deutsch  česky 

rozšířené vyhledávání

Informace o zápisu do zvláštního seznamu voličů a o vydání voličského průkazu

Čeští občané mají dvě možnosti, jak hlasovat ve volbách v zahraničí. Jednou z nich je zápis do zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem ČR v zahraničí. Podmínkou je doložení pobytu v zemi, která spadá do teritoria tohoto úřadu. Další variantou je hlasovaní s voličským průkazem - viz oddíl Volby na voličský průkaz (využíváno při krátkodobém pobytu v zahraničí). 

Zápis do zvláštního seznamu voličů (pokud je občan zapsán z minulých voleb, nemusí se opětovně zapisovat)

Při dlouhodobém pobytu v zahraničí lze požádat o zápis do zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem ČR. Zapsáni mohou být voliči, kteří mají bydliště na území Rakouska.

Žádost musí být doručena nebo předána zastupitelskému úřadu nejpozději 40 dnů před prvním dnem konání voleb. Podpis na žádosti není třeba ověřovat.

Žádost je možno sepsat volně nebo využít připraveného formuláře a doložit těmito náležitostmi: 

          A) Originál nebo ověřená kopie dokladů potvrzujících totožnost a státní občanství ČR

Občan prokazuje totožnost platným občanským průkazem, platným cestovním dokladem, popř. jiným platným úředním dokladem, a to i cizozemským, opatřeným fotografií držitele a obsahujícím jeho základní osobní údaje (jméno, popř. jména, příjmení, datum narození) vystaveným příslušným orgánem.

Pro zápis do zvláštního seznamu voličů lze akceptovat případně i úředně ověřené kopie dokladů potvrzujících totožnost a státní občanství ČR.

Státní občanství ČR volič pro účely zápisu do zvláštního seznamu voličů prokáže platným občanským  průkazem ČR, platným cestovním pasem ČR, platným diplomatickým pasem ČR, platným služebním pasem ČR, platným cestovním průkazem ČR, popř. osvědčením o státním občanství ČR nebo listinou o nabytí nebo udělení státního občanství ČR.

          B) Originál nebo ověřená kopie dokladu o bydlišti na území Rakouska

Za doklad potvrzující bydliště v územním obvodu, resp. ve zvláštním volebním okrsku zastupitelského úřadu by měl sloužit zásadně úřední doklad vydaný orgánem státu působnosti příslušným k evidenci obyvatel, popř. k vydávání povolení k pobytu, osvědčující bydliště občana alespoň v rozsahu zapisovaném do zvláštního seznamu voličů (např. potvrzení přihlašovacího úřadu – Meldezettel, Meldebescheinigung).

V případě písemné žádosti zasílané poštou se požaduje:

  • přiložení adresy pro zaslání potvrzení o zapsání do zvláštního volebního seznamu, případně pro zaslání originálů přiložených dokumentů zpět
  • sdělení, zda žadatel souhlasí s pořízením kopie svého občanského průkazu nebo cestovního pasu, popř. cestovního průkazu pro evidenční účely zastupitelského úřadu (toto sdělení je nutné uvést v průvodním dopise spolu se žádostí o zápis a dalšími výše uvedenými náležitostmi).

POZOR! Zápisem do zvláštního seznamu voličů v zahraničí budete automaticky vyškrtnut/a ze stálého seznamu voličů v ČR. Budete-li chtít být v budoucnu opět do seznamu voličů v ČR zapsán/a, musíte nejprve požádat zastupitelský úřad o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů. O vyškrtnutí vydá zastupitelský úřad potvrzení, které je nutno odevzdat buď před volbami obecnímu úřadu v ČR, v jehož územním obvodu máte trvalý pobyt, nebo v den voleb příslušné okrskové volební komisi.


Viz formulář žádosti pro zápis do zvláštního seznamu voličů ZÚ Vídeň:

ŽÁDOST O ZÁPIS (PDF, 225 KB)

 

 

Informace o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem

Je-li občan zapsán ve zvláštním seznamu voličů u zastupitelského úřadu ve Vídni a nehodlá-li zde již v budoucnu volit (např. z důvodu přesunu bydliště z Rakouska zpět do ČR), může požádat o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů a na základě… více ►