deutsch  česky 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: © MZV
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Oznámení o době a místě konání volby prezidenta republiky

O Z N Á M E N Í 

o době a místě konání volby prezidenta republiky

Vedoucí zastupitelského úřadu České republiky ve Vídni, stát Rakousko, podle § 16 písmena d) zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky),

o z n a m u j e :

1.

Volba prezidenta republiky se uskuteční

 

dne 13. ledna 2023 od 14 do 22 hodin a

 

dne 14. ledna 2023  od 8 do 14 hodin.

 

Případné druhé kolo volby prezidenta republiky se uskuteční

 

dne 27. ledna 2023 od 14 do 22 hodin a

 

dne 28. ledna 2023 od 8 do 14 hodin.

2.

Místem konání voleb ve zvláštním volebním okrsku č. 2 je volební místnost na zastupitelském úřadě České republiky ve Vídni, Penzinger Straße 11-13, 1140 Vídeň, stát Rakousko, pro voliče, kteří mají bydliště ve zvláštním volebním okrsku č. 2, tj. v územním obvodu zdejšího zastupitelského úřadu, jímž je Rakousko. Na honorárních konzulátech ČR se ve volbách nehlasuje.

3.

Hlasování bude umožněno voliči, který má bydliště mimo území České republiky, zapsanému do zvláštního seznamu vedeného zdejším zastupitelským úřadem.

4.

Volič bude zapsán do zvláštního seznamu voličů na základě jeho písemné žádosti, doložené originálem, popřípadě ověřenou kopií dokladů potvrzujících jeho totožnost, státní občanství České republiky a bydliště v územním obvodu zdejšího zastupitelského úřadu. Žádost o zápis do zvláštního seznamu voličů musí být zdejšímu zastupitelskému úřadu doručena nebo předána nejpozději 40 dnů před prvním dnem voleb, tj. nejpozději 4. prosince 2022.

5.

Hlasování bude dále umožněno voliči, který předloží voličský průkaz a prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (viz bod 6).

6.

Volič je povinen před hlasováním předložit k prokázání totožnosti a státního občanství České republiky platný cestovní, diplomatický nebo služební pas České republiky anebo cestovní průkaz, nebo platný občanský průkaz (§ 41 odst. 3 zákona o volbě prezidenta republiky).

7.

Volič obdrží hlasovací lístky ve volební místnosti ve dnech voleb.

 

 

 

 

 

Ve Vídni dne 30. 11. 2022                                                                 PhDr. Jiří Šitler        

                                                                                                              vedoucí zastupitelského úřadu