deutsch  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Dokumenty k uzavření sňatku v Rakousku

Informace o podávání žádosti o vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v Rakousku.

Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství vydá na žádost občana ČR matriční úřad příslušný dle trvalého, resp. posledního trvalého bydliště žadatele v ČR. Pokud žadatel v ČR nikdy trvalý pobyt neměl, vydá vysvědčení Úřad městské části Praha 1. Zastupitelský úřad ČR může pouze přijmout žádost o vydání dokladu a postoupit ji k vyřízení do ČR.

K žádosti o vydání vysvědčení žadatel předloží:

  1. občanský průkaz nebo cestovní pas ČR ;
  2. český rodný list (originál nebo úředně ověřená kopie);
  3. výpis z evidence obyvatel (ČR) o místu trvalého pobytu;
  4. výpis z evidence obyvatel (ČR) o osobním stavu;
  5. úřední doklad o bydlišti a osobním stavu, vydaný orgánem cizího státu, zdržuje-li se žadatel trvale v cizině ;
  6. pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, je-li žadatel rozvedený. Jde-li o občana ČR rozvedeného v Rakousku, musí nejdříve požádat Nejvyšší soud ČR o uznání rozsudku o rozvodu - viz informace o uznávání rozvodových rozsudků, nebo musí předložit cizozemské "Potvrzení podle čl. 39 rozhodnutí o rozvodu manželství" (Bescheinigung gemäß Artikel 39 bei Entscheidungen in Ehesachen), vydává soud, který vydal cizozemský rozvodový rozsudek;
  7. úmrtní list manžela/manželky, je-li žadatel/ka ovdovělý/á;
  8. úřední doklad o správné podobě užívaného příjmení, není-li tato skutečnost patrna z předložených matričních dokladů;
  9. údaje o snoubenci/snoubence - jméno a příjmení, datum a místo narození, trvalé bydliště, státní občanství.

Žadatel není povinen předkládat doklady uvedené v bodech 3. a 4., prokáže li skutečnosti v nich uvedené občanským průkazem ČR.
Úřední doklady vydané rakouskými úřady, opatřené úředním podpisem a razítkem, mají důkazní moc veřejných listin na území ČR, a nemusí být ověřovány. Překlady zhotovené soudními překladateli v ČR nepotřebují pro předložení úřadům ČR žádné další ověření. Překlady zhotovené soudními překladateli v Rakousku musí být přeověřeny zastupitelským úřadem ČR v Rakousku.
Vydání vysvědčení a ověřovací úkony podléhají správním poplatkům, které se vybírají při podání žádosti.
Při obstarání dokladů potřebných k uzavření manželství v Rakousku je třeba se řídit pokyny rakouského matričního úřadu, kde bude manželství uzavřeno.