónního zaměstnání
-     žádosti o pobytová oprávnění v rámci Programu pro klíčový a vědecký personál
-     žádosti o pobytová oprávnění v rámci Programu pro vysoce kvalifikované zaměstnance a kvalifikované zaměstnance, pokud se jedná o pracovníky ve zdravotnictví nebo v sociálních službách
 
 
b/ Vyznačování víza k převzetí pobytu    
                                         -    za účelem společného soužití rodiny
                                         - v rámci Programů pro vědecký a klíčový personál
                                         - v rámci Programu pro vysoce kvalifikované zaměstnance, vč. rodinných příslušníků zařazených do    těchto programů
 

Cizincům – držitelům dlouhodobého víza za účelem převzetí povolení k pobytu bude dle článku I. bodu 1 písm. n)  Usnesení vlády ČR č. 511 ze dne 4. května 2020 umožněn vstup na území ČR po předložení potvrzení o absolvování testu na COVID-19.

Testem na COVID -19 se rozumí lékařské potvrzení o absolvování testu vydaného příslušnou laboratoří o tom, že byl proveden test RT-PCR na přítomnost SARS CoV-2 s negativním výsledkem, potvrzení nesmí být starší než 4 dny před vstupem na území ČR.Test si zajišťuje cizinec na vlastní náklady a musí jím disponovat při vstupu na území ČR. V opačném případě bude cizinci vstup odepřen.Potvrzení musí obsahovat údaje, ze kterých lze ověřit provedení testu, typ testu, stáří testu a údaje o laboratoři, která test provedla.

Další informace: https://www.mvcr.cz/clanek/coronavirus-informace-mv.aspx

 
Při jednání v prostorách konzulárního oddělení je nutno v souladu s hygienicko- epidemiologickými opatřeními  používat ochranné prostředky pro zakrytí úst a nosu (rouška, šála, šátek), rukavice, dodržovat odstup mezi žadateli a do prostor konzulárního oddělení vstupovat pouze na vyzvání prostřednictvím zvonku s audiozařízením u vstupních  dveří, resp. se řídit pokyny pracovníků konzulárního oddělení. Každý žadatel je povinen si po příchodu do čekárny konzulárního a vízového oddělení umýt ruce na toaletě čekárny.

Adresa: Penzinger Straße 11-13, A-1140 Wien
Telefon: +431 899 58 148 (pondělí až pátek 14.00-15.30 hod.)
Fax: +431 899 58 159
E-mail: visa_vienna@mzv.cz 

Úřední hodiny pro veřejnost: pondělí - pátek: 8.30 -11.00 hod. (s výjimkou českých a rakouských svátků)

Na Velvyslanectví České republiky ve Vídni mohou po předchozím objednání žádat o pobytová oprávnění cizinci, kteří pobývají na základě platného povolení k dlouhodobému pobytu na území následujících zemí: Rakouská republika, Italská republika, Sanmarinská republika, Švýcarská konfederace, Maltská republika, Slovinská republika, Lichtenštejnské velkovévodství, Městský stát Vatikán, Španělské království, Portugalská republika, Andorrské knížectví. Dále občané Kapverdské republiky a Demokratické republiky Svatý Tomáš a Princův ostrov, a cizinci, kteří pobývají na základě platného povolení k dlouhodobému pobytu na území těchto zemí.

Žádosti o dlouhodobé vízum, dlouhodobý pobyt nebo trvalý pobyt mohou podat po předchozím objednání rovněž občané států uvedených ve vyhlášce Ministerstva vnitra č. 429/2010 Sb.

  https://www.mzv.cz/jnp/cz/informace_pro_cizince/kde_podat_zadost_o_vizum/dlouhodobe_vizum_dlouhodoby_pobyt_a.html

 

Objednání termínu pro podání žádosti o dlouhodobé vízum / dlouhodobý pobyt výhradně na e-mailové adrese visa_vienna@mzv.cz  (nelze se objednávat telefonicky).

E-mailová žádost o termín musí obsahovat následující informace:

jméno a příjmení
stát, který vydal cestovní pas, číslo pasu, platnost do
druh žádosti (dlouhodobá víza, dlouhodobý pobyt, zaměstnanecká karta,...)
účel žádosti (studium, sloučení rodiny, podnikání, sport, vědecký výzkum, ...)
připojte sken dokladu, který doloží účel žádosti (ve formátu .pdf nebo .jpg)

Na maily s žádostí o termín, odeslané bez shora uvedených náležitostí, nebude brán při přidělování termínu  zřetel.

Bližší informace o vízech neleznete v rubrice "Vízové informace pro cizince" v levém sloupci.

