deutsch  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Zápis narození (1. český rodný list + osvědčení o st. občanství ČR)

Po narození dítěte (občana ČR) v zahraničí je nutné nejprve provést zápis narození do Zvláštní matriky v Brně, která vystaví český rodný list, a Úřad městské části Prahy 1, který vystaví zároveň osvědčení o českém státním občanství. Teprve poté je možné podat žádost o vystavení cestovního pasu. Podání žádosti o zápis narození a o vystavení cestovního pasu NELZE spojit do 1 návštěvy na našem velvyslanectví.
 

Zápis se provádí na našem velvyslanectví na základě žádosti, která se podává osobně v úředních hodinách (po-pá 08:30-11:00 hod. kromě svátků). Termín návštěvy je nutné domluvit tlf. předem – 0043-1-89958-154. Za vystavení rodného listu a osvědčení o státním občanství ČR žadatel platí správní poplatek při podání žádosti (v hotovosti, v EUR - dle aktuálně stanoveného kurzu).

K žádosti o vystavení českého rodného listu a osvědčení o státním občanství ČR se předkládají níže uvedené doklady:
 

 1. formuláře žádosti o zápis narození a žádosti o vydání osvědčení (k dispozici na velvyslanectví);
   
 2. originál rakouského rodného listu dítěte opatřený úředním překladem do českého jazyka;
   
 3. originál platného cestovního pasu ČR žadatele (t. j. českého rodiče dítěte) nebo originál platného občanského průkazu ČR žadatele (t. j. českého rodiče dítěte). Pokud je druhý rodič dítěte též občan ČR, předloží stejné doklady jako 1. rodič dítěte;
   
 4. originál českého rodného listu žadatele, t. j. rodiče dítěte - občana ČR (pokud jsou oba rodiče občané ČR, pak rodné listy obou rodičů);
   
 5. originál českého oddacího listu rodičů
  nebo
  u dětí narozených mimo manželství:

  v tomto případě je nutné prokázat stav matky v době narození dítěte, aby bylo možno určit rodičovství v souladu s příslušnými ustanoveními (§ 51-62) zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, v platném znění, a předložit:

  - byla-li matka v den jeho narození svobodná: rakouský zápis o určení otcovství dítěte souhlasným prohlášením rodičů ("Vaterschaftsanerkennung") opatřený úředním překladem do českého jazyka;

  - byla-li matka dítěte v den jeho narození rozvedená, předloží:

  1. rakouský zápis o určení otcovství dítěte souhlasným prohlášením rodičů („Vaterschaftsanerkennung") opatřený úředním překladem do českého jazyka;

  2. český oddací list s poznámkou o rozvodu manželství (pokud se rozváděla v AUT a tento rozvod řádně nechala zapsat do Zvl. matriky v Brně) nebo, pokud se rozváděla v ČR – rozsudek o rozvodu s doložkou o nabytí právní moci. Tyto doklady jsou požadovány, aby bylo jednoznačné, kdy k rozvodu došlo, neboť u dítěte, které se narodilo do 300 dnů po rozvodu, se za otce dítěte považuje tehdejší manžel matky dítěte;

   - byla-li matka dítěte v den jeho narození vdovou, předloží: svůj rodný list a úmrtní list manžela nebo rozsudek soudu o prohlášení manžela za mrtvého s doložkou o nabytí právní moci - v případě rakouských dokladů s ověřeným překladem do českého jazyka;

             6. originál platného občanského průkazu nebo cestovního pasu rodiče – cizince.

Příjmení dítěte (holčičky) v mužském tvaru:
pokud si rodiče přejí, aby bylo příjmení jejich dcery zapsáno do českého rodného listu v mužském tvaru, tedy bez koncovky -ová, pak o tento zápis požádají pomocí formuláře (k dispozici na velvyslanectví). Tento formulář musí podepsat OBA rodiče.

UPOZORNĚNÍ:
Do českého rodného listu se zapisují max. 2 jména. Pokud jsou na rakouském rodném listu uvedena více než 2 jména, je nutné, aby se rodiče dítěte předem dohodli, která 2 jména do žádosti o zápis narození, resp. vystavení českého rodného listu vyplní.


Na základě zápisu narození do Zvl. matriky Brno a vydání českého rodného listu budou údaje o narození zavedeny do agendového informačního systému evidence obyvatel, čímž ze zákona vznikne platný trvalý pobyt na území České republiky (§ 10 odst. 3 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů). Takto vzniklý platný trvalý pobyt lze podle § 12 odst. 3 zákona o evidenci obyvatel ukončit.

 

Místem trvalého pobytu občana ČR, narozeného v zahraničí, je v době jeho narození místo trvalého pobytu jeho matky. Není-li matka občanem ČR, je místem trvalého pobytu dítěte v době jeho narození místo trvalého pobytu otce-občana ČR.
 

V případě, že nelze zjistit místo trvalého pobytu rodiče-občana ČR (např. když rodič-občan ČR se z trvalého pobytu v ČR před narozením dítěte odhlásil)rozumí se místem trvalého pobytu dítěte sídlo zvláštní matriky, tedy město Brno. Bližší informace poskytne Magistrát města Brna, Odbor správních činností, Husova 5, 601 67 Brno, tel. 00420 542 175 141, - 142, případně je naleznete na www.brno.cz ► potřebuji si vyřídit ► trvalý pobyt.

 

Vyřízení žádostí trvá cca 3 měsíce. Podle složitosti jednotlivých matričních případů mohou být požadovány další, ke zpracování nutné doklady a je možná i delší lhůta zpracování.

Teprve po vystavení, resp. předání rodného listu a osvědčení o českém státním občanství  je možné podat na našem úřadě žádost o cestovní pas.

Pokud jste ve výše uvedené informaci nenalezli odpověď na Vaši otázku, můžete nás kontaktovat na telefonním čísle 0043-1-89958154 (odpoledne 14:00-15:30 hod.).