deutsch  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Zápis úmrtí – žádost o úmrtní list

Informace o zápisu úmrtí a vystavení českého úmrtního listu.

Matriční události občanů ČR (narození, úmrtí, sňatek), ke kterým došlo v cizině, je třeba zapsat do zvláštní matriky. Zápis se provádí na základě žádosti. Žádost se podává v zahraničí u zastupitelského úřadu ČR podle místa trvalého bydliště žadatele v zahraničí, případně v ČR u matričního úřadu podle posledního trvalého bydliště v ČR. Z důvodu nutnosti ověření podpisu žadatele se žádost podává osobně. Na území Rakouska je k přijetí žádosti příslušné Velvyslanectví ČR ve Vídni a Honorární konzuláty ČR Linz, Salzburk, Graz, Wattens a Klagenfurt.

K žádosti o zápis úmrtí (vystavení českého úmrtního listu) se předkládají níže uvedené doklady:

  1. zápis o úmrtí (formulář k dispozici na velvyslanectví);

  2. rakouský (cizozemský) úmrtní list, úplný výpis z matriky s úředním překladem do jazyka českého;

  3. protokol o ohledání v případě, že bylo připojeno potvrzení úřadu cizího státu o tom, že úmrtní list nebyl vydán;

  4. doklad o státním občanství ČR zemřelého;

  5. český rodný, resp. oddací list zemřelého;

  6. doklad o pohřbu nebo zpopelnění;

  7. lékařská zpráva - list o prohlídce mrtvého, byla-li provedena zdravotní nebo soudní pitva - písemné oznámení lékaře;

  8. průkaz zdravotní pojišťovny nebo doklad prokazující, u které zdravotní pojišťovny v ČR je zemřelý registrován.

Doklady ad 4) až ad 8) se předloží, jsou-li k dispozici.


Předložení úmrtního listu nelze prominout. Nelze-li úmrtní list obstarat, lze ve výjimečných případech úmrtní list nahradit lékařskou a policejní zprávou o úmrtí. Státního občana ČR může prohlásit za mrtvého pouze soud ČR. Zápisy do knihy úmrtí zvláštní matriky v Brně se na základě soudního rozhodnutí o prohlášení za mrtvého neuskutečňují.

Doklady potřebné k provedení zápisů matričních událostí jsou součástí dokumentace zvláštní matriky v Brně, žadatelům se nevracejí. Doporučujeme proto předkládat dokumenty v ověřených fotokopiích. Ověření může provést český nebo rakouský notář. Cizozemské doklady musí být rovněž úředně přeloženy. Kopie dokladů ověřených rakouskými notáři a překlady dokladů provedené rakouskými úředními překladateli musí být přeověřeny Velvyslanectvím ČR nebo Honorárními konzuláty ČR v Rakousku. Za ověření 1 strany kopie či překladu se vybírá správní poplatek podle sazebníku konzulárních poplatků. Správní poplatek se dále platí za podání žádosti o zápis matriční události do Zvláštní matriky v Brně.

Případné dotazy mohou být zodpovězeny na telefonních číslech +431 899 58 154 nebo +431 899 58 155.