česky  english  polski 

rozšířené vyhledávání

Ověřovací / legalizační činnosti

Ověřovací agenda

Zastupitelský úřad ČR ve Varšavě provádí ověření shody opisů a kopií listin s předkládanou listinou (vidimace), ověření pravosti podpisu (legalizace) a uznání podpisu za vlastní.

Vidimace (ověření shody opisů a kopií listin s předkládanou listinou)

Pro ověření skutečnosti, že opis nebo kopie listiny se doslova shoduje s jejím originálem, se používá vidimace. V případě, že je nutné listinu použít v zahraničí, pak se k jejímu ověření využívá superlegalizace. K vidimaci je třeba předložit originál dokumentu a kopii, jejíž správnost bude následně ověřena. Vidimace se na listině vyznačí ověřovací doložkou a otiskem úředního razítka.

Důležité upozornění: 

Ověření kopie se neprovede, je-li předložená listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, listinou, jejíž jedinečnost nelze vidimovanou listinou nahradit, zejména občanský průkaz, cestovní doklad, zbrojní průkaz, řidičský průkaz, vojenská knížka, služební průkaz, průkaz o povolení k pobytu cizince, rybářský lístek, lovecký lístek nebo jiný průkaz, vkladní knížka, šek, směnka nebo jiný cenný papír, los, sázenka, protest směnky, geometrický plán, rys nebo technická kresba (§ 2 vyhl. č. 187/2017 Sb.)


Legalizace (ověření pravosti podpisu), uznání podpisu za vlastní

Legalizace je úřední ověření skutečnosti, že určitá osoba listinu před ověřující osobou vlastnoručně podepsala nebo podpis na listině uznala za vlastní. Legalizací se nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených v listině ani jejich soulad s právními předpisy. Úřad za obsah listiny neodpovídá. Legalizace se na listině vyznačí ověřovací doložkou a otiskem úředního razítka.

Legalizaci lze provést pouze za osobní přítomnosti žadatele po předložení platného dokladu s jeho fotografií a podpisem. Předložení občanského průkazu či cestovního pasu ČR nelze nahradit předložením řidičského průkazu.

Speciální úprava ověřovací činnosti v Polsku na ZÚ a HK. Podle článku 33 Vyhlášky ministra zahraničních věcí č. 83/1973 Sb., o Konzulární úmluvě mezi ČSSR a PLR, je ZÚ (případně HK) oprávněn ověřovat podpisy pouze občanů ČR. Pokud si přejete úředně ověřit podpis na dokumentu, musíte předložit Váš platný občanský průkaz ČR, nebo platný cestovní pas ČR. Prokazujete tak nejen totožnost, ale i podmínku danou platnou mezinárodní smlouvou, že ZÚ smí ověřovat podpisy pouze občanů ČR.


Správní poplatek:

Poplatek lze hradit kartou v měně CZK nebo v hotovosti v místní měně PLN.

Legalizace (dle položky 150a sazebníku) - 250,- CZK/1 podpis.

Vidimace (dle položky 151a sazebníku) - 300,- CZK/1 strana dokumentu.

Vidimace (dle položky 151b sazebníku – Jde-li o doklad určený pro zápis  matriční události do ZM v Brně) - 150,- CZK/1 strana dokumentu.


Další informace:

Provádění ověřovací činnosti zastupitelskými úřady je upraveno vyhláškou MZV č. 187/2017 Sb., o provádění ověřovací činnosti zastupitelským úřadem a o podrobnějších podmínkách pro složení zkoušky k provádění ověřovací činnosti.

ZÚ Varšava neprovádí ověření správnosti překladu veřejné listiny.

Pozn. Ověření kopie se rovněž neprovede:

 • je-li předložená listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce a neovládá-li ověřující osoba jazyk, v němž je listina psána a není-li současně předložena v úředně ověřeném překladu do jazyka českého; to neplatí, byla-li kopie listiny pořízena ověřující osobou na kopírovacím zařízení, a to na náklady žadatele,
 • je-li předložená listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, opatřena viditelným zajišťovacím prvkem, jenž je součástí obsahu právního významu této listiny, například hologramem; to neplatí, je-li kopie listiny pořízena ověřující osobou na kopírovacím zařízení, a to na náklady žadatele,
 • je-li předložená listina již ověřenou vidimovanou listinou, v jejíž ověřovací doložce je uveden údaj o tom, zda listina, ze které je vidimovaná listina pořízena, obsahuje viditelný zajišťovací prvek, jenž je součástí obsahu právního významu této listiny (například hologram),
 • jsou-li v předložené listině, z níž je vidimovaná listina pořízena, změny, doplňky, vsuvky nebo škrty, které by mohly zeslabit její věrohodnost,
 • jestliže se vidimovaná listina doslovně neshoduje s předloženou listinou, z níž byla pořízena,
 • není-li z předložené listiny, z níž je vidimovaná listina pořízena, patrné, zda se jedná o:
 1. prvopis,
 2. již ověřenou vidimovanou listinu,
 3. listinu, která je výstupem z autorizované konverze dokumentů,
 4. opis anebo kopii pořízenou ze spisu, nebo
 5. stejnopis písemného vyhotovení rozhodnutí anebo výroku rozhodnutí vydaného podle zvláštního právního předpisu.


Objednání:

Z organizačních důvodů jsou žadatelé ve věcech agendy matriční, cestovních dokladů, ověřovací agendy a Czech POINT přijímáni pouze po předchozím telefonickém sjednání schůzky (tel. +48 22 525 18 50) nebo e-mailem na: consulate_warsaw@mzv.cz.

Zjednodušení požadavků na předkládání některých veřejných listin v Evropské unii

Dnem 16. února 2019 nabylo účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1191 ze dne 6. července 2016 o podpoře volného pohybu občanů zjednodušením požadavků na předkládání některých veřejných listin v Evropské unii a o změně… více ►