deutsch  česky 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: © MZV
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Informace pro občany ČR o konání volby prezidenta České republiky ve dnech 13. a 14. ledna 2023 a o podmínkách hlasování v zahraničí

Na Velvyslanectví ČR ve Vídni se volba prezidenta ČR bude konat:
-         v pátek 13. ledna 2023 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a
-         v sobotu 14. ledna 2023 od 8:00 hodin do 14:00 hodin.
Případné druhé kolo volby prezidenta ČR se bude konat v pátek 27. ledna 2023 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a v sobotu 28. ledna 2023 od 8:00 hodin do 14:00 hodin.
Místem konání voleb bude volební místnost na Velvyslanectví ČR ve Vídni, Penzingerstraße 11-13, 1140 Vídeň. Hlasovací lístky obdržíte ve volební místnosti, nejsou zasílány předem poštou.   Na honorárních konzulátech se nevolí!

POKUD SI PŘEJETE VOLIT NA NAŠEM VELVYSLANECTVÍ, POSTUPUJTE PROSÍM TAKTO:

1) ZÁPIS DO ZVLÁŠTNÍHO SEZNAMU VOLIČŮ

Při dlouhodobém pobytu v zahraničí lze požádat o zápis do zvláštního seznamu voličů vedeného naším zastupitelským úřadem. Žádost je možno sepsat volně nebo využít připraveného formuláře a je k ní třeba doložit:

-         originál, popř. ověřenou kopii dokladů potvrzujících totožnost a státní občanství ČR (např. občanský průkaz nebo cestovní pas)

-         originál, popř. ověřenou kopii dokladu o bydlišti na území Rakouska (Meldezettel nebo Anmeldebescheinigung).

Žádost musí být doručena nebo předána zastupitelskému úřadu nejpozději 40 dnů přede dnem voleb, tj. do 4. 12. 2022 do 16 hod. Žádost podanou v uvedené lhůtě, tj. do 4. prosince 2022 do 16 hodin, prostřednictvím e-mailu je možné uznat v případě, že tuto žádost volič následně neprodleně doloží originálem, popř. ověřenou kopií dokladů potvrzujících totožnost a státní občanství ČR a dokladu o bydlišti na území Rakouska. Podrobné informace naleznete TADY.

Osoby zapsané ve zvláštním seznamu voličů vedeném naším velvyslanectvím znovu o zápis pro účel prezidentské volby žádat nemusí.

POZOR! Zápisem do zvláštního seznamu voličů v zahraničí budete automaticky vyškrtnut/a ze stálého seznamu voličů v ČR. Budete-li chtít v budoucnu volit na území České republiky, musíte nejprve požádat náš zastupitelský úřad o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů. O vyškrtnutí Vám vydáme potvrzení, které je nutno odevzdat buď před volbami obecnímu úřadu, v jehož územním obvodu máte trvalý pobyt, nebo v den voleb okrskové volební komisi.

2) VOLIČSKÝ PRŮKAZ

V případě krátkodobého pobytu v zahraničí je vhodnější volit na voličský průkaz. Voličský průkaz má jednorázový charakter a vydá Vám ho obecní úřad v místě Vašeho trvalého pobytu v ČR, v jehož stálém seznamu voličů jste zapsán/a. Podrobnosti naleznete TADY.

JSTE-LI JIŽ VEDEN/A V NAŠEM ZVLÁŠTNÍM SEZNAMU VOLIČŮ A HODLÁTE VOLIT JINDE:

1) Vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů

Jste-li veden/a ve zvláštním seznamu voličů u našeho velvyslanectví a nehodláte-li zde již volit, můžete požádat o vyškrtnutí ze seznamu voličů. Žádost je možno sepsat volně nebo využít připraveného formuláře. Žádost lze doručit osobně, poštou, faxem, elektronickou poštou opatřenou zaručeným elektronickým podpisem nebo scan žádosti s úředně ověřeným podpisem žadatele zaslat e-mailem. Žádost prostřednictvím telefonu či prostého e-mailu není dostačující. Podrobnosti naleznete TADY.

Vyškrtnutí lze provést nejpozději 2 dny před prvním dnem voleb, tj. nejpozději dne 11. 1. 2023. Voliče, kterému byl vydán voličský průkaz, lze vyškrtnout jen tehdy, jestliže spolu s podáním žádosti o vyškrtnutí zastupitelskému úřadu vrátí voličský průkaz.

O vyškrtnutí Vám vydáme potvrzení, které je nutno odevzdat buď před volbami obecnímu úřadu, v jehož územním obvodu máte trvalý pobyt, nebo v den voleb okrskové volební komisi, případně jinému zastupitelskému úřadu ČR v zahraničí v případě zápisu do zvláštního seznamu voličů tam.

2) Voličský průkaz

Jste-li veden/a ve zvláštním seznamu voličů našeho velvyslanectví, avšak hodláte volit mimo územní obvod zdejšího zastupitelského úřadu, můžete požádat o vydání voličského průkazu, a to písemným podáním opatřeným Vaším ověřeným podpisem nebo elektronicky datovou schránkou, doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb (tj. do 6. 1. 2023), nebo osobně nejpozději 2 dny před prvním dnem voleb (tj. 11. 1. 2023). Žádost je možno sepsat volně nebo využít připraveného formuláře. Podrobnosti naleznete TADY.

Voličský průkaz můžeme předat nejdříve 15 dnů před prvním dnem voleb (tj. 29. 12. 2022), a to Vám osobně nebo osobě, která se prokáže Vaší plnou mocí s ověřeným podpisem, anebo Vám průkaz zašleme na Vámi uvedenou adresu.

PRŮBĚH  HLASOVÁNÍ

Hlasovací lístky obdržíte ve volební místnosti, nejsou zasílány předem poštou.

Při příchodu do volební místnosti musíte prokázat svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem, cestovním pasem nebo cestovním průkazem.

Volič, který bude hlasovat s voličským průkazem, je povinen tento průkaz odevzdat.

Bližší informace a formuláře naleznete na našich webových stránkách a na stránkách Ministerstva vnitra ČR 

S případnými dotazy se obracejte na konzulární oddělení Velvyslanectví ČR ve Vídni na níže uvedené adrese:

Velvyslanectví ČR ve Vídni

Penzingerstraße 11-13

1140 Vídeň

consulate_vienna@mzv.cz