deutsch  česky 

rozšířené vyhledávání

Víza - žádosti

Požadavek na doklad potvrzující splnění požadavků opatření před zavlečením infekčního onemocnění

Od všech cizinců, kteří žádají o schengenská nebo dlouhodobá víza či povolení k pobytu za účelem ekonomické činnosti nebo vzdělávacích aktivit na území ČR bude v souladu s ustanovením ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR požadováno předložení dokladu podle § 31 odst. 3 písm. b) zákona o pobytu cizinců (tj. dokladu potvrzující splnění požadavků opatření před zavlečením infekčního onemocnění). Bez tohoto dokladu nebude možné ode dne 13. 7. 2020 víza za účelem ekonomické činnosti nebo vzdělávacích aktivit do cestovních pasů udělovat/vyznačovat!

Doklad musí mít formu prohlášení subjektu (zaměstnavatele/univerzity), který přijímá cizince za účelem ekonomické činnosti nebo vzdělávacích aktivit na území ČR, kterým se tento subjekt zavazuje, že cizinci zajistí:

  1. ubytování po celou dobu jeho pobytu na území ČR, vč. místa, kde bude vykonáváno karanténní opatření v případě jeho nařízení orgánem ochrany veřejného zdraví;
  2. zdravotní péči nebo registrujícího poskytovatele zdravotních služeb po celou dobu jeho pobytu na území ČR, vč. úhrady zdravotní péče, není-li zajištěna jinak;
  3. návrat zpět do země původu v případě ztráty účelu pobytu na území ČR.

Tento doklad bude od cizince požadován:

  1. v případě žadatelů o dlouhodobá víza či povolení k pobytu za účelem ekonomické činnosti nebo vzdělávacích aktivit jako podmínka pro vyznačení víza, tj. žadatelé budou vyzváni k předložení uvedeného dokladu dodatečně (před vyznačením vízového štítku), podobně jako se těsně před vyznačením vízového štítku požaduje předložení dokladů o zdravotním pojištění; doklad není nutné předkládat v originále, postačí sken (zasílaný žadateli, nikoliv ZÚ)
  2. v případě žadatelů o schengenská víza za účelem ekonomické činnosti nebo vzdělávacích aktivit jako podmínka pro podání žádosti (bez předložení dokladu při podání žádosti ode dne 13. 7. 2020 nebude žádost přípustná, tj. nebude nabrána);

Vzor dokladu naleznete ZDE (DOCX, 135 KB)

Velvyslanectví České republiky ve Vídni v souladu s § 31 odst. 3 písm. a) zákona č.326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR, žádá všechny žadatele o dlouhodobá víza a dlouhodobé pobyty, kteří budou podávat žádosti na tomto zastupitelském úřadu, aby spolu se žádostí o dlouhodobé vízum/pobyt předložili doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů, vydaný státem, jehož je žadatel státním občanem, a dále stejný doklad, vydaný státy, ve kterých žadatel pobýval v posledních 3 letech nepřetržitě po dobu delší 6 měsíců, nebo čestné prohlášení v případě, že tento stát takový doklad nevydává.

Upozorňujeme, že žádosti o dlouhodobá víza za účelem rodinným a žádosti o povolení k dlouhodobému/trvalému pobytu za účelem sloučení rodiny může dle aktuálního Ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR  podat pouze manžel/ka či nezletilé dítě cizince s povoleným dlouhodobým nebo trvalým pobytem na území České republiky. Zletilý (i nezaopatřený) potomek, dítě manžela/manželky cizince s povoleným pobytem na území či jiný rodinný příslušník žádost  podat nemůže.

NOVÁ POVINNOST PRO CIZINCE OD 21. LEDNA 2021: ADAPTAČNÍ A INTEGRAČNÍ KURZ

Každý cizinec, kterému bylo od 1. 1. 2021 vydáno povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky, a dále každý cizinec, kterému po tomto datu bylo vydáno povolení k trvalému pobytu bez podmínky předchozího pobytu na území, je povinen absolvovat adaptačně integrační kurz, a to do jednoho roku ode dne převzetí průkazu o povolení k pobytu.

Bližší informace naleznete na webové stránce MV ČR.

NEW OBLIGATION FOR FOREIGN NATIONALS AS OF 1 JANUARY 2021: ADAPTATION AND INTEGRATION COURSE

Every foreign national who, as of 1 January 2021, is issued a long-term residence permit for the territory of the Czech Republic, and also every foreign national who is issued a permanent residence permit after this date without the precondition of previous authorised stay in the territory is obliged to take the adaptation and integration course within one year of the date of collecting their residence permit.

For more details please follow the link.

 

Potvrzení o absolvování testu na COVID-19

Cizinci, kteří pobývali v posledních 14 dnech déle než 12 hodin na území států, které nejsou na seznamu s nízkým rizikem výskytu onemocnění COVID-19, jsou povinni nahlásit tuto skutečnost okamžitě po příjezdu na území ČR telefonicky či jiným vzdáleným přístupem krajské hygienické stanici příslušné podle místa bydliště nebo ohlašovaného pobytu a bezodkladně (do 72 hodin po příjezdu) se na vlastní náklady na území ČR podrobit RT‑PCR testu na přítomnost SARS CoV-2. Tato povinnost se netýká pracovníků mezinárodní dopravy a cizinců s povoleným pobytem v EU, kteří přes ČR tranzitují do 24 hodin za účelem návratu domů, přičemž mají vystavenou nótu příslušné ambasády, jakož ani diplomatů a úředníků mezinárodních organizací registrovaných u MZV, pokud jejich pobyt v ČR nepřekročí 14 dní. Do doby předložení výsledků tohoto testu nebudou moci cizinci na území ČR nastoupit do zaměstnání, k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti ani do vzdělávacích institucí!

Další informace naleznete ZDE.

Notice  entry to the Czech Republic

Foreign nationals are kindly requested to check the conditions of entry to the Czech Republic before their travel.

Similarly, foreign nationals are requested to see what quarantine measures - if any, they need to observe after their arrival to the Czech Republic. Quarantine measure may include the requirement to submit a negative Covid-19 test.

Kindly refer to the website of the Ministry of the Interior, primarily to the pdf-format table titled "Conditions for entry of persons to the territory of the Czech Republic in accordance with the Ministry of Health Protective Measure."

Obligatory submission of document against introduction of infectious disease upon application submission

Applicants for Schengen visas and long-term visas and residence permits for purposes of economic and education activities are obliged to submit, upon lodging the application document on fulfilling requirements against introduction of infectious disease.

The document is required when lodging the following applications:

 Schengen visa for the purpose of study

● Schengen visa for the purpose of employment

● Schengen visa for the purpose of seasonal employment

 Schengen visa for the purpose of entrepreneurship

● Employee Card

● Blue Card

● Intra-Company Employee Transfer Card

● Long-term visa for the purpose of seasonal employment

● Long-term visa for the purpose of entrepreneurship

● Long-term visa for the purpose of study

● Long-term residence permit for the purpose of study

The document is to be issued by the receiving entity in the Czech Republic, i.e. employer or school (university).

ZDE (DOCX, 135 KB)

Mapa pracovišť odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra České republiky.

Informační publikace pro cizince.

přílohy

ZDE 134 KB DOCX (FILE_TYPE_DOCX) 1.7.2020