deutsch  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Rodinné dávky

Následující text stručně pojednává o právech, která našim občanům z evropských nařízení vyplývají v oblasti poskytování rodinných dávek, a to v rozdělení podle povahy jejich pobytu v zahraničí.

Po našem vstupu do EU se na české občany začala vztahovat nařízení Rady (EHS) 1408/71 a 574/72, která upravují práva osob migrujících v rámci Unie.

Stejná práva jako v zemích EU našim občanům náleží i v zemích Evropského hospodářského prostoru (EHP), tj. v Norsku, Lichtenštejnsku a na Islandu, a výhledově i ve Švýcarsku.

Následující text stručně pojednává o právech, která našim občanům z evropských nařízení vyplývají v oblasti poskytování rodinných dávek, a to v rozdělení podle povahy jejich pobytu v zahraničí.

1) Čeští občané pracující v jiném členském státě EU

V případě občanů ČR splňujících podmínku trvalého pobytu v ČR (§3 zákona o státní sociální podpoře) vyplácí rodinné dávky (např. rodičovský příspěvek a přídavek na dítě) stát výkonu práce (pokud existují v rodině 2 státy výkonu práce, např. otec a matka pracují v jiných státech, o kompetenci pro výplatu rodinných dávek rozhoduje bydliště dítěte). Pokud tito občané již pobírají některé z dávek státní sociální podpory a jsou výdělečně činní v jiném členském státě, jsou povinni tuto skutečnost oznámit na příslušném úřadě státní sociální podpory. Zároveň předloží žádost o rodinné dávky ve státě výkonu výdělečné činnosti.

Rodinným příslušníkům vyplácí rodinné dávky stát výkonu práce rodinného příslušníka tedy migrujícího pracovníka. Jestliže již některá z dávek státní sociální podpory je pobírána a rodinný příslušník je výdělečně činný v jiném členském státě, je nutné tuto skutečnost na příslušném úřadě státní sociální podpory oznámit.

2) Občan EU pracující v ČR

Občanům EU, kteří nesplňují podmínku §3 (podmínka trvalého pobytu) zákona o státní sociální podpoře a jsou výdělečně činní v ČR, popř. pobírají hmotné zabezpečení uchazečů o zaměstnání z českého systému vyplácí rodinné dávky ČR. Žádost se podává na místně příslušném úřadě státní sociální podpory. Žádosti jsou k dispozici na každém úřadě a rovněž na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. K žádosti se doloží pracovní vztah (pracovní smlouvu, popř. doklad o výkonu samostatné výdělečné činnosti, doklad o pobírání hmotné zabezpečení uchazečů o zaměstnání).

Rodinným příslušníkům migrujících pracovníků, občanům EU, kteří nesplňují podmínku § 3 zákona o státní sociální podpoře a zůstávají v zemi svého bydliště vyplácí rodinné dávky stát výkonu výdělečné činnosti rodinného příslušníka, tedy ČR Žádost se podává prostřednictvím rodinného příslušníka, popř. poštou či prostřednictvím elektronického podání na úřadu státní sociální podpory v místě bydliště rodinného příslušníka v ČR. Rodinný příslušník pak musí doložit, že je v ČR migrujícím pracovníkem (prostřednictvím předložení pracovní smlouvy, dokladu o výkonu samostatné výdělečné činnosti).

3) Přeshraniční pracovníci

Občanům ČR denně dojíždějícím za prací do jiné členské země platí rodinné dávky stát výkonu výdělečné činnosti. Pokud je již pobírána některá z dávek státní sociální podpory a občan je výdělečně činný v jiném členském státě, je občan povinen tuto skutečnost oznámit na příslušném úřadě státní sociální podpory. Zároveň se předloží žádost o rodinné dávky ve státě výkonu výdělečné činnosti.

Občanům EU denně dojíždějícím za prací do ČR platí rodinné dávky stát výkonu výdělečné činnosti, tedy ČR. Na místně příslušném úřadě státní sociální podpory (pokud máte v ČR bydliště dle místa bydliště, pokud nikoli dle adresy sídla zaměstnavatele) se předloží žádost o dávky státní sociální podpory a je nutné doložit výkon výdělečné činnosti (pracovní smlouva, doklad o výkonu samostatné výdělečné činnosti).

4) Vyslaní pracovníci

Občanům ČR, jejichž pravidelné místo výkonu práce je v ČR a jsou dočasně vysláni svým zaměstnavatelem vykonávat přechodně práci v jiném členském státě vyplácí rodinné dávky nadále ČR – na příslušném úřadu státní sociální podpory (úřad práce dle místa bydliště, v hl. městě Praze jednotlivé městské části) se předloží formulář E 101, kterým se doloží příslušnost k českým právním předpisům.

Občanům EU jako vyslaní pracovníci v ČR vyplácí rodinné dávky stát, ve kterém mají tito pracovníci uzavřen pracovněprávní vztah.

5) Nezaměstnaní

Obecné pravidlo říká, že rodinné dávky vyplácí stát výkonu práce – existují-li v rodině 2 státy výkonu práce, např. otec a matka pracují v jiných státech, o kompetenci pro výplatu rodinných dávek rozhoduje bydliště dítěte).V případě, že jeden z manželů je nezaměstnaný a druhý pracuje v jiném členském státě, poskytuje rodinné dávky stát zaměstnání druhého z manželů. Jestliže jsou tyto dávky vyšší ve státě, kde dítě bydlí, poskytuje tento stát doplatek rozdílu dávek. Pouze pokud nárok na rodinnou dávku podle předpisů státu zaměstnání nevznikne, poskytuje stát bydliště dávku podle svých předpisů v plné výši.

6) Studenti

Občanům ČR studujícím v jiné členské zemi vyplácí rodinné dávky nadále ČR, nárok vzniká po splnění všech podmínek zákona o státní sociální podpoře.

Občané ČR studující a zároveň pracující v jiné členské zemi mají nárok na rodinné dávky v zemi výkonu výdělečné činnosti jako migrující pracovníci i pro své rodinné příslušníky (pro vlastní společně posuzované osoby, tedy manžela/lku, vlastní nezaopatřené děti, popř. druha/žku).

Občanům EU studujícím v ČR by vznikl nárok na rodinné dávky z ČR po splnění všech podmínek daných zákonem o státní sociální podpoře, tedy včetně podmínky trvalého pobytu

Občanům EU v ČR studujícím a zároveň pracujícím vzniká nárok na rodinné dávky jakožto migrující pracovník v ČR, žádost se předloží u příslušného úřadu státní sociální podpory a předloží se doklad o výdělečné činnosti (pracovní smlouvu, popř. doklad o výkonu  samostatné výdělečné činnosti, popř. doklad o pobírání hmotného zabezpečení uchazečů o zaměstnání).

Pro případ souběžného výkonu pracovní činnosti ve dvou a více státech naleznete pravidla pro určení právních předpisů, které se na Vás vztahují na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí ČR buď v oddílu „Způsob určování příslušných právních předpisů“, nebo na webových stránkách České správy sociálního zabezpečení.

Další informace naleznete na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.