Velvyslanectví České republiky ve Vídni v souladu s § 31 odst. 3 písm. a) zákona č.326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR, žádá všechny žadatele o dlouhodobá víza a dlouhodobé pobyty, kteří budou podávat žádosti na tomto zastupitelském úřadu, aby spolu se žádostí o dlouhodobé vízum/pobyt předložili doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů, vydaný státem, jehož je žadatel státním občanem, a dále stejný doklad, vydaný státy, ve kterých žadatel pobýval v posledních 3 letech nepřetržitě po dobu delší 6 měsíců, nebo čestné prohlášení v případě, že tento stát takový doklad nevydává.

 

Ve vztahu k žádostem za účelem studia sdělujeme následující informace:

Od 18. května 2020 bude možné pokračovat v řízeních, ve kterých byly žádosti o dlouhodobá víza / povolení k pobytu za účelem studia podána před datem 14. března 2020. Jakmile bude o těchto žádostech rozhodnuto, budou žadatelé vyzváni, aby se dostavili na zastupitelský úřad k převzetí rozhodnutí. Prosíme žadatele, aby vyčkali na výzvu zastupitelského úřadu.

Příjem nových žádostí o veškeré typy víz / povolení k pobytu za účelem studia je aktuálně pozastaven. Na jeho obnovení bude mít vliv otevření vnějších hranic schengenského prostoru, které jsou nyní uzavřeny do 15. června 2020.

Pro další aktuální informace o vývoji stavu a znovuobnovení víz pro studenty sledujte webové stránky zastupitelského úřadu a Ministerstva zahraničních věcí ČR.

 

 

From Monday 11 May 2020, the consular and visa section is re-opened to the public. Office hours are the same as before the proclamation of the state of emergency: Monday to Friday 8:30 – 11:00.

A personal visit is only possible on the basis of a pre-arranged date.

On the premises of the consular section it is necessary to use protective equipment to cover the mouth and nose (face mask, veil or scarf), gloves, keep a distance between applicants and enter the consular section only upon request through the audio-bell at the front door. It is mandatory to follow the instructions of the staff of the consular section. Each applicant is obliged to wash his hands in the waiting room restroom upon arrival.

Visa agenda is resumed at the Embassy of the Czech Republic in Vienna, in accordance with Decision of the Government of the Czech Republic No. 511 from May 4, 2020, in the extent as follows:

Long-term Visas and Residence Permits:

a/ Acceptance of applications for        

● long-term visas for the purpose of seasonal employment (based on Decree of the Ministry of Labor and Social Services No. 322/2017 Coll.)

● visas / residence permits within the Key and Scientific Personnel Program

● visas / residence permits within the Highly Qualified and Qualified Employees Program in case of health and social services employees

b/ Resumption of processing of applications

● for long-term residence permits for the purose of family unification

● within the Qualified Employees Program (pertains to the Embassy in Ulaanbaatar and Embassy in Belgrade)

● within the Key and Scientific Personnel Program and Highly Qualified Employees Program, incl. family members of applicants participating in these programs

 

Please note the following information concerning visa applications for the purpose of study:

As of May 18, 2020, it is possible to continue processing of long-term visa / residence permit applications for the purpose of study that have been filed before March 14, 2020. Once the decision on the application is available, the applicant will be notified by the Embassy / Consulate General to pick up the visa / decision. We kindly request applicants to await the Embassy´s / Consulate´s notification.

Acceptance of new long-term visa / residence permit applications for the purpose of study continues to be suspended. Resumption of these visa services will be tied to the expected reopening of the external borders of the Schengen Area, currently scheduled for June 15, 2020.

Please follow the website of the Embassy / Consulate General or of the Ministry of Foreign Affairs for updates.

 

On appointment foreigners residing in the territory of the following countries on the basis of a valid long-term residence permit may apply for a residence permit at the Embassy of the Czech Republic in Vienna: Republic of Austria, Republic of Italy, Republic of San Marino, Swiss Confederation, Republic of Malta, Republic of Slovenia, Principality of Liechtenstein, State of the Vatican City, The Kingdom of Spain, Portuguese Republic, Principality of Andorra. Furthermore, this option also applies to citizens of the Republic of Cape Verde and the Democratic Republic of São Tomé and Príncipe, and foreigners staying in the territory of these countries on the basis of a valid long-term residence permit.

Applications for long-term visas, long-term residence permits and permanent residence permits  may also be submitted after scheduling an appointment by citizens of the countries listed in Decree of the Ministry of the Interior No. 429/2010 Coll.

https://www.mzv.cz/jnp/en/information_for_aliens/where_to_submit_application/long_term_visa_long_term_residence.html

 

For making an appointment for a long-term visa/long-term residence permit please use email address visa_vienna@mzv.cz only (it is not possible to make an appointment by phone).

