česky  english  polski 

rozšířené vyhledávání

Potvrzení o pobytu a stavu

Potvrzení údajů o pobytu a stavu českého občana pro zahranič

V některých případech vyžadují cizozemské úřady předložení dokumentu, který potvrzuje pobyt a stav občana České republiky. Může ho vyžadovat např. matriční úřad. Nejedná se při tom o Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství. Tento dokument je vydáván v českém jazyce a nelze u něj vyžádat připojení vícejazyčného formuláře (překlad). V případě potřeby, lze  požádat o doplnění dokumentu apostilou.

Uvedený doklad můžete získat na území České republiky, nebo si o něj požádat prostřednictvím ZÚ Varšava. ZÚ Varšava doklad přijme a zašle jej na příslušný úřad v České republice ke zpracování. Úřadem příslušným k vydání dokladu je obec příslušná podle trvalého pobytu občana na území ČR.

K podání žádosti se žadatel musí dostavit osobně. Na podání žádosti je třeba se telefonicky (+48 225 251 850) či e-mailem objednat (consulate_warsaw@mzv.cz). Pokud si vytisknete a vyplníte žádost (viz níže), podepisuje se až na místě při podání žádosti před pracovníkem KO.


Co potřebujete k podání žádosti:

K žádosti o vydání Potvrzení údajů o pobytu a stavu potřebujete platný cestovní pas nebo občanský průkaz.


Poplatky:

Podání žádosti o Potvrzení údajů o pobytu a stavu českého občana pro zahraničí – 150,- CZK.

Poplatek za opatření dokumentu apostilou  - 300,- CZK.

Konzulární poplatky jsou vybírány v hotovosti v PLN, nebo je možná platba kartou (CZK).

Konzulární poplatky placené elektronickou platební kartou jsou vyměřovány a vybírány v CZK. Platby se přepočítají na měnu držitele platební karty dle podmínek a případných poplatků banky, která kartu vydala. Akceptovány jsou tyto platební karty: VISA, Maestro, Apple Pay, Diners Club, International, Union Pay, VPay, VISA Electron, Mastercard, Google Pay, Discover, JCB.


Žádosti/formuláře:

Žádost o poskytnutí údajů z AISEO (PDF, 184 KB)


Lhůty:

Žádost by měla být v České republice vyřízena do 30 dnů. Při podání žádosti prostřednictvím ZÚ je doba vyřízení cca 1,5 měsíce.

Podrobnosti k dokumentu:

Občanovi, který potřebuje potvrzení údajů pro zahraniční úřady (např. údaje  o trvalém pobytu či rodinném stavu),  vystaví doklad na základě jeho žádosti obec příslušná podle jeho trvalého pobytu v ČR podle § 14 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).

Potvrzení potřebná pro uplatnění práva v cizině vydává obec příslušná podle trvalého pobytu občana v případě, že požadované údaje jsou jí známy. Doklad je vydáván v českém jazyce, opatřen kulatým úředním razítkem, pokud o to žadatel požádá, může být dokument opatřen apostilou. Pro použití v Polsku (pro polské státní orgány) není obecně potřeba opatřovat doklady vyšším ověřením (apostilu uděluje po vyšším ověření dokumentu na žádost občana Konzulární odbor Ministerstva zahraničních věcí, oddělení legalizace).

Potvrzení o pobytu a stavu lze také vydat na základě žádosti jako výpis údajů z agendového informačního systému evidence obyvatel (AISEO). Toto potvrzení se rovněž vydává pouze v českém jazyce. Jedná se o výpis z Evidence obyvatel ČR v potřebném rozsahu, vydávaný podle zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, který zahrnuje i adresu místa trvalého pobytu v ČR a rodinný stav českého občana (svobodný(á), ženatý/vdaná, rozvedený(á) atd.).

Tento doklad však není prioritně určen pro použití v zahraničí, zejména v případě, že je třeba zahraničnímu úřadu předložit dokument ověřený apostilou a opatřený autorizovaným překladem.

O vydání potvrzení o pobytu a stavu dle zákona č. 133/2000 sb. , o evidenci obyvatel lze požádat:

  • elektronicky na formuláři, zpřístupněném Ministerstvem vnitra dálkovým přístupem, který žadatel po vyplnění opatří uznávaným elektronickým podpisem nebo podá prostřednictvím zpřístupněné datové schránky
  • osobně na úřadu příslušném podle místa trvalého pobytu v ČR nebo na krajském úřadu v ČR, případně na zastupitelském úřadu v zahraničí
  • v listinné podobě, v tom případě musí být žádost opatřena úředně ověřeným podpisem, povinnost úředního ověření neplatí, pokud obyvatel žádost podepsal před orgánem příslušným k převzetí žádosti (tedy např. před zastupitelským úřadem v zahraničí).