česky  english  polski 

rozšířené vyhledávání

Ukončení trvalého pobytu na území ČR

Občan, který se rozhodl ukončit trvalý pobyt na území České republiky, sdělí tuto skutečnost písemně úřadu podle místa trvalého pobytu v České republice (ohlašovna).

Ukončení trvalého pobytu na území České republiky nemá vliv na státní občanství České republiky ani držení cestovního pasu České republiky. Ukončení trvalého pobytu však může mít vliv na různé smlouvy uzavřené v České republice, např. stavební spoření, penzijní připojištění atd. Doporučujeme proto u příslušných institucí prověřit případný dopad ukončení trvalého pobytu na území České republiky na tyto smlouvy.

Osoba oprávněná k podání:

 • občan České republiky starší 15 let
 • zákonný zástupce, popřípadě pěstoun za občana mladšího 15 let
 • zákonný zástupce za občana zbaveného způsobilosti k právním úkonům
 • zákonný zástupce za občana, jehož způsobilost k právním úkonům byla rozhodnutím soudu omezena tak, že není způsobilý ukončit trvalý pobyt na území ČR

Způsob podání:

 • osobně na ohlašovně podle místa trvalého pobytu (je nutné předložit občanský průkaz nebo cestovní pas)
 • v listinné podobě (zaslání např. poštou) – sdělení musí být opatřeno úředně ověřeným podpisem občana
 • formou datové zprávy, kterou je nutné opatřit zaručeným elektronickým podpisem
 • prostřednictvím datové schránky

K žádosti je nutné připojit kopii platného dokladu totožnosti.

Sdělení o ukončení trvalého pobytu může občan podat prostřednictvím Zastupitelského úřadu ve Varšavě (ZÚ). K tomuto úkonu je třeba:

 • předložit platný občanský průkaz nebo cestovní pas
 • na místě vyplnit formulář či předem připravené sdělení o ukončení trvalého pobytu podepsat před pracovníkem ZÚ
 • v případě, že se jedná o další osoby oprávněné k podání, prokázat oprávněnost příslušným dokladem (např.  zákonný zástupce – předloží rodný list)
 • uhradit správní poplatek

ZÚ postupuje sdělení příslušnému úřadu v České republice podle trvalého pobytu žadatele - ohlašovně. Trvalý pobyt na území České republiky bude ukončen k datu doručení sdělení o ukončení trvalého pobytu ohlašovně.

Správní poplatek:

(dle položky 158b sazebníku) - 300,- CZK (platba kartou, v hotovosti v PLN).

Formulář:

Sdělení o ukončení trvalého pobytu (DOC, 37 KB)

Vliv na držení občanského průkazu:

Občan je povinen po ukončení trvalého pobytu na území České republiky do 15 pracovních dnů odevzdat svůj občanský průkaz obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností podle místa trvalého pobytu, v zahraničí ho může odevzdat i na ZÚ.

Pokud tak neučiní, rozhodne obecní úřad obce s rozšířenou působností o skončení platnosti občanského průkazu podle ustanovení § 11 odst. 2 písm. b) zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů.

Občan může požádat o vydání nového občanského průkazu, v němž nebude uvedena adresa trvalého pobytu na území ČR. Žádost o nový občanský průkaz nelze podat prostřednictvím ZÚ. O nový občanský průkaz je možné žádat pouze na území České republiky.