Email  with the request for an appointment shall include:

- name and last name
- name of the country which issued your passport, passport number, date of expiry
- type of visa/permit (long-term visa, long-term residence permit, employee card, etc.)
- purpose of your stay (study, family reunification, business, sport, scientific research, etc.)
- attached the scan of the document confirming the purpose of your stay (.pdf or . jpg format only)

The consulate will not respond to those email requests which will be sent too early and/or will be sent to any address other than visa_vienna@mzv.cz and/or which will not contain all of the above mentioned information including a scanned attachment.

 

Upozorňujeme klienty konzulárního oddělení, že zastupitelské úřady jsou oprávněny zadávat termíny pouze 30 dní dopředu.

Mapa pracovišť odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra České republiky.

Informační publikace pro cizince.

 

Konzulární úsek:

Od pondělí 11.5.2020 je pro veřejnost opět otevřeno konzulární a vízové oddělení. Úřední hodiny jsou stanoveny stejně jako před vyhlášením nouzového stavu, a to pondělí až pátek 8:30- 11 hod.
 
Osobní návštěva za účelem konzulárních úkonů (agendy cestovních dokladů a ověřování, Czech Pointu, matriky a státního občanství)  bude možná pouze na základě předem sjednaného termínu prostřednictvím e-mailové adresy  ku_vienna@mzv.cz a po jeho následném potvrzení ze strany konzulárního oddělení.
Objednat se lze též telefonicky v pracovní dny od 14:00 -15:30 hod. na tel. čísle 0043 1 89958155 (agenda cestovních dokladů a ověřování) nebo od 14:00 -15:30 hod. na tel. čísle 0043 1 89958154 (agendy Czech Pointu, matriky a státního občanství).
 
Při jednání v prostorách konzulárního oddělení je nutno v souladu s hygienicko- epidemiologickými opatřeními  používat ochranné prostředky pro zakrytí úst a nosu (rouška, šála, šátek), rukavice, dodržovat odstup mezi žadateli a do prostor konzulárního oddělení vstupovat pouze na vyzvání prostřednictvím zvonku s audiozařízením u vstupních  dveří, resp. se řídit pokyny pracovníků konzulárního oddělení. Každý žadatel je povinen si po příchodu do čekárny konzulárního a vízového oddělení umýt ruce na toaletě čekárny.

Adresa: Penzinger Straße 11-13, A-1140 Wien
Telefon: +431 899 58 154  nebo +431 899 58 155 

Fax: +431 899 58 159
E-mail: ku_vienna@mzv.cz

Úřední hodiny pro veřejnost: pondělí - pátek: 8.30 -11.00 hod. (s výjimkou českých a rakouských svátků)

 

Dotazy ke konzulární agendě (např. cestovní pasy, matrika, zápisy narození, manželství, státoobčanské záležitosti, agenda CzechPoint  a legalizace) +  objednání termínu na e-mailové adrese ku_vienna@mzv.cz, popř. na telefonních  číslech:

+431 899 58 154 (pondělí až pátek 14.00-15.30 hod.)

+431 899 58 155 (pondělí až pátek 14.00-15.30 hod.)

 

Konzulární pohotovost - linka funguje pouze mimo pracovní dobu velvyslanectví a je určena výhradně pro občany ČR v nouzi či ohrožení zdraví nebo života:

+43 676 849 64 615 (na této lince nejsou zodpovídány dotazy k cestování a jednotlivým agendám ani žádosti o termín)

 Poskytováním pomoci se rozumí způsoby řešení situace občana ČR (dále jen „občan“), který se ocitl v nouzi v zahraničí v důsledku mimořádné události hodné zvláštního zřetele, např. při autohavárii, hospitalizaci, v souvislosti s náhlým úmrtím, při omezení osobní svobody, při odcizení nebo ztrátě cestovních dokladů nebo finančních prostředků, a jestliže není schopen řešit tuto situaci bez pomoci ZÚ.

Jako stav nouze nelze kvalifikovat situace, kdy do zahraničí odcestují občané na návštěvu známých, příbuzných či přátel nebo za účelem zjištění možnosti získání zaměstnání a kdy mají zajištěnu pouze cestu do zahraničí, nikoliv již návrat do ČR, resp. kdy cestují, aniž by byli vybaveni dostatečným množstvím finančních prostředků na cestu a pobyt, tedy i na návrat do ČR. Jedná se o případy, při nichž by bylo nutno označit situaci dotčených osob za stav nouze ještě před jejich vycestováním do zahraničí. Nelze cestovat do cizího státu a očekávat či žádat, aby návrat občana financoval stát z peněz daňových poplatníků.

Z důvodu svátků v následujících dnech zavřeno:

 

06. 01. 2020 11. 06. 2020    24.-27. 12. 2020
10. - 13.04. 2020 06. 07. 2020    31.12. 2020         
01. 05.2020 28. 09. 2020            
08. 05. 2020 26. 10. 2020             
21. 05. 2020 28 10. 2020             
01. 06. 2020 17.11. 2020             
  08.12. 2020