česky  lietuviškai  english 

rozšířené vyhledávání

Založení firmy a podnikání v Litvě

Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

Všechny operace související se založením firmy jsou obsaženy v následujících zákonech:

 • Občanský zákoník z 18. července 2000 - Civilinis kodeksas
 • Zákon o podniku z 8. května 1990, číslo I-196 - Įmonių įstatymas
 • Zákon o investicích ze 7. července 1999, čísloVIII-1312 - Investicijų įstatymas
 • Zákon o bankrotu podniku ze dne 20. března 2001, IX-216 - Įmonių bankroto įstatymas
 • Zákon o restrukturalizaci podniku z 13. července 2000, číslo VIII-1835 - Įmonių restruktūrizavimo įstatymas
 • Zákon o akciové společnosti z 21. prosince 1994, číslo I-722 - Akcinių bendrovių įstatymas.

Formy působení zahraniční firmy v Litvě

Zahraniční firmy mohou v Litvě operovat jako reprezentační kancelář nebo jako pobočka. Jde o typ aktivit, které nemají status právnické osoby. Jinými formami aktivit v zahraničí je založit společný podnik nebo získat litevskou firmu akvizicí nebo vybudovat svoji dceřinou společnost. Tyto firmy mají již status právnické osoby.

Reprezentační kancelář: Není právnickou osobou, má omezené možnosti aktivit. Nemůže provádět obchod na svůj účet. Může reprezentovat svou mateřskou společnost, hájit její zájmy, navazovat kontakty. Podle Občanského zákoníku je mateřská společnost zcela zodpovědná za závazky reprezentační kanceláře. Může vstupovat pouze do obchodních aktivit zahraničních subjektů. Reprezentační kancelář je zřizována jen na propagaci mateřské firmy, průzkum trhu a navazování obchodních kontaktů.

Pobočka: Zákon o podniku pobočku definuje jako dceru zahraniční společnosti v Litvě. Pobočka se může angažovat v obchodních aktivitách v rozsahu, v jakém ji pověří mateřská firma. Pobočka není právnickou osobou a není oddělena od zakládající společnosti. Transakce může provádět manažer pobočky. Za všechny závazky zcela ručí mateřská firma. Pobočka se musí registrovat v Registru podniků. Firmy, které chtějí zaregistrovat svoji pobočku, musejí předložit řadu dokumentů. Mezi ně patří:

 • notářsky ověřená kopie registrace zahraničního podniku s apostilou
 • notářsky ověřená kopie stanov podniku s apostilou, kde je uvedeno sídlo podniku a předmět podnikání
 • údaje o výši kapitálu zahraniční - mateřské firmy
 • informace, na jakém zákonném podkladě ve své zemi podnik působí
 • výroční finanční zpráva, kterou předkládá firma v zemi svého působení.

Litevská legislativa zná následující typy podniků:

 • individuální podnik - vlastníkem je individuální fyzická osoba, ručení je celým vlastním majetkem (II)
 • všeobecné partnerství - vlastnictví několika fyzických nebo právnických osob, ručení je do výše vkladu
 • společnost s ručením omezeným - s.r.o. (UAB)
 • akciové společnosti - veřejné a soukromé (AB)
 • komanditní společnost (KÚB)
 • hospodářské společenství (TÚB)
 • samosprávná společnost (SI)
 • státní podnik (VI)
 • zemědělský podnik (ŽÚB)
 • družstevní zemědělská společnost (KŽÚB)
 • družstevní podnik (Kooperatyvas - K).

Nejběžnější formou investice je akvizice akcií. Pro založení soukromé akciové společnosti je nutný minimální kapitál 10 000 Lt (cca 2 900 €). Minimální počet akcionářů je 1, maximum 100. U veřejné akciové společnosti je minimální kapitál 150 000 Lt (cca 43 450 €), minimální počet akcionářů je 1, maximální počet není omezen.

Při založení podniku je třeba se nejdříve obrátit na Patentový úřad, který prověří a zaregistruje jméno zakládaného podniku. Tím je zajištěna jedinečnost nového jména. U veřejné akciové společnosti je nutná registrace u Komise pro cenné papíry. Dále je nutné složit základní kapitál, doklad o pronajaté nemovitosti, kde bude firma sídlit, je nutné připravit schůzi akcionářů, kde budou zvoleny statutární orgány.

Vlastní registrace se provádí na Státním podniku Registrační centrum - Valstybės įmonė Registrų centras - www.registrucentras.lt. Zde lze zjistit další relevantní informace. Podnik slouží k registraci firem fyzických i právnických osob a také jako katastr nemovitostí.

Po registraci firmy před zahájením činnosti firmy je nutné učinit další registrace:

 • registrace na daňovém úřadu (tax inspectorate)
 • registrace na úřadu sociálního zabezpečení (SODRA)
 • otevření bankovního účtu
 • registrace jako plátce DPH (pokud je nutné)*
 • získání příslušných licencí pokud jsou nutné k činnosti firmy.

* Firma je povinna se registrovat jako plátce DPH jen v případě, kdy obrat společnosti za posledních 12 měsíců  činil 100 tis. Lt a více. Detaily lze získat na informačním oddělení daňového úřadu, Šermukšnių g. 4, 01509 Vilnius, tel.: 00370 5 2616 635, fax: 00370 5 2687 689, e-mail: vmi@vmi.lt.

Protože se litevské právo stále vyvíjí, založení podniku bez pomoci litevské právní kanceláře je obtížné. Základní informaci lze získat v Doing Business in Lithuania na www.lda.lt, nebo v publikaci Foreign Investor in the Baltics, kterou lze získat přes www.kauppakaari.fi. Na brožuru Investing in Lithuania v anglickém jazyce se lze dostat též přes internetový portál www.takas.lt.

Doklady předkládané litevským úřadům musí být přeloženy do litevštiny. Překladatelské agentury lze vyhledat na internetové adrese www.imones.lt . Ve Vilniusu působí pobočka české překladatelské kanceláře Skřivánek (www.skrivanek.lt), která poskytuje překladatelské služby do všech významných evropských jazyků.

Registrace OSVČ

Než  začnete v Litvě podnikat, je třeba zjistit, zda činnost, kterou hodláte v této zemi provozovat, patří mezi regulované povolání. Pojem regulované povolání (nebo také regulovaná profese či regulovaná činnost)  označuje jakoukoliv výdělečnou činnost, pro jejíž výkon jsou v příslušné zemi právním předpisem stanoveny požadavky, bez jejichž splnění nemůže osoba toto povolání či činnost vykonávat (kvalifikační požadavky, případně bezúhonnost, zdravotní způsobilost atd.)  Seznam litevských regulovaných profesí naleznete na Europa - Orientační databázi regulovaných profesí ve všech státech EU. 

Pro registraci OSVČ je nutné pouze vyplnění příslušného registračního formuláře.

Získání výpisu z obchodního rejstříku

Údaje z obchodního rejstříku obsluhuje oddělení Registračního úřadu na adrese Švitrigailos 7, Vilnius, tel. +370 5 266 21 94, www.kada.lt (i v angl. verzi). Na webové stránce lze bezplatně získat jen základní informace.Pro získání podrobnějších údajů v elektronické verzi je třeba se zaregistrovat, zaplatit poplatek ve výši 9 Lt (cca 66 Kč) za "malý" výpis, 11 Lt (cca 80 Kč) za „základní výpis, 13 Lt (cca 95 Kč) za "úplný výpis" nebo 22 Lt (cca 160 Kč) za úplný výpis s archivními údaji. Po zadání přístupového hesla se příslušná data zpřístupní. Platbu lze hradit i elektronicky z účtu či platební kartou. Malý výpis obsahuje IČO, obchodní jméno, adresu, jméno statutárního zástupce, datum registrace. Velký výpis obsahuje plné informace vč. společníků, obchodního jmění atd. Získá se i přístup k podkladům jako jsou finanční zprávy, zprávy auditora, zápisy z valné hromady atd.

Způsoby řešení obchodních sporů

Jestliže jsou vyčerpány všechny možnosti dohody a za předpokladu perfektně uzavřeného kontraktu, je možno spory řešit u rozhodčího soudu Litevské obchodní a průmyslové komory nebo tak, jak stanoví řádně uzavřená smlouva. U složitějších smluv doporučujeme ujednání, že obchodní spory budou řešeny u českých soudů nebo u české arbitráže. Podrobnosti jsou na www.arbitrazas.lt.

Zadávání veřejných zakázek

Veřejné zakázky se zadávají podle Zákona o zadávání veřejných zakázek (Viešųjų pirkimų įstatymas). Informace o vyhlášených tendrech jsou zveřejňovány v odborném tisku a zejména v oficiálním věstníku „Informaciniai pranešimai“, a to pouze v litevštině. ZÚ tento placený věstník průběžně sleduje a významnější veřejné zakázky předává ke zveřejnění na www.businessinfo.cz. Konkrétní oficiální soutěžní podmínky je možno si zakoupit přímo nebo si je nechat proti zaplacení zaslat DHL. Často je termín pro vypracování nabídky krátký a pro nepřipraveného zájemce nereálný. Tendry rovněž vyhlašují jednotlivé instituce nebo firmy a vystavují je na svých internetových stránkách.

Na adrese www.verslas.com je přehled řady z nich. Na adrese www.cpva.lt jsou vypsány tendry Agentury na koordinaci ústředních projektů. Výhodné je jít do tendru společně s litevským partnerem (stavební firmou apod.). V zásadě platí, že neměl-li zájemce přímé kontakty se zadavatelem před vyhlášením tendru, má malou naději na úspěch.

Ve výjimečných případech je možné zakázku zadat bez výběrového řízení. Takovou zakázku musí schválit úřad Viešųjų pirkimų tarnyba, což je v překladu Úřad veřejných nákupů. Poté musí zakázku schválit vláda. Z procedury je patrné, že jde spíše o výjimečnou záležitost. Pokud se jedná o zakázky spolufinancované EU, jsou zveřejněny standardním způsobem a jsou tak pro české subjekty lépe dostupné.

Daňové povinnosti

Firma je povinna se registrovat jako plátce DPH jen v případě, kdy obrat společnosti za posledních 12 měsíců  činil 100 tis. Lt a více. Detaily lze získat na informačním oddělení daňového úřadu (www.vmi.lt). Podrobné pravidla pro registraci k DPH a formulář resp. žádost o zápis fyzické osoby  do registru plátců DPH naleznete na: www.vmi.lt/lt/?itemId=1004249.

Sociální zabezpečení

Pokud se rozhodnete využít svého práva na volný pohyb v rámci EU nebo Evropského hospodářského prostoru (EHP), budete muset pravděpodobně řešit různé problémy a záležitosti, týkající se sociálního zabezpečení. Proto byla vytvořena ustanovení Společenství o sociálním zabezpečení při práci a pobytu v zemích EU/EHP, jež jsou obsažena v nařízeních č. 883/2004 a 987/2009, která Vám zajistí účinnou ochranu. Ustanovení se aplikuje ve všech státech EU/EHP, tudíž i v Litvě. Všeobecné informace o dané problematice naleznete v kostce na internetových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.