česky  english  polski 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Novela zákona o státním občanství

Dne 6. 9. 2019 nabyl účinnosti zákon č. 207/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky)

Dne 6. 9. 2019 nabyl účinnosti zákon č. 207/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky). Podstatou novely je, že umožňuje, aby fyzická osoba, jejíž alespoň jeden z rodičů nebo prarodičů je nebo byl bývalým občanem podle  § 31 odst. 1, zákona č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky), mohla nabýt státní občanství České republiky prohlášením, pokud není ke dni učinění prohlášení státním občanem Slovenské republiky.
 

  

Zákon č. 207/2019 Sb. novelizuje ust. § 31 zákona o státním občanství České republiky následovně.

§ 31

            (1) Prohlášením o nabytí státního občanství České republiky (dále jen „prohlášení“) může nabýt státní občanství České republiky fyzická osoba, která pozbyla české nebo československé státní občanství přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, nejednalo-li se o pozbytí československého státního občanství podle ústavního dekretu prezidenta republiky o úpravě československého státního občanství osob národnosti německé a maďarské nebo podle smlouvy mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o Zakarpatské Ukrajině, nebo nejedná-li se o československého státního občana, který se ke dni 1. ledna 1969 stal, nebo by se k tomuto dni stal státním občanem Slovenské socialistické republiky, anebo po 1. lednu 1969 nabyl státní občanství Slovenské socialistické republiky nebo Slovenské republiky a je dosud jejím občanem.

            (2) Prohlášení může dále učinit bývalý československý státní občan, který měl před odchodem do ciziny trvalý pobyt na území České republiky nebo České socialistické republiky, pokud není ke dni učinění prohlášení státním občanem Slovenské republiky.

            (3) Fyzická osoba, jejíž alespoň jeden z rodičů nebo prarodičů je nebo byl bývalým občanem podle odstavce 1, může státní občanství České republiky nabýt prohlášením, pokud není ke dni učinění prohlášení státním občanem Slovenské republiky.

            (4) Prohlašovatel k prohlášení připojí

 a) rodný list,

 b) oddací list, doklad o vzniku partnerství, případně doklad o rozvodu manželství, doklad o zrušení partnerství, úmrtní list zemřelého manžela nebo partnera,

 c) rodné listy rodičů, jejich oddací list, popřípadě doklad o rozvodu manželství nebo úmrtní listy, pokud jsou tyto doklady nezbytné pro učinění prohlášení,

 d) rodné listy prarodičů, jejich oddací list, popřípadě doklad o rozvodu manželství, nebo jejich úmrtní listy, pokud jsou tyto doklady nezbytné pro učinění prohlášení,

 e) doklad prokazující datum a způsob pozbytí českého či československého státního občanství prohlašovatele nebo doklad prokazující datum a způsob pozbytí českého či československého státního občanství jednoho z rodičů nebo prarodičů.

            (5) Rodiče, popřípadě jeden z nich, mohou pro dítě učinit samostatné prohlášení podle odstavce 3. K prohlášení se kromě dokladů uvedených v odstavci 4 připojí

a) rodný list dítěte,

 b) souhlas druhého rodiče s nabytím státního občanství České republiky s jeho úředně ověřeným podpisem. Souhlas druhého rodiče se nevyžaduje, pokud byl rodičovské odpovědnosti zbaven, výkon jeho rodičovské odpovědnosti byl v této oblasti omezen nebo pozastaven, není-li jeho pobyt, pokud žije mimo území České republiky, znám nebo zemřel.

            (6) Jestliže oba rodiče zemřeli, byli zbaveni rodičovské odpovědnosti, výkon jejich rodičovské odpovědnosti byl v této oblasti omezen nebo pozastaven nebo není-li jejich pobyt, pokud žijí mimo území České republiky, znám, může prohlášení o nabytí státního občanství České republiky učinit pro dítě zákonný zástupce nebo opatrovník, který k prohlášení připojí

 a) rodný list dítěte,

 b) pravomocné rozhodnutí soudu o jeho ustanovení opatrovníkem.

            (7) K nabytí státního občanství České republiky prohlášením podle odstavce 3 dítětem starším 15 let je třeba jeho souhlas s úředně ověřeným podpisem. Úředně ověřený podpis se nevyžaduje, jestliže dítě vyjádří svůj souhlas a prohlášení podepíše před správním orgánem, u něhož se prohlášení činí.

Jestliže rodiče nežijí, byli zbaveni rodičovské odpovědnosti, výkon jejich rodičovské odpovědnosti byl v této oblasti omezen nebo pozastaven, nebo není-li jejich pobyt, pokud žijí mimo území České republiky, znám, může prohlášení o nabytí státního občanství České republiky učinit pro dítě zákonný zástupce (druhý rodič) nebo opatrovník.

K prohlášení podle odst. 3 je třeba připojit doklady vyjmenované v odst. 4. Prohlašovatel dle odst. 3 musí doložit státoobčanský status předka, od kterého odvozuje české státní občanství. K prohlášení tak musí vedle ostatních dokladů připojit rovněž doklad prokazující datum a způsob pozbytí českého či československého státního občanství jednoho z rodičů nebo prarodičů. Rodiče, kteří činí samostatné prohlášení pro dítě, musí doložit, že jsou bývalými občany dle odst. 1 nebo jejich potomky dle odst. 2. Stejně tak opatrovník musí k samostatnému prohlášení pro dítě připojit doklady prokazující datum a způsob pozbytí českého či československého státního občanství jednoho z rodičů, prarodičů nebo praprarodičů dítěte, tak, aby bylo zřejmé, že jsou splněny podmínky pro učinění prohlášení a že se jedná o osobu oprávněnou nabýt prohlášením podle novelizovaného § 31 české státní občanství.

Při rozhodování o prohlášení učiněném dle § 31 odst. 3 bude muset příslušný krajský úřad ověřit, zda alespoň jeden z rodičů nebo prarodičů osoby, která prohlášení činí, je nebo byl bývalým občanem podle odst. 1. Není rozhodné, zda bývalý občan (rodič, prarodič), od kterého prohlašovatel svůj nárok na učinění prohlášení odvozuje, je naživu, či zda se jedná o již zemřelou osobu.

Upozorňujeme, že za bývalého občana dle § 31 odst. 1 zákona o státním občanství České republiky nelze považovat fyzickou osobu, která nabyla státní občanství České republiky prohlášením dle § 33 zákona o státním občanství České republiky.

Co se týče stanovení věcné a místní příslušnosti, zákon č. 207/2019 Sb. nepřináší v tomto ohledu žádné odchylky proti obecné právní úpravě, tak jak je ve vztahu k prohlášením činěným podle zákona o státním občanství zakotvena v § 37 odst. 1 zákona o státním občanství České republiky. Stejně tak pro rozhodování o prohlášeních dle odst. 3 platí všechna další obecná procesní ustanovení obsažená v § 37 zákona o státním občanství České republiky.

Učinění prohlášení dle odst. 3 a odst. 5 podléhá správnímu poplatku (resp. konzulárnímu poplatku) ve výši 500,- Kč, jako každé prohlášení činěné podle § 31 zákona o státním občanství České republiky.