deutsch  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Žádost o vystavení českého oddacího listu

Informace o zápisu manželství a vystavení českého oddacího listu.

Matriční události občanů ČR (narození, úmrtí, sňatek), ke kterým došlo v cizině, je třeba zapsat do zvláštní matriky. Zápis se provádí na základě žádosti. Žádost se podává v zahraničí u zastupitelského úřadu ČR podle místa trvalého bydliště žadatele v zahraničí, případně v ČR u matričního úřadu podle posledního trvalého bydliště v ČR. Z důvodu nutnosti ověření podpisu žadatele se žádost podává osobně. Na území Rakouska je k přijetí žádosti příslušné Velvyslanectví ČR ve Vídni a Honorární konzuláty ČR Linz, Salzburk, Graz, Wattens.

K žádosti o zápis manželství (vystavení českého oddacího listu) se předkládají níže uvedené doklady:

  1. zápis o uzavření manželství (formulář k dispozici na velvyslanectví);

  2. rakouský (cizozemský) oddací list, úplný výpis z matriky s úředním překladem do jazyka českého;

  3. doklad prokazující státní občanství ČR (platný cestovní pas ČR, osvědčení či potvrzení o státním občanství ČR, listina o udělení občanství ČR, platný občanský průkaz, vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství, je-li v něm občanství ČR uvedeno); pokud žadatel tento doklad nemá, požádá souběžně o zjištění českého státního občanství a vystavení osvědčení o státním občanství ČR;

  4. český rodný list žadatele;

  5. rozsudek soudu ČR o rozvodu předcházejícího manželství s doložkou o nabytí právní moci; pokud občan ČR uzavíral manželství jako rozvedený a manželství českého občana bylo rozvedeno v Rakousku, musí být rakouský rozvodový rozsudek uznán účinným pro území ČR Nejvyšším soudem ČR v Brně. U manželství rozvedených po 1.5.2004 lze uznání Nejvyšším soudem ČR nahradit cizozemským "Potvrzením podle čl. 39 o rozhodnutích ve věcech manželských" (Bescheinigung gemäß Artikel 39 bei Entscheidungen in Ehesachen), vystaveným soudem, který vydal cizozemský rozvodový rozsudek a cizozemským rozsudkem s úředním překladem do českého jazyka;

  6. český úmrtní list bývalého manžela, pokud občan ČR uzavíral manželství jako ovdovělý; rakouský úmrtní list se předkládá s úředním překladem do jazyka českého; informaci o případných dalších náležitostech (superlegalizace, apostilní doložka), jde-li o úmrtní list vydaný v jiném státě než v Rakousku, poskytneme na požádání;

  7. platný cestovní pas ČR nebo občanský průkaz ČR k prokázání totožnosti;

  8. rodný list a cestovní pas manžela; v případě, že se manžel narodil na území ČR, je nutné předložit doklad osvědčující jeho státní občanství ČR, kterým může být buď platný cestovní pas ČR, osvědčení o státním občanství ČR, listina o udělení státního občanství ČR, vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství, je-li v něm státní občanství uvedeno nebo potvrzení, že státním občanem ČR není. Osvědčení o státním občanství ČR nebo potvrzení, že státním občanem ČR není, vystaví okresní /obvodní úřad podle místa posledního trvalého bydliště v ČR. Pokud bydliště na území ČR nikdy neměl, vystaví doklad Obvodní úřad pro Prahu 1;

  9. příjmení žen - občanek ČR se tvoří v souladu s pravidly českého pravopisu, obvykle koncovkou - ová. Na žádost ženy může být příjmení zapsáno do matriky v mužské podobě. Prohlášení může dodatečně učinit i žena, jejíž příjmení je v matriční knize již zapsáno;

  10. v případě, že žadatel/ka v den uzavření manželství není plnoletý/á, předloží k zápisu o uzavření manželství i pravomocné rozhodnutí soudu, kterým mu/jí bylo povoleno uzavřít manželství.