deutsch  česky 

rozšířené vyhledávání

Možnost volby s voličským průkazem

Obecné informace k možnostem hlasování na ZÚ Vídeň s voličským průkazem i k žádostem o vydání voličského průkazu na ZÚ Vídeň voliči, který je veden ve zvláštním seznamu voličů úřadu, včetně aktuálních termínů pro vydávání voličských průkazů.


Aktuální informace ZÚ Vídeň k hlasování s voličským průkazem při volbě prezidenta republiky ve dnech 13. a 14. 1. 2023

Voliči, kteří jsou již z minulosti zapsáni ve zvláštním seznamu voličů vedeném zastupitelským úřadem (netřeba se nově zapisovat pro účel prezidentských voleb), nebo ti, kteří dosud zapsáni nejsou, ale zapíší se nejpozději do 4. 12. 2022, se mohou zúčastnit hlasování v ČR, pokud budou mít voličský průkaz

(V místě svého trvalého pobytu může hlasovat též volič, který požádal o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů, vedeného zastupitelským úřadem, a tuto skutečnost doloží potvrzením tohoto zastupitelského úřadu nejpozději přede dnem voleb obecnímu úřadu, v jehož územním obvodu v ČR je přihlášen k trvalému pobytu, nebo okrskové volební komisi v den voleb. Okrsková volební komise na základě tohoto potvrzení dopíše voliče do výpisu ze stálého seznamu voličů a umožní mu hlasovat.)

Žádost o vydání voličského průkazu musí být našemu zastupitelskému úřadu doručena v listinné podobě nejpozději do pátku 6. 1. 2023 do 16 h, případně předána osobně nejpozději do středy 11. 1. 2023 do 16 h. V případě písemného podání je třeba žádost opatřit úředně ověřeným podpisem voliče (podpis lze ověřit bez poplatku i na honorárních konzulátech), v elektronické podobě musí být zaslána prostřednictvím datové schránky.
 
Zastupitelský úřad předá voličský průkaz nejdříve 15 dnů před dnem voleb (tj. 29. 12. 2022) osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče, žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle. Vydání voličského průkazu se nezpoplatňuje.

Žádost o vydání voličského průkazu pro druhé kolo prezidentských voleb musí být našemu zastupitelskému úřadu doručena v listinné podobě nejpozději do pátku 20. 1. 2023 do 16 h, případně předána osobně nejpozději do středy 25. 1. 2023 do 16 h.


ŽÁDOST O VYSTAVENÍ VOLIČSKÉHO PRŮKAZU (DOC, 28 KB)

 

Lhůta pro doručení žádosti o vydání voličského průkazu pro volbu prezidenta republiky končí 6.1.2023 v 16 hod. Lhůta pro osobní podání žádosti končí 11.1.2023 v 16 hod.

thumb

Lhůta pro doručení žádosti o vydání voličského průkazu pro volbu prezidenta republiky končí 6.1.2023 v 16 hod. Lhůta pro osobní podání žádosti končí 11.1.2023 v 16 hod. Jste-li veden/a ve zvláštním seznamu voličů našeho velvyslanectví, avšak… více ►