deutsch  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Podmínky vstupu na území ČR


Od půlnoci z neděle 24. ledna na pondělí 25. ledna 2021 zařadila ČR Rakousko na seznam zemí s nízkým rizikem nákazy onemocnění Covid-19 (do oranžové zóny). Znamená to, že od 25. ledna 2021 cestující z Rakouska (jak cizinci, tak čeští občané), kteří v posledních 14 dnech nepobývali déle než 12 hodin v zemi s vysokým rizikem nákazy onemocnění Covid-19 (v červené zóně),  nemají povinnost při vstupu do ČR vyplnit  příjezdový formulář, ani předkládat negativní test na covid-19 nebo jít do karantény. Negativní PCR test musí před vstupem na pracoviště nebo do vzdělávací instituce v ČR  předložit pouze cizinci, kteří do ČR přijíždějí za prací a studiem a nemají postavení pendlera.

Vzhledem k trvání nouzového stavu v ČR nejméně do 14.2.2021 však pro cestující z Rakouska nadále platí, že do ČR mohou  přicestovat jen v nezbytně nutných případech a jsou povinni dodržovat hygienicko-epidemiologická opatření. Není možná cesta za účelem turistiky.  V ČR jsou pro turistické účely uzavřeny hotely a ubytovací zařízení, je omezen pobyt na veřejně přístupných místech, platí zákaz nočního  vycházení apod.
 
Podmínky cestování z ČR do Rakouska se nemění.


Níže uvedené podmínky pro vstup na území ČR platí pro cestující z Rakouska, včetně občanů ČR, kteří vstupují na území ČR a  pobývali déle než 12 hodin v posledních 14 dnech na území států, které nejsou v ČR na seznamu zemí s nízkým rizikem výskytu onemocnění COVID-19. Neplatí tedy pro cestující z Rakouska, kteří v posledních 14 dnech pobývali pouze v Rakousku nebo méně než 12 hodin  na území států, které nejsou v ČR na seznamu zemí s nízkým rizikem výskytu onemocnění COVID-19 - na ně se vzahují shora uvedené zmírněné podmínky.

Podmínky pro vstup na území ČR  pro cestující z Rakouska, včetně občanů ČR, kteří vstupující na území ČR a  pobývali déle než 12 hodin v posledních 14 dnech na území států, které nejsou v ČR na seznamu zemí s nízkým rizikem výskytu onemocnění COVID-19:

Do ČR je možné přicestovat jen v nezbytně nutných případech.

Není možná cesta za účelem turistiky nebo návštěvy přátel. Omezení dále zahrnují například uzavření hotelů a ubytovacích zařízení (pro turistické účely), pobyt na veřejně přístupných místech, noční vycházení apod.

Osoby, které do ČR z nezbytně nutných důvodů přicestují z jiných zemí než zemí s nízkým rizikem nákazy covid-19, mají povinnost důsledně dodržet karanténní opatření spočívající ve vyplnění příjezdového formuláře před cestou a absolvování testu na covid-19 po příjezdu do ČR (popř. těsně před příjezdem, pokud jde o test ze zemí EU).

Od 23. 12. 2020 12:00 hod. SEČ rovněž platí mimořádné Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR omezující vstup do ČR z Velké Británie (VB). Přicestovat do ČR z VB mohou jen vybrané kategorie občanů: občané ČR a jejich rodinní příslušníci, občané EU s pobytovým povolením na území ČR a jejich rodinní příslušníci, držitelé platného dlouhodobého pobytového povolení pro ČR nebo cizinci tranzitující přes ČR. Budou prováděny pouze specifické lety z VB do ČR: lety ambulantní, repatriační a lety pro záchranu života a dále lety s cestujícími, kteří předloží potvrzení akreditované laboratoře o negativním výsledku antigenního nebo RT-PCR testu provedeného na území Velké Británie nejpozději 72 hodin před odletem.

Ochranné opatření – lety ze Spojeného království Velké Británie a Severního Irska - viz koronavirus.mzcr.cz/ochranne-opatreni-lety-ze-spojeneho-kralovstvi-velke-britanie-a-severniho-irska-s-ucinnosti-od-23-12-2020-od-12-hodin/

Podle standardního ochranného opatření MZd ČR z 20. 12. 2020 platí, že se všem osobám, včetně občanů ČR, které vstupující na území ČR a které pobývaly déle než 12 hodin v posledních 14 dnech na území států, které nejsou v ČR na seznamu zemí s nízkým rizikem výskytu onemocnění COVID-19, ukládá před vstupem na území ČR povinnost:

- oznámit tuto skutečnost, a to vyplněním elektronického Příjezdového formuláře, uvedeného na webové adrese www.prijezdovyformular.cz, vzdáleným přístupem, krajské hygienické stanici příslušné podle místa bydliště nebo ohlašovaného pobytu,  
                                       
- předložit na vyžádání doklad o vyplnění elektronického Příjezdového formuláře (oznámení) při hraniční nebo pobytové kontrole a

- do 5 dnů od vstupu na území České republiky se na vlastní náklady podrobit RT-PCR testu na přítomnost SARS-CoV-2, a to pokud orgán ochrany veřejného zdraví v individuálních případech osob nerozhodl o jiných karanténních opatřeních. Občané Evropské unie, včetně občanů ČR, a občané třetí země s povoleným dlouhodobým nebo trvalým pobytem v některém členském státě Evropské unie mohou povinnost podrobit se na vlastní náklady RT-PCR testu na přítomnost SARS-CoV-2, uvedenou v předchozí větě, splnit předložením negativního výsledku RT-PCR testu na přítomnost SARS-CoV2, který byl proveden v členském státě Evropské unie a není starší než 72 hodin; výsledek testu se předkládá bezprostředně po vstupu na území České republiky místně příslušné krajské hygienické stanici v návaznosti na odeslání shora zmíněného elektronického Příjezdového formuláře;

Shora uvedené neplatí:
a) pro pracovníky mezinárodní dopravy, pokud je důvod vstupu doložen odpovídajícím dokumentem,
b) pro občany Evropské unie, včetně občanů České republiky, a cizince s povoleným dlouhodobým nebo trvalým pobytem v Evropské unii, kteří tranzitují do 12 hodin přes Českou republiku, nebo cestují do nebo z České republiky na dobu nepřesahující 24 hodin z důvodů uvedených v předposledním odstavci této informace,
c) pro akreditované členy diplomatických misí v České republice včetně soukromých služebních osob, držitele diplomatických pasů cestujících do České republiky za služebním účelem a úředníky mezinárodních organizací registrované u Ministerstva zahraničních věcí, pokud jejich pobyt na území nepřekročí 14 dní,
 d) pro osoby mladší 5 let,
e) pro občany České republiky, občany Evropské unie a jejich rodinné příslušníky s bydlištěm v České republice a pro cizince s oprávněním k pobytu nad 90 dnů vydaným Českou republikou, kteří se v rámci zájezdu s cestovní kanceláří nebo přes cestovní agenturu zdržovali pouze v regionech uvedených v seznamu zemí s nízkým rizikem výskytu COVID-19,
f) pro přeshraniční pracovníky, žáky a studenty, kteří za účelem výkonu práce nebo vzdělávání pravidelně alespoň jednou týdně oprávněně překračují státní hranici s Českou republikou do nebo ze sousedního státu.

Všem shora uvedeným osobám, včetně těch, které cestují do nebo z České republiky na dobu nepřesahující 24 hodin, se zakazuje volný pohyb na území celé České republiky po dobu pobytu na území České republiky, maximálně však po dobu 10 dní, nebo do doby předložení výsledku RT-PCR testu na přítomnost SARS-CoV-2 anebo do doby ukončení karanténního opatření, s výjimkou:
a) cest do zaměstnání a pohybu v rámci výkonu zaměstnání a cest k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti, včetně cest do vzdělávacích institucí a pohybu v rámci výkonu této činnosti;
b) cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb, k zajištění péče o děti, k zajištění péče o zvířata, využívání nezbytných finančních a poštovních služeb, doplnění pohonných hmot,
c) cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb,
d) cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí,
e) cest zpět do místa svého bydliště,
f) pohřbů.
Tento zákaz se nevztahuje na osoby mladší 5 let.

 

Podrobné oficiální informace a aktuální seznam zemí s nízkým rizikem nákazy virem Covid-19 naleznete na webu Ministerstva zdravotnictví ČR - koronavirus.mzcr.cz/seznam-zemi-podle-miry-rizika-nakazy/

Vzory potvrzení  pro vstup na území ČR - formuláře naleznete na - mvcr.cz/clanek/vzory-potvrzeni-pro-vstup-na-uzemi-cr.aspx

Souhrnné informace Ministerstva vnitra ČR k možnostem vstupu na území ČR vzhledem ke covid-19 - mvcr.cz/clanek/coronavirus-informace-mv.aspx