deutsch  česky 

rozšířené vyhledávání

Víza - žádosti

Velvyslanectví České republiky ve Vídni v souladu s § 31 odst. 3 písm. a) zákona č.326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR, žádá všechny žadatele o dlouhodobá víza a dlouhodobé pobyty, kteří budou podávat žádosti na tomto zastupitelském úřadu, aby spolu se žádostí o dlouhodobé vízum/pobyt předložili doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů, vydaný státem, jehož je žadatel státním občanem, a dále stejný doklad, vydaný státy, ve kterých žadatel pobýval v posledních 3 letech nepřetržitě po dobu delší 6 měsíců, nebo čestné prohlášení v případě, že tento stát takový doklad nevydává.

Upozorňujeme, že žádosti o dlouhodobá víza za účelem rodinným a žádosti o povolení k dlouhodobému/trvalému pobytu za účelem sloučení rodiny může dle aktuálního Ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR  podat pouze manžel/ka či nezletilé dítě cizince s povoleným dlouhodobým nebo trvalým pobytem na území České republiky. Zletilý (i nezaopatřený) potomek, dítě manžela/manželky cizince s povoleným pobytem na území či jiný rodinný příslušník žádost  podat nemůže.

NOVÁ POVINNOST PRO CIZINCE OD 21. LEDNA 2021: ADAPTAČNÍ A INTEGRAČNÍ KURZ

Každý cizinec, kterému bylo od 1. 1. 2021 vydáno povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky, a dále každý cizinec, kterému po tomto datu bylo vydáno povolení k trvalému pobytu bez podmínky předchozího pobytu na území, je povinen absolvovat adaptačně integrační kurz, a to do jednoho roku ode dne převzetí průkazu o povolení k pobytu.

Bližší informace naleznete na webové stránce MV ČR.

NEW OBLIGATION FOR FOREIGN NATIONALS AS OF 1 JANUARY 2021: ADAPTATION AND INTEGRATION COURSE

Every foreign national who, as of 1 January 2021, is issued a long-term residence permit for the territory of the Czech Republic, and also every foreign national who is issued a permanent residence permit after this date without the precondition of previous authorised stay in the territory is obliged to take the adaptation and integration course within one year of the date of collecting their residence permit.

For more details please see the website of the Ministry of Interior of the Czech Republic.

 

Předkládání dokladu o zdravotním pojištění pro pobyty nad 90 dnů

Vzhledem ke změně zákona o pobytu cizinců došlo v souvislosti s nabytím účinnosti novely zákona o pobytu cizinců k 2. 8. 2021, k zásadní změně při předkládání dokladu o zdravotním pojištění pro pobyty nad 90 dnů.

1) Nadále je možné předložit jako doklad o cestovním zdravotním pojištění:

a)         pojistnou smlouvu o komplexním zdravotním pojištění uzavřeném Pojišťovnou VZP, a.s. (pojištění lze sjednat on-line)
b)         pojistnou smlouvu o komplexním zdravotním pojištění uzavřeném s jinou pojišťovnou působící v České republice uzavřenou nejpozději dne 1.8.2021
c)         pojistnou smlouvu o cestovním zdravotním pojištění (nutná a neodkladná péče) na prvních 90 dnů pobytu na území (od jiné pojišťovny působící v ČR) a pojistnou smlouvu o komplexním zdravotním pojištění uzavřeném Pojišťovnou VZP, a.s. od 90-tého dne pobytu v ČR (pojištění lze sjednat on-line)

2) ke sjednávání zdravotního pojištění v rozsahu komplexní zdravotní péče bude po dobu pěti let (tedy od 2. 8. 2021 do 2. 8. 2026) oprávněna výhradně Pojišťovna VZP a.s.,

3) tato povinnost neplatí pro cizince, kteří jsou účastníky veřejného zdravotního pojištění, nebo kterým je zdravotní péče hrazena na základě mezinárodní smlouvy, nebo jsou držiteli platných průkazů zdravotního pojištění EHIC a GHIC a pro občany EU a jejich blízké rodinné příslušníky.

4) dokládání pojistných smluv účastníky veřejného zdravotního pojištění:

Na účastníky veřejného zdravotního pojištění, mezi které patří žadatelé o zaměstnanecké karty, modré karty, dlouhodobý pobyt vědeckého výzkumníka, trvalý pobyt, dlouhodobé vízum za účelem sezónního zaměstnání apod. se povinnost cestovního zdravotního pojištění v rozsahu komplexní péče nevztahuje. Pojištění za ně dle zákona v ČR platí zaměstnavatel, takže tito cizinci překládají jako doposud pouze pojistnou smlouvu v rozsahu nutné a neodkladné zdravotní péče na dobu, než se na ně bude vztahovat veřejné zdravotní pojištění (obvykle 40-60 dní).

5) doklad o cestovním zdravotním pojištění žadatel předkládá až v případě povolené žádosti před vyznačením D/VC a D/VR (není od žadatele požadován při podání žádosti o víza).

For more details please see https://www.pvzp.cz/en/

Mapa pracovišť odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra České republiky

Informační publikace pro cizince / Information Publications for Foreigners

Vzdání se dočasné ochrany / Surrender of Temporary Protection

Na Velvyslanectví ČR ve Vídni je možné vzdát se dočasné ochrany udělené Českou republikou. It is possible to surrender temporary protection granted by the Czech Republic at the Embassy of the Czech Republic in Vienna. více ►