deutsch  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Cestovní pasy - základní informace

V tomto článku naleznete informace o podávání žádostí o vydání cestovních pasů pro občany ČR na Velvyslanectví ČR ve Vídni.

O vydání cestovního pasu prostřednictvím Velvyslanectví ČR ve Vídni je třeba požádat osobně. Cestovní pas, jehož platnost skončila, není možné prodloužit. Pokud občan nevlastní platný občanský průkaz, je třeba požádat nejprve o vydání tzv. osvědčení o státním občanství ČR (informaci o podání  žádosti o zjištění/potvrzení  státního občanství ČR lze nalézt na webových stránkách našeho úřadu – http://1url.cz/4bfq ) následně lze pak žádat o nový cestovní pas. Doporučujeme podat žádost vždy v době platnosti Vašeho dosavadního pasu a neodkládat podání žádosti o nový pas na dobu, kdy již pozbyde platnosti.

Od 27. 6. 2012 musí mít vlastní pas i děti, které byly dříve zapsané v cestovním dokladu rodiče, neboť zápisy dětí v pasech rodičů k tomuto datu pozbyly platnost.

Vzhledem k vysokému počtu žadatelů o cestovní doklady (pořizují se biometrické údaje – snímání otisků prstů)  se doporučuje předem rezervovat termín k podání žádosti na e-mailové adrese ku_vienna@mzv.cz či  na  tel. čísle: 0043 189958155 (pondělí až pátek od 14 do 15:30 hod.) Úřední hodiny konzulárního úseku pro veřejnost jsou vždy dopoledne: po-pá 8.30 – 11.00 hod.

Dnem 1. ledna 2016 nabyla účinnosti novela  zákona č. 329/1999 Sb.,  o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů, která byla publikována ve Sbírce zákonů dne 7.12.2015.

            Hlavními změnami, které uvedená novela přináší, jsou zejména:

  • zrušení vydávání cestovního pasu bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji (tzv. pas blesk), takže jediným druhem cestovního pasu, o jehož vydání lze žádat, je cestovní pas s biometrickými údaji, tzv. biometrický pas;
  • možnost žadatele převzít cestovní pas i u obecního úřadu obce s rozšířenou působností příslušného podle místa trvalého pobytu občana nebo posledního trvalého pobytu na území České republiky v případě, že podal žádost o vydání cestovního pasu na zastupitelském úřadu ČR v zahraničí; převzetí cestovního pasu tímto způsobem je vydávajícím obecním úřadem zpoplatňováno částkou 100 Kč.
  • rozšíření okruhu oprávněných osob k převzetí cestovního pasu (kromě osob uvedených v § 22 stávajícího zákona může cestovní pas převzít z důvodu zvláštního zřetele hodného zmocněnec na základě plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele).

Prostřednictvím našeho úřadu může být tedy podána žádost o cestovní pas s biometrickými údaji tzv. biometrický pas - jedná se o cestovní doklad obsahující strojově čitelné údaje a nosič dat pro uchování údajů o zobrazení obličeje, údajů o otiscích prstů na rukou (platí též u dětí starších 12 let), údajů zpracovaných na datové stránce cestovního dokladu a dalších bezpečnostních prvků stanovených přímo použitelnými právními předpisy Evropské unie. Tento cestovní doklad opravňuje držitele k cestám do USA bez víza, pouze po provedení registrace v systému ESTA.

Zákon stanoví pro vydání cestovního dokladu standardní lhůtu 30 dnů (při podání žádosti na území ČR).  Dne 1. července 2018 nabývá účinnosti zákon č. 195/2017 Sb., který umožní zrychlit proces vydání cestovního pasu , pokud je žádost podána u příslušných úřadů v ČR.  Kromě standardní 30denní lhůty pro vydání cestovního pasu je od 1. července 2018 možné za zvýšený správní poplatek vydat na území ČR cestovní pas  ve zkrácené lhůtě, a to v pracovních dnech do 24 hodin nebo do 5 pracovních dnů. Žádost o vydání cestovního pasu  lze podat u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností v ČR, popř. u Ministerstva vnitra. Je-li však žádost o  cestovní pas podána na zastupitelském úřadu ČR v zahraničí (konzulátu), prodlužuje se zákonem stanovená lhůta na 120 dnů od podání žádosti. Pro úplnost dodáváme, že obvyklá doba zpracování žádosti, podané na zastupitelském úřadu, činí 5-6 týdnů.  Cestovní pas vydaný občanovi staršímu 15 let je platný 10 let od data vydání (cestovní pas vydaný dětem do 15 let je platný po dobu 5 let od data vydání).

Náležitosti žádosti:

Při podání žádosti na zastupitelském úřadu je třeba předložit originály, příp. úředně ověřené kopie níže uvedených dokladů:

a) doklad totožnosti - platný cestovní pas ČR / platný občanský průkaz ČR; po dobu jednoho měsíce od skončení nouzového stavu v ČR, t.j. do 16.6.2020, nemusí být žádosti o vydání nového cestovního dokladu podané na ZÚ dokládány osvědčením o státním občanství ČR v případě, že platnost dosavadního cestovního dokladu skončila po 1. březnu 2020.

b) doklad o jménu a příjmení (např. občanský průkaz, cestovní doklad, český matriční doklad –rakouský doklad s překladem do českého jazyka není dostačující);

c) doklad o státním občanství ČR:

  • platný cestovní pas ČR nebo
  • platný občanský průkaz nebo
  • osvědčení o českém státním občanství ne starší než 1 rok nebo
  • vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření sňatku ne starší než 6 měsíců, je-li v něm občanství ČR uvedeno nebo listina o nabytí českého státního občanství ne starší než 6 měsíců) doklad o rodném čísle (rodný list, oddací list, doklad o přiděleném rodném čísle, občanský průkaz ČR, cestovní doklad ČR)

 e) fotografie - 1 pasová fotografie o rozměru 50 mm x 70 mm, na měkkém papíře, odpovídající současné podobě občana, zobrazující občana v čelném pohledu, pohled směřuje do objektivu, v občanském oděvu, bez pokrývky hlavy, bez brýlí s tmavými skly (s výjimkou nevidomých), mezi horním okrajem hlavy a horním okrajem fotografie minimálně 1,4 cm, od pravého/levého ucha k okraji fotografie 1 cm, pozadí za zobrazovanou osobou je jednolité bílé. Osvětlení nesmí vytvářet odlesky nebo hluboké stíny. Fotografie nesmí být retušována, ani jinak upravována.

f) doklad o změně stavu nebo doklad potvrzující nový údaj (např. oddací list ČR), je-li důvodem pro vydání pasu změna některého ze zapsaných údajů. Upozorňujeme, že platnost cestovního dokladu končí uplynutím 3 měsíců ode dne změny příjmení občana, pokud k ní došlo v souvislosti s uzavřením manželství občana. V případě uzavření sňatku (nebo v případě rozvodu manželství) k němuž došlo na území cizího státu např. Rakouska, je nutné tyto matriční události hlásit do české matriky – příslušné žádosti lze podat rovněž prostřednictvím našeho velvyslanectví.  Žádost o vydání nového cestovního pasu zohledňujícího uvedenou změnu lze pak podat až po zápisu matriční události do české matriky.

g) úhrada správního poplatku za podání žádosti
Uhradit v hotovosti správní poplatek za podání žádosti v místní měně EUR (platební karty nejsou přijímány!). Poplatek je splatný při podání žádosti. Výše správního poplatku se průběžně mění dle oficiálního směnného kurzu.

Převzetí cestovního pasu

Nový cestovní pas ČR se strojově čitelnými údaji a biometrickými prvky lze převzít  u orgánu, u kterého byla podána žádost o jeho vydání, popř. též i  u obecního úřadu obce s rozšířenou působností příslušného podle místa trvalého pobytu občana nebo posledního trvalého pobytu na území České republiky v případě, že občan podal žádost o vydání cestovního pasu na zastupitelském úřadu ČR v zahraničí (převzetí cestovního pasu tímto způsobem, tj. u obecního úřadu, je vydávajícím obecním úřadem zpoplatňováno částkou 100 Kč.) Žadatel starší 15 let přebírá doklad osobně, za občany mladší 15 let přebírá cestovní doklad jejich zákonný zástupce, popř. místo něho osoby uvedené v §17 odst. 4 a 6 zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, v platném znění, přičemž účast občana mladšího 15 let se nevyžaduje.  Cestovní pas může převzít z důvodu hodného  zvláštního zřetele  též zmocněnec na základě plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele.   

Pokud jste ve výše uvedené informaci nenalezli odpověď na Vaši otázku, můžete kontaktovat příslušné pracovniky našeho úřadu na  e-mailové adrese ku_vienna@mzv.cz  či  na tel. čísle: 0043 189958155 (pondělí až pátek od 14 do 15:30 hod.) .

 

šablona pro fotografii (PDF, 546 KB)