česky  lietuviškai  english 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: (@MZV)

Stáže na velvyslanectví

Velvyslanectví ČR ve Vilniusu informuje o možnosti studijní stáže, je-li žadatel občan ČR student na VŠ v bakalářském, magisterském nebo na magisterské studium navazujícím doktorandském studijním programu, absolventem bakalářského nebo magisterského studia nejpozději do jednoho roku po jeho ukončení (dokládá se potvrzením o studiu nebo dokladem o úspěšném absolvování studia; stáž se neumožňuje při distanční formě studia), je-li bezúhonným a doloží-li další nezbytné dokumenty vyjmenované níže.

Zaměření stáže

Stáž bude zaměřena na operativní i střednědobé úkoly v následujících oblastech:

 • spolupráce při přípravě podkladů, stanovisek k jednáním,
 • zpracovávání informačních materiálů zahraničně-politického, ekonomického i lidsko-právního charakteru (především analýzy a souhrnné informace),
 • pomoc při správě stránek úřadu na webu a Facebooku,
 • praktická asistence při přípravě společenských akcí úřadu (kulturní aktivity, ekonomické semináře, projekty apod.) a zajišťování úkonů v jeho kompetenci,
 • účast na jednáních, konferencích, seminářích, výstavách a veletrzích apod. včetně vypracování záznamů z těchto akcí dle dohody s úřadem.

Délka stáže

Standardně se jedná o cca 40 hod. týdně po dobu min. 2 měsíců, případně podle vzájemné dohody (max. 6 měsíců). Stáž se vypisuje na jednotlivé měsíce od ledna do prosince včetně.

Podmínky stáže

Nutná je znalost anglického jazyka nejméně na úrovni B2, možnost využití litevštiny či ruštiny představuje doplňkovou výhodu.  Uchazeč musí disponovat uživatelskou znalostí MS Office a schopností samostatně pracovat se sociálními médii.

Stáží se nezakládá pracovněprávní vztah a nevzniká při ní nárok na plat ani na sociální a zdravotní pojištění. Náklady spojené se stáží (doprava, pobyt, strava apod.) si hradí stážista sám.

Uchazeč o stáž musí dodat žádost o stáž s povinnými přílohami:

 • strukturovaný životopis v českém jazyce,
 • potvrzení o prezenčním studiu VŠ, případně doklad o jeho úspěšném absolvování (do 1 roku po ukončení studia),
 • kopii českého dokladu totožnosti (se souhlasem s pořízením kopie),
 • výpis z Rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce k předpokládanému datu nástupu na stáž),
 • prohlášení fyzické osoby o svéprávnosti,
 • motivační dopis v českém jazyce,
 • souhlas se zpracováním osobních údajů.

Žádosti o stáž s přílohami zasílejte průběžně e-mailem na adresu vilnius@embassy.mzv.cz a označte je „stáž na ZÚ Vilnius na období …“.

Termíny pro předkládání žádostí (2-3 měsíce před předpokládaným termínem uskutečnění stáže: 

do 1. ledna (na březen)

do 1. února (na duben)

do 1. března (na květen)

do 1. dubna (na červen)

do 1. května (na červenec)

do 1. června (na srpen)

do 1. července (na září)

do 1. srpna (na říjen)

do 1. září (na listopad)

do 1. října (na prosinec)

do 1. listopadu (na leden)

do 1. prosince (na únor)

Na základě posouzení žádostí může vyzvat vedoucí úřadu nebo jeho zástupce vhodné uchazeče k případnému doplnění či pohovoru a následně požádá o povolení stáže vybraného uchazeče ústředí MZV v Praze. Příslušné útvary MZV poté učiní konečné rozhodnutí o schválení či zamítnutí navrhované stážeí.

Vedoucí zastupitelského úřadu uzavře před zahájením stáže se stážistou dohodu upravující zejména náplň jeho práce, práva a povinnosti a také prohlášení o nešíření informací získaných během stáže.

Na stáž není právní nárok.

Žádost o stáž na ZÚ (DOCX, 38 KB)

Prohlášení fyzické osoby o svéprávnosti (DOCX, 19 KB)

Souhlas s pořízením kopie dokladu totožnosti (DOCX, 23 KB)

Informace pro případ neudělení souhlasu s pořízením kopie dokladu totožnosti (DOC, 30 KB)

 

 

 

Možnosti ubytování pro stážisty ve Vilniusu

thumb

Pro zájemce o stáž ve Vilniusu níže uvádíme některé možnosti ubytovacích kapacit, které jsou ve Vilniusu k dispozici, případně se aktivně nabízejí (např. firma 1Home Accomodation). Zájemcům, jejichž žádost o stáž již byla schválena, můžeme… více